Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

11jaulaO 1987 raojaI jagaat 5 Abjaava Ap%ya janmaalaa AalaI. tovhapasaUna ha idvasa laaoksaM#yaa idna mhNaUna paLlaa jaatao. 1987 to 2011 pya-Mt ivaSvalaaoksaM#yaa.

Similar presentations


Presentation on theme: "11jaulaO 1987 raojaI jagaat 5 Abjaava Ap%ya janmaalaa AalaI. tovhapasaUna ha idvasa laaoksaM#yaa idna mhNaUna paLlaa jaatao. 1987 to 2011 pya-Mt ivaSvalaaoksaM#yaa."— Presentation transcript:

1

2 11jaulaO 1987 raojaI jagaat 5 Abjaava Ap%ya janmaalaa AalaI. tovhapasaUna ha idvasa laaoksaM#yaa idna mhNaUna paLlaa jaatao. 1987 to 2011 pya-Mt ivaSvalaaoksaM#yaa 2 Abjaanao vaaZlaI. 31 Aa^@Taobar 2011 raojaI AaplaI laaoksaM#yaa 7 Abja JaalaI. laaoksaM#yaocao AakDo AgadI AaovhrFlaao hao]na vaaht Aahot. BaartacaI laaoksaM#yaa 1947 maQyao 36 kaoTI haotI.2011 cyaa janagaNanaonausaar Aata doSaacaI laaoksaM#yaa 1.21 Abja JaalaI Aaho. mhNajao 64 vaYaa-t BaartacaI laaoksaM#yaa itpTIhUna AiQak JaalaI Aaho.

3

4  1.saamaaijak samasyaa  2.Aaiqa-k samasyaa  3. SahrIkrNaacaI samasyaa  4.pyaa-varNaacaI samasyaa  5.AaraogyaacaI samasyaa

5 saamaaijak samasyaa saamaaijak samasyaa  samasyaa AByaasatanaa vaaZ%yaa laaoksaM#yaomauLo va naOsaiga-k saaQanasaMp%tIcaa Apura purvaza yaamauLo Aitir> laaoksaM#yaocaa taNa yaa saaQanasaMp%tIvar pDtao.doSaat CupI baokarI vaaZt Asalyaanao AaOdyaaoigakIkrNaamauLo %yaacaa vaoga kmaI haotao.

6

7  vaaZ%yaa laaoksaM#yaomauLo SahrIkrNaacyaa samasyaa inamaa-Na haotat,\.%yaamauLo pyaa- varNaacaa samataola ZasaLtao.  QvanaI p`dUYaNa, vaayaU p`dUYaNa,jala p`dUYaNa [.samasyaa inamaa-Na haotat

8 p`d UYa Na

9 laaoksaM#yaa vaaZ va vaaZIcao pirNaama: 1vaOVikya xaoHaat haoNaayaa p`gatImauLo maR%yaUcao p`maaNa kmaI Jaalao Aaho.%yaamaanaanao janmaacao p`maaNa AiQak Aaho,,.%yaamauLo laaoksaM#yaa vaaZto. 2naOsaiga-k saaQanasaMp%aIvar taNa pDtao. 3. AnnaQaanyaacaa tuTvaDa inamaa-Na hao}na kupaoYaNa,raogara[- ASaa samasyaa inamaa-Na haotat. 4.saovaasauivaQaaMvar taNa pDtao.

10 laaoksaM#yaa vaaZIvar ]payayaaojanaa 1 kuTuMbainayaaojanaabaabat laaokaMmaQyao janajaagaRtI inamaa-Na krNao 2 janmap`maaNaavar inayaM~Na zovaNao.


Download ppt "11jaulaO 1987 raojaI jagaat 5 Abjaava Ap%ya janmaalaa AalaI. tovhapasaUna ha idvasa laaoksaM#yaa idna mhNaUna paLlaa jaatao. 1987 to 2011 pya-Mt ivaSvalaaoksaM#yaa."

Similar presentations


Ads by Google