Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

اصلاح مشارکتی بذر نشست های مشورتی کشاورزان در خصوص اصلاح مشارکتی بذر

Similar presentations


Presentation on theme: "اصلاح مشارکتی بذر نشست های مشورتی کشاورزان در خصوص اصلاح مشارکتی بذر"— Presentation transcript:

1 اصلاح مشارکتی بذر نشست های مشورتی کشاورزان در خصوص اصلاح مشارکتی بذر

2 بذر یکی از مهمترین دل مشغولی و دغدغه ی کشاورزان است

3 بحث در زمینه ی چگونگی و نحوی کشت پیلوتها آغاز میگردد

4 مراقبت ، نظارت ونت برداری از رخدادهای پیلوتها

5

6 مراحل رشد و مراقبت به خوبی در حال گذر می باشد

7 حشرات مفید در این طرح مورد حمایت قرار میگیرند

8 هیچ موضوعی دراین میان ازنظردورنمی ماند.حتی آفات

9 مقایسه ی خوشه ها ودقت در تفا وت آنها

10 تبادل نظرکشاورزان و کارشناسان درمحل پیلوت

11 رشد مناسب پیلوتها

12 بررسی ومقایسه ی تراکم،قد،پنجه زنی و خوشه ی غلات درپیلوتها

13 اهمیت بذربه ویژه گندم از نظرکشاورزان بسیاربالااست.

14

15 تبادل نظرکارشناسان وکشاورزان درزمینه ی چگونگی وزمان برداشت

16 و بلاخره جمع آوری محصول وبرآوردهای مقایسه ای

17 ما معتقدیم که با حفظ تنوع زیستی واجتناب از بذور تراریخته میتوان کشاورزی پایداری داشت


Download ppt "اصلاح مشارکتی بذر نشست های مشورتی کشاورزان در خصوص اصلاح مشارکتی بذر"

Similar presentations


Ads by Google