Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

A DITADURA DE PRIMO DE RIVERA (1923 – 1930) Alfonso XIII e o xeneral Miguel Primo de Rivera.

Similar presentations


Presentation on theme: "A DITADURA DE PRIMO DE RIVERA (1923 – 1930) Alfonso XIII e o xeneral Miguel Primo de Rivera."— Presentation transcript:

1 A DITADURA DE PRIMO DE RIVERA (1923 – 1930) Alfonso XIII e o xeneral Miguel Primo de Rivera

2 O golpe de estado En setembro de 1923 o xeneral Miguel Primo de Rivera (capitán xeral de Cataluña) da un golpe de estado. - Fracasos en Marrocos e descrédito do exército. - Ataques ó rei pola súa responsabilidade no desastre de Annual. - Inestabilidade e incapacidade dos gobernos.  Causas - Radicalización catalanista. - Clima de violencia e terrorismo (asesinatos de dirixentes políticos e sociais) - Temor á revolución obreira (levará á burguesía industrial catalana a apoiar o golpe). - Defensa, en xeral, dos privilexios políticos e económicos da oligarquía.

3 “No se podía seguir viviendo bajo el cañón de la pistola de asesinos y ladrones, mal disfrazados por la capa del interés sindical obrero; ni en el desorden orgiástico de una Administración que había llegado a arrojar como déficit anual la espantosa cifra de mil millones de pesetas, ni con el nepotismo entronizado en las jerarquías administrativos (... ), ni con una sangría como la de Marruecos, para cuyo problema, no sólo el Gobierno no encontraba solución práctica, sino que ni siquiera había llegado a tener orientación precisa; ni con la llaga gangrenosa del separatismo; ni con los problemas apremiantes de la vida regional y local, colonización interior, régimen de la propiedad y del trabajo, reforma judicial, etc., perpetuamente discutidos y constantemente aplazados, ni con el desate de la indisciplina e inmoralidad sociales, que nos arrastraban a una muerte llena de vilipendio, ni con el caciquismo parasitario, que chupaba los jugos vitales de la nación.” Víctor PRADERA. El Debate (22-IX-1923) Razóns para a ditadura:

4 - Descrédito dos sistemas democráticos (1918 – 1939) (problemas económicos, auxe dos nacionalismos, conflictos sociais, medo á revolución comunista). - Auxe de gobernos autoritarios e fascistas (Mussolini dirixirá Italia desde 1923). Dictaduras en Europa (1920 – 1938)  Contexto europeo:

5 Rasgos principais: – Ampla aceptación do golpe: - Medida transitoria para solucionar os problemas. - Alfonso XIII chama a Primo de Rivera a gobernar comprometendo á monarquía coa dictadura. - Apoio de gran parte da poboación - Neutralidade dos socialistas (PSOE / UXT)  Permítelles participar na lexislación laboral e consolidarse no movemento obreiro. -Oposición de comunistas, anarquistas (CNT), intelectuais, estudiantes, republicanos e nacionalistas. – Caracterización do réxime  Ditadura militar - Xustifícase pola necesidade dunha rexeneración dictatorial (cirurxán de ferro contra a corrupción, caciquismo, separatismo, terrorismo) - Base ideolóxica fundamentalmente católica e conservadora. - Réxime autoritario, militarista, populista e paternalista. - Influencias do fascismo italiano: - Intervención do estado na economía - Corporativismo político e social

6 O directorio militar (1923-1925) 1. Medidas políticas: - Suspéndese a Constitución de 1876 e gobérnase mediante decretos. - Sustitúense as autoridades por gobernadores militares e adictos ó novo réxime. - Reforma do sistema de goberno de concellos e provincias. - Os caciques e a oligarquía non perderon o seu poder senón que foron integrándose no sistema. O Directorio militar co rei Alfonso XIII. 1923

7 2. Restablecemento da orde pública  Represión do movemento obreiro - Medidas represivas: estado de guerra, restricción de libertades, prohibición de reunións,... - Persecución de anarquistas (CNT) e comunistas (PCE - Éxito na diminución de folgas e atentados. Obreiros en folga (1919 – 1930)

8 “Segue a historia de España. A dos tristes destinos. Por sorte para o renacer das nacionalidades ibéricas, camiña rápidamente ó seu afundimento total e definitivo. O movemento militar que entronízou á Dictadura que é convulsión de morto, síntoma evidente da agonía do Estado que a sofre non é máis que unha nova pirueta de España cara ó abismo. Os militares da "camarilla” do rei, con tal de ver se podían salva-lo que xa non ten salvación posible, fixéronse cargo do Goberno co aire de suficiencia que lles caracteriza, e trato que se esconde - como todo o mundo sabe dende hai moitos anos - a incompetencia máis absoluto (...). ¿Que ven despois? Por riba do anonadamento xeral do país, que indica o afundimento inminente dun Estado caduco, érquese, nuns lugares dunha forma máis definido que noutros, o espírito das nacionalidades ibéricas (...). Elas (...) son as que salvaron ó pobo, que é unha realidade, da catástrofe do Estado, que é unha ficción. Por isto preconizámo-la solución separatista (...). Libres as nacións, cada quen co seu goberno propio e coas leis que liberrimamente queiran aplicarse, ninquén lles privará, de crear (...) as relacións e os compromisos que boamente conveñan (...). ¡Cataláns! É a hora da irmandade ata consegui-la independencia de Catalunya; ata a instauración do República catalana; ata a definitiva posta en marcha do Estado catalán”. Francesc MACIA. Per Catalunya independente. Cataláns!. 1924. [Texto orixinal en catalán]. A opción separatista :

9 3. Defensa da unidade da patria  Represión do nacionalismo  Radicalización das posturas políticas dos nacionalismos periféricos (En Cataluña crecerá o apoio ó nacionalismo de esquerdas, defensor de fórmulas republicanas e independentistas, liderado por F. Maciá). 4. Fin da guerra de Marrocos  Desembarco de Alhucemas (1925) e ocupación do Rif (1927). Imaxe do desembarco de Alhucemas (1927)

10 O directorio civil (1925 - 1930) Os exitos da Dictadura motivan a Primo de Rivera para tratar de perpetuarse no poder Goberno con civís vinculados á Unión Patriótica (Directorio civil) - En 1924 crearase a Unión Patriótica, partido de apoio ó novo réxime, do que formaran parte os principáis cargos públicos. - Crea unha Asamblea Nacional (1927) de carácter consultivo, para elaborar proxectos de lei. - Proxecta unha Constitución antidemocrática e antiparlamentaria.  Proxectos de reorganización política e social influenciados polo corporativismo fascista:

11  Política social  Crea a Organización Corporativa do Traballo (1926) (intervención do Estado nas relacións productivas, mediante a constitución de organismos que integran obligatoriamente a traballadores e empresarios). - Nos comités paritarios obreiros e patróns negociarán salarios e condicións laborais. (serán apoiados polos socialistas). - Elabora unha lexislación laboral e social populista (Código do Traballo (1926), casas baratas, subsidios para familias numerosas,...)

12 Política económica :  Contexto favorable - Prosperidade mundial dos anos vinte. - Ausencia de conflictos sociais (represión, abundancia de traballo)  Política económica orientada a conseguir o desenvolvemento económico partindo do control e intervención do estado na economía. MEDIDAS : Proteccionismo arancelario (as importacións son gravadas con elevados impostos aduaneiros para favorecer a producción nacional). Regulación polo estado da producción, da competencia, salarios, prezos, mercado interior,...

13 Fomento da producción mediante créditos e encargos estatais. Política de construcción obras públicas: ferrocarriles, estradas, pantanos e regadíos que, aparte de modernizar as infraestructuras e vías de comunicación, empregan unha gran cantidade de man de obra. Concesión de monopolios para garantir servicios esenciais: teléfonos (á norteamericana ITT), petróleo e derivados (CAMPSA).

14 - Elevado crecemento económico Consecuencias - Incremento do déficit publico, problemas tras 1929

15 Fin da ditadura Desde 1926, co intento do réxime por perpetuarse, incrementarase a oposición e as críticas á dictadura:  Os republicanos buscan unirse e así, en 1926, fórmase a Alianza Republicana. (En 1929 fúndase en Galicia a ORGA, Organización Republicana Galega Autónoma).  Os nacionalismos periféricos radicalizan as súas posturas ante a persecución.  Os anarquistas organizaron atentados e os elementos máis radicais e revolucionarios formarán a FAI (Federación Anarquista Ibérica) en 1927.

16 “ “España hace un año que no puede hablar. Vive dentro de Europa como una mujer secuestrada en el interior de un cuarto forrado de colchones que impiden oir sus gritos. El español no puede escribir porque los periódicos de su país, antes de imprimirse, pasan por la previa censura del Directorio militar. Leer un diario español es leer simplemente la literatura de Primo de Rivera, autor extravagante que sólo inspira un interés festivo”. Vicente BLASCO IBÁÑEZ (Folleto, 1925) Críticas á ditadura

17  Os intelectuais e estudantes incrementan as súas protestas.  Os políticos liberais da restauración reclaman a volta do sistema constitucional e participarán en conspiracións ( a Sanjuanada de 1926).  Descontento no exército  O corpo de Artillería, que se mostra contrario á reforma militar e ó sistema de ascensos, será disolto. En 1930 o xeneral Primo de Rivera comproba a falta do apoio do exército ó seu proxecto, polo que demite e marcha ó exilio.

18 A caída da monarquía (1930-1931) O Goberno do xeneral Berenguer (A “dictablanda”) (A “dictablanda”) O rei nomea presidente de Goberno ó xeneral Berenguer coa pretensión de restaurar a Constitución de 1876.  Unión da oposición á monarquía  Pacto de San Sebastián (Agosto de 1930) (Participan republicanos, nacionalistas catalanes e vascos, socialistas e prestixiosos intelectuais.) - Acordan loitar para derrocar á monarquía e establecer unha república parlamentaria. - Unha nova constitución e libertade política e relixiosa. - Abren a posiblidade de reconocer a autonomía política das rexións.

19 “Apenas abierta la sesión (17-VIII-1930), Carrasco i Formiguera planteó sin disimulo el Pleito catalán en la siguiente forma: - A nosotros, los catalanes, no nos interesa esta reunión si, previamente, no se conviene en que el advenimiento de la República entraña la más absoluta autonomía para Cataluña. A partir del nacimiento del nuevo régimen, Cataluña recaba su derecho a la autodeterminación y se dará a sí mismo el régimen que te convenga.- A este desatino, sucedió un silencio general y penoso. Lo que sostuvimos los no catalanes, y lo que en definitiva prevaleció, con el voto unánime, es decir, incluso los de los catalanes, fue que la república no podía contraer más compromiso previo con Cataluña que el de llevar al Parlamento Constituyente un Estatuto de Autonomía, siempre y cuando el pueblo catalán, consultado mediante elecciones libres, declarase que deseaba esa autonomía. (...) Se pasó luego al examen del plan político. Se trató de la preparación del movimiento revolucionario, en el que pocos, muy pocos, tenían fe, pero que se consideraba indispensable como arma de desgaste y señal de alarma para los gobernantes. A continuación se nombró el Comité ejecutivo, que llevaría la dirección de la política republicana y la del movimiento, si éste llegaba a ser necesario.” Miguel MAURA: Así cayó Alfonso XIII ( 1963) O Pacto de San Sebastián

20 Noticia de prensa sobre a sublevación militar de Xaca A República en honor dos heroes de Xaca  A lentitude das reformas para o restablecemento das libertades fomenta as denuncias antimonárquicas, o descrédito e a perda de apoios do rei. Produciranse sublevacións republicanas frustradas (Galán e García Hernández en Xaca)

21 O goberno do almirante Aznar A axitación política e social provoca a sustitución do xeneral Berenguer Intentase volver á normalidade constitucional convocando eleccións escalonadamente.  As eleccións municipais convértense nun plebiscito a favor ou en contra da Monarquía.  Triunfo das candidaturas republicano-socialistas en vilas e cidades.  Proclamación da República o 14 de Abril de 1931


Download ppt "A DITADURA DE PRIMO DE RIVERA (1923 – 1930) Alfonso XIII e o xeneral Miguel Primo de Rivera."

Similar presentations


Ads by Google