Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

主題:歌曲教唱 Chinese New Year Riddle Song— 尖和圓 尖和圓 尖 jian1 (sharp, pointy) 尖尖 jian1 jian1 尖尖的 jian jian de Asking Questions— 什么 she1me (What’s) ? 什么尖 jian.

Similar presentations


Presentation on theme: "主題:歌曲教唱 Chinese New Year Riddle Song— 尖和圓 尖和圓 尖 jian1 (sharp, pointy) 尖尖 jian1 jian1 尖尖的 jian jian de Asking Questions— 什么 she1me (What’s) ? 什么尖 jian."— Presentation transcript:

1

2 主題:歌曲教唱 Chinese New Year Riddle Song— 尖和圓

3 尖和圓

4 尖 jian1 (sharp, pointy) 尖尖 jian1 jian1 尖尖的 jian jian de Asking Questions— 什么 she1me (What’s) ? 什么尖 jian 什么尖尖 jian jian 什么尖尖的 jian-jian de

5 圓 yuan2 (circle) 圓圓 yuan yuan 圓圓的 yuan yuan de (circular) Asking Questions— 什么 she1me (What’s) ? 什么圓 yuan 什么圓圓 yuan yuan 什么圓圓的 yuan yuan de

6 尖 jian1 (sharp, pointy) 尖尖 jian1 jian1 尖尖的 jian jian de 菱角 ling-jiao(lily’s fruit; water chestnut) 宝塔 Bao3ta3(Pagoda) 尖尖的 jian jian de (Ling-jiao is like the shape of the smile’s mouth—two pointy ends.)

7 粽子 Zong4zi (Stuffed rice snack) 缝針 Feng2zhen1 (Sewing needle) 尖尖的 jian jian de

8 圓 yuan2 (circle) 圓圓 yuan yuan 圓圓的 yuan yuan de (circular) 荷葉 He2ye4 (Lily’s leaves) 圓圓的 yuan yuan de (circular) 太陽 Tai4yang2 (sun) 圓圓的 yuan yuan de (circular)

9 鏡子 Jing4zi (mirror) 圓圓的 yuan yuan de (circular) 燒餅 Shao1bing3 (Chinese pancake) 圓圓的 yuan yuan de (circular) 圓 yuan2 (circle) 圓圓 yuan yuan 圓圓的 yuan yuan de (circular)

10 New Year Riddle Song( 尖 ) 在 水 边 zai shui-bian at the water front Places 尖上天 jian shang tian pointing up to sky

11 姑 娘 前姑 娘 前 in front of the lady gu-niang qian 街上賣 jie shang mai Sold at the street Places

12 New Year Riddle Song ( 尖 ) 什么 尖 ? 尖 上 天 She-me jian ? Jian shang tian ? (What’s) (pointy) (pointing) (up; to) (sky) What’s that sharp thing pointing up to the sky? 什么 尖尖 ? 在 水 边 She-me jian-jian? zai shui-bian? (What’s) (pointy) (at) (the water front) 什么 尖尖 ? 街上 賣 She-me jian-jian? jie-shang mai ? (What’s)(pointy) (at the street) (sold ) 什么 尖尖 ? 姑娘 前 She-me jian-jian? gu-niang qian? (What’s) (pointy) (lady) (in front of)

13 宝塔尖, 尖 上 天. Bao-ta jian. Jian shang tian. (Pagoda) (pointy) (pointing) (up; to) (sky) 菱角 尖尖, 在 水 边. Ling-jiao3 jian-jian, zai shui-bian. (Water chestnut) (pointy) (at) (the water front) 粽子 尖尖, 街 上 賣. Zong-zi jian-jian, jie-shang mai. (Rice sanck) (pointy) (at the street) (sold) 缝針 尖尖, 姑娘前. Feng-zhen jian-jian, gu-niang qian. (Sewing needle) (pointy) (lady) (in front of) **********************************

14 New Year Riddle Song ( 圓 ) 什么 圓 ? 圓 上天 ? She-me yuan ? yuan shang tian? (What’s)(circular) (circle) (up; at) (sky) 什么圓圓 ? 在 水 边 ? She-me yuan-yuan ? zai shui-bian ? (What’s) (circular) (at) (the water front) 什么圓圓 ? 街上 賣 ? She-me yuan-yuan ? jie-shang mai ? (What’s) (circular) (at the street) (sold ) 什么圓圓 ? 姑娘 前 ? She-me yuan-yuan? gu-niang qian ? (What’s) (circular) (lady) (in front of)

15 ****************************** 太阳 圓, 圓 上 天. Tai-yang yuan, yuan shang tian. (Sun) (circular) (circle) (up; at) (sky) 荷葉圓圓, 在水 边. He-ye yuan- yuan zai shui-bian. (Lily’s leaves) (circular) (at) (the water front) 燒餅圓圓, 街上 賣. Shao-bing yuan-yuan jie-shang mai. (Pancake) (circular) (at the street) (sold) 鏡子 圓圓, 姑娘 前. Jing zi yuan-yuan gu-niang qian. (Mirror) (circular) (lady) (in front of)


Download ppt "主題:歌曲教唱 Chinese New Year Riddle Song— 尖和圓 尖和圓 尖 jian1 (sharp, pointy) 尖尖 jian1 jian1 尖尖的 jian jian de Asking Questions— 什么 she1me (What’s) ? 什么尖 jian."

Similar presentations


Ads by Google