Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

¡¡¡¡¡¡ bMram ¡¡¡¡¡¡¡¡ ham kumar GñkmanCMgWebHdUg nig ®sþImanépÞeBaH Gan emIl b¤ sþab; erOgenH¡¡¡ cg;dwg >>> sUmeFVIkareRCIserIs>> hanhan b¤ minhan>>>?minhan>>>

Similar presentations


Presentation on theme: "¡¡¡¡¡¡ bMram ¡¡¡¡¡¡¡¡ ham kumar GñkmanCMgWebHdUg nig ®sþImanépÞeBaH Gan emIl b¤ sþab; erOgenH¡¡¡ cg;dwg >>> sUmeFVIkareRCIserIs>> hanhan b¤ minhan>>>?minhan>>>"— Presentation transcript:

1

2 ¡¡¡¡¡¡ bMram ¡¡¡¡¡¡¡¡ ham kumar GñkmanCMgWebHdUg nig ®sþImanépÞeBaH Gan emIl b¤ sþab; erOgenH¡¡¡ cg;dwg >>> sUmeFVIkareRCIserIs>> hanhan b¤ minhan>>>?minhan>>>

3 sUmBicarNa mþgeTot fa etI>>>Gñk … cg;GanEd b¤eT>>? cg; ¼ mincg;cg; mincg;

4 ]b,tþiehtumYy)anekIteLIg naTsSvtþn_ qñaM 90 enAkñúgbnÞb;rbs;sisSRsImñak; énGaKarsñak;enAsMrab;sisS

5 mansisSRsImñak; eFVIGtþXatxøÜnÉgelatsMy:ugk,alcuHmkeRkam BIelIdMbUl GaKar edayBuMdwgmUlehtu. taMgBIeBlenaHmk eKEtgEtB¤sMelgsMrwbeCIg nigsMelgk,almnusSpÞúHEbkCabMENk enAcugbnÞb;énGaKarEdlnag)anelat. sMelgenaHcab;epþImBI bnÞb;xageRkayeK ehIybnøWsnSwmbnþicmþg² eq { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/13/3901007/slides/slide_5.jpg", "name": "mansisSRsImñak; eFVIGtþXatxøÜnÉgelatsMy:ugk,alcuHmkeRkam BIelIdMbUl GaKar edayBuMdwgmUlehtu.", "description": "taMgBIeBlenaHmk eKEtgEtB¤sMelgsMrwbeCIg nigsMelgk,almnusSpÞúHEbkCabMENk enAcugbnÞb;énGaKarEdlnag)anelat. sMelgenaHcab;epþImBI bnÞb;xageRkayeK ehIybnøWsnSwmbnþicmþg² eq

6 bnÞab;mkk¾mansMelgKYreGayRBWk,al )anbnøWeLIg {etImanGñkNaenAxagkñúgeT? }. GñkTaMgGs;Kñadwgfa enHCasMelgrbs;nag. y:agNak¾eday k¾KµanGñkNah‘anebIkTVareLIy. ehtukarN_enHekIteLIgCabnþbnÞab;Gs;ry³eBl BIr eTAbIs)aþh_ eRkaymkk¾)at;eTAvij

7 minyUb:unµan visSmkalrdUvekþAk¾Qanmkdl; sisSRKb;KñanaMKñacakecjBIGaKar eFVIdMeNIeTAkan;pÞHrbs;BYkeKerog²xøÜn. b:uEnþ]b,tþiehtud¾KYreGayRBWk,alenH min)anbBa©b; enAeLIyeT >>>>>>

8 naraRtImYy> eRkayBIeBlsisSRsI² )ancakecjeTAkan;pÞHrbs;eKerogxøÜn. Gñke)assMGat kMBugEtsMGatGaKar/ Kat;manGarmµN_fa RBWkBa©wgkr eBlEdlKat;eTAdl;bnÞab;rbs;nagEdl)aneFVIGtþXat. ehIyKat;k¾)anB¤GMBIBaküccamGaram sþIGMBIsMelgenAkñúgGaKarenHEdr b:uEnþKat;minxVl;BIGVI rYck¾edIrcUleTAkan; bnÞb;enaH rYck¾cab;epþImeFVIkare)assMGat >>>>>>>> Kat;manGarmµN_fa manxül;RtCak; eBlEdlKat;QaneCIgcUleTAkñúg bnÞb;enaH>>>>>>>>>

9 eBlenaHKat;sMKal;eXIjfaman bg¥ÜccMhr enAÉRCugxageCIgbnÞb; Kat;k¾manGarmµN_ ElgxøacbnÞic. Gñke)assMGat k¾edIreTAbiTbg¥ÜcenaH rMeBcenaHKat;k¾B¤sMelgsMrwbeCIgedIr. Kat;RkelkeRkay CYneBlEdlTVabit ya:gxøaMgedayxøÜnÉg nigbnøWsMelgy:agrMBg

10 ebHdUgkatk¾cab;epþImelatjab;eLIg² PøamenaHKatk¾B¤sMrwbeCIg edIrBIbnÞb;cugeKénGaKar eq { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/13/3901007/slides/slide_10.jpg", "name": "ebHdUgkatk¾cab;epþImelatjab;eLIg² PøamenaHKatk¾B¤sMrwbeCIg edIrBIbnÞb;cugeKénGaKar eq

11 enAeBlenHKat;tk;søútya:gxøaMg/ b:uEnþKat;GaceFVIGVI)aneTA? Kat;minrgcaMeRKaHkmµmkdl;eT dUecñHPøamenaH Kat;k¾lak;xøÜn enAeRkamtumYy ehIyKitfa nwgrgcaMenAeRkamtuenHrhUtdl; sMelgsMrwbenaH)anbBaÄb;

12 sMrwbeCIgenaH)anQb;enAmuxbnÞb; rYck¾mansMelg mYy²KYreGayRBW )anbnøWeLIg {min caM )ac; lak; xøÜx eT/ eyIg Gac emIl eXIj Ég} Gñke)assMGatt;søútCaxøaMg ehIyKitfa {etInagGacemIleXIjxJúMya:gem:ceTA ebIxJúMkMBugEtlak;xøÜnenAeRkamtukñúgbnÞb; ehIybwtTVarCiteTot}

13 Gñke)assMGatedIryWt²eq >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

14

15 ÉgminGaclak;xøÜnBIeyIg)aneT>>>>>>>>>>>>


Download ppt "¡¡¡¡¡¡ bMram ¡¡¡¡¡¡¡¡ ham kumar GñkmanCMgWebHdUg nig ®sþImanépÞeBaH Gan emIl b¤ sþab; erOgenH¡¡¡ cg;dwg >>> sUmeFVIkareRCIserIs>> hanhan b¤ minhan>>>?minhan>>>"

Similar presentations


Ads by Google