Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Bir kişinin ne sorunu olduğunu sormak için “What is the matter with ……?” soru kalıbını kullanırız. What’s the matter.

Similar presentations


Presentation on theme: "Bir kişinin ne sorunu olduğunu sormak için “What is the matter with ……?” soru kalıbını kullanırız. What’s the matter."— Presentation transcript:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Bir kişinin ne sorunu olduğunu sormak için “What is the matter with ……?” soru kalıbını kullanırız. What’s the matter with you? What’s the matter with him? What’s the matter with her? What’s the matter with Berk? What’s the matter with Berrin?

20 Hastalıkları ifade ederken genellikle “have got / has got” kalıbını kullanırız. I You We They Berk and Berrin The students have got a temperature a cold a headache a backache a toothache a stomachache a cough a sore throat a broken arm a broken leg an earache flu the measles He She It Berk Berrin The student has got

21 What’s the matter with you? I have got an earache.

22 A: What’s the matter with her? B: She has got ……………………….

23 A: What’s the matter with him? B: He …………………………………….

24 A: What’s the matter with Ahmet? B: He has got a sore throat.

25 What’s the matter with him? a)He has got a sore throat. b)He has got a backache. c)He has got an earache. d)He has got the measles.

26 What’s the matter with her? a)She has got a flu. b)She has got the flu. c)She has got an flu. d)She has got flu.

27 What’s the matter with him? a)He has got the measles. b)He has got a cough. c)He has got an earache. d)He has got a broken leg.

28 What’s the matter with her? a)She has got a broken leg. b)She has got a broken nose. c)She has got a broken arm. d)She has got a broken foot.

29 Elif FERGANE ELT


Download ppt "Bir kişinin ne sorunu olduğunu sormak için “What is the matter with ……?” soru kalıbını kullanırız. What’s the matter."

Similar presentations


Ads by Google