Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Axali xmebi msoflio bankSi axalgazrduli jgufebi bankSi “Cven unda mivaniWoT pasuxismgebloba da SesaZlebloba axalgazrda liderebs, raTa maT SeZlon daxmarebis.

Similar presentations


Presentation on theme: "Axali xmebi msoflio bankSi axalgazrduli jgufebi bankSi “Cven unda mivaniWoT pasuxismgebloba da SesaZlebloba axalgazrda liderebs, raTa maT SeZlon daxmarebis."— Presentation transcript:

1 axali xmebi msoflio bankSi axalgazrduli jgufebi bankSi “Cven unda mivaniWoT pasuxismgebloba da SesaZlebloba axalgazrda liderebs, raTa maT SeZlon daxmarebis gaweva iseTi msoflios asaSeneblad, rogoric undaT.” – msoflio bankis prezidenti jeims d. vulfensoni

2 vin arian axalgazrda xmebi iniciativa Seqmnilia axalgazrdaTaTvis (15-25w): aqtiurebi da dainteresebulebi ganviTarebis sakiTxebSi urTierT swavlebis procesi axalgazrdebsa da msoflio banks Soris ormxrivi mogeba miznebi: axalgazrdebis gacnoba msoflio bankis samuSaosTan msoflio bankis samuSaoSi axali ideebis damateba; rekomendaciebis gaweva axalgazrdaTa gamocdilebaze dayrdnobiT; bankis analitikuri da mrCevluri saqmianobebis momzadebisas maTi wvlilis Setana; condis gacvla axalgazrdebsa da msoflio banks Soris; axalgazrdaTa lideruli da gadawyvetilebis miRebis Tvisebebis gaZliereba; Aaxalgazrdebis mier ganviTarebis codnis da gamocdilebis mitana maT garemomcvel sazogadoebasTan axali xmebi iemenSi

3 vin arian axalgazrda xmebi istoria:  2002 – peru: pirveli programa 23 axalgazrda, 7 Tvis treiningi, diskusiebi da Sexvedrebi Rezultati sxva regionTa motivaciaa  2003 Semdgom: 1. iniciativa perus sxva provinciebzec vrceldeba 2. iniciativa laTinoamerikis sxva qveynebzec vrceldeba 3. iniciativa msoflios sxva regionebzec vrceldeba TiToeuli qveyana axali xmebis sakuTar models qmnis  amJamad: 17 mimdinare, 13 mimdinare Aaxali xmebi peruSi

4 sad arian mimdinare axali xmebi evropa (6) afrika (5) Crdilo afrika (2) laTinoamerika (4) saqarTvelo, bosnia-hercogovina, kosovo, makedonia, moldoveTi, TurqeTi benini, eTiopia, kenia, mozambiki, ruanda egvipte, iemeni brazilia, ekvadori, peru, venesuela

5 regionaluri profili - ECA (evropa da centraluri azia) eca-Si axalgazrdul jgufebs hqviaT “axalgazrduli xmebi”. interesis sferoebi:  formaluri da araformaluri ganaTleba  janmrTeloba, sqesobriv da reproduqciuli da Sidsis prevenciuli kuTxiT  dasaqmeba  axalgazrduli politikis ganviTareba. msoflio bankTan erToblivi muSaobis sferoebi: 1. proeqtis saqmianobis mxardaWera: axalgazrdobaze fokusirebuli kross seqtoruli proeqtebi sxva saxis proeqtebi: janmrTelobis proeqtebi, socialuri investiciebis fondi, ganaTlebis reformis proeqti, soflis ganviTarebis proeqti da sxva. 2. Aanalitikuri da kvleviTi saqmianobis mxardaWera: moxsenebebis momzadeba axalgazrdul sakiTxebze; axalgazrdul sakiTxebze kvlevos momzadeba da moxsenebis momzadeba msoflio bankis gundisaTvis iseT sakiTxebze rogoricaa adgilobrivi TviTmmarTveloba da axalgazrdoba (saqarTvelo) 3. sxva saxis mxardaWera: axalgazrduli sakiTxebis mniSvnelobis zrda, qveynis daxmarebis strategiis dagegvmaSi monawileobiT msoflio bankis mier dasponsorebuli RonisZiebebis daxmareba, iseTebis rogorc, mcire grantebis programa da ideebis kidobani (saqarTvelo) daxmareba saerTaSoriso konferenciebis momzadebaSi.

6 axali xmebi da sxva axalgazrduli jgufebi – ECA-s magaliTi axalgazrduli xmebi cdiloben moiZion meti kavSirebi axalgazrda adamianebTan da organizaciebTan Sexvedrebi politikosebTanm mecnierebTan, mTavrobis warmomadgenlebTan da Sexvedrebis Suamavloba msoflio bankis menejerebsa da axalgazrdul organizaciebs Soris; sxva axalgazrduli organizaciebis mxardaWera axalgazrduli programebis da politikis ganviTarebisaTvis; donorebTan erTad muSaoba axalgazrdul kvlevebze; radioeTeris organizeba axalgazrdul sakiTxebze wevrobis dasrulebisTanave isini daubrundebian axalgazrdul sakiTxebs da ufro ganavrcoben codnasa da gamocdilebas am sakiTxSi.

7 Semdegi nabijebi axali xmebisTvis axali jgufebis Seqnma sxva qveynebSi kavSirebis gaZliereba arsebul jgufebs Soris, region SigniT da miRma – codnis, gamocdilebis gaziarebiT meti Zalisxmeva a.x. da axalgazrdobis TanamSromlobis gasaZliebelad sakuTar qveynebSi; meti treiningebi a.x. wevrebisaTvis (kiTxvari mzaddeba) msoflio bankis menejmentis ukeTesi gaTviTcnobiereba axalgazrduli xmebis Sesaxeb.


Download ppt "Axali xmebi msoflio bankSi axalgazrduli jgufebi bankSi “Cven unda mivaniWoT pasuxismgebloba da SesaZlebloba axalgazrda liderebs, raTa maT SeZlon daxmarebis."

Similar presentations


Ads by Google