Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PN. SITI NOOR KHASIKIN BTE KALIMAN

Similar presentations


Presentation on theme: "PN. SITI NOOR KHASIKIN BTE KALIMAN"— Presentation transcript:

1 PN. SITI NOOR KHASIKIN BTE KALIMAN
PENULISAN SURAT RASMI BERSAMA : PN. SITI NOOR KHASIKIN BTE KALIMAN

2 SURAT SEJENIS ALAT KOMUNIKASI BERTULIS SECARA SEHALA
BAGI MENYAMPAIKAN SUATU PESANAN DARI SATU PIHAK KEPADA PIHAK YANG LAIN

3 SURAT RASMI Surat untuk urusan rasmi sahaja
Boleh ditulis atas nama pribadi, jabatan atau syarikat Tidak bersahaja Perkataan atau ungkapan sesuai dengan maksud Mempunyai peraturan-peraturan tersendiri

4 CIRI-CIRI SURAT RASMI FORMAT STRUKTUR TEKNIK GAYA BAHASA ISI PROTOKOL

5 FORMAT * Pengenalan pengirim dan penerima
* Rujukan fail (pengirim/penerima) * Tarikh * Tajuk surat * Isi surat (satu perkara sahaja) * Akhiran surat (harapan, nama pengirim, jawatan) * Identation (jarak tepi permulaan menulis) * Jarak perenggan * Jarak baris

6 STRUKTUR DI TULIS MENGIKUT URUTAN PENGENALAN ISI SURAT PENUTUP
PENGIRIM PENERIMA ISI SURAT PERKARA PENGENALAN ISI ISI UTAMA/ISI SOKONGAN PENUTUP HARAPAN AKHIR KATA SLOGAN UNGKAPAN KESETIAAN/PENGAKUAN TANDATANGAN/NAMA/JAWATAN

7 PENGGUNAAN KATA ATAU UNGKAPAN KHUSUS
PENANDA RUJUKAN Diwujudkan untuk merujuk kembali kepada perkara-perkara yang sudah berlaku atau sudah disebut atau yang wujud dalam konteks ini. Contoh:- Merujuk kepada perkara yang tersebut… Sehubungan dengan perkara itu… Mengikut maklumat yang disampaikan… Berkenaan dengan maklumat tersebut… Surat Kementerian ___ bil ___ tentang perkara di atas dirujuk

8 PENGGUNAAN KATA ATAU UNGKAPAN KHUSUS
PENANDA PENYERTAAN Memberikan isyarat bahawa ada disertakan sesuatu dengan sesuatu yang lain Contoh:- Bersama-sama dengan ini dikemukakan…. Dengan ini saya lampirkan salinan…

9 PENGGUNAAN KATA ATAU UNGKAPAN KHUSUS
PENANDA MAKLUMAN Menunjukkan adanya pemakluman dibuat Contoh:- Dengan ini dimaklumkan… Seperti yang tuan sedia maklum… Sukacita dimaklumkan bahawa… Dukacita dimaklumkan…

10 PENGGUNAAN KATA ATAU UNGKAPAN KHUSUS
PENANDA SEBAB-MUSABAB Menimbulkan perkaitan antara peristiwa yang menyebabkan peristiwa yang lain Contoh:- Berhubung dengan… Atas kerjasama tua itu,… Memandangkan keadaan demikian, dicadangkan supaya… Disebabkan keadaan demikian, dicadangkan agar…

11 PENGGUNAAN KATA ATAU UNGKAPAN KHUSUS
PENANDA PERINTAH PERINTAN KURANG HALUS Diarahkan, dikehendaki, diingatkan dan sebagainya PERINTAH HALUS Harap, diharapkan, mengharapkan, dipohon, dinasihati, menasihati, sudilah kiranya…

12 PENGGUNAAN KATA ATAU UNGKAPAN KHUSUS
PENANDA MATLAMAT Mewujudkan adanya matlamat atau tujuan yang hendak dicapai Contoh:- Untuk tujuan itu… Untuk pengetahuan tuan… Untuk makluman tuan.. Untuk pertimbangan tuan…

13 PENGGUNAAN KATA ATAU UNGKAPAN KHUSUS
PENANDA PERWAKILAN Merupakan terjemahan daripada bahasa Inggeris, iaitu on behalf of. Contoh:- Bagi pihak rakan-rakan sejawat… Saya, bagi pihak rakan-rakan dan diri saya sendiri, ingin…

14 PENGGUNAAN KATA ATAU UNGKAPAN KHUSUS
PENANDA PENDAPAT Ungkapan yang menggunakan kata pendapat, hemat, pandangan dan fikiran Contoh:- Pada pendapat saya,… Pada hemat saya,… Pada fikiran saya,… Pada pandangan saya,…

15 PENGGUNAAN KATA ATAU UNGKAPAN KHUSUS
PENANDA SAMBUNGAN Menunjukkan perkaitan peristiwa dari segi waktu. (peristiwa terdahulu) Contoh:- Sebagai lanjutan daripada surat saya… Berikutan daripada percakapan melalui telefon tempoh hari,…

16 PENGGUNAAN KATA ATAU UNGKAPAN KHUSUS
PENANDA SIKAP SIKAP POSITIF Sukacita, tidak keberatan, bersetuju, terima kasih dan lain-lain SIKAP NEGATIF Dukacita dimaklumkan, sangat dikesalkan, saya keberatan dan lain-lain

17 PENGGUNAAN KATA ATAU UNGKAPAN KHUSUS
PENANDA ANTISIPASI Yang menunjukkan antisipasi ialah penggunaan perkataan didahului dan dahului Contoh:- Atas kerjasama tuan itu, saya dahului… Kerjasama tuan didahului dengan ucapan…

18 PENGGUNAAN KATA ATAU UNGKAPAN KHUSUS
PENANDA PENAMAT Isyarat berakhirnya surat rasmi itu. Contoh:- Sekian untuk makluman dan perhatian tuan. Sekian, terima kasih.

19 PENGGUNAAN KATA ATAU UNGKAPAN KHUSUS
PENANDA KHIDMAT Berupa moto atau slogan Contoh:- “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” “SENTIASA DIHADAPAN” “CINTAILAH BAHASA KITA” “BAHASA JIWA BANGSA”

20 SURAT MENYURAT HENDAKLAH JELAS
ANTARA JABATAN DENGAN JABATAN ANTARA JABATAN DENGAN ORANG RAMAI

21 BHG 6 : URUSAN SURAT KERJAAAN
PENYEDIAAN Alamat Pengirim Alamat Penerima Nombor Rujukan

22 4) Tarikh Surat 5) Tajuk Surat 6) Pembukaan dan Pengakhiran Surat 7) Penomboran Perenggan, Muka Surat dan Lampiran

23 ALAMAT PENGIRIM MENGGUNAKAN KEPALA SURAT
APA YANG PERLU DI KEPALA SURAT? N _ M _ _ L A _ _ T NO : _ _ L _ _ ON _ _ : F _ K _ _ I _ I

24 ALAMAT PENERIMA JABATAN / AGENSI KERAJAAN Pegawai Ketua Jabatan
ORANG RAMAI

25 ALAMAT PENERIMA PIHAK BERKUASA BERKANUN / PERTUBUHAN/ FIRMA
SURAT MELALUI PEGUAM

26 PERMULAAN SURAT JABATAN/ AGENSI KERAJAAN TUAN ORANG RAMAI TUAN / PUAN
KATA HORMAT & GELARAN KEBESARAN

27 PERMULAAN SURAT KETUA JABATAN (KHUSUS) KATA HORMAT & GELARAN KEBESARAN

28 NOMBOR RUJUKAN NOMBOR FAIL SEBELAH KANAN SURAT = RUJUKAN KAMI
NO. RUJUKAN PENGIRIM = RUJUKAN TUAN ~ ATAS RUJUKAN KAMI~

29 TARIKH SURAT SEBELAH KANAN SURAT

30 Semua kepala surat bagi kegunaan umum adalah
LAMBANG KERAJAAN MALAYSIA BAHAGIAN PENTADBIRAN JABATAN PERDANA MENTERI JALAN DATO ONN KUALA LUMPUR No. Telefon : No. Faksimili : Ruj. Tuan: Ruj. Kami: Tarikh: Semua kepala surat bagi kegunaan umum adalah Menggunakan skrip dan lambang yang berwarna ‘royal blue’. ( Surat Pekeliling Am Bil. 4 / 1980 )

31 TAJUK SURAT MENGGAMBARKAN ISI SURAT SATU PERKARA SAHAJA SURAT JAWAPAN
(TAJUK YANG SAMA)

32 PEMBUKA KATA & AKHIR SURAT PEMBUKA KATA BAGI PIHAK : DIARAH
SAYA YANG MENURUT PERINTAH

33 PEMBUKA KATA & AKHIR SURAT AKHIR SURAT SUDUT KIRI SEBELAH BAWAH SURAT
SEBELUM TANDATANGAN NAMA PEGAWAI = HURUF BESAR DI BAWAH T/T b.p. (bagi pihak)

34 PENOMBORAN PERENGGAN, MUKA SURAT & LAMPIRAN PENOMBORAN PERENGGAN
KECUALI PERENGGAN PERTAMA : BERTURUTAN MUKA SURAT MUKA SURAT SETERUSNYA : NOMBOR BERTURUTAN

35 PENOMBORAN PERENGGAN, MUKA SURAT & LAMPIRAN LAMPIRAN
DINOMBORKAN DISEBELAH KANAN (LAMPIRAN A/1) SAMA DENGAN YANG DIRUJUK DALAM SURAT NO. RUJUKAN SURAT : BAHAGIAN ATAS SEBELAH KIRI

36 SALINAN 3 SALINAN PERTAMA = PENERIMA KEDUA = FAIL BERKENAAN
KETIGA = FAIL TIMBUL SALINAN KEPADA : JIKA PERLU

37 PENDAFTARAN & PENGEDARAN SURAT KEPADA KETUA/ TIMBALAN KETUA JABATAN
SERAH KEPADA PA (TANPA DIBUKA

38 PENDAFTARAN & PENGEDARAN
SURAT DI ALAMAT KEPADA KETUA JABATAN / SURAT u.p. PEGAWAI SERAH KEPADA PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB URUS SURAT JABATAN

39 PENDAFTARAN & PENGEDARAN SEBELUM DIEDAR
MASUKKAN SURAT DALAM FAIL BARU DIEDARKAN UNTUK TINDAKAN

40 PENDAFTARAN & PENGEDARAN TINDAKAN SEGERA
SEBALIKNYA : MAKLUM MELALUI SURAT AKUAN TERIMA PENGHANTARAN MELALUI FAKSIMILI

41 PENDAFTARAN & PENGEDARAN SURAT KELUAR SALINAN ASAL TARIKH
NO. RUJUKAN FAIL ALAMAT YANG BETUL/ TEPAT LAMPIRAN (jika ada) TANDATANGAN

42 PENGURUSAN SURAT TERPERINGKAT RUJUK ARAHAN KESELAMATAN
SURAT DITERIMA DAN KELUAR HENDAKLAH DIKAWAL KETAT

43 TAKRIF MEMO Alat komunikasi bertulis di dalam jabatan sendiri untuk berhubung secara rasmi.

44 Setiap memo boleh di bezakan dengan menggunakan warna yang berlainan.
JENIS MEMO MEMO ANTARA BAHAGIAN Lebih bersifat rasmi MEMO ANTARA UNIT MEMO DALAMAN Bergantung penggunaannya (rasmi dan tidak rasmi) Setiap memo boleh di bezakan dengan menggunakan warna yang berlainan.

45 TUJUAN MENULIS MEMO Penyampaian makluman dalaman
Pengumuman sesuatu perubahan dasar Menjelaskan prosedur baru Permohonan – dalam bahagian Memberi nasaihat tentang membuat sesuatu keputusan Laporan ringkas – status, apa yang berlaku pada ketika itu.

46 FUNGI/PERANAN SURAT RASMI
Pada umumnya surat rasmi mempunyai tiga fungsi;- Sebagai penyampai maklumat bertulis Menjadi dokumen yang boleh digunakan Menjadi wakil duta (Duta Individu, Jabatan atau Negara)

47 CIRI-CIRI PENULISAN MEMO
TAJUK DARIPADA KEPADA NO. RUJUKAN TARIKH SALINAN KEPADA TIDAK PERLU DI CATATKAN “SAYA YANG MENURUT PERINTAH” PERLU DI TANDA TANGANI OLEH PENULIS CATATKAN GELARAN JWATAN SISTEM PERNOMBORAN E-MAL DAN NO TELEFON

48 CIRI-CIRI MEMO Ditulis secara ringkas. Yang penting hanya isi yang pada umumnya bertujuan; Makluman Permintaan/cadangan Arahan

49 Ditulis dalam dua bentuk
CIRI-CIRI MEMO Ditulis dalam dua bentuk Bentuk borang Bentuk terbuka

50 SEKIAN TERIMA KASIH


Download ppt "PN. SITI NOOR KHASIKIN BTE KALIMAN"

Similar presentations


Ads by Google