Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Tips-tips utk hari ini. yg berwarna merah no 3d carilah kawannye d sekelilingnye.yg berminat pilihlah yg suke,yg x berminat x pyhla nk memaki-maki teman.

Similar presentations


Presentation on theme: "Tips-tips utk hari ini. yg berwarna merah no 3d carilah kawannye d sekelilingnye.yg berminat pilihlah yg suke,yg x berminat x pyhla nk memaki-maki teman."— Presentation transcript:

1 Tips-tips utk hari ini. yg berwarna merah no 3d carilah kawannye d sekelilingnye.yg berminat pilihlah yg suke,yg x berminat x pyhla nk memaki-maki teman. Draw: 761/11 12/06/2011 8317 9457 7133 8 7 3 8 0 3 94 9 8 5 2 2 2 9 6 1 3 9 4 0 2 6 6 5 5 9 0 3 8 8 6 9 5 8 2 3 6 8 8 8 5 1 6 9 0 0 0 9 0 0 0 3 8 8 6 6 1 5 8 33583708 7531 3 1 2 4 4 6 8 5 1 6 7 2

2 3 9 0 4 7 8 8 3 9 5 8 2 5 5 9 0 6 8 8 3 9 5 8 2 3 9 0 4 2 9 5 8 8 7 3 8 8 7 3 8 9 0 3 4 9 8 5 2 8 1 5 2 8 0 5 3 9 4 5 5 5 5 9 0 2 9 5 8 8 6 3 8 3 3 58 8 7 0 3 7 5 3 1 6 8 5 4 2 6 1 7 3 1 2 4 9 6 0 4 4 6 1 7 8 8 9 4 3 6 8 8 5 1 8 6 9 0 0 0

3 Contoh Results 760/11 11/06/2011 Magnum 2 7 4 9 0 7 7 1 8 7 4 2 3 5 9 6 2 0 9 7 6 0 0 0


Download ppt "Tips-tips utk hari ini. yg berwarna merah no 3d carilah kawannye d sekelilingnye.yg berminat pilihlah yg suke,yg x berminat x pyhla nk memaki-maki teman."

Similar presentations


Ads by Google