Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

TAREFA GABARITO AULA 2A 1) a)-10h)4o) -9 b)5i)-13p) 23 c)-8j)-21q) 0 d)-4k)-2r) 1 e)-45l)-21s) -86 f)-23m)-33 g)34n)100.

Similar presentations


Presentation on theme: "TAREFA GABARITO AULA 2A 1) a)-10h)4o) -9 b)5i)-13p) 23 c)-8j)-21q) 0 d)-4k)-2r) 1 e)-45l)-21s) -86 f)-23m)-33 g)34n)100."— Presentation transcript:

1

2 TAREFA GABARITO AULA 2A

3 1) a)-10h)4o) -9 b)5i)-13p) 23 c)-8j)-21q) 0 d)-4k)-2r) 1 e)-45l)-21s) -86 f)-23m)-33 g)34n)100

4 2) a) 4e) -29 b) -2f) 43 c) 11g) 21 d) -6h) -81

5 3) a) 1 b) 42 c) 93 d) 37 e) 61

6 4) a) 63d) 216 b) 154e) -1120 c) -135f) 0

7 5) a) 1f) 5 b) -2g) 81 c) -5h) 40 d) 0i) 82 e) 11

8 6) a) 1e) -7 b) 2f) 2 c) 0g) -2 d) 39h) -1

9 7) a) 4e) 12 b) -8f) -6 c) 2g) 2 d) -10h) -6

10 8) a) -20e) -8 b) 15f) -21 c) -7g) -12 d) -49h) -66

11 9) a) 0 b) 22 c) -2 d) 3 e) 0 f) -2

12 10) a)275g) 165 b) 595h) 80 c) 1i) 140 d) 363j) 144 e) 406k) 75 f) -248l) 9 m) -560


Download ppt "TAREFA GABARITO AULA 2A 1) a)-10h)4o) -9 b)5i)-13p) 23 c)-8j)-21q) 0 d)-4k)-2r) 1 e)-45l)-21s) -86 f)-23m)-33 g)34n)100."

Similar presentations


Ads by Google