Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PENDIDIKAN & INTEGRASI NEGARA

Similar presentations


Presentation on theme: "PENDIDIKAN & INTEGRASI NEGARA"— Presentation transcript:

1 PENDIDIKAN & INTEGRASI NEGARA

2 KONSEP INTEGRASI Satu proses dimana satu unsur di dalam sesuatu masyarakat secara selaras mematuhi segala kegiatan kumpulan dominan, ianya berlaku secara berterusan dan bukan mutlak – Schemerhorn. Keadaan di mana sesuatu kelompok sosial tidak lagi menumpukan taat setia kepada golongan primodial tetapi taat setia kepada negara. - Kelompok primodial-kelompok ras,bahasa,kebudayaan,dialek,kekeluargaan,ugama

3 Peringkat-peringkat integrasi
Menurut Ali Marzuis Integrasi minimal – rakyat hidup bersama tetapi masih setia kepada kelompok primodial. Wujud kompromi antara kaum tetapi masih wujud tidak puas hati. Kompromi. Walau berlumba-lumba tetapi kesefahaman kuat. Amalgamasi – taat setia yang tidak berbelah bahagi, kehendak negara lebih diutamakan berbanding tuntutan kelompok primodial.

4 Model Integrasi Asimilasi: A + B + C = A b. Amalgamasi: A + B + C = D
c. Pluralisme Budaya: A + B + C = A + B + C d. Teori Glazer & Moynihan: A+B+C=A1,B1,C1 e. Ethnoclass : Asimilasi dalam ekonomi, politik dan pendidikan - Pluralisme dari segi budaya.

5 Untuk menentukan darjah perpaduan
a) Integrasi sebagai legitimasi - kalau dua kelompok sosial bertembung salah satu daripadanya mengambil peranan dominan kerana sebab-sebab legitimasi (sah) - jika ada konflik mengenai legitimasi  sukar mencapai integrasi b) Integrasi sebagai keselarasan budaya - nilai budaya kelompok dominan selaras dengan nilai kelompok minoriti  integrasi

6 PERSPEKTIF DETERMINISME EKONOMI
Proses asimilasi atau pluralisma dapat diterima oleh kedua-dua pihak jika kecendurangan aspek budaya tidak menjejaskan kedudukan ekonomi / material satu-satu kaum yang berkenaan.

7 SEKOLAH DAN INTEGRASI

8 Andaian: a. tempat perantaraan utama mensosialisasikan anak-anak
sentuhan dan saling tindakan antara ras mensosialisasikan anak-anak tempat untuk mendapatkan equal status contact. ( Kesaksamaan peluang pendidikan)

9 Peranan sekolah Bahasa penghantar yang sama.
Sukatan pelajaran yang sama. Peperiksaan yang sama. Kelompok sosial berbeza boleh berhubung berlandaskan kedudukan yang sama (menyamakan peluag pendidikan) Amalan guru dalam bilik darjah.

10 Limitasi pihak sekolah
Sekolah jenis kebangsaan Sekolah terlalu ‘exam oriented’, aspek kemahiran sosial kurang diutamakan Sekolah terlalu besar & kompleks pengaliran – mengganggu proses sosialisasi pelajar, proses ini sedikit sebanyak mempunyai kaitan dengan SES dan kaum tertentu. Pelajar tidak mempunyai masa untuk mendalami budaya kelompok sosial yang dominan.

11 KONSEP SEKOLAH WAWASAN
Belajar bersama-sama di bawah satu bumbung atau dalam satu kawasan yang sama, tanpa mengira kaum atau agama. Dua atau tiga buah sekolah yang berlainan aliran dan pentadbiran ditempatkan dalam bangunan atau dalam satu kawasan yang sama. Berkongsi kemudahan-kemudahan asas seperti padang permainan, dewan, pusat sumber, kantin, bilik muzik dan sebagainya.

12 CIRI-CIRI SEKOLAH WAWASAN
Mempunyai dua atau tiga aliran persekolahan, masing-masing dengan pentadbiran sendiri. Tiap-tiap aliran diketuao oleh Guru Besar di mana salah seorang daripada mereka akan dikenalpasti untuk menjalankan tugas-tugas penyelarasan antara aliran-aliran yang wujud. Dijalankan dalam satu sesi persekolahan dengan bilangan murid maksimum seramai 2520, iaitu 840 bagi satu aliran.

13 Mempunyai kemudahan-kemudahan tambahan yang istimewa seperti makmal bahasa,gymnasium dan lain-lain.
Kemudahan-kemudahan di sekolah digunakan dan diurus secara usahasama. Kepakaran guru boleh digunakan secara berkongsi. Aktiviti-aktiviti di luar bilik darjah dijalankan secara bersama. Bahasa rasmi di luar bilk darjah bagi semua aliran ialah Bahasa Malaysia.

14 STRATEGI PERLAKSANAAN SEKOLAH WAWASAN
membina sekolah baru di kawasan-kawasan yang mempunyai ramai penduduk berbilang kaum, dengan menawarkan dua atau tiga aliran persekolahan. Memindah atau mencantum dua atau tiga sekolah berlainan aliran yang sedia ada ke dalam satu kawasan mengikut keperluan dan kesesuaian. Menambah aliran di sekolah-sekolah yang sedia ada mengikut keperluan dan kesesuaian.

15 Kedudukan Perkongsian Kawasan Sekolah Masa Kini
Di Semenanjung Malaysia, terdapat 36 kompleks sekolah rendah yang membabitkan 75 buah sekolah berbagai aliran dan berlainan pentadbiran. Di negeri Sabah, terdapat sebanyak 6 buah SRK dan SRJK(C) berkongsi kawasan dengan sekolah menengah dan tadika. Di negeri Sarawak pula, tidak ada sekolah rendah berlainan pentadbiran berkongsi kawasan.

16 IMPLIKASI Implikasi Kos
perlaksanaan sekolah wawasan seperti yang dicadangkan dalam Jadual 1 membawa implikasi kos berjumlah RM 53,661,457.

17 Polarisasi Murid Mengikut Aliran
sungguhpun konsep sekolah wawasan mengumpul murid berbilang kaum dalam satu kawasan, kecenderungan mereka mengikuti aliran bahasa ibunda kaum masing-masing adalah tinggi memandangkan kemudahan pendidikan pelbagai aliran sememangnya wujud di sekolah ini. Misalnya, keseluruhan murid Cina dijangka dihantar ke sekolah aliran bahasa Cina, manakala ramai murid kaum India akan dihantar belajar ke sekolah aliran bahasa Tamil. Keadaan ini sedikit sebanyak menghindar interaksi maksimum yang diharapkan antara murid pelbagai kaum.

18 3.` Polarisasi murid mengikut prestasi sekolah
perbezaan prestasi antara aliran di sekolah wawasan terutama dalam mata pelajaran atau bidang-bidang tertentu akan mempengaruhi pemilihan ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Oleh yang demikian, terdapat kemungkinan aliran tertentu yang telah membuktikan kemampuan cemerlang terpaksa menerima pendaftaran yang tinggi, manakala aliran-aliran lain yang lebih rendah pencapaiannya mengalami kekurangan murid.

19 4. Pengurusan kemudahan yang dikongsi
·    konsep sekolah wawasan mengkehendaki kemudahan sekolah diguna dan diurus secara usahasama, walaupun kemudahan- kemudahan ini merupakan hak milik sesebuah sekolah tertentu.

20 RIMUP (RANCANGAN INTEGRASI MURID UTK PERPADUAN)
Diperkenalkan di sekolah rendah seluruh negara dan dilancarkan oleh Datuk Seri Abdullah Badawi semasa menjadi menteri pelajaran (1986) Sebelum ini kurang diberikan penekanan tetapi dihidupkan semula di samping sek wawasan, terutamanya di P. Pinang Matlamat memupuk perpaduan kaum & merapatkan jurang integrasi di kalangan murid pelbagai kaum dari sekolah berlainan aliran 25.8 juta diperuntukkan utk perlaksanaan

21 4 objektif utama RIMUP Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat, para guru & murid serta warga sekolah dari peringkat sek rendah hingga menengah dlm kegiatan –kegiatan khas secara bersama Mewujudkan sikap kerjasama, tolong-menolong & mewujudkan suasana muhibbah secara sedar & terancang Melahirkan persefahaman & toleransi antara murid pelbagai kaum di sekoalh Berkongsi kemudahan, peralatan, tenaga & kepakaran utk menjayakan kegiatan-kegiatan khas secara bersama

22 JIKA dulu tumpuan adalah kpd sek rendah tetapi sekarang penekanan turut diberikan kpd sek menengah, juga aktiviti yg boleh dilakukan pelajar secara bersama melibatkan ketiga jenis sekolah (sebagaimana sek wawasan) RIMUP berbeza dari sek wawasan dari aspek aktiviti yg bercorak integrasi kaum-konsep kefahaman, kerja sama, tolong menolong, muhibbah & toleransi. Kegiatan yg dicadangkan seperti merentas desa, lumba jalan kaki, permainan seperti bola sepak, sukaneka, gotong royong dan lain-lain.

23 Segala program yg dirancang oleh RIMUP hendaklah di luar waktu sekolah demi untuk tidak menjejaskan keperibadian serta kedudukan ketiga buah sekolah. Lebih banyak sek dapat terbabit dgn RIMUP berbanding sek wawasan yg memerlukan kos yg tinggi - aktiviti juga tidak terhad kpd kokurikulum semata-mata tetapi juga akademik cth; kelas tuisyen & bertukar-tukar kertas peperiksaan antara ketiga sek ini. Matlamat akhir – perpaduan kaum antara pelajar dari ketiga-tiga aliran sek ini.

24 RIMUP usaha lebih serius dijalankan oleh Bahagian sek. Kem
RIMUP usaha lebih serius dijalankan oleh Bahagian sek. Kem. Pendidikan berhubung dgn kegiatan & aktiviti sek - disebarkan ke ppd (buku panduan perlaksanaan), Juga disertai Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi Negara


Download ppt "PENDIDIKAN & INTEGRASI NEGARA"

Similar presentations


Ads by Google