Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Taari` •;Ithas– Klas Ð pa5 Ï mub aI hla no p/s &g Power point réalisé par Zainoul HEDARALY Version française approuvée par Moulla Nissar.

Similar presentations


Presentation on theme: "Taari` •;Ithas– Klas Ð pa5 Ï mub aI hla no p/s &g Power point réalisé par Zainoul HEDARALY Version française approuvée par Moulla Nissar."— Presentation transcript:

1 Taari` •;Ithas– Klas Ð pa5 Ï mub aI hla no p/s &g Power point réalisé par Zainoul HEDARALY Version française approuvée par Moulla Nissar

2 njranna I`/StiAo mubaIhlana vahnne SvikayaR p2i potana t&buAom&a pa2a fyaR te p2i temna netaAe teAone Aa =Bdom&a slah Aapi Š Shia974.fr

3 "Aavti kale Agr mohMmd potana 3rm&a9i potana ku4&ubijn oni sa9e bhar nikXi Aave to tmo mubaIhla ma4e hrIgz s&mt na 9=o. pr&tu Agr Ae potana sa9iAoni sa9e Aave to Drvani j£r n9i Ane j£r mubaIhla kri le§e." Shia974.fr

4 Aene `br hti ke mubaIhla Ae b&ne pxone ma4e, teAona ku4&ubo sIht, @vnmr8no p/+n hto. Shia974.fr

5 Agr pIv1 peg&br •s.– ne ;Slamna pegamni sCca; babt shej p8 =&ka hot to Aem8e I`/StiAone mubaIhlano pDkar n AaPyo hot. Agr Aemna manm&a Aemna Ane Aemna n@kna sga&Ao pr 9nar mubaIhlani Asr A&ge •ƒap Ivqe– le=ma1 p8 =&ka hot to Aapsaheb teAone sa9e l;ne I`/StiAonon@kna samno krva n Aavt. Shia974.fr

6 b&ne pxo vCce Aevi sm&It 9; hti ke mjkUr mukablo mdina ngrni bhar `uLla r8medanm&a bi§ Idvse 9=e. td\nusar ÊÌ mi Izlhj Ih.s. Ð na roj pIv1 peg&br •s.– mubaIhla ma4e bhar nikXi AaVya. Shia974.fr

7 tem8e ;mam husEn •A.– ne potani soDm&a li0a hta Ane ;mam hsn •A.– no ha9 pkDyo hto. Aemni p2vaDe bibi faItma •A.– ht&a Ane Aemni pa2X hta ;mam Ali •A.–, pIv1 peg&br sahebe •s.– teAone sm§Vy&u ht&u ke "Jyare h&u duAa mag&u to tmo Aamin pokar§e. " Shia974.fr

8 wproKt mubaIhla s&b&0i Aaytne Anusrine pIv1 peg&bre •s.– potani sa9e ;mam hsn •A.– ne t9a ;mam husEn •A.– ne Aemna 'dikraAo' trike, bibi faItma •A.– ne Aemni 'banu' trike Ane ;mam Ali •A.– ne potani '§t' trike l; AaVya ht&a. Shia974.fr

9 I`/Sti fa0ro, potani smx teAona zgmgta cheraAone §e;ne muG0 bnigya. teAona mn k&pi gya Ane AhlulbEtno jlal InhaXine teAo 0/ujva laGya. Shia974.fr

10 temna netaAe kokne pU2y&u, mohMmdni sa9e Aavela Aa loko ko8 2e? te8e AeAona nam Ane pIv1 peg&br •s.– ni sa9ena teAona s&b&0ni maIhti Aapi. Shia974.fr

11 Tyarbad te 0irj 0ri na =Kyo Ane te8e pokar kri, "`udana sog&d, h&u Aeva cheraAone §e; rHyo 2&u ke Agr AeAo ALlahne Aevi duAa kre ke phaDne h4avi de to svR=Iktman `uda Aemna kaje pvRtne p8 cIlt kri de. Shia974.fr

12 Ae njranvaXaAo, Agr tme Aaje mohMmdni sa9e jU5aAo pr `udano p/kop magvani duAam&a mukablo kr=o to, h&u cetv8i Aap&u 2&u ke tmo b0a&j tbah 9; j=o Ane Aa jmin pr tmaram&an&u Aek p8 @vt&u nhi& rhe. mne lage 2e ke Aemna =r8e Aavi jvam&aj -la; 2e." Shia974.fr

13 pIv1 peg&br •s.– Aa =Bdo s&a-Xt&a v&et frmaVy&u, "`udani ksm, Agr njranna Aa I`/StiAoAe Amari sa9e mukablo §ri ra~yo hot to teAo v&adra Ane sUvrona £pm&a ferva; gya hot. Ane Aemna pr Aagno vrsad vrSyo hote." Shia974.fr

14 p2i Jyare I`/Sti fa0roAe mubaIhlam&a9i pa2i pani kri to pIv1 peg&bre •s.– Aemni smx be pyRay mUkya Š k&a to ;Slamne Svikari le A9va smjUti kri le. Shia974.fr

15 I`/StiAo ;Slam Svikarvane tEyar n hta Ane te9i Aek krar pr shiAo krvam&a Aavi jeni =rto Aa hti Š Shia974.fr

16 É. dr vqeR njranna I`/StiAo ;Slami srkarne kapDn&a be h§r taka Aap=e jem&ana drekni Ikmt calis Idrhm h=e. Shia974.fr

17 Ê. Agr pIv1 peg&br saheb •s.– ne j£r j8ay to I`/StiAo muISlm sENyne kamclaw rite •9oDa smy ma4e– ko;p8 lDa; kaje ËÈ 3oDa, ËÈ W&4, ËÈ b`tr Ane ËÈ - ala Aap=e. Shia974.fr

18 Aa krarne pIv1 peg&br e l`aVya hta, ;mam Ali •A.– Ae l~ya hta Ane Aena pr pIv1 peg&br •s.– na car sa9i shabiAe saxi trike shiAo kri hti. Shia974.fr

19 krarnamam&a wprni vato wpr&at nicena =Bdo p8 hta Š ".... njranna loko ALlahna Ane Aena peg&br mohMmd •s.– na rx8m&a rhe=e. teAona §n, mal, 0mR, jmin, Imlkt b0&u surIxt rhe=e, Ane Aemni §Xv8i ALlahni Ane Aena s&de=vahk •s.– ni rhe=e. Shia974.fr

20 Aa krar njranna b0a&j lokone lagu pD=e, -le teAo A1e AIhy&a hajr hoyke n hoy, -le teAo kbilana s_yo hoy ke tena pr AaIƒt hoy Ane - le teAo gulam hoy ke Aazad. teAona hKko Ane AI0karom& a ko; ferfar krvam&a nhi& Aave..." Shia974.fr

21 Aa krarm&a kbUl krvam&a Aavel Aek mhTvni =rt Ae p8 hti ke njranna loko ko;p8 rite Vyajno karobar nhi& kre nhi&tr pIv1 peg&br •s.– krarm&a b&0aAela nhi& rhe. Shia974.fr

22 Ae I`/StiAo 3re pa2a jt&a rHya te p2i njranna Amuk jvabdar loko mdinam&a AaVya Ane SveC2apUvRk ;Slamne Svikarine muISlm bni gya. Shia974.fr

23 mubaIhlano bnav Ae ;Ithasno Aek `Ubj mhTvpU8R p/s&g 2e kem ke Aa Aev&u sUcve 2e ke AhlulbEt ALlahni Ane Aena s&de=vahkni ke4la n@k hta. Aa bnav p2i9i ;mam Ali n@k •A.– ne loko 'peg&brna mn' trike AoX`va laGya kem ke pIv1 peg&br sahebe •s.– ;mam Ali •A.– ne potani §t trike mubaIhlam&a l; gya hta. Shia974.fr


Download ppt "Taari` •;Ithas– Klas Ð pa5 Ï mub aI hla no p/s &g Power point réalisé par Zainoul HEDARALY Version française approuvée par Moulla Nissar."

Similar presentations


Ads by Google