Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Keeping learners safe This document contains guidance for local authorities and governing bodies on arrangements for safeguarding children under section.

Similar presentations


Presentation on theme: "Keeping learners safe This document contains guidance for local authorities and governing bodies on arrangements for safeguarding children under section."— Presentation transcript:

1 Keeping learners safe This document contains guidance for local authorities and governing bodies on arrangements for safeguarding children under section 175 of the Education Act 2002. Cadw dysgwyr yn ddiogel Mae’r ddogfen hon yn cynnwys canllawiau i awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu ar drefniadau ar gyfer diogelu plant o dan adran 175 o Ddeddf Addysg 2002.

2 Y fframwaith ar gyfer diogelu yng Nghymru- dyletswyddau statudol, canllawiau a strwythurau diogelu (yn rhoi trosolwg o'r fframweithiau deddfwriaethol a llywodraethol ar gyfer diogelu yng Nghymru) The framework for safeguarding in Wales- statutory duties, guidance and safeguarding structures (provides an overview of the legislative and governance frameworks for safeguarding in Wales) Pennod 1 /Chapter 1

3 Deddfwriaeth / Legislation Section 175 of the Education Act 2002 Common law duty of care Children Act 1989 Children Act 2004 The Equality Act 2010 The Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 Safeguarding Children: Working Together Under the Children Act 2004 The All Wales Child Protection Procedures The Children’s Rights Framework The United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) The Rights of Children and Young Persons (Wales) Measure 2011 Local Safeguarding Children Boards Child practice reviews: multi-agency professional forums

4 Rolau a chyfrifoldebau diogelu yn y gwasanaeth addysg (yn gosod swyddogaethau a chyfrifoldebau awdurdodau lleol, ysgolion o bob math a sefydliadau AB i ddiogelu a hyrwyddo lles plant. Mae'n rhoi arweiniad ar y trefniadau rheoli a threfniadau'r sefydliad y mae angen sicrhau eu bod ar waith er mwyn diogelu plant yn y gwasanaeth addysg) Safeguarding roles and responsibilities in the education service (Sets out the roles and responsibilities of local authorities, schools of all kinds and FE institutions to safeguard and promote the welfare of children. It provides guidance on the organisational and management arrangements which need to be put in place to safeguard children in the education service) Pennod 2 / Chapter 2

5 Rolau a chyfrifoldebau diogelu yn y gwasanaeth addysg Safeguarding roles and responsibilities in the education service Canolbwyntio ar y plentyn Wedi’i wreiddio mewn datblygiad plentyn Yn canolbwyntio ar ganlyniadau Gweithio mewn ffordd gyfannol Wedi’i seilio ar gyfle cyfartal Adeiladu ar sail cryfderau yn ogystal ag adnabod a delio ag anawsterau Ffordd amlasiantaethol o weithio Proses barhaus Wedi’i seilio ar dystiolaeth Gwyliadwrus o les plant Yn cynnwys plant a theuluoedd Child centred Rooted in child development Outcome focused Holistic in approach Founded on equality of opportunity Built on strengths as well as identifying and addressing difficulties A multi-agency approach A continuing process Informed by evidence Alert to children’s welfare Involve children and families

6 Cyfrifoldebau gwasanaeth addysg Responsibilities of local authorities Tudalen 21 Cyfrifoldebau strategol Cyfrifoldebau cymorth Cyfrifoldebau gweithredol Page 21 Strategic responsibilities Support responsibilities Operational responsibilities

7 Cyfrifoldebau cyrff llywodraethu Governing Body responsibilities mabwysiadu polisïau a gweithdrefnau effeithiol ar amddiffyn plant gweithredu gweithdrefnau recriwtio diogel sy'n ystyried yr angen i ddiogelu plant a phobl ifanc sicrhau bod yr holl aelodau staff a gwirfoddolwyr sy’n gweithio gyda phlant yn cael hyfforddiant priodol cymryd camau ar unwaith i gywiro unrhyw ddiffygion neu wendidau mewn trefniadau amddiffyn plant sicrhau bod yr uwch swyddog dynodedig ar gyfer amddiffyn plant, y llywodraethwr dynodedig a chadeirydd y llywodraethwyr yn cael hyfforddiant have effective child protection policies and procedures in place operate safe recruitment procedures that take account of the need to safeguard children and young people ensure that all staff and volunteers who work with children undertake appropriate training remedies without delay any deficiencies or weaknesses in regard to child protection arrangements that are brought to its attention ensure that the designated senior person (DSP) for child protection, the designated governor and the chair of governors undertakes training

8 Llywodraethwr dynodedig Designated Governor Dynodwch lywodraethwr ar gyfer amddiffyn plant i: fod yn gyfrifol am faterion yn ymwneud ag amddiffyn plant sicrhau bod y corff llywodraethu yn adolygu polisïau a gweithdrefnau’r ysgol bob blwyddyn cynnal cyswllt â'r awdurdod statudol yng nghyd-destun achosion disgyblu staff amddiffyn plant fel y nodir yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru a sicrhau bod y corff llywodraethu/perchennog yn cynnal adolygiad blynyddol o bolisïau a gweithdrefnau diogelu plant ac o’r ffordd y mae’r dyletswyddau uchod wedi’u cyflawni. Identify a designated governor for child protection to: take responsibility for child protection matters ensure the governing body reviews the school’s policies and procedures annually be the designated governor to maintain contact with the statutory authorities in relation to child protection staff disciplinary cases and ensure that the governing body/proprietor undertakes an annual review of safeguarding policies and procedures and how the above duties have been discharged.

9 Ymateb i bryderon diogelu unigol yn y gwasanaeth addysg (yn gosod y dyletswyddau a'r cyfrifoldebau diogelu sydd gan bob aelod staff sy'n gweithio mewn lleoliad addysg wrth ymateb i bryderon diogelwch yn unol â Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan) Responding to individual safeguarding concerns within the education service (Sets out the safeguarding duties and responsibilities shared by all staff who work in an education setting when responding to safeguarding concerns in accordance with the All Wales Child Protection Procedures) Pennod 3 /Chapter 3

10 Mae'r bennod hon yn disgrifio beth y dylai pobl ei wneud os ydynt yn pryderu bod plentyn yn cael ei gam-drin, neu os ydynt yn amau bod perygl o gam-drin neu esgeulustod. Mae'n bwysig bod pob unigolyn sy'n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a'u teuluoedd, neu gydag oedolion a allai achosi perygl i blant, yn darllen hyn. Mae hefyd yn disgrifio'r gweithdrefnau i'w dilyn pan fydd rhywun wedi rhoi gwybod am gam-drin neu esgeuluso plentyn. This chapter sets out what people should do if they are concerned that a child is being abused, or if they suspect that there is a risk of abuse or neglect. It is important reading for all individuals working with and caring for children, young people and their families, or with adults who may pose a risk to children. It also describes the procedures to be followed when a report of child abuse or neglect has been made.

11 Cyfrifoldebau diogelu mewn amgylchiadau penodol (yn rhoi crynodeb o'r prif faterion diogelu y dylai'r rheini yn y gwasanaeth addysg fod yn ymwybodol ohonynt, a gwybodaeth am gael gafael ar gyngor a chyfarwyddyd pellach) Safeguarding responsibilities in specific circumstances (Provides a summary of key safeguarding issues about which those in the education service must be aware, and details of where to access further advice and guidance) Pennod 4 / Chapter 4

12 Asylum seeking children Black minority ethnic pupils Bullying Child abuse images and the internet Child abuse linked to belief in witchcraft or other spiritual beliefs Child neglect Children and young people in the youth justice system Children living away from home or in temporary accommodation Child sexual exploitation (CSE) Children who may have been trafficked Children missing education Disabled children e-Safety Fabricated or induced illness (FII) Female genital mutilation (FGM) Forced marriage and honour-based violence Foster care, including private fostering Foreign exchange visits Gender-based violence, domestic abuse and sexual violence Physical contact with pupils, including restraint Radicalisation Sexually active young people Substance misuse Teenage intimate partner abuse

13 Arferion recriwtio mwy diogel (yn rhoi arweiniad ar recriwtio a dewis yn fwy diogel mewn lleoliadau addysg. Mae hyn yn cynnwys arferion gorau wrth recriwtio a dethol, a phrosesau adnoddau dynol eraill sy'n helpu i recriwtio ymgeiswyr sy'n meddu ar y sgiliau, y wybodaeth a'r doniau i weithio, am gyflog neu fel arall, yn y gwasanaethau addysg a helpu i atal, gwrthod neu adnabod pobl sy'n anaddas) Safer recruitment practice (Provides guidance on safer recruitment and selection in education settings. This includes recruitment and selection best practice, and other human resources processes that help to recruit candidates who have the skills, knowledge and aptitudes to work, whether paid or unpaid, in the education services and help to deter, reject or identify people who are unsuitable) Pennod 5 /Chapter 5

14 “Mae’r awdurdod/ysgol/coleg hwn wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc ac mae’n disgwyl y bydd pob un o’i staff a’i wirfoddolwyr yn rhannu’r ymrwymiad hwn.” “This authority/school/college is committed to safeguarding and promoting the welfare of children and young people and expects all staff and volunteers to share this commitment.”

15 Ymarfer recriwrio’n ddiogel Safer recruitment practice Dylid cynnwys y datganiad hwn mewn: deunydd cyhoeddusrwydd gwefannau recriwtio hysbysebion pecynnau gwybodaeth i ymgeiswyr manylebau person swydd-ddisgrifiadau fframweithiau cymhwysedd hyfforddiant cynefino. The statement should be included in: publicity materials recruitment websites advertisements candidate information packs person specifications job descriptions competency frameworks induction training.

16 Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) (yn rhoi arweiniad cryno ar y gwiriadau recriwtio i'w gwneud mewn lleoliadau addysg yn unol â Deddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf 2006, fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Diogelu Rhyddidau 2012 i helpu i gyflawni'r prosesau recriwtio a dethol a nodir ym Mhennod 5. Mae hyn yn nodi pa wiriadau y dylid eu cynnal ac ar gyfer pa staff, pa un ai eu bod yn gyflogedig neu beidio. Mae'n disodli Atal Pobl Anaddas rhag Gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc yn y Gwasanaeth Addysg (Hydref 2002) a Swyddfa Cofnodion Troseddol: Ffeithiau Sylfaenol i Wirfoddolwyr mewn Ysgolion (Chwefror 2003). The Disclosure and Barring Service (Provides summary guidance on the recruitment checks to be made in education settings under the Safeguarding Vulnerable Groups Act 2006, as amended by the Protection of Freedoms Act 2012 to support the delivery of the recruitment and selection processes set out in chapter 5. It sets out what checks must or should be undertaken and for which staff, whether paid or unpaid. It replaces Preventing Unsuitable People from Working with Children and Young Persons in the Education Service (October 2002) and Criminal Records Bureau: Basic Facts for School Volunteers (February 2003). Pennod 6 /Chapter 6:

17 Mae'r atodiadau sy'n dilyn yn cynnwys sawl polisi enghreifftiol i gefnogi'r canllawiau hyn, i'w defnyddio neu eu haddasu The appendices that follow include a number of model policies to support this guidance, to be used or adapted as appropriate. Atodiad 1: Polisi amddiffyn plant enghreifftiol Atodiad 2: Nodyn enghreifftiol i staff Atodiad 3: Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2008 – atgyfeirio Atodiad 4: Siart llif gwiriadau cofnod troseddol y DBS a gwirio rhestrau gwahardd Atodiad 5: Gwiriadau Datgelu a Gwahardd Appendix 1: Model child protection policy Appendix 2: Model note for staff Appendix 3: All Wales Child Protection Procedures 2008 referral Appendix 4: Flowchart of Disclosure and Barring Service criminal record checks and barred list checks Appendix 5: Disclosure and Barring checks


Download ppt "Keeping learners safe This document contains guidance for local authorities and governing bodies on arrangements for safeguarding children under section."

Similar presentations


Ads by Google