Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Lesson 3 Today: Last class’s homework Past tense Vocabulary Spelling basics.

Similar presentations


Presentation on theme: "Lesson 3 Today: Last class’s homework Past tense Vocabulary Spelling basics."— Presentation transcript:

1 Lesson 3 Today: Last class’s homework Past tense Vocabulary Spelling basics

2 Last week’s homework Finish unit 2 Finish Core Business ch 7 C-H Get reader no.252584 Get Core Business

3 Past tense Past simple ww + ed / 2e rijtje -feit,gewoonte uit het verleden I sold my car yesterday. Past continuous was/were + ww + ing - aan de gang in het verleden Thursday afternoon he was working in the garden. Als er een verleden tijdsbepaling in de zin staat, moet je de verleden tijd gebruiken (zonder have/has) Exercise 1

4 Grammar Workbook p16 exercise 2 CB Chapter 8 exercise A CB Chapter 8 exercise B

5 Vocabulary Do exercise 7 (p18)

6 BREAK TIME!

7 Spelling basics Exercises 4,5 and 6 on pages 19-20

8 Homework Finish unit 3 CB chapter 3 exercise C & F CB chapter 8


Download ppt "Lesson 3 Today: Last class’s homework Past tense Vocabulary Spelling basics."

Similar presentations


Ads by Google