Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

WHAT ARE 5 S ?  saIrI (SEIRI): vyavaisqatPaNaa  saoTa^na (SEITON): naITnaoTkoPaNaa  isasaao (SEISO): svacCta  saIko<saU (SEIKETSU): Pa`maaiNakrNa.

Similar presentations


Presentation on theme: "WHAT ARE 5 S ?  saIrI (SEIRI): vyavaisqatPaNaa  saoTa^na (SEITON): naITnaoTkoPaNaa  isasaao (SEISO): svacCta  saIko<saU (SEIKETSU): Pa`maaiNakrNa."— Presentation transcript:

1

2

3

4 WHAT ARE 5 S ?  saIrI (SEIRI): vyavaisqatPaNaa  saoTa^na (SEITON): naITnaoTkoPaNaa  isasaao (SEISO): svacCta  saIko { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/12/3972394/slides/slide_4.jpg", "name": "WHAT ARE 5 S .", "description": " saIrI (SEIRI): vyavaisqatPaNaa  saoTa^na (SEITON): naITnaoTkoPaNaa  isasaao (SEISO): svacCta  saIko

5 saIrI : vyavaisqatpNaa AavaSyak va AnaavaSyak Asao vastUMcao vagaI-krNa kra. nakao Asalaolyaa vastUMnaa laala laobala laavaa. nakao Asalaolyaa vastU kaZUna Taka. AavaSyak gaaoYTIMcaI vaga-vaarI KalaIlaPa`maaNao kra. + maihnyaatuna kQaItrI laagaNaa-yaa gaaoYTI. + AazvaDyaatUna kQaItrI laagaNaa-yaa gaaoYTI. + raoja laagaNaa-yaa gaaoYTI. ]plabQa jaagaocaa yaaogya vaapr kra. garjaopur%yaaca gaaoYTI zovaa. ‘Taka} vastuMcaa Aavara psaara 5 S caa maaga- isvakara.’

6 saoTa^na : naITnaoTkopNaa p`%yaok gaaoYTIMcaI jaagaa inaiScat kra. p`%yaok gaaoYT Aaplyaa jaagaovar zovaa. gaaoYTI ASaat-honao zovaa kI %yaamauLo + %yaa saurixat rahtIla va sahjaga%yaa ]plabQa haotIla. + vastuMcaI naasaQaUsa haoNaar naahI va ]%padkta vaaZola. vastu SaaoQaNyaacaa vaoL kmaI kra. maahItI flakaMcaa vaapr kra. vastuMcaI jaagaa zrivatanaa %yaacao vajana,,Aakarmaana, vaapr va saurxaa yaaMcaa ivacaar kra. ‘ valD- @laasa kMpnaI Qyaoya Aamacao,,%yaasaazI pirEama k$ 5 S cyaa saaqaInao,,, Qyaoya Aamacao saaQya k$.’

7 isasaao : svacCta kamaacaI jaagaa QaUL va kcara ivarhIt kra. p`%yaokacaI jabaabadarI inaiEcat kra. QaUL va kcara Saojaarcyaa jaagaot Aqavaa AajaUbaajaUcyaa Pairsarat TakU naka. svacCta krNao hI ek p`karcaI tpasaNaI Aaho ho Qyaanaat Gyaa. daoYa laxaat yaotaca %yaacaI tIv`ata vaaZNyaapUvaI- dUr kra. ‘GaraoGarI svacCta BaarI kMpnaIt mhNatao Aaja kaoNaacaI baarI hI naahI kuNaa ekacaI jabaabadarI 5 S saaMgao ha}saikipMga kra savaa- naI p`%yaok vaarI’

8 saIko { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/12/3972394/slides/slide_8.jpg", "name": "saIko

9 SaIo { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/12/3972394/slides/slide_9.jpg", "name": "SaIo

10


Download ppt "WHAT ARE 5 S ?  saIrI (SEIRI): vyavaisqatPaNaa  saoTa^na (SEITON): naITnaoTkoPaNaa  isasaao (SEISO): svacCta  saIko<saU (SEIKETSU): Pa`maaiNakrNa."

Similar presentations


Ads by Google