Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Boozhu... George Grossman Ndizhinikaaz Ottawa Ndoonjibaa Marten Ndoodem.

Similar presentations


Presentation on theme: "Boozhu... George Grossman Ndizhinikaaz Ottawa Ndoonjibaa Marten Ndoodem."— Presentation transcript:

1

2 Boozhu... George Grossman Ndizhinikaaz Ottawa Ndoonjibaa Marten Ndoodem

3

4 ZaawaaMakade Waabskag Mishkwaa

5 Zaawaa Waabinong Mishkwaa Zhaawinong Makade Epingishmok Waabskag Giiwedinong

6 Zaawaa Waabinong Sema Mishkwaa Zhaawinong Giizhik Makade Epingishmok Maskodewask Waabskag Giiwedinong Wiingash

7 Zaawaa Waabinong Sema Nendmowin Mishkwaa Zhaawinong Giizhik Wiiya Makade Epingishmok Maskodewask Enmaanjiwaang Waabskag Giiwedinong Wiingash Jiijaag

8 Zaawaa Waabinong Sema Nendmowin Skode Mishkwaa Zhaawinong Giizhik Wiiya Aki Makade Epingishmok Maskodewask Enmaanjiwaang Nbiish Waabskag Giiwedinong Wiingash Jiijaag Noodi n

9 Mishkwaa Zhaawinong Giizhik Wiiya Aki Anishinaabek Makade Epingishmok Maskodewask Enmaanjiwaang Nbiish Makadenini Waabskag Giiwedinong Wiingash Jiijaag Noodin Waabskenini Zaawaa Waabinong Sema Nendmowin Skode Niibishaabononini

10 Mishkwaa Zhaawinong Giizhik Wiiya Aki Anishinaabek Skiniigi Makade Epingishmok Maskodewask Enmaanjiwaang Nbiish Makadenini Kchi-piitizi Waabskag Giiwedinong Wiingash Jiijaag Noodin Waabskenini Kchi-Inishinaabek Zaawaa Waabinong Sema Nendmowin Skode Niibishaabononini Binojiinhs

11 Zaawaa Waabinong Sema Nendmowin Skode Miibishaabononini Binojiinhs Nshikewiziwin Mishkwaa Zhaawinong Giizhik Wiiya Aki Anishinaabek Skiniigi Gizhaawenjigewin Makade Epingishmok Maskodewask Enmaanjiwaang Nbiish Makadenini Kchi-piitizi Miigaazowin Waabskag Giiwedinong Wiingash Jiijaag Noodin Waabskenini Kchi-Inishinaabek Aanodiziwin

12 lll Chi-Miigwetch

13 Baamaapii http://members.aol.com/poison64/nagifs/gifs.html


Download ppt "Boozhu... George Grossman Ndizhinikaaz Ottawa Ndoonjibaa Marten Ndoodem."

Similar presentations


Ads by Google