Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Imunochémia štúdium štruktúry protilátok a ich schopnosti viazať antigény rôznej štruktúry štúdium imunitného systému Ing. Michal Kaliňák 5. posch. č.

Similar presentations


Presentation on theme: "Imunochémia štúdium štruktúry protilátok a ich schopnosti viazať antigény rôznej štruktúry štúdium imunitného systému Ing. Michal Kaliňák 5. posch. č."— Presentation transcript:

1 Imunochémia štúdium štruktúry protilátok a ich schopnosti viazať antigény rôznej štruktúry štúdium imunitného systému Ing. Michal Kaliňák 5. posch. č. dv. 511 kl. 513, 512

2 Imunochémia Podmienky zápočtu prítomnosť na prednáškach (možné 2 ospravedlnené absencie) vypracovanie a prezentovanie referátu

3 Odporúčaná literatúra Buc Milan: Imunológia, Veda, 2001 Ferenčík M. a kol: Zápal, horúčka, bolesť, Slovart, 1997 Ferenčík M. a kol: Imunológia: základné termíny a definície, SAP, 2001 Kontseková E.: Základy imunológie, UK, 2004 Abbas A. K.: Cellular and Molecular Immunology, 2005 Roitt Ivan: Essential Immunology, 2006 Janeway C.: Immunobiology, 2004 Paul W. E.: Fundamental Immunology

4 Internetové zdroje Texty o imunológii (immune system) en.wikibooks.org/wiki/Immunology Animácie Imunologický slovník www-micro.msb.le.ac.uk/MBChB/ImmGloss.html

5 1721Mary Wortley MONTAGUvariolizácia (imunizácia proti pravým kiahňam) Ján Adam RAYMAN 1798Edward JENNERvakcinácia 1866Joseph LISTERdezinfekcia 1880Louis PASTEURoslabené živé vakcíny 1884Elie METCHNIKOFFfagocytóza 1885Louis PASTEURvakcinácia proti besnote 1888George NUTTALLbaktericídne vlastnosti krvi 1890Emil von BEHRINGantitoxínová séroterapia 1897Paul EHRLICHštúdium imunity 1903Almroth WRIGHTúloha séra vo fagocytóze Stewart DOUGLASS 1923Gaston RAMONtoxoidná imunizácia 1957Alick ISAACSinterferóny Jean LINDENMANN Historické medzníky v imunológii

6 Historické medzníky v serológii 1896Max GRÜBERaglutinačná metóda Herbert DURHAM 1896G. Fernand WIDALaglut. metóda pre horúčku brušného týfusu 1897Rudolf KRAUSprecipitačná metóda 1898Jules BORDETkomplement 1901Jules BORDETpopis väzby komplementu Octave GENGOU 1906August von WASSERMANNmetóda využivajúca väzbu komplementu (sifilis) 1942Albert COONSfluorescenčná protilátka 1945R.R.A. COOMBSantiglobulínové testy Örjan OUCHTERLONYdifúzne gélové metódy Jacques OUDIN Stephen ELEK 1953Pierre GRABARimunoelektroforéza Curtis WILLIAMS Solomon BERSONrádioimunoanalýza Rosalyn YALOW

7 Historické medzníky v imunochémii 1906F. OBERMAYERzmenené proteínové antigény E. PICK 1907S. ARRHENIUSmonografia imunochémie 1917Karl LANDSTEINERhaptény 1929Michael HEIDELBERGERkvantitatívna chemická serológia 1934J. MARRACKreakcia antigén-protilátka 1938Elvin KABATprotilátky ako globulíny Arne TISELIUS 1958Rodney R. PORTERštruktúra imunoglobulínov 1959Gerald M. EDELMANštruktúra imunoglobulínov K. ISHIZAKAštúdium IgE H. BENNICH S.G.O. JOHANSSON

8 Historické medzníky v imunobiológii 1890Robert KOCHoneskorená hypersenzitívnosť 1901Karl LANDSTEINERľudské krvné skupiny 1902Charles RICHET, Paul PORTIERanafylaxia 1905Clemens von PIRQUETsérová choroba 1908Paul EHRLICHteórie tvorby protilátok 1921Carl PRAUSNITZ, Heinz KÜSTNERobjav reagínu 1930Felix HAUROWITZtemplátové teórie tvorby protilátok 1940Karl LANDSTEINER, Alexander WIENERRh antigény 1942Karl LANDSTEINER, Merrill CHASE bunkový prenos oneskorenej hypersenzitívnosti Macfarlane BURNET, Peter MEDAWARimunologická tolerancia 1956Ernest WITEBSKYštúdium autoimunity 1960George SNELL, Jean DAUSSETimunogenetika, histokompatibilnosť Baruj BENACERRAF 1984Niels Kay JERNE, Georges F. KÖHLERhybridómová technológia, idiotypová sieť Cesar MILSTEINhybridómová technológia, monoklonové protilátky

9 1901von BEHRING E.antitoxínová séroterapia, sérum proti záškrtu 1905KOCH R.tuberkulín, bunková imunita 1908MEČNIKOV I.fagocytóza EHRLICH P.antitoxíny, protilátky, chemoterapia 1912CARRELL A.transplantácia orgánov 1913RICHET C.anafylaxia 1919BORDET J.komplement, teórie imunity 1930LANDSTEINER K.krvné skupiny (systém AB0) 1948TISELIUS A.protilátky ako  -globulíny, voľná elektroforéza 1951THEILER M.vakcína proti žltej horúčke 1957BOVET D.antihistaminiká 1960BURNET F. M.získaná imunologická tolerancia MEDAWAR P. 1972EDELMAN G. M.chemická štruktúra protilátok (IgG) PORTER R. R. NOSITELIA NOBELOVEJ CENY za imunológiu, fyziológiu a medicínu

10 1976GAJDUSEK C.mechanizmus šírenia infekcií, pomalé vírusy 1977YALOW S. R.rádioimunoanalýza (RIA) 1980SNELL D. G.komplex H-2 DAUSSET J.hlavný histokompatibilný komplex BENACERRAF B.gény imunitnej odpovede 1984JERNE K. N.idiotypová sieť KÖHLER J. F. G.monoklonové protilátky MILSTEIN C. 1987TONEGAWA S.štruktúra imunoglobulínových génov 1991THOMAS E. D.transplantácie orgánov MURRAY E. J. 1996ZINKERNAGEL M. R.ochrana ľudskej imunity pred vírusmi DOHERTY C. Peter 1997PRUSINER B. S.objav priónov

11 KLINICKÁ IMUNOLÓGIA IMUNOPATOLÓGIA IMUNOBIOLÓGIA MEDICÍNA IMUNOFARMAKOLÓGIA IMUNOGENETIKA PSYCHONEUROIMUNOLÓGIA IMUNOHEMATOLÓGIA IMUNOCHÉMIA MOLEKULOVÁ IMUNOLÓGIA IMUNOLÓGIA STARNUTIA IMUNOTOXIKOLÓGIA EKOIMUNOLÓGIA CHÉMIA PATOLÓGIA BIOLÓGIA IMUNOLÓGIA MIKROBIOLÓGIA GENETIKA PSYCHONEUROLÓGIA HEMATOLÓGIA FARMAKOLÓGIA MIKROBIÁLNA IMUNOLÓGIA BUNKOVÁ IMUNOLÓGIA TRANSPLANTAČNÁ IMUNOLÓGIA IMUNOLÓGIA NÁDOROV

12 VÝZNAM A FUNKCIE IMUNITNÉHO SYSTÉMU Mechanizmy nevyhnutné pre vznik a udržiavanie života získavanie voľnej energie, metabolizmus a biokatalýza látok prepis a prenos genetickej informácie (transkripcia a replikácia génov) neuro-endokrinno-imunitný supersystém vyšších organizmov  príjem a spracovanie informácií z prostredia  udržanie homeostázy, zachovanie integrity a individuality organizmu

13 FUNKCIE IMUNITNÉHO SYSTÉMU NORMÁLNE INFORMAČNÁ (diskriminačná, rozpoznávacia)  rozpoznanie vlastných štruktúr (self) od nevlastných (non-self)  tolerovanie vlastných a likvidácia cudzích alebo odcudzených zložiek KONTROLNÁ (imunologický dohľad = surveillance)  kontrola životných procesov a iniciácia efektorových mechanizmov EFEKTOROVÁ  zapojenie výkonných zariadení do činnosti a ich príprava na opakované stretnutie s tou istou látkou PAMÄŤOVÁ  ukladanie realizovaných dejov do pamäti IMUNOPATOLOGICKÉ AUTOAGRESÍVNEautoimunitné odpovede ZNÍŽENÉ (defektné)imunodeficiencie ZVÝŠENÉ (abnormálne)alergie, hypersenzitívne reakcie

14 Formy imunity SYSTÉMOVÁ pôsobí v celom organizme LOKÁLNA pôsobí len v určitých častiach tela (sliznica nosa, čreva) AKTÍVNA postinfekčná, postvakcinačná PASÍVNA transplacentový a kolostrálny prenos, injikovanie antitoxických sér a gama-globulínu PROSPEŠNÁ vznik imunity INERTNÁ imunologická tolerancia ŠKODLIVÁ imunopatologické stavy (alergia, autoimunita)

15 Formy imunity NEŠPECIFICKÁ (prirodzená, vrodená) realizácia viaceré anatomické štruktúry a fyziologické systémy fagocytóza, NK-bunky (bunkové mechanizmy) komplementový systém a mnohé cytokíny (humorálna) podmienky nie je potrebný predchádzajúci kontakt s antigénom pôsobia ihneď po styku organizmu s antigénom nemajú imunologickú pamäť využitie pri očisťovaní tkanív od cudzorodých látok v antiinfekčnej a protinádorovej obrane ŠPECIFICKÁ (získaná, adaptívna) realizácia výkonné a regulačné T-lymfocyty (bunkové mechanizmy) protilátky (humorálna) podmienky reagujú len s antigénom, ktorý ich aktivoval nepôsobia ihneď po styku organizmu s antigénom (po niekoľkých dňoch) majú imunologickú pamäť využitie v antiinfekčnej a protinádorovej obrane

16

17 Zložky imunitného systému IMUNITNÝ SYSTÉM difúzny orgán s hmotnosťou 1000 g (10 12 lymfocytov, protilátok) Lymfoidné orgány kostná dreň, týmus lymfatické uzliny, slezina, mandle, slizničné lymfoidné tkanivo Bunky imunitného systému lymfocyty fagocyty bunky prezentujúce antigén pomocné bunky Molekuly imunitného systému protilátky zložky komplementu imunohormóny, cytokíny,... receptory

18 Lymfoidné orgány PRIMÁRNE týmus, kostná dreň (ekvivalent Fabriciovej burzy vtákov) dozrievanie a diferenciácia lymfocytov SEKUNDÁRNE (periférne) lymfatické uzliny, slezina, tonzily (okapsulované) slizničné lymfoidné tkanivo (MALT) realizácia lokálnej špecifickej imunity (slizničnej) MALT (mucosa-associated lymphoid tissue)  črevo: GALT (gut-associated lymphoid tissue), Peyerove plaky  priedušky: BALT (bronchial-associated lymphoid tissue)  koža: SALT (skin-associated lymphoid tissue)  nosné dutiny: NALT (nasal lymphoid tissue)

19 Lymfoidné orgány

20 Bunky imunitného systému LYMFOCYTY B-lymfocyty, T-lymfocyty, NK-bunky (LGL - veľké granulové lymfocyty) PROFESIONÁLNE FAGOCYTY mononukleárne fagocyty: krvné monocyty, tkanivové makrofágy granulocyty: neutrofily, eozinofily BUNKY PREZENTUJÚCE ANTIGÉN (APC) primárne: makrofágy, dendritové a Langerhansove bunky, B- lymfocyty sekundárne: endotelové bunky ciev, epitelové bunky čreva POMOCNÉ BUNKY bazofily, mastocyty (žírne bunky), trombocyty (krvné doštičky)

21 Diferenciácia

22 Hematopoéza

23 Lymfoidný rad B-lymfocyty T-lymfocyty NK-bunky

24 Populácie lymfocytov B-lymfocyty (B-bunky) T-lymfocyty (T-bunky) NK-bunky (LGL, veľký granulový lymfocyt)

25 B-lymfocyty po styku s antigénom diferencujú na plazmové bunky pamäťové bunky

26 Subpopulácie T-lymfocytov T H -lymfocyty (pomocné) CD4+,  T H 0naivné, panenské  T H 1zápalové, majú aj cytotoxickú aktivitu  T H 2pomáhajú B-lymfocytom rozpoznať antigén regulačné T-lymfocyty CD25+,  T reg bráni navodeniu reakcie voči autoantigénom  T r 1tolerancia na strávené antigény  T H 3ako T r 1 + produkcia hojivých cytokínov T C -lymfocyty (cytotoxické) CD8+ T M (pamäťové) CD8+, CD45R0+, CD29+

27 T-lymfocyty T-lymfocyt (vľavo) naviazaný na antigén prezentujúcu bunku – makrofág (vpravo) T-lymfocyty interagujúce s makrofágom

28 NK bunky Natural Killer (funkčne) Veľký granulový lymfocyt (morfologicky) LAK bunky (lymfokínom aktivované killer bunky) vznikajú z NK buniek po indukcii cytokínmi v laboratóriu Na obrázku NK bunka usmrcuje nádorovú bunku.

29 Myeloidný rad Monocyty makrofágy dendritové bunky a ďalšie (histiocyty, mikrogliá, Kupfferové bunky, osteoklasty, alveolové makrofágy) Granulocyty neutrofily eozinofily bazofily Mastocyty (žírne bunky)

30 Makrofágy NORMÁLNE MAKROFÁGY spojivového tkaniva (histiocyty) pečene (Kupfferove bunky) pľúc (alveolárne makrofágy) lymfatických uzlín a sleziny (voľné a usadené makrofágy) kostnej drene (usadené makrofágy) seróznych tekutín (pleurálne a peritoneálne makrofágy) kože (histiocyty, Langerhansove bunky) iných tkanív ZÁPALOVÉ MAKROFÁGY v rôznych zápalových exudátoch Funkčné štádiá makrofágov pokojové (neaktivované) primované (predaktivované) aktivované - cytokínmi, niektorými súčasťami mikroorganizmov

31 Monocyty veľkosť: priemer  m jadro: charakteristický tvar podkovy alebo obličky cytoplazma: pinocytové vakuoly, lyzozómové granuly, mitochondrie a cisterny drsného endoplazmového retikula výskyt: periférna krv, 2-10% z prítomných leukocytov súčasť mononukleárového fagocytového systému, profesionálny fagocyt

32 Makrofágy a)dlhé pseudopodie makrofágu obklopia a uzavrú baktérie za vzniku fagozómu b)fagocytóza a procesovanie exogénneho antigénu makrofágmi

33 Dendritové bunky Folikulové dendritové bunky v lymfatických orgánoch koža, slizniceLangerhansenové bunky orgányintersticiálne d. b. týmusinterdigitálne d. b. kostná dreňfolikulové d. b. krvdendritové bunky krvi lymfa„závojové“ bunky

34 Granulocyty neutrofily eozinofily bazofily

35 Neutrofily veľkosť: priemer  m jadro: viaclaločnaté cytoplazma: azurofilná granula, špecifické granuly, výskyt: krvná cirkulácia, % z prítomných leukocytov, zapálené tkanivá neutrofilný granulocyt, polymorfonukleárny leukocyt (PMN) profesionálny fagocyt

36 Eozinofily veľkosť:  m jadro: viaclaločnaté cytoplazma: špecifické granuly, primárne a malé lyzozómy výskyt: krvná cirkulácia, 2-5% z prítomných leukocytov granulocyt, profesionálny fagocyt, boj proti parazitom (helmintom)

37 Bazofily veľkosť:  m jadro: laločnaté cytoplazma: špecifické granuly, primárne a malé lyzozómy výskyt: krvná cirkulácia, 0,5-2% z prítomných leukocytov granulocyt, nefagocytuje, úloha pri alergiách

38 Mastocyty Mastocyty (žírne bunky) uvoľňujú histamín z tmavosfarbených granúl a stimulujú tak odpoveď buniek imunitného systému V patologických stavoch spôsobujú alergické reakcie

39 Molekuly imunitného systému protilátky (imunoglobulíny), zložky a faktory komplementu imunohormóny, cytokíny a iné imunoregulačné látky receptory na povrchu imunologicky aktívnych buniek (antigénové, Fc)


Download ppt "Imunochémia štúdium štruktúry protilátok a ich schopnosti viazať antigény rôznej štruktúry štúdium imunitného systému Ing. Michal Kaliňák 5. posch. č."

Similar presentations


Ads by Google