Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ing. Michal Kaliňák 5. posch. č. dv. 511 kl. 513, 512

Similar presentations


Presentation on theme: "Ing. Michal Kaliňák 5. posch. č. dv. 511 kl. 513, 512"— Presentation transcript:

1 Ing. Michal Kaliňák 5. posch. č. dv. 511 kl. 513, 512
Imunochémia štúdium štruktúry protilátok a ich schopnosti viazať antigény rôznej štruktúry štúdium imunitného systému Ing. Michal Kaliňák 5. posch. č. dv. 511 kl. 513, 512

2 Imunochémia Podmienky zápočtu
prítomnosť na prednáškach (možné 2 ospravedlnené absencie) vypracovanie a prezentovanie referátu

3 Odporúčaná literatúra
Buc Milan: Imunológia, Veda, 2001 Ferenčík M. a kol: Zápal, horúčka, bolesť, Slovart, 1997 Ferenčík M. a kol: Imunológia: základné termíny a definície, SAP, 2001 Kontseková E.: Základy imunológie, UK, 2004 Abbas A. K.: Cellular and Molecular Immunology, 2005 Roitt Ivan: Essential Immunology, 2006 Janeway C.: Immunobiology, 2004 Paul W. E.: Fundamental Immunology

4 Internetové zdroje Texty o imunológii
(immune system) en.wikibooks.org/wiki/Immunology Animácie Imunologický slovník www-micro.msb.le.ac.uk/MBChB/ImmGloss.html

5 Historické medzníky v imunológii
1721 Mary Wortley MONTAGU variolizácia (imunizácia proti pravým kiahňam) Ján Adam RAYMAN 1798 Edward JENNER vakcinácia 1866 Joseph LISTER dezinfekcia 1880 Louis PASTEUR oslabené živé vakcíny 1884 Elie METCHNIKOFF fagocytóza 1885 vakcinácia proti besnote 1888 George NUTTALL baktericídne vlastnosti krvi 1890 Emil von BEHRING antitoxínová séroterapia 1897 Paul EHRLICH štúdium imunity 1903 Almroth WRIGHT úloha séra vo fagocytóze Stewart DOUGLASS 1923 Gaston RAMON toxoidná imunizácia 1957 Alick ISAACS interferóny Jean LINDENMANN

6 Historické medzníky v serológii
1896 Max GRÜBER aglutinačná metóda Herbert DURHAM G. Fernand WIDAL aglut. metóda pre horúčku brušného týfusu 1897 Rudolf KRAUS precipitačná metóda 1898 Jules BORDET komplement 1901 popis väzby komplementu Octave GENGOU 1906 August von WASSERMANN metóda využivajúca väzbu komplementu (sifilis) 1942 Albert COONS fluorescenčná protilátka 1945 R.R.A. COOMBS antiglobulínové testy Örjan OUCHTERLONY difúzne gélové metódy Jacques OUDIN Stephen ELEK 1953 Pierre GRABAR imunoelektroforéza Curtis WILLIAMS Solomon BERSON rádioimunoanalýza Rosalyn YALOW

7 Historické medzníky v imunochémii
1906 F. OBERMAYER zmenené proteínové antigény E. PICK 1907 S. ARRHENIUS monografia imunochémie 1917 Karl LANDSTEINER haptény 1929 Michael HEIDELBERGER kvantitatívna chemická serológia 1934 J. MARRACK reakcia antigén-protilátka 1938 Elvin KABAT protilátky ako globulíny Arne TISELIUS 1958 Rodney R. PORTER štruktúra imunoglobulínov 1959 Gerald M. EDELMAN K. ISHIZAKA štúdium IgE H. BENNICH S.G.O. JOHANSSON

8 Historické medzníky v imunobiológii
1890 Robert KOCH oneskorená hypersenzitívnosť 1901 Karl LANDSTEINER ľudské krvné skupiny 1902 Charles RICHET, Paul PORTIER anafylaxia 1905 Clemens von PIRQUET sérová choroba 1908 Paul EHRLICH teórie tvorby protilátok 1921 Carl PRAUSNITZ, Heinz KÜSTNER objav reagínu 1930 Felix HAUROWITZ templátové teórie tvorby protilátok 1940 Karl LANDSTEINER, Alexander WIENER Rh antigény 1942 Karl LANDSTEINER, Merrill CHASE bunkový prenos oneskorenej hypersenzitívnosti Macfarlane BURNET, Peter MEDAWAR imunologická tolerancia 1956 Ernest WITEBSKY štúdium autoimunity 1960 George SNELL, Jean DAUSSET imunogenetika, histokompatibilnosť Baruj BENACERRAF 1984 Niels Kay JERNE, Georges F. KÖHLER hybridómová technológia, idiotypová sieť Cesar MILSTEIN hybridómová technológia, monoklonové protilátky

9 NOSITELIA NOBELOVEJ CENY za imunológiu, fyziológiu a medicínu
1901 von BEHRING E. antitoxínová séroterapia, sérum proti záškrtu 1905 KOCH R. tuberkulín, bunková imunita 1908 MEČNIKOV I. fagocytóza EHRLICH P. antitoxíny, protilátky, chemoterapia 1912 CARRELL A. transplantácia orgánov 1913 RICHET C. anafylaxia 1919 BORDET J. komplement, teórie imunity 1930 LANDSTEINER K. krvné skupiny (systém AB0) 1948 TISELIUS A. protilátky ako -globulíny, voľná elektroforéza 1951 THEILER M. vakcína proti žltej horúčke 1957 BOVET D. antihistaminiká 1960 BURNET F. M. získaná imunologická tolerancia MEDAWAR P. 1972 EDELMAN G. M. chemická štruktúra protilátok (IgG) PORTER R. R.

10 NOSITELIA NOBELOVEJ CENY za imunológiu, fyziológiu a medicínu
1976 GAJDUSEK C. mechanizmus šírenia infekcií, pomalé vírusy 1977 YALOW S. R. rádioimunoanalýza (RIA) 1980 SNELL D. G. komplex H-2 DAUSSET J. hlavný histokompatibilný komplex BENACERRAF B. gény imunitnej odpovede 1984 JERNE K. N. idiotypová sieť KÖHLER J. F. G. monoklonové protilátky MILSTEIN C. 1987 TONEGAWA S. štruktúra imunoglobulínových génov 1991 THOMAS E. D. transplantácie orgánov MURRAY E. J. 1996 ZINKERNAGEL M. R. ochrana ľudskej imunity pred vírusmi DOHERTY C. Peter PRUSINER B. S. objav priónov

11 CHÉMIA IMUNOLÓGIA PATOLÓGIA MEDICÍNA KLINICKÁ IMUNOLÓGIA
IMUNOPATOLÓGIA IMUNOBIOLÓGIA MEDICÍNA IMUNOFARMAKOLÓGIA IMUNOGENETIKA PSYCHONEUROIMUNOLÓGIA IMUNOHEMATOLÓGIA IMUNOCHÉMIA MOLEKULOVÁ IMUNOLÓGIA IMUNOLÓGIA STARNUTIA IMUNOTOXIKOLÓGIA EKOIMUNOLÓGIA CHÉMIA PATOLÓGIA BIOLÓGIA IMUNOLÓGIA MIKROBIOLÓGIA GENETIKA PSYCHONEUROLÓGIA HEMATOLÓGIA FARMAKOLÓGIA MIKROBIÁLNA IMUNOLÓGIA BUNKOVÁ IMUNOLÓGIA TRANSPLANTAČNÁ IMUNOLÓGIA IMUNOLÓGIA NÁDOROV

12 VÝZNAM A FUNKCIE IMUNITNÉHO SYSTÉMU
Mechanizmy nevyhnutné pre vznik a udržiavanie života získavanie voľnej energie, metabolizmus a biokatalýza látok prepis a prenos genetickej informácie (transkripcia a replikácia génov) neuro-endokrinno-imunitný supersystém vyšších organizmov príjem a spracovanie informácií z prostredia udržanie homeostázy, zachovanie integrity a individuality organizmu

13 FUNKCIE IMUNITNÉHO SYSTÉMU
NORMÁLNE INFORMAČNÁ (diskriminačná, rozpoznávacia) rozpoznanie vlastných štruktúr (self) od nevlastných (non-self) tolerovanie vlastných a likvidácia cudzích alebo odcudzených zložiek KONTROLNÁ (imunologický dohľad = surveillance) kontrola životných procesov a iniciácia efektorových mechanizmov EFEKTOROVÁ zapojenie výkonných zariadení do činnosti a ich príprava na opakované stretnutie s tou istou látkou PAMÄŤOVÁ ukladanie realizovaných dejov do pamäti IMUNOPATOLOGICKÉ AUTOAGRESÍVNE autoimunitné odpovede ZNÍŽENÉ (defektné) imunodeficiencie ZVÝŠENÉ (abnormálne) alergie, hypersenzitívne reakcie

14 Formy imunity PROSPEŠNÁ vznik imunity INERTNÁ imunologická tolerancia
ŠKODLIVÁ imunopatologické stavy (alergia, autoimunita) SYSTÉMOVÁ pôsobí v celom organizme LOKÁLNA pôsobí len v určitých častiach tela (sliznica nosa, čreva) AKTÍVNA postinfekčná, postvakcinačná PASÍVNA transplacentový a kolostrálny prenos, injikovanie antitoxických sér a gama-globulínu

15 Formy imunity NEŠPECIFICKÁ (prirodzená, vrodená) realizácia
viaceré anatomické štruktúry a fyziologické systémy fagocytóza, NK-bunky (bunkové mechanizmy) komplementový systém a mnohé cytokíny (humorálna) podmienky nie je potrebný predchádzajúci kontakt s antigénom pôsobia ihneď po styku organizmu s antigénom nemajú imunologickú pamäť využitie pri očisťovaní tkanív od cudzorodých látok v antiinfekčnej a protinádorovej obrane ŠPECIFICKÁ (získaná, adaptívna) realizácia výkonné a regulačné T-lymfocyty (bunkové mechanizmy) protilátky (humorálna) podmienky reagujú len s antigénom, ktorý ich aktivoval nepôsobia ihneď po styku organizmu s antigénom (po niekoľkých dňoch) majú imunologickú pamäť využitie v antiinfekčnej a protinádorovej obrane

16 IMUNITN Á ODPOVEĎ IMUNITA PROSPEŠNÁ (vznik imunity) INDIFERENTNÁ
(imunologická tolerancia) ŠKODLIVÁ (imunopatologické alebo autoimunitné reakcie) ŠPECIFICKÁ (získaná) HUMORÁLNA ( protilátková ) BUNKOVÁ T- lymfocyty B- cytotoxické (T C , CTL) cytokíny pomocné (T H 1, T 2) protilátky bunky prezentujúce antigén (APC) NEŠPECIFICKÁ (prirodzená, vrodená) profesionálne fagocyty NK-bunky mastocyty endotelové bunky komplementový systém niektoré enzýmy IMUNITA AKTÍVNA PASÍVNA prirodzená (postinfekčná) umelá postvakcinačná) prirodzená (placenta) umelá (antitoxické séra)

17 Zložky imunitného systému
IMUNITNÝ SYSTÉM difúzny orgán s hmotnosťou 1000 g (1012 lymfocytov, 1020 protilátok) Lymfoidné orgány kostná dreň, týmus lymfatické uzliny, slezina, mandle, slizničné lymfoidné tkanivo Bunky imunitného systému lymfocyty fagocyty bunky prezentujúce antigén pomocné bunky Molekuly imunitného systému protilátky zložky komplementu imunohormóny, cytokíny,... receptory

18 Lymfoidné orgány PRIMÁRNE
týmus, kostná dreň (ekvivalent Fabriciovej burzy vtákov) dozrievanie a diferenciácia lymfocytov SEKUNDÁRNE (periférne) lymfatické uzliny, slezina, tonzily (okapsulované) slizničné lymfoidné tkanivo (MALT) realizácia lokálnej špecifickej imunity (slizničnej) MALT (mucosa-associated lymphoid tissue) črevo: GALT (gut-associated lymphoid tissue), Peyerove plaky priedušky: BALT (bronchial-associated lymphoid tissue) koža: SALT (skin-associated lymphoid tissue) nosné dutiny: NALT (nasal lymphoid tissue)

19 Lymfoidné orgány

20 Bunky imunitného systému
LYMFOCYTY B-lymfocyty, T-lymfocyty, NK-bunky (LGL - veľké granulové lymfocyty) PROFESIONÁLNE FAGOCYTY mononukleárne fagocyty: krvné monocyty, tkanivové makrofágy granulocyty: neutrofily, eozinofily BUNKY PREZENTUJÚCE ANTIGÉN (APC) primárne: makrofágy, dendritové a Langerhansove bunky, B-lymfocyty sekundárne: endotelové bunky ciev, epitelové bunky čreva POMOCNÉ BUNKY bazofily, mastocyty (žírne bunky), trombocyty (krvné doštičky)

21 Diferenciácia

22 Hematopoéza

23 Lymfoidný rad B-lymfocyty T-lymfocyty NK-bunky

24 Populácie lymfocytov B-lymfocyty (B-bunky) T-lymfocyty (T-bunky)
NK-bunky (LGL, veľký granulový lymfocyt)

25 B-lymfocyty po styku s antigénom diferencujú na plazmové bunky
pamäťové bunky

26 Subpopulácie T-lymfocytov
TH-lymfocyty (pomocné) CD4+, TH0 naivné, panenské TH1 zápalové, majú aj cytotoxickú aktivitu TH2 pomáhajú B-lymfocytom rozpoznať antigén regulačné T-lymfocyty CD25+, Treg bráni navodeniu reakcie voči autoantigénom Tr1 tolerancia na strávené antigény TH3 ako Tr1 + produkcia hojivých cytokínov TC-lymfocyty (cytotoxické) CD8+ TM (pamäťové) CD8+, CD45R0+, CD29+

27 T-lymfocyty T-lymfocyt (vľavo) naviazaný na antigén prezentujúcu bunku – makrofág (vpravo) T-lymfocyty interagujúce s makrofágom

28 NK bunky Natural Killer (funkčne)
Veľký granulový lymfocyt (morfologicky) LAK bunky (lymfokínom aktivované killer bunky) vznikajú z NK buniek po indukcii cytokínmi v laboratóriu Na obrázku NK bunka usmrcuje nádorovú bunku.

29 Myeloidný rad Monocyty makrofágy dendritové bunky
a ďalšie (histiocyty, mikrogliá, Kupfferové bunky, osteoklasty, alveolové makrofágy) Granulocyty neutrofily eozinofily bazofily Mastocyty (žírne bunky)

30 Makrofágy NORMÁLNE MAKROFÁGY spojivového tkaniva (histiocyty)
pečene (Kupfferove bunky) pľúc (alveolárne makrofágy) lymfatických uzlín a sleziny (voľné a usadené makrofágy) kostnej drene (usadené makrofágy) seróznych tekutín (pleurálne a peritoneálne makrofágy) kože (histiocyty, Langerhansove bunky) iných tkanív ZÁPALOVÉ MAKROFÁGY v rôznych zápalových exudátoch Funkčné štádiá makrofágov pokojové (neaktivované) primované (predaktivované) aktivované - cytokínmi, niektorými súčasťami mikroorganizmov

31 Monocyty veľkosť: priemer 16-22 m
jadro: charakteristický tvar podkovy alebo obličky cytoplazma: pinocytové vakuoly, lyzozómové granuly, mitochondrie a cisterny drsného endoplazmového retikula výskyt: periférna krv, 2-10% z prítomných leukocytov súčasť mononukleárového fagocytového systému, profesionálny fagocyt

32 Makrofágy dlhé pseudopodie makrofágu obklopia a uzavrú baktérie za vzniku fagozómu fagocytóza a procesovanie exogénneho antigénu makrofágmi

33 Folikulové dendritové bunky v lymfatických orgánoch
koža, sliznice Langerhansenové bunky orgány intersticiálne d. b. týmus interdigitálne d. b. kostná dreň folikulové d. b. krv dendritové bunky krvi lymfa „závojové“ bunky Folikulové dendritové bunky v lymfatických orgánoch

34 Granulocyty neutrofily eozinofily bazofily

35 Neutrofily veľkosť: priemer 12-15 m jadro: viaclaločnaté
cytoplazma: azurofilná granula, špecifické granuly, výskyt: krvná cirkulácia, 45-70% z prítomných leukocytov, zapálené tkanivá neutrofilný granulocyt, polymorfonukleárny leukocyt (PMN) profesionálny fagocyt

36 Eozinofily veľkosť: 13-20 m jadro: viaclaločnaté
cytoplazma: špecifické granuly, primárne a malé lyzozómy výskyt: krvná cirkulácia, 2-5% z prítomných leukocytov granulocyt, profesionálny fagocyt, boj proti parazitom (helmintom)

37 Bazofily veľkosť: 13-20 m jadro: laločnaté
cytoplazma: špecifické granuly, primárne a malé lyzozómy výskyt: krvná cirkulácia, 0,5-2% z prítomných leukocytov granulocyt, nefagocytuje, úloha pri alergiách

38 Mastocyty Mastocyty (žírne bunky) uvoľňujú histamín z tmavosfarbených granúl a stimulujú tak odpoveď buniek imunitného systému V patologických stavoch spôsobujú alergické reakcie

39 Molekuly imunitného systému
protilátky (imunoglobulíny), zložky a faktory komplementu imunohormóny, cytokíny a iné imunoregulačné látky receptory na povrchu imunologicky aktívnych buniek (antigénové, Fc)


Download ppt "Ing. Michal Kaliňák 5. posch. č. dv. 511 kl. 513, 512"

Similar presentations


Ads by Google