Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Asas Bible. Holy Bible BIBLEBIBLOS KUMPULAN BUKU-BUKU = =

Similar presentations


Presentation on theme: "Asas Bible. Holy Bible BIBLEBIBLOS KUMPULAN BUKU-BUKU = ="— Presentation transcript:

1 Asas Bible

2 Holy Bible BIBLEBIBLOS KUMPULAN BUKU-BUKU = =

3 Oooo.. Jadi sebenarnya Bible ni terdiri dari banyak buah buku yee, dorang binding dalam sebuah buku. Sebabtulah dipanggil BIBLE

4 Old Testament Perjanjian Lama DanielHoseaYoelAmosObajaYunusMikhaNahumHabakkukZefanyaHagaiZakhariaMaleakhi KejadianKeluaranImamatBilanganUlanganYosuaHakimRut 1 Samuel 2 Samuel 1 Raja 2 Raja 1 Tawarikh 2 Tawarikh EzraNehemiaEsterAyubMazmurAmsalPengkhotbah Kidung Agung YesayaYeremiaRatapanYehezkiel

5 New Testament Perjanjian Baru MatiusMarkusLukasYohanesKisahRoma1Korintus2KorintusGalatiaEfesusFilipiKolose1Tesalonika2Tesalonika 1Timotius2TimotiusTitusFilemonIbraniYakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Yohanes 2 Yohanes 3 Yohanes YudasWahyu

6 Kandungan Perjanjian Lama 1. Taurat – 5 Buah buku pertama 1.Kejadian 2.Keluaran 3.Imamat 4.Bilangan 5.Ulangan

7 Kandungan Perjanjian Lama 2. Buku Nabi-Nabi 3. Puisi dan Nyanyian antaranya Mazmur (Zabur) yang ditulis oleh Daud. Semuanya 39 Buah Buku

8 Taurat (5 Buku Pertama) Ditulis oleh Musa Ditulis oleh Musa Mengandungi sejarah penciptaan Mengandungi sejarah penciptaan Kisah Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa dll Kisah Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa dll Hukum-hakam / Halal haram Hukum-hakam / Halal haram Berakhir sehingga kematian Musa Berakhir sehingga kematian Musa

9 Buku-Buku Selepas Taurat Sejarah hidup nabi-nabi dan tokoh-tokoh lain seperti Nabi Daud, Sulaiman, Danial, Yehezkial dan lain-lain. Sejarah hidup nabi-nabi dan tokoh-tokoh lain seperti Nabi Daud, Sulaiman, Danial, Yehezkial dan lain-lain. Puisi dan nyanyian seperti Mazmur, Kidung Agung dll Puisi dan nyanyian seperti Mazmur, Kidung Agung dll

10 Perjanjian Baru Injil Matius Injil Markus Injil Lukas Injil Yohanes

11

12 Siapa Penulis Perjanjian Lama

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Walaupun Buku-Buku Ni Tidak Di Ketahui Penulisnya, kita semua kena percaya, semuanya dari TUHAN!!!

27 PERJANJIAN LAMA BukuPenulisBukuPenulis 1.KejadianMusa 11.1 Raja Tidak dikenal 2.KeluaranMusa 12.2 Raja Tidak dikenal 3.ImamatMusa 13.1 Tawarikh Ezra(?) 4.BilanganMusa 14.2 Tawarikh Ezra(?) 5.UlanganMusa 15. Ezra Ezra 6.YosuaYosua 16. Nehemia Ezra dan Nehemia(?) 7.Hakim Tidak diketahui 17. Ester Tidak diketahui 8.Rut 18. Ayub Tidak dikenal 9.1 Samuel Tidak diketahui 19. Mazmur Daud&OrangLain 10.2 Samuel Tidak dikenal 20. Amsal Salomo & Orang Lain

28 BukuPenulisBukuPenulis 21.PengkhotbahSalomo 31. Obaja Obaja 22. Kidung Agung Salomo 32. Yunus Yunus 23. Yesaya Yesaya 33. Mikha Mikha 24. Yeremia Yeremia 34. Nahum Nahum 25. Ratapan Yeremia 35. Habakuk Habakuk 26.YehezkielYehezkiel36.ZefanyaZefanya 27.DanielDaniel37.HagaiHagai 28.HoseaHosea38.ZakhariaZakharia 29.YoelYoel 39. Maleakhi Maleakhi 30. Amos Amos

29 Kesimpulan 20.5% tidak diketahui siapa yang menulis 7.7% tidak dapat dipastikan (mungkin) (Berdasarkan Alkitab Digital) Jadi, bagaimana anda beriman terhadap ajaran Kristian sedangkan semua ajarannya diambil dari Bible?

30 Perjanjian Baru BukuPenulisBukuPenulis 1. Matius Matius10.Efesus 2. Markus Markus11.Filipi 3. Lukas Lukas12.Kolose 4. Yohanes Yohanes13.1Tesalonika 5. Kisah Lukas14.2Tesalonika 6. Roma 15.1Timotius 7.1Korintus16.2Timotius 8.2Korintus17.Titus 9.Galatia18.Filemon

31 BukuPenulisBukuPenulis 19.YakobusYakobus 26. Yudas Yudas 20.1 Petrus Petrus 27. Wahyu Yohanes 22.2 Petrus Petrus 23.1 Yohanes Yohanes 24.2 Yohanes Yohanes 25. 3 Yohanes Yohanes

32 Bible Protestant vs Roman Katolik

33 Protestan vs Roman Katolik 1. Bible Protestan hanya mengandungi 66 buah buku 1. Bible Roman katolik mengandungi 73 buah buku 2. 7 Buku tambahan ini tidak diiktiraf oleh gereja-gereja Protestan dan dianggap meragukan.

34 Buku-Buku Yang Ditambah di dalam Versi Roman katolik 1. Tobit 2. Judith 3. The 1st Book of Maccabees 4. The 2nd Book of Maccabees 5. The Book of Wisdom 6. Ecclesiasticus/ Ben Sira 7. Baruch

35 Antara 7 buah buku yang hanya terdapat dalam versi Roman Katolik

36 Tahukah anda Buku Ester berbeza antara Roman Katolik dan Protestan?

37 Mereka sendiri menjelaskan kenapa ada tambahan tersebut. Ayat-ayat tambahan ini tidak ada di dalam teks Hebrew yang lebih tua dan hanya ada di dalam teks Greek Ini bermakna ada penambahan

38

39 Cara Mencari Ayat Ayat-ayat dibahagi kepada fasal dan ayat Contoh: Buku 2 Raja-Raja Fasal 1 ayat 4 Fasal

40 Latih Tubi 1 TIMOTIUS 2:11- 14 1 TIMOTIUS 2:11- 14 Ulangan 13:8-9 Ulangan 13:8-9 Ulangan 22:22 Ulangan 22:22 Kejadian 19:30-38 Kejadian 19:30-38 Matius 27:3-5 Matius 27:3-5 Markus 12:29 Yohannes 5:30 Ulangan 22:5 Keluaran 32:1-4 Imamat 11:1-8

41 Kejadian Bab 1 (Penciptaan alam) Kejadian Bab 1 (Penciptaan alam) Kejadian 17:1-15 (Hukum bersunat) Kejadian 17:1-15 (Hukum bersunat) Lukas 2:21 (Jesus disunat) Lukas 2:21 (Jesus disunat) Galatia (St Paul membatalkan amalan bersunat) Galatia (St Paul membatalkan amalan bersunat) Imamat 11:1-8 (Babi) Imamat 11:1-8 (Babi) Kisah 9:1-9 (Paulus masuk Kristian) Kisah 9:1-9 (Paulus masuk Kristian) Kisah 26:12-16/Kisah 22:6-10(Paulus masuk Kristian) Kisah 26:12-16/Kisah 22:6-10(Paulus masuk Kristian) Ulangan 34 (Musa mati) Ulangan 34 (Musa mati)

42 Ulangan 5:1-14 (10 Firman) Ulangan 5:1-14 (10 Firman) Markus 13:32 (Jesus tidak tahu kiamat) Markus 13:32 (Jesus tidak tahu kiamat) Ibrani 7:1-3 (Melkisedek) Ibrani 7:1-3 (Melkisedek) Yohanes 5:30 (I by my self can do nothing) Yohanes 5:30 (I by my self can do nothing) 1 Korintus 11: Wanita wajib bertudung 1 Korintus 11: Wanita wajib bertudung Markus 12:28-30 (Jesus menerangkan hukum yang terutama) Markus 12:28-30 (Jesus menerangkan hukum yang terutama) Matius 5:17-18 (Jesus dan hukum Taurat) Matius 5:17-18 (Jesus dan hukum Taurat)

43 Hari 1: Hari 2: Hari 3: Hari 4: Hari 5: Hari 6:


Download ppt "Asas Bible. Holy Bible BIBLEBIBLOS KUMPULAN BUKU-BUKU = ="

Similar presentations


Ads by Google