Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Basic Ecclesial Communities A New Way of Being Church

Similar presentations


Presentation on theme: "Basic Ecclesial Communities A New Way of Being Church"— Presentation transcript:

1 Basic Ecclesial Communities A New Way of Being Church
Fr. Amado L. Picardal, CSsR

2 Sambayanan ng mga Alagad ni Kristo
Ang Bagong Anyo ng Simbahan

3 Munting Sambayanang Kristiano
Fr. Amado Picardal, CSsR Nagkakaisa ang lahat sa isip at damdamin Nakikinig, nagpapahayag ng Salita ng Dios. Nagdarasal, nagbabahaginan ng Tinapay ng Buhay Walang sinumang naghihirap kami’y nagdadamayan.

4 Koro: Munting Sambayanang Kristiano Bayan ng mga Alagad ni Jesus Munting Sambayanang Iglesya. Bayan ng mga Alagad ni Jesus

5 Hindi na kami mga bulag, hindi pipi, hindi pilay.
Nakikita ang kapatid na nangangailangan. Namamahayag ng Magandang Balita ng kaligtasan. Kumikilos para sa kapayapaan at kaginhawaan (koro)

6 Ang ating awit ay naglalarawan sa buhay ng mga munting komunidad o sambayanan ng mga Kristiano – Katoliko na lumalaganap sa ibat-ibang dako ng Pilipinas- sa kanayunan at mga siyudad. Sa Luzon, Visayas, Mindanao. Dito sa Metro-Manila, dito sa ating diocese at mga parokya. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa Asya, Africa, Latin America at North America

7 Mga magkapitbahay at ka-barangay na nagkakaugnay at nagkakaisa,
sa pakikinig at pagpapahayag ng Salita ng Dios, sa pagdarasal at pagsamba, sa pagtutulong-tulongan at paglilingkod sa isa’t-isa at sa kapwa. Silay naging tunay na kapamilya, kapuso, kaibigan, kasama at kabarkada sa pananampalataya. Namumuhay bilang tunay na alagad ni Kristo, tunay na mga Kristiano. Ito ang bagong anyo ng Simbahang Katoliko

8 Lumang Anyo nga Simbahan
Isang malaking sambayanan o bayan Hindi nagkakilala at walang pag-uugnay ang mga kasapi (kanya-kanya, bahala ka na sa sarili) Ang mga pari at madre lang ang kumikilos at nakikilahok sa misyon at gawain ng Simbahan Ang mga layko o karaniwang kasapi ay walang responsibilidad . (Limitado sa mandated organizations ang pakikilahok) Walang paki-alam sa problemang panlipunan - hanggang dasal lang. Ang karamihan, Kristiano sa ngalan lang.

9 Pagbabago sa Konsilyo Vaticano II
, ipinagdaos ang Vatican II Ito ang pagtitipon ng mga Obispo at namumuno nga Simbahan sa Roma na ipinatawag ni Pope John XXIII. Ang Vatican II ay nanawagan ng pagbabago sa Simbahan sa harap ng pagbabago sa mundo.

10 Sa constitution ng Simbahan na pinamagatang “Lumen Gentium” mayroong pananaw ang Vatican II ukol sa Simbahang pinagbago. Ito ang Simbahan na sambayanan ng Dios na ang mga kasapi (kabilang na dito ang mga layko) ay nagkaugnay at nagkakaisa – puno ng Espirito Santo nakikilahok at nagpapatuloy sa misyon ni Cristo bilang propeta, pari at hari.

11 Sambayanang Nagkakaisa
Nais ng Vatican II na maisabuhay ng mga kasapi ng simbahan ang diwa ng pagkakaisa, pakikipag-ugnay, pagbabahaginan ng mga kasapi. Isang komunidad o sambayanan ng pananampalataya at pagmamahalan. Ang modelo o inspirasyon ay ang unang Kristianong Sambayanan sa Jerusalem na inilarawan sa bibliya (Acts 2:42-46, 4:32-35)

12 Bilang Sambayanang mala-Propeta
Ang Simbahan ay may misyon sa pagpahayag ng Magandang balita ng kaharian ng Dios, ng kaligtasan at kalayaan, ng katarungan at kapayapaan, ng kahalagahan ng buhay. Bilang propeta ang Simbahan ay may misyon bilang konsyensya ng bayan – nagtuturo kung ano ang tama na dapat sundin at ano ang mali na dapat tutulan at babaguhin. Kaya hindi dapat magiging tahimik ang Simbahan sa harap ng katiwali-an at kasamaan sa lipunan.

13 Sambayanang mala-pari
Ang mga kasapi ng Simbahan, kabilang na ang mga layko o karaniwang miembro, ay may karapatan at katungkulan na masigasig na makilahok sa pagdiriwang ng liturhiya at sa pagsamba. Katungkulan din nila na mag-alay ng kanilang buhay sa panginoon at kapwa.

14 Sambayanang mala-hari:
Ang mga kasapi ng Simbahan ay susunod kay Kristo na pumarito hindi upang panglingkuran kundi upang maglingkod sa kapwa lalo na sa nangangailangan – sa mahirap. Kanila ding katungkulan ang pagkilos upang ipalaganap ang paghahari ng Dios sa buong mundo, upang maghahari ang katarungan, kapayapaan at kaghinhawaan.

15 Sa konstitusyon sa Simbahan sa modernong mundo (Gaudium et Spes), ang misyon ng Simbahan ay hindi lang spiritual kundi sa larangan din ng sosyal, political, economic at cultural. Ang Simbahan ay kikilos para sa ikakabuti sa lahat at hindi para sa pansariling kapakanan. Ito ang pananaw ng pinagbagong Simbahan na inumpisahan ng Vatican II. Pagkatapos ng Vatican II, nangyari ang pagtanggap at pagpatupad nitong pananaw. Ito ay maituring na isang paglalakbay tungo sa pinagbagong Simbahan. Hindi madali ang pagtupad ng isang konsilyo. Kailangan ng isang siglo.

16 Ang pagpatupad nito ay isinagawa sa iba’t ibang bansa, rehiyon, diocese, parokya at sa mga kapitbahayan at munting sambayan sa loob ng parokya. Ang pagtatag ng munting Sambayanang Kristiano o Basic Ecclesial Communities (BECs) ay isa sa mga paraan upang maisabuhay at matupad ang pananaw ng pinagbagong Simbahan ng Vatican II. Kaya pagkatapos ng Vatican II noong 1965, umusbong ang mga BEC sa Brazil at Pilipinas. Ngayon lumalaganap na ang BEC sa lahat ng dako nga mundo – Asia, African, Latin American, North American, at ilang bansa sa Europa.

17 Sa Pilipinas, nagsimula ang pagtatag ng BEC sa Mindanao noon pang 1968
Ito ay isinulong ng MSPC (Mindanao Sulu Pastoral Conference) noong 1971. May iilang mga parokya at diocese sa Visayas at sa Luzon na nagtaguyod ng BEC sa ilalim ng Batas Militar. Ngunit hindi pa ito katanggap-tanggap sa karamihang diocese at parokya noong panahon. Ang BEC ay tinanggap na pangunahing programa sa pagbabago ng Simbahan sa buong Pilipinas noong 1991 sa PCP II.

18 Noon 1991, idinaraos angPCP II
ay may pagbabago an ninanais para sa Simbahan sa Pilipinas. At ang pagbabago ay maipatupad sa pamamagitan ng mga BEC. Dahil po sa PCP II lumakas ang pagsumikap na maitatag at mapalawak ang BEC sa buong Pilipinas.

19 Noong 1991, ang PCP II nagpalabas ng dekreto (109):
. Noong 1991, ang PCP II nagpalabas ng dekreto (109): “Dapat masigabong itaguyod ang Saligang Mga Sambayanan ng Iglesya na nasa ilalim ng iba’t ibang mga pangalan at anyo- mga BCC, maliliit na sambayanang Kristiyano, maliliit na pamayanang pananampalataya, mga pamayanan ng tipan - alang-alang sa lubos na pagsasabuhay sa mala-Kristiyanong bokasyon sa mga lugar sa kalunsuran at lalawigan.”

20 “Sa pagbuo ng mga BEC, ibibigay ang pinakamataas na priyoridad sa muling-ebanghelisasyon. Bubuuin at ilalaan sa mga diyosesis, sa pamamagitan ng CBCP, ang isang programa ng paghuhubog para sa mga mangagawa at misyonero ng BEC, kabilang ang isang panlahatang manuwal” (Dekreto 111)

21 PCP II Vision of the Church Community of Disciples
Communion Prophetic (witnessing) Priestly (worshipping) Kingly (servant) Church of the Poor

22 Pananaw ng PCP II sa Pinagbagong Simbahan Sambayanan ng mga Alaagad
Nagkakaisa Mala-propeta (namamahayag) Mala-pari (nananalangin) Mala-hari (naglilingkod Iglesyang Maralita

23 Ang BEC nagsasabuhay ng Pananaw ng PCP II sa Simbahang Pinagpanibago
“Ang Iglesiang nilalayon natin bilang pakikipagkaisa, pakikilahok, at misyon, ang ating nilalayon tungkol sa Iglesia bilang bayang mala-pari, mala-propeta, at mala-hari at bilang Iglesia ng Mga Maralita – ang isang Iglesiang pinagpanibago – ay kasalukuyang nakakatagpo ng pagpahiwatig sa isang kilusang pang-iglesia. Ito ang kilusan upang isulong ang BEC.” (no. 137)

24 Ang BEC ayon sa PCP II Ang Sambayanan ng mga Alagad
Na nagkakaisa at nakikilahok sa misyon ni Kristo bilang bayang mala-pari (ang bayang nanalangin) mala-propeta (ang bayang nagpapahayag nga salita ng Dios) at mala-hari (ang bayang naglilingkod sa panginoon at kapwa) Ang Iglesia ng Maralita.

25 Pananaw ng PCP II sa BEC Sambayanan ng mga Alaagad
Nagkakaisa Mala-propeta (namamahayag) Mala-pari (nananalangin) Mala-hari (naglilingkod Iglesyang Maralita

26 Isinalarawan ng PCP II ang BEC
“Maliliit na pamayanang Kristiyano sila, kadalasang mga mag-anak na sama-samang natitipon sa paligid nga Salita ng Dios at nga Eukaristiya. Nakabuklod sa kanilang kura ngunit regular silang pinaglilingkuran ng mga pinunong laiko. Kilala nga mga kasapi ang bawat isa sa pangalan at pinagbabahaginan nila hindi lamang ang salita ng Dios at ang Eukaristiya kundi pati na rin ang kanilang mga alalahaning materyal at espirituwal. Mayroon silang matitinding pagdama sa pagiging kabilang at sa pananagutan para sa isa’t isa.” (no. 138)

27 “Mulat na nagsisikap ang mga BEC,
na karaniwang nagmumula sa pinakaugat na mga antas ng maralitang magsasaka at manggagawa, na pagsamahin ang kanilang pananampalataya at pang-araw-araw nilang pamumuhay. Ginagabayan at pinasisigla sila ng regular katekesis. Ang karukhaan at ang kanilang pananampalataya ang humihimok sa kanilang mga kasapi tungo sa pakikiisa sa isa’t isa, pagkilos para sa katarungan, at tungo sa isang masiglang pagdiriwang ng buhay sa liturhiya.” (no. 139)

28 “sa maraming mga diyosesis ngayon, isang pastoral na priyoridad ang mga BEC.
Bagamat may maraming ibang mga anyo ng maliliit na pamayanan na pananampalataya ngayon, nakikitang isang mahalagang pahiwatig ng pagpanibagong pang-iglesia ang mga BEC. Ang kabilisan nga kanilang paglago sa iba’t ibang mga panig sa Pilipinas ay malinaw na tanda ng pagkilos ng mga karismang kaloob ng Diyos sa piling ng mga dukha. Isang malaking pag-asa para sa Iglesia sa Pilipinas ang kakayahan ng mga pamayanang ito para sa ebanghelisasyon.” (no. 140)

29 May lima katangi-an ang BEC
Ito ang pamayanan na ang mga kasapi ay nagkakaisa at nagkakaugnay kay Kristo, sa bawat isa, sa mas malawak na sambayanan ng parokya, diocese at buong Simbahan. (communion o koinonia) Ito ang sambayanan na pinatatag sa Salita ng Dios - na nakikinig, nagbabahaginan, nagpapahayag at tumutupad ng Salita ng Dios. (evangelizing and witnessing community)

30 Ito ang sambayanan na ang mga kasapi ay nakikilahok sa pagdiriwang ng Banal na Yukaristia at ibang sakramento, ang sambayanan na nananalangin. Ito ang sambayanan na nagpalaganap ng kaharian ng Dios, naglilingkod sa kapwa – lalo na sa mahihirap, nagsumikap na maghahari ang kapayapaan at katarungan. Ito ang sambayanan na ang mga kasapi ay nanalig sa Dios at nagbabahaginan ng ari-arian, ang mga dukhang kasapi ay nakikilahok sa buhay at misyon ni Kristo, ang misyon ng kaligtasan, at ang hindi mga dukha ay pumapanig at tumutulong sa mahirap.

31 Sambayanan ng mga Alagad (Titik at musika ni Fr. Amado Picardal, CSsr)
Koro: //Bayang nagpapahayag ng mabuting balita Bayang nananalangin at naglilingkod.// Tayo ang sambayanan ng mga alagad Nagkakaisa at nakikilahok sa Misyon ni Kristo. Bayang mala-pari, propeta at hari, Sambayanan ng mga dukha Iglesyang maralita.

32 Tayo ang sambayanan ng mga alagad
Pinagkakaisa't pinagbubuklod ng Panginoon. Nagbabahaginan ng salita at Eukaristiya At mga ari-arian matalik na kaibigan. Koro: //Bayang nagpapahayag ng mabuting balita Bayang nananalangin at naglilingkod.//

33 Tayo ang sambayanan ng mga alagad
Bayang nakikinig sa Salita ng Dios At nagpapahayag ng Magandang Balita Ng ating kaligtasan at kaharian ng Dios. Nanalangin at Sumasamba sa Panginoon. Handang magbubuwis ng sariling buhay Gaya ni Kristo ang dakilang punong pari. (koro)

34 //Bayang nagpapahayag ng mabuting balita
Bayang nananalangin at naglilingkod.// Tayo ang sambayanan ng mga alagad Bayang naglilingkod sa Panginoon Kumikilos para sa hustisya at kapayapaan Nakikibaka’t nagpalaganap ng Kaharian ng Dios. sumasanib at pumapanig sa mga mahirap. Walang ibang pinanaligan kundi ang Panginoon Masigasig na lumalahok sa misyon ni Kristo (koro)

35 1. Pakikipag-ugnay at Pagkaka-isa
Hindi tayo nag-iisa kundi nagkaka-isa bilang alagad ni Kristo. Ang Espirito Santo ay ang nagbubuklod sa mga kasapi ng BEC. Ang mga pamilya at magkapitbahay sa BEC ay nagkakaugnay at nagkakaisa – namumuhay bilang kapuso, kapamilya, mag-kakapatid at magkakaibigan sa pananampalataya. Ang diwa ng pakikisama, pakikipag-kapwa ay ipanai-iral

36 Ang mga kasapi ay nagbabahaginan ng kanilang panahon, mga talento o kakayahan, mga ari-arian.
Ang mga BEC sa loob nga parokya ay nagkakaugnay at ang buong parokya ay naging ugnayan ng mga BEC.

37 2. Pakikinig at Pagpahayag ng Salita ng Dios: Mala-Propetang Sambayanan

38 Ang mga kasapi ng BEC ay sama-samang nakikinig, nagbabahaginan at nagpapahayag ng Salita ng Dios
Ang BEC ay may misyon sa pagpahayag ng magandang balita nga kahari-an ng Dios – ang magandang balita nga kaligtasan na idinidulot ni Kristo – ang mensahe sa kapayapaan, katarungan at ang kahalagahan ng buhay.

39 Ang BEC, bilang propeta, ay mayroong ding papel na magiging konsyensia nga lipunan – na nagpapahayag kung ano ang tama at ano ang mali. Tulad ni Kristo ang BEC ay may misyon sa pagtuligsa ng kasalanan at lahat ng uri ng kasamaan – ang kawalang katarungan, pang-aapi, korapsyon, ang kultura ng kamatayan. Nanawagan ang BEC na magbagong buhay, magbalik-loob sa Dios, iwanan ang kasalanan at kasamaan, at mamumuhay na tunay na alagad ni Kristo bilang kasapi ng pamayanang Kristiano.

40 Maraming paraan sa ebanghelisasyon o pagpahayag ng Mabuting Balita:
Bible-sharing o gospel sharing sa pamilya at kapitbahayan, evangelization seminars sa buong barangay o komunidad, mayroon ding youth evangelization, at men’s evangelization. Mayroon ding “renewed catechesis” (hindi lang sa kabataan kundi para sa may edad) para mas maunawaan ang aralin ng ating pananampalataya.

41 3. Pagdadasal at Pagdiriwang: Sambayanang Mala-Pari
41

42 Ang kasapi ng BEC sama-samang nagdarasal at nagdiriwang (renewed worship)
May maraming pamaraan ng pagdiriwang: Ang bible-service sa mga chapels tuwing linggo para sa buong komunidad (barangay o sitio) Ang regular na misa (buwan-buwan) Ang mass-sponsoring sa mga BEC sa parish church tuwing Linggo.

43 4. Ang Sambayanang Naglilingkod (mala-hari)
Ang mga BEC ay hindi lang hanggang dasal at pagpapahayag ng salita nga Dios. Ang BEC ay naglilingkod sa kapwa at nagsisikap sa pagbago ng lipunan (renewed social apostolate). Sila ay kumikilos upang ang maghahari ang kapayapaan, katarungan at kaginhawaan

44 Sila ay tumutugon sa mga problema na hinarap sa lipunan –
ang kahirapan, kagulohan, ang pagkasira ng kapaligiran kurapsyon (pangungurakot) ang kultura nga kamatayan

45 Bilang tugon sa problema sa kahirapan:
IGP at livelihood program, micro-finance (pondong pinoy), Kooperatiba, job-placement, sustainable agriculture.

46 Sa larangan ng politika: tuwing eleksyon may mga BEC nakisama sa PPCRV para voter’s education, poll-watching IRA watch - pagmonitor sa mga proyekto sa LGU sa barangay para ma-iwasan ang corruption

47 May mga BEC nagtangol ng kalikasan (anti-logging, anti-mining, anti-coal fired-powerplant)
Sa harap ng kagulohan at gyira sa kanayunan (mga BEC na nagtayo ng Zones of Peace) Ang mga BEC ay sumasali sa kilos-protesta at prayer-rally para pagtanggol sa buhay (pro-life, anti-RH bill, anti-summary execution, etc.)

48 5. Ang Sambayanan ng Maralita
Sa BEC ang mga kasapi ay may taimtim na pananalig sa Dios – ang Dios lamang ang sinasamba – hindi ang kayamanan o kapangyarihan Ang mga kasapi ay simpli lang ang pamumuhay at nagbabaginan sa kanilang ari-arian sa mga mahirap at nanganga-ilangan Ang mga hindi mahirap ay pumapanig sa mga mahirap, nagmamahal sa mahirap, nakiki-isa sa mahirap at tumutulong sa kanila

49 Ang mga mahirap ay nakikilahok sa misyon ng Simbahan
Ang mga mahirap ay nagpapahayag ng Salita ng Dios, masiglang nakikilahok sa mga liturhiya at kumikilos para sa kaligtasan, kaginhawaan at katarungan.

50 Sa madaling salita ito ang Pananaw ng PCP II sa BEC:
Sila ay nagsumikap na mamumuhay bilang mga komunidad o sambayanan ng mga alagad ni Kristo na nagkakaugnay at nagkakaisa at lumalahok sa misyon ng panginoon- sa pakikinig at pagpahayag ng salita ng Dios, sa pagsasamba at pagdadasal at sa paglilingkod sa kapwa – lalo na sa nangangailangan at mahihirap.

51 Ang parokya ay nagiging ugnayan ng mga Munting Sambayanang Kristiano.
Ang santa iglesia o simbahan ay nararanasan bilang tunay na sambayanan. Dito ang pananaw ng PCP II na nagbabagong Simbahan ay naisasabuhay.

52 May iba’t ibang anyo ang BEC o MSK.
Nakasentro sa Kapilya – ang mga Katoliko sa barangay, sitio o subdivision ay nagtitipon sa kapilya para sa pagsasamba at pagpahayag sa salita ng Dios. Mayroon ding mga malalaking komunidad na pinaghatihati sa mas maliit na mga grupo o family grouping o selda (8-15 pamilya na magkakapitbahay) na nagtitipon sa mga bahay. Ang mga maliit na grupo o selda ay nagkakaugnay at nagtitipon sa kapilya tuwing may misa o asembliya. Mayroon ding mga family grouping o selda na walang kapilya at ang lahat na pagtitipon ay sa mga bahay-bahay.

53 Structure of Developed BEC (barangay, sitio o subdivision level)
Council of Leaders Youth Worship Education Service Temporalities Cell Cell Cell Cell Cell

54 Ang Tungkulin ng Kura Paroko at mga pari
Ang kura paroko at kasamang pari ay may pangunahingg tungkulin sa pagpatatag at pamamahala ng mga BEC sa parokya. Nasa kamay ng kura paroko ang pagtupad sa pananaw na ang parokya ang magiging ugnayan ng mga BEC. Kung walang suporta sa kura paroko mahirapan ang pagpalago ng BEC Dapat tanggaping programa sa diocese ang pagtatag ng BEC para ang lahat ng kura paroko at pari ay obligadong susuporta sa pagtaguyod ng BEC

55 Ayon sa Vatican II at PCP II, ang pagiging pari ay hindi lang pagmi-misa at pagbibigay ng mga sakramento Kasama ng tungkulin bilang pari ang pagiging mabuting pastol at pinunong-lingkod ng sambayanang Kristiano Ang pagtatag ng BEC at ang pag-uugnay ng mga BEC sa loob ng parokya ay pangunahing gawain ng kura paroko at kapari-an. Kasali ito sa gawaing pamamahala ng parokya upang maging tunay na sambayan ng mga alagad.

56 Ayon sa PCP II, ang mga kapari-an ay pinunong lingkod ng sambayanang Kristiano na
mala-pari (ang sambayanang na nanalangin) mala-propeta (ang sambayanag nakikining at nagpapahayag ng mabuting balita) At mala-hari (ang sambayang naglilingkod)

57 PCP II decree 110: para sa mga pari
“Maglalabas ang CBCP ng isang opisyal na pahayag tungkol sa mga BEC, tungkol sa kanilang katuturan at gampaning kinikilala ng Iglesia, ginagawang maliwanag na hindi lamang sila isa pang samahan. Kabilang sa ibang mga bagay, ang pahayag na ito ng CBCP ay para sa mga pari at seminarista. Gagawing bahagi ng paghuhubog panseminaryong pangsanay para sa pagtratrabaho sa mga BEC.”

58 Ano Tungkulin ng Bawat karaniwang Katoliko/Kristiano?
Ang pagtatag ng BEC sa kanilang parokya, barangay, subdivision, kapitbahay Sa bawat parokya dapat may Parish Formation Team na siyang aasahan ng kura paroko sa pagtagayod sa ng BEC – sila ang nagiging sa misyonaryo sa loob ng parokya. Sa bawat barangay o subdivision dapat mayroong core group o maliit na grupo na may tungkulin sa pagsimula at pagtaguyod ng BEC – sa kanila manggaling ang mga pinuno ng BEC.

59 Ang Kaugnayan ng BEC at LOMAs?
“Hindi nangangahulogang pinawawalang-bisa ng mga BEC ang mga samahang ganito, sapagkat karaniwang mas malawak ang sakop ng paglilingkod nga mga BEC at nagmumula ang pagigiging kasapi sa BEC sa buong parokya. Datapwat hindi dapat mauwi sa pagiging elitistang mga samahang relihiyosong ang ganyang mga samahan. Dapat silang magiging mga paaralan ng pagkabanal, at umabot sa mga taong hindi nahubog sa Iglesya at sa mga dukha.”

60 “Bagamat nararapat na magpatuloy silang manatiling nakaugnay sa kanilang mga pambansa at pansadaigdigang punong-organisasyon, dapat mahikayat ang kanilang mga kasaping makisangkot sa mga BEC, at ang kanilang gawaing pamparokya ay dapat nakaayon at bunga ng pakikipag-ugnayan sa pastoral na priyoridad ang mga programa ng kanilang mga parokya.” (no )

61 Ang mga LOMAs ay may mga gawain at katangiang parang BEC – pero hindi sila BEC. May sariling layunin at structure (trans-parochial). Ang BEC ay hindi organization o renewal movement gaya ng LOMAs Basic Community - maliit na komunidad o sambayanan na ang kasapi ay magkalapit ang tirahan – mga ka-barangay at kapitbahay. Ecclesial – Ang BEC ay Simbahan mismo – na maranasan sa barangay at kapitbahayan. Bahagi ng parokya at nasa-ilalim ng autoridad ng kura paroko at parish council.

62 Ayon sa PCP II, ang mga kasapi ng LOMAs ay dapat makipag-ugnay at maki-isa sa kanilang kapitbahay sa loob ng BEC Kailangan ang kanilang masigasig na pakikilahok sa pagtatag ng BEC. May mga kasapi ng LOMAs na naging kabilang sa parish formation team na tumutulong sa kura paroko sa pagtatag ng BEC sa parokya Ang iba nagigiging mga pinuno sa kanilang sariling BEC.

63 Paraan ng Pamumuhay bilang Kristianos
Kultura ng BEC Paraan ng Pamumuhay bilang Kristianos

64 Isa sa pangunahing gawain sa pag-organisa ng BEC ay ang pagsisikap na ito ay magiging bahagi ng buhay ng mga kasapi – o magiging pamaraan ng buhay bilang mga Kristianos ug taga-sunod ni Kristo. Ibig sabihin – ang BEC ay hindi lang isang gawain – hindi lang ito pagpabahagi ng salita ng Dios ug pagdarasal - kundi magiging isang kultura – isang pananaw, pamumuhay, at pakipag-ugnay.

65 Ang bawat lipunan at organisasyon ay may kultura.
Gayun din ang BEC ay may pamayanang kultura. Ang kultura ng BEC ay siyang magbigay ng gabay kung ano ang inaasahan ng bawat kasapi. Ang kultura ng BEC ay may pitong haligi. Ang bawat haligi ay kailangan tanggapin at gampanin ng bawat kasapi.

66 1. Panibagong buhay Iiwanan ang kadiliman ng pagiging makasalanan at makasarili. Magbalik loob sa Dios, tanggapin si Kristo bilang panginoon at tagapagligtas, mamumuhay sa Espirito. Mamumuhay sa liwanag. Ang asal ni Kristo ang ipairal – ang pagiging maka-Dios, mapagmahal, maawain, mapaglingkod, makatotohanan. Iniiwasan o itinatakwil ang mali, ginagawa ang tama. Ang desisyon na mamumahay na totoong Kristiano at alagad ni Jesus at tutupad sa misyon na ibinahagi ni Kristo.

67 2. Pakikipag-ugnay at pakikipagka-isa
Ang bawat kasapi ay itinituring na kapatid at kaibigan sa pananampalataya. May pagmamahal at pagmalasakit sa isa’t-isa. Nagsusuporta sa isa’t –isa. Nagbabaginan ng panahon, kakayahan at ari-arian. Bahagi ang isa’t-isa sa isang Katawan – ang katawan ni Kristo. Ang bawat pamilya ay bahagi ng kapitbahayan o selda, ang bawat selda ay bahagi ng BEC, ang bawat BEC ay bahagi ng distrito o parokya pinanilbihan ng kura paroka, na bahagi ng Diocese na pinanilbiha ng Obispo, na bahagi ng daigdigang Simbahan na pinanilbihan ng Santo Papa.

68 3. Salita ng Dios Ang Salita ng Dios ay pinapakinggan, pinapahayag at isinasabuhay. Ang magkapitbahay at buong komunidad o pamayanan ay nag-bibigay ng panahon para sa pakikinig, pagninilay-nilay at pakikibahagi ng salita ng Dios. Ang Salita ng Dios na itinituro ng Santa Iglesya ay siyang gabay sa pamumuhay dito sa mundo. Itinituro ang doktrina o aral ukol sa Dios na mapagmahal, kay Kristo na tagapagligtas, sa Espirito Santo, sa Simbahan, sa Kaharian ng Dios.

69 Pinapahayag ang aral ukol sa kahalagahan ng buhay at pamilya, pagmamahal sa kapwa, sa katarungan, kapayapaan, kaligtasan, at iba pa. Binabatikos at itinatakwil ang mali at makasalanang gawain – ang kultura nga kamatayan, aborsyon, artipisyal na kontrasipyon, ang pagpatay, pangungurakot, dahas, pagsisira ng kalikasan, imoralidad at iba pa.

70 4. pagdarasal at pagdiriwang
Ang pagdarasal ay hindi lang kanya-kanya kundi bilang komunidad. May masigasig na partisipasyon sa mga liturhiya lalo na sa Yukaristia o Misa. Maski sa mga panahon na walang pari, patuloy ang pagtitipon para sa pagsasamba at pagdarasal.

71 5. Sama-samang pagkilos at pagsilbi
sa kapwa lalo na sa nanganga-ilangan. Ang komunidad ay laging nagtitipon upang pag-usapan ang mga problema na hinaharap. Humahanap ng paraan upan matugonan ang mga problema. Kumikilos para sa kaunlaran, katarungan, at kapayapaan – sa pagtuwid ng mali, sa pagtanggol ng buhay at karapatang pangtao at ng kalikasan.

72 6. ang pagiging para sa mahirap
Ang pagmamahal sa mahirap, pagturing sa mahirap na kasapi at kasama ng komunidad. Ang mahirap ay tinutulongan at binibigyan ng pagkataon na makibahagi sa misyon ni Kristo at nga Simbahan.

73 7. Namumunong naninilbihan, kasaping na masigasig na nakikilahok
Ang mga kasapi ay nakikilahok sa lahat na gawain sa komunidad – lalo na sa mga desisyon at pagtupad ng mga desisyon. Iniiwasan ang mga diktador na sistema. Ang mga pinuno ay hindi nag-isip sa kanilang sarili na mas mataas kundi mga abang lingkod na nakikinig sa kanilang mga miembro.

74 Kung ang kultura ng BEC ang mag-iiral sa mga kasapi ng komunidad,
Kung ito ay mangyari, ang BEC ay tiyak na tuluyan ang pag-unlad. Hindi ito magiging ningas cogon lamang kundi pangmatagalan. at tunay na matupad ang pananaw ng Vatican II at PCP II ng pinagbagong Simbahan

75 Ang BEC ang bagong anyo ng Simbahan
Ang BEC ay itinuturing na bagong anyo ng Simbahang Katoliko Ang BEC ay ang Simbahan mismo na matagpuan sa kapitbahayan, barangay o subdivision Sa BEC ang Simbahan ay mararanasan na tunay na komunidad o sambayanan ng mga alagad – nagkakaisa at lumalahok sa misyon ni Kristo bilang sambayanang mala-pari, mala-propeta, mala-hari – ang Iglesya ng maralita

76 Ang pagbabago nga Simbahan na siyang hangarin ng Vatican II at PCP II ay nakasalalay sa pagpalago ng BEC sa mga diocese at lahat ng dako sa bawat parokya. Kaya sinabi ni John Paul II na ang BEC ay ang tanda na ang Simbahan ay buhay na buhay at ito ang nagiging pag-asa sa bagong sibilisasyon ng pag-ibig.

77 The BECs are signs of vitality in the Church …
a cause of great hope for the Church, and a solid starting point for a new society based on a civilization of love. 77

78 Fr. Amado L. Picardal, CSsR
Executive Secretary CBCP-BEC Committee


Download ppt "Basic Ecclesial Communities A New Way of Being Church"

Similar presentations


Ads by Google