Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

̳ñÏ»ñ Malkhasyan Consulting LTD ²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Íñ³·Çñ ´²ÜβÚÆÜ Î²ðƺð²ÚÆ ¼²ð¶²òØ²Ü ÎºÜîðàÜ.

Similar presentations


Presentation on theme: "̳ñÏ»ñ Malkhasyan Consulting LTD ²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Íñ³·Çñ ´²ÜβÚÆÜ Î²ðƺð²ÚÆ ¼²ð¶²òØ²Ü ÎºÜîðàÜ."— Presentation transcript:

1 ì³ñÏ»ñ Malkhasyan Consulting LTD ²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Íñ³·Çñ ´²ÜβÚÆÜ Î²ðƺð²ÚÆ ¼²ð¶²òØ²Ü ÎºÜîðàÜ

2 Malkhasyan Consulting LTD Վարկի էություն, վարկավորման սկզբունքները և մեթոդները ´²ÜβÚÆÜ Î²ðƺð²ÚÆ ¼²ð¶²òØ²Ü ÎºÜîðàÜ

3 Malkhasyan Consulting LTD Վարկավորման սկզբունքները Վարկավորման մեթոդները Վարկավորման գործիքները ´²ÜβÚÆÜ Î²ðƺð²ÚÆ ¼²ð¶²òØ²Ü ÎºÜîðàÜ

4 Malkhasyan Consulting LTD Վարկերի տեսակները Ըստ վարկառուների խմբերի Ըստ ռեզիդենտության Ըստ նպատակայնության Ըստ ապահովվածության Ըստ արժույթի Ըստ մարման կարգի ´²ÜβÚÆÜ Î²ðƺð²ÚÆ ¼²ð¶²òØ²Ü ÎºÜîðàÜ

5 Malkhasyan Consulting LTD Վարկավորման գործընթաց ´²ÜβÚÆÜ Î²ðƺð²ÚÆ ¼²ð¶²òØ²Ü ÎºÜîðàÜ

6 Malkhasyan Consulting LTD Ներգրավվում Փաստաթղթերի հավաքագրում Վերլուծություն Որոշման կայացում Ձևակերպում Տրամադրում Մոնիտորինգ Մարում ´²ÜβÚÆÜ Î²ðƺð²ÚÆ ¼²ð¶²òØ²Ü ÎºÜîðàÜ

7 Malkhasyan Consulting LTD Վարկերի դասակարգում Օբյեկտիվ Սուբյեկտիվ ´²ÜβÚÆÜ Î²ðƺð²ÚÆ ¼²ð¶²òØ²Ü ÎºÜîðàÜ

8 Բ ²ÜβÚÆÜ Î²ðƺð²ÚÆ ¼²ð¶²òØ²Ü ÎºÜîðàÜ Վարային բյուրոներ  ACRA  ՀՀ ԿԲ վարկային ռեգիստր


Download ppt "̳ñÏ»ñ Malkhasyan Consulting LTD ²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Íñ³·Çñ ´²ÜβÚÆÜ Î²ðƺð²ÚÆ ¼²ð¶²òØ²Ü ÎºÜîðàÜ."

Similar presentations


Ads by Google