Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

sauYamaa ­kivata maaga-dSa-k P`aa,dosalao sar,  p`stavanaa  BaUkMp mhNajao kaya Æ  BaUkMpacaI karNao  BaUkMpacao pirNaama  BaUkMpacao p`kar  BaUkMpacao.

Similar presentations


Presentation on theme: "sauYamaa ­kivata maaga-dSa-k P`aa,dosalao sar,  p`stavanaa  BaUkMp mhNajao kaya Æ  BaUkMpacaI karNao  BaUkMpacao pirNaama  BaUkMpacao p`kar  BaUkMpacao."— Presentation transcript:

1

2 sauYamaa ­kivata maaga-dSa-k P`aa,dosalao sar,

3  p`stavanaa  BaUkMp mhNajao kaya Æ  BaUkMpacaI karNao  BaUkMpacao pirNaama  BaUkMpacao p`kar  BaUkMpacao jaagaitk ivatrNa  samaaraop

4  BaUpRYz ivaivaV p`karcyaa KDkaMnaI banalaolao Aaho,BaUpRYz ikMvaa BaUkvaca isqar naahI,BaUkvacaat saat%yaanao BaU­ halacaalaIMmauLo badla GaDUna yaotat,%yaamauLo BaUpRYzavar va BaUkvacaat saat%yaanao pirvat-na GaDUna yaoto,BaUkvacaat va BaUpRYzBaagaavar badla GaDvaUna AaNaNaa­yaa daona p`karcyaa Sa@tI Aahot,  AMtga-t BaU­p`ik`yaa ­BaUkMp ¸jvaalaamauKI  baihga-t BaU­p`ik`yaa ­Apxaya va ivastRt JaIja

5  pRqvaIcyaa kvacaat kaoNa%yaahI karNaanao xaaoBa ]%pnna haovaUna toqaIla KDkaMnaa ekaekI V@ka basalaa mhNajao V@yaacyaa sqaanaapasaUna kMpnao inamaa-Na haovaUna tI saBaaovaar psartat %yaalaaca BaUkMp mhNatat  BaUkMp mhNajao BaUpRYzalaa basaNaaro hadro ikMvaa kahI karNaaMnaI kMpayamaana haoNaaro BaUkvaca mhNajao BaUkMp haoya,

6 BaUkMpacaI karNao  BaUpT\TaMcyaa halacaalaI  jvaalaamauKIya ]d`ok  valaIkrNa va p`strBaMga  maanavainaima-t karNao

7 jvaalaamauKIya ]d`ok

8 valaIkrNa

9 BaUkMpacao pirNaama  jaIivat va iva { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/12/3760903/slides/slide_9.jpg", "name": "BaUkMpacao pirNaama  jaIivat va iva

10 jaIivathanaI

11 iva { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/12/3760903/slides/slide_11.jpg", "name": "iva

12  P^aisaifk saBaaovatalacaa pT\Ta  maQya ATlaaMiTk pT\Ta  maQya BaUimaKMDIya pT\Ta  BaUpT\TaMcyaa AMtga-t BaagaatIla BaUkMp

13


Download ppt "sauYamaa ­kivata maaga-dSa-k P`aa,dosalao sar,  p`stavanaa  BaUkMp mhNajao kaya Æ  BaUkMpacaI karNao  BaUkMpacao pirNaama  BaUkMpacao p`kar  BaUkMpacao."

Similar presentations


Ads by Google