Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

11 RBHraCaNacRkkm<úCa Cati sasna RBHmhakSRt RksYgFnFanTwk nig]tuniym karEfTaMsMNg;enAbu:lEDréRBnb; vaMgsg; davIt TIRbwkSabec©keTs ExFñÚ2009 m:UDul 3 karEfTaMral;éf¶

Similar presentations


Presentation on theme: "11 RBHraCaNacRkkm<úCa Cati sasna RBHmhakSRt RksYgFnFanTwk nig]tuniym karEfTaMsMNg;enAbu:lEDréRBnb; vaMgsg; davIt TIRbwkSabec©keTs ExFñÚ2009 m:UDul 3 karEfTaMral;éf¶"— Presentation transcript:

1 11 RBHraCaNacRkkm<úCa Cati sasna RBHmhakSRt RksYgFnFanTwk nig]tuniym karEfTaMsMNg;enAbu:lEDréRBnb; vaMgsg; davIt TIRbwkSabec©keTs ExFñÚ2009 m:UDul 3 karEfTaMral;éf¶

2 2 etIkarEfTaMral;éf¶CaGIV? CakarEfTaMd¾sMxan;EdlRtUveFVIerogral;é f¶. CakarEfTaMEdlGaceFVI)anedaybuKÁlEdlma nParkic©RKb;RK gTVarTwk¬ebIk nigbiT¦ b¤ buKÁlmanParkic©RtYtBinitüsMNg; RtUvcat;Ecglabxøaj;eKaelI vIs b¤TMBk;elIk TVar RtYtBinitür:gTVar b¤snÞHsV½yRbvtþ dak;CabnÞan;sMPar³Edl)at; b¤Gn;KuNPaBedayRkitRkm b¤Kaµn eGaydMNwgnigtamdanral;karsgS½ysñame RbHPaBRsutnigdac;TMnb;.karhUrehorénTw kGagbNþaleGay)at;kMBs;TMnb;edaykarhUr eRcaH.PaBeRKaHfñak;énkarhUreRcaHCuM vijeFVIsMNg;.karbMpøajpøÚvGmRbLay edayectnaedIm,InaMTwkcUlkñúgERsb¤cMk ar.raymgensaTxageRkamTwkénsMNg;FMb¤t Uc.karsÞHRbLay GacnaMeGay)at;bg;FarTwk. buKÁlikTTYlbnÞúkRKb;RKgTVarnigbuKÁlik TTYlbnÞúkRtYtBinitüsMNg;RtUvbMeBjRbca Méf¶slakb½RtsßanPaB nimYy²énsmasFatuRbB½neRsacRsB RBmTaMgslakb½RtkagarEfTaMsmasFatuTa MgenH. slakb½RtTaMgenHTukenAkaryal½y FWUC ¬shK mn_eRbIR)as;Twk¦vaGnuBaØateGayKNkmµ karemIlÉksarTaMgenH ehIysMerckargarEdlRtUveFVI. karEfTaMral;éf¶ bNþúHbNþal karEfTaMRbB½neRsacRsB § §

3 3 karEfTaMra l;éf¶ bNþúHbNþal karEfTaMRbB½neRsacRsB §

4 4 karEfTaMral;éf¶ bNþúHbNþal karEfTaMRbB½neRsacRsB §

5 5 karEfT aMral; éf¶ bNþúHbNþ al karEfTaMR bB½neRsa cRsB §

6 6 karEfTaMsMN g;ral;éf¶ karEfTaMral;éf ¶ bNþúHbNþal karEfTaMRbB½neRsacRsB §

7 7 slakb½RtsßanPaBsMNg; cUrbMeBj ebIGñksegáteXIjkarxUcxat edayeRbobeFobnwgkaredIremIlelIkmun éf¶edIremIl>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>> eQµaHbuKÁlik>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>> RbePTsMNg;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>¬sMNg;TVarTwk lU sMNg;begðór¦ elx b¤TItaMg GPS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>> sMNg;TVarTwk ¬cMnYnTVar¦>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ……………. sßanPaBTUeTArcnasm<½nrbs;ebtug sßanPaBTUeTAfµerobEpñkxagelITwk sßanPaBTUeTAfµerobEpñkxageRkamTwk vtþmanvtßúGENþtCab;KaMgkñúgsMNg; sßanPaBr:g TVarelx 1 …………………………… sßanPaBr:g TVarelx 2...………………………………….. sßanPaBr:g TVarelx 3 …………………………… sßanPaBr:g TVarelx 4 ……………………………………. sßanPaBr:g TVarelx 5 …………………………… sßanPaBr:g TVarelx 6...………………………………….. sßanPaBvIs b¤TMBk;TVarelx 1 sßanPaBvIs b¤TMBk;TVarelx 2 sßanPaBvIs b¤TMBk;TVarelx 3 sßanPaBvIs b¤TMBk;TVarelx 4 sßanPaBvIs b¤TMBk;TVarelx 5 sßanPaBvIs b¤TMBk;TVarelx 6 sßanPaBvIsP¢ab;TVar b¤TMBk; TVarelx 1 TVarelx 2 TVarelx 3 TVarelx 4 TVarelx 5 TVarelx 6 sßanPaBRKIbelIk ¬dak;xøaj;xagkñúg P¢ab;ebtug b‘ULúgP¢ab;RTnab;xagelInigxageRkam¦ TVarelx 1 TVarelx 2 TVarelx 3 TVarelx 4 TVarelx 5 TVarelx 6 sßanPaBkMral)atRKwHsMNg;³ xagmux EpñkeRkay Epñkxagkñúg sßanPaBkMralebtugelI dIcak;bMeBjsøabCBa¢aMgsøabxageqVg dIcak;bMeBjsøabxagsþaM karkt;sMKal;bEnßm §

8 8 Passerelle support de crics Dalle de roulement Mur en aile Dalle radierVanne de régulation sMNg; -s { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/12/3818027/slides/slide_8.jpg", "name": "8 Passerelle support de crics Dalle de roulement Mur en aile Dalle radierVanne de régulation sMNg; -s

9 LES OUVRAGES kat; BB ¬xagelITw k¦ ) sMNg; sMNg; 4 bu:lEDr 2 bøg;sßirPaB kat; B-B sagsg;qñaM 2005 maRtdæane srI karEfTaMral;éf¶ bNþúHbNþal karEfTaMRbB½neRsacRsB § §

10 LES OUVRAGES sMNg; § karEfTaMral;éf¶ bNþúHbNþ al karEfTaMR bB½neRsa cRsB § sMNg; 4 bu:lEDr 2 bøg;sßirPaB kat; B-B sagsg;qñaM 2005 maRtdæane srI

11 11 LES OUVRAGES sMNg ; sMNg; 4 b:ulEDr 2 bøg;sßirPaBkat; A-A sagsg;qñaM2005 maRtdæanesrI karEfTaMral;éf¶ bNþúHbNþal karEfTaMRbB½neRsacRsB § §

12 12 karEfTaMsM Ng;ral;éf¶ TVar vIs nigRKIbsMrab; elIk karEfT aMral;é f¶ bNþúHbNþ al karEfTaMR bB½neRsa cRsB §

13 13 vIsdak;xaj ;eKa snÞHdak; xøaj;eKa r:g TVarmanr :g karEfT aMral; éf¶ bNþúHbNþ al karEfTaMR bB½neRsa cRsB §

14 14 TVar nigcg¥Úr emIlBImux lMGit 60 emIlBIelI TVar nigcg¥Úr kat; F-F karEfTaMral;éf¶ bNþúHbNþ al karEfTaMR bB½neRsa cRsB §

15 15 EfTa M ecaHr unP¢ ab ; Rbdab;ecaHTMhM 10 mm r:gekAs‘UbiTrYcehIy bnÞHeQI kEnøgdak;edaysgát;ral; 4 5mm edIm,IeGayekAs‘UbþÚrRTg;RTay nigrkSarebobenHmuncab;bBa¢Úlb‘ULúg 8mm kEnøgdak;nigritb ‘ULúgP¢ab;r:gek As‘U karEfTaMral;éf¶ bNþúHbNþal karEfTaMRbB½neRsacRsB §

16 16 slakb½RtsßanPaBsMNg; cUrbMeBj ebIGñksegáteXIjkarxUcxatedayeRbobeFobnwgkaredI remIlelIkmun éf¶edIremIl>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>> eQµaHbuKÁlik>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>> RbePTsMNg;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>¬snÞHTVarTwk lU sMNg;begðór¦ elx b¤TItaMg GPS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>> sMNg;TVarTwk ¬cMnYnTVar¦>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sßanPaBTUeTArcnasm<½nrbs;ebtug sßanPaBTUeTAfµerobEpñkxagelITwk sßanPaBTUeTAfµerobEpñkxageRkamTwk vtþmanvtßúGENþtCab;KaMgkñúgsMNg; sßanPaBr:g TVarelx 1 sßanPaBr:g TVarelx 2 sßanPaBr:g TVarelx 3 sßanPaBr:g TVarelx 4 sßanPaBr:g TVarelx 5 sßanPaBr:g TVarelx 6 sßanPaBvIs b¤TMBk;TVarelx 1 sßanPaBvIs b¤TMBk;TVarelx 2 sßanPaBvIs b¤TMBk;TVarelx 3 sßanPaBvIs b¤TMBk;TVarelx 4 sßanPaBvIs b¤TMBk;TVarelx 5 sßanPaBvIs b¤TMBk;TVarelx 6 sßanPaBvIsP¢ab;TVar b¤TMBk; TVarelx 1 TVarelx 2 TVarelx 3 TVarelx 4 TVarelx 5 TVarelx 6 sßanPaBRKIbelIk¬dak;xøaj;xagkñúg P¢ab;ebtug b‘ULúgP¢ab;RTnab;xagelInigxageRkam¦ TVarelx 1 TVarelx 2 TVarelx 3 TVarelx 4 TVarelx 5 TVarelx 6 sßanPaBkMral)atsMNg; Epñkxagmux EpñkeRkay Epñkkñg sßanPaB\dæRkalxagelI dIcak;bMeBjCBa¢aMgsøabxageqVg dIcak;bMeBjxagsþaM karkt;sMKal;bEnßm §

17 17 karEfTaMjwkjab;TVar vIs nigRKIb tamslakb½RtepSg²rbs;GñkTMnb; b¤nigbuKÁlikTTYlkbnÞúkRtYtBinitüTMnb ;. kargarRtUveFVImanPasamBaØgayRsYl Gnuvtþ nigmineTomTarsmÖar³eRcIn dUcCa ³ k- dak;xøaj;eKa vIselIkTVar nigG½kSsnÞHTwk x- dUrsmÖar³)ak; b¤)at; K- labxøaj;eKaBIj:úgbnßyel,ÓnRKIbelIk X- dUrr:gxUc g- labfñaMBN_ c- cab;vIselIkTVar q- kEnøgdak;KnøwHbiTTVar karEfTaMral;éf¶ bNþúHbNþal karEfTaMRbB½neRsacRsB §

18 18 karEfTaMral;éf ¶ bNþúHbNþal karEfTaMRbB½neRsacRsB §

19 19 karEfTaMral; éf¶ sMNg; fµerob nigebtug karEfTaMral;éf ¶ bNþúHbNþal karEfTaMRbB½neRsacRsB §

20 20 20 EfTaMfµerob nigebtug tamslakb½RtepSg²rbs;GñkTMnb; b¤nigbuKÁlikTTYlkbnÞúkRtYtBinitüTMnb;. kargarRtUveFVImanPasamBaØgayRsYlGn uvtþ nigmineTomTarsmÖar³eRcIn dUcCa ³ k- karebokmuxtMNfµ ¬r:gxUc¦ x- sMGatEmk rWeQIEdlb:³Bal;dl;karbiTTVar K- CRmHesµA b¤kat;rukçCatiduHtamsMNg; X-RtYtBinitüsßanPaBebtug ¬sñameRbH b¤karhUreRcaH¦ karEfTaMral;éf¶ bNþúHbNþal karEfTaMRbB½neRsacRsB §


Download ppt "11 RBHraCaNacRkkm<úCa Cati sasna RBHmhakSRt RksYgFnFanTwk nig]tuniym karEfTaMsMNg;enAbu:lEDréRBnb; vaMgsg; davIt TIRbwkSabec©keTs ExFñÚ2009 m:UDul 3 karEfTaMral;éf¶"

Similar presentations


Ads by Google