Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

N h ạ c và l ờ i :Minh Đ ứ c Ti ế ng hát :H ồ ng M ơ pps : Lê-Ng ọ c Châu (Tháng 5-2008)

Similar presentations


Presentation on theme: "N h ạ c và l ờ i :Minh Đ ứ c Ti ế ng hát :H ồ ng M ơ pps : Lê-Ng ọ c Châu (Tháng 5-2008)"— Presentation transcript:

1

2 N h ạ c và l ờ i :Minh Đ ứ c Ti ế ng hát :H ồ ng M ơ pps : Lê-Ng ọ c Châu (Tháng 5-2008)

3 Có lúc ta quên màu tóc Mẹ. Đã một thời dãi nắng dầm mưa.

4 Có lúc ta quên nhìn trán M ẹ. Còn bao ngh ĩ suy dù ta l ớ n khôn r ồ i.

5 C ó lúc ta quên nhìn m ắ t M ẹ. Còn ch ờ ta m ỏ i ngóng đ êm sâu.

6 Có lúc ta quên nhìn dáng Mẹ. Chợt quạnh hiu ngày ta bước vào đời.

7 C ó lúc ta quên th ờ i gian qua. Đườ ng ta càng xa, vòng tay M ẹ ng ắ n l ạ i.

8 C ó lúc ta nghe t ừ ng nh ị p đ ờ i. M ẹ th ậ t g ầ n, sao ta quá xa.

9 C ó lúc ta quên nhìn áo M ẹ. Ch ợ t m ỏ ng manh quang gánh chi ề u đ ông.

10 H át khúc hát ai quên mình có M ẹ. M ộ t ngày kia l ặ ng l ẽ bên cu ộ c đ ờ i.

11 N h ạ c và l ờ i :Minh Đ ứ c Ti ế ng hát :H ồ ng M ơ pps : Lê Ng ọ c Châu Có lúc ta quên màu tóc Mẹ, Đã một thời dãi nắng dầm mưa Có lúc ta quên nhìn trán Mẹ, Còn bao nhớ thương dù ta lớn khôn rồi. Có lúc ta quên nhìn mắt Mẹ, Còn chờ ta mỏi ngóng đêm sâu. Có lúc ta quên nhìn dáng Mẹ, Chợt quạnh hiu ngày ta bước vào đời. Có lúc ta quên thời gian qua, Đường ta càng xa, vòng tay Mẹ ngắn lại. Có lúc ta nghe từng nhịp đời, Mẹ thật gần, sao ta quá xa. Có lúc ta quên nhìn áo Mẹ, Chợt mỏng manh quang gánh chiều đông. Hát khúc hát ai quên mình có Mẹ, Một ngày kia lặng lẽ bên cuộc đời … Có lúc ta quên màu tóc Mẹ Đã một tời dãi nắng dầm sương … Hát khúc hát ai quên mình có Mẹ, Một ngày kia lặng lẽ bên cuộc đời. Cánh cò cõng nắng cõng mưa, Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương.

12 C ó lúc ta quên màu tóc M ẹ. Đ ã m ộ t th ờ i dãi n ắ ng d ầ m m ư a.

13 Có lúc ta quên nhìn trán M ẹ. Còn bao ngh ĩ suy dù ta l ớ n khôn r ồ i.

14 Có lúc ta quên nhìn m ắ t M ẹ. Còn ch ờ ta m ỏ i ngóng đ êm sâu.

15 Có lúc ta quên nhìn dáng M ẹ. Ch ợ t qu ạ nh hiu ngày ta b ướ c vào đờ i.

16 Có lúc ta quên th ờ i gian qua. Đườ ng ta càng xa, vòng tay M ẹ ng ắ n l ạ i.

17 Có lúc ta nghe t ừ ng nh ị p đ ờ i. M ẹ th ậ t g ầ n, sao ta quá xa.

18 Có lúc ta quên nhìn áo M ẹ. Ch ợ t m ỏ ng manh quang gánh chi ề u đ ông.

19 H át khúc hát ai quên mình có M ẹ. M ộ t ngày kia l ặ ng l ẽ bên cu ộ c đ ờ i. Vài hình ảnh các bà (v ừa là) mẹ (v ừa là con) thuộc thế hệ 50 ….

20 C ánh cò, c ọ ng n ắ ng, c ọ ng m ư a. M ẹ tôi cong c ả, b ố n mùa gió s ươ ng. C ó lúc ta quên nhìn áo M ẹ. Ch ợ t m ỏ ng manh quang gánh chi ề u đ ông.

21 H át khúc hát ai quên mình có M ẹ. M ộ t ngày kia l ặ ng l ẽ bên cu ộ c đ ờ i.

22 Cánh cò, cõng n ắ ng, cõng m ư a. M ẹ tôi cõng c ả, b ố n mùa gió s ươ ng.

23 Cánh cò, cõng n ắ ng, cõng m ư a. M ẹ tôi cõng c ả, b ố n mùa gió s ươ ng.

24 Nh ạ c và l ờ i: Minh Đ ứ c Ti ế ng hát: H Ồ NG M Ơ Th ự c hi ệ n PPS: Lê-Ng ọ c Châu (Nhân Mùa L ễ M ẹ 2008) H Hình sưu tầm từ Internet T Trân trọng cám ơn tác giả những bức hình trong Linh Họa này.


Download ppt "N h ạ c và l ờ i :Minh Đ ứ c Ti ế ng hát :H ồ ng M ơ pps : Lê-Ng ọ c Châu (Tháng 5-2008)"

Similar presentations


Ads by Google