Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

BaUkMp : BaUkMp lahrI : BaUpRYz lahrI Pa`aqaimak lahrI duyyama lahrI.

Similar presentations


Presentation on theme: "BaUkMp : BaUkMp lahrI : BaUpRYz lahrI Pa`aqaimak lahrI duyyama lahrI."— Presentation transcript:

1

2 BaUkMp :

3 BaUkMp lahrI : BaUpRYz lahrI Pa`aqaimak lahrI duyyama lahrI

4 irSTr p`maaNa : [.sa.1935 maQyao Amaoirkna BaUkMptj& caalsa- irSTr yaaMnaI BaUkMp lahrIMcaI tIvata maaojaNyaacao p`maaNa saaoQalao.ho p`maaNa 1 to 9 cyaa kxaot Asato भूकंपाचे मापन कसे करतात ?

5 भूकंप भूगर्भातील हालचालींमूळे प्रचंड प्रमाणात उर्जेचे उत्सर्जन होते आणि त्याची परिणती " भूकंप लाटा " तयार होण्यात होऊन पृथ्वीच्या पृष्ठभागाची हालचाल होते. त्यामुळे जमीन थरथरणे, हलणे, जमिनीला भेगा पडणे अशा गोष्टी घडतात. पृथ्वीच्या भूकवचामध्ये अचानक कंपन होणे अथवा भूकवच अचानक काही क्षण हादरणे यास भूकंप म्हणतात. A. भूकंपामुळे भूपृष्ठाचा भाग मागे - पुढे किंवा वर - खाली होतो. जमिनीखाली असलेल्या भूकंपाच्या उगमस्थानास भूकंपनाभी म्हणतात भूकंपनाभीच्या अगदी वर, भूपृष्ठावर असलेल्या बिंदूस भूकंपाचा केंद्रबिंदू म्हणतात.

6

7 p`strBaMga

8 pirNa ama :

9 jvaalaamau KI ]d`ok

10

11 samaud`atIla jvaalaamauKI

12 maanavainaima-t karNao :

13 भूकंप - प्रतिरोधक बांधकाम :

14 2004 ã¹ãã¶ã ¼ãî‡ãáŠâ¹ããÞãñ ¹ããäÀ¥ãã½ã ( ãäÌã§ãÖã¶ããè )

15 inayaimat BaUkMpp`vaNa xao~ : ‚ãããäÍ ã¾ãã ª. ‚ã½ãñãäÀ ‡ãŠã „. ‚ã½ãñãä À‡ãŠã ƒâ¡ãñ¶ãñ ãäÍã¾ãã ã¹ãã¶ã

16 Qanyav aad !!!


Download ppt "BaUkMp : BaUkMp lahrI : BaUpRYz lahrI Pa`aqaimak lahrI duyyama lahrI."

Similar presentations


Ads by Google