Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

INVENTARISASI MASALAH ATTAQWA DITINJAU DARI UU YAYASAN Panitia Kerja Standar Prosedur dan Pedoman Yayasan Attaqwa.

Similar presentations


Presentation on theme: "INVENTARISASI MASALAH ATTAQWA DITINJAU DARI UU YAYASAN Panitia Kerja Standar Prosedur dan Pedoman Yayasan Attaqwa."— Presentation transcript:

1 INVENTARISASI MASALAH ATTAQWA DITINJAU DARI UU YAYASAN Panitia Kerja Standar Prosedur dan Pedoman Yayasan Attaqwa

2 LATAR BELAKANG Inventarisasi Masalah merupakan salah satu bagian dari Audit Struktur yang masih dalam pelaksanaan oleh Panitia Kerja Inventarisasi Masalah dianggap perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai yayasan yang berlaku Ketentuan yang menjadi rujukan adalah: –UU No.28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang- Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

3 STRUKTUR 1.Terdapat rangkap jabatan antara badan pembina dengan operasional yayasan;  Badan Pembina sekaligus Badan Pengurus −UU No. 28 Tahun 2004 Pasal 29: Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai Anggota Pengurus dan/atau Anggota Pengawas  Badan Pengurus merangkap Badan Pengawas  Badan Pembina, Pengurus, Pengawas merangkap Pengelola/Pengawas di Badan Hukum Pendidikan  Badan Pengelola merangkap Badan Pengurus di yayasan lain

4 Lanjutan 2.Rangkap jabatan antara badan pengurus pusat dengan pengelola di tingkat cabang 3.Rangkap jabatan antara badang pengurus yayasan di tingkat pusat dengan pengurus yayasan di tingkat cabang 4.Rangkap jabatan antara pengelola di tingkat pusat dengan pengelola di tingkat cabang 5.Rangkap jabatan antara badan pembina, badan pengurus, dan badan pengawas yayasan dengan posisi di tempat kerja yang lain, seperti pegawai negeri atau pegawai swasta


Download ppt "INVENTARISASI MASALAH ATTAQWA DITINJAU DARI UU YAYASAN Panitia Kerja Standar Prosedur dan Pedoman Yayasan Attaqwa."

Similar presentations


Ads by Google