Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Sumber : PowerPointmaths.com 270 -360 90 180 x y = f(x) 0 360 -90 -180 -270 1 2 -2 3 -3

Similar presentations


Presentation on theme: "Sumber : PowerPointmaths.com 270 -360 90 180 x y = f(x) 0 360 -90 -180 -270 1 2 -2 3 -3"— Presentation transcript:

1

2 Sumber : PowerPointmaths.com x y = f(x)

3 sinx + circle 90 o 180 o  0o0o 270 o o 0o0o 90 o 180 o 270 o

4 ksinx x y = f(x) sinx 2sinx sinx y = ½sinx

5 Amplitude/Period x Sinx 2Sinx 3Sinx Amplitude  1 Period 360 o Amplitude  2 Period 360 o Amplitude  3 Period 360 o

6 kcosx x y = f(x) cosx ½cosx 2cosx 3cosx

7 ksinx x 4 x x x x y = sinx y = 2sinx y = 3sinx y = ½ sinx o 180 o 270 o 360 o -90 o -180 o -270 o -360 o o 180 o 270 o 360 o -90 o -180 o -270 o -360 o o 180 o 270 o 360 o -90 o -180 o -270 o -360 o o 180 o 270 o 360 o -90 o -180 o -270 o -360 o

8 x x x y = cosx y = 2cosx y = 3cosx y = ½ cosx o 180 o 270 o 360 o -90 o -180 o -270 o -360 o o 180 o 270 o 360 o -90 o -180 o -270 o -360 o o 180 o 270 o 360 o -90 o -180 o -270 o -360 o o 180 o 270 o 360 o -90 o -180 o -270 o -360 o x

9 x y = f(x) f(x) = sinx f(x) = sin2x f(x) = sin3x f(x) = sin ½ x

10 x y = f(x) f(x) = cosx f(x) = cos2x f(x) = cos3x f(x) = cos ½ x

11 sin kx x 4 xx x x y = sinx y = sin2x y = sin3x y = sin ½ x o 180 o 270 o 360 o -90 o -180 o -270 o -360 o o 180 o 270 o 360 o -90 o -180 o -270 o -360 o o 180 o 270 o 360 o -90 o -180 o -270 o -360 o o 180 o 270 o 360 o -90 o -180 o -270 o -360 o

12 cos kx x 4 x x x x y =cosx y = cos2x y = cos3x y = cos ½ x o 180 o 270 o 360 o -90 o -180 o -270 o -360 o o 180 o 270 o 360 o -90 o -180 o -270 o -360 o o 180 o 270 o 360 o -90 o -180 o -270 o -360 o o 180 o 270 o 360 o -90 o -180 o -270 o -360 o

13 tan x y = tan  0o0o 90 o 180 o 270 o 360 o -90 o -180 o -270 o -360 o 450 o -450 o x

14 y = sinx o 180 o 270 o 360 o -90 o -180 o -270 o -360 o o 180 o 270 o 360 o -90 o -180 o -270 o -360 o y = cosx y = tan  0o0o 90 o 180 o 270 o 360 o -90 o -180 o -270 o -360 o 450 o -450 o x x x

15 ksin x and kcos x y = sinx o 180 o 270 o 360 o -90 o -180 o -270 o -360 o o 180 o 270 o 360 o -90 o -180 o -270 o -360 o y = cosx y = 2sinx y = 2cosx x y = 3sinx o 180 o 270 o 360 o -90 o -180 o -270 o -360 o y = 3cosx x y = ½ sinx o 180 o 270 o 360 o -90 o -180 o -270 o -360 o y = ½ cosx x x

16 ksin x and -ksin x x x x x y = sinx y = -2sinx y = 3sinx y = ½ sinx o 180 o 270 o 360 o -90 o -180 o -270 o -360 o o 180 o 270 o 360 o -90 o -180 o -270 o -360 o o 180 o 270 o 360 o -90 o -180 o -270 o -360 o o 180 o 270 o 360 o -90 o -180 o -270 o -360 o y = - sinx y = 2sinx y = - 3sinx y = - ½ sinx

17 x x x y = cosx y = 2cosx y = 3cosx y = ½ cosx o 180 o 270 o 360 o -90 o -180 o -270 o -360 o o 180 o 270 o 360 o -90 o -180 o -270 o -360 o o 180 o 270 o 360 o -90 o -180 o -270 o -360 o o 180 o 270 o 360 o -90 o -180 o -270 o -360 o y = -cosx y = -2cosx y = -3cosx y = -½ cosx x


Download ppt "Sumber : PowerPointmaths.com 270 -360 90 180 x y = f(x) 0 360 -90 -180 -270 1 2 -2 3 -3"

Similar presentations


Ads by Google