Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Enhanced Specificity and Efficiency of the CRISPR/Cas9 System with Optimized sgRNA Parameters in Drosophila Xingjie Ren, Zhihao Yang, Jiang Xu, Jin Sun,

Similar presentations


Presentation on theme: "Enhanced Specificity and Efficiency of the CRISPR/Cas9 System with Optimized sgRNA Parameters in Drosophila Xingjie Ren, Zhihao Yang, Jiang Xu, Jin Sun,"— Presentation transcript:

1 Enhanced Specificity and Efficiency of the CRISPR/Cas9 System with Optimized sgRNA Parameters in Drosophila Xingjie Ren, Zhihao Yang, Jiang Xu, Jin Sun, Decai Mao, Yanhui Hu, Su-Juan Yang, Huan-Huan Qiao, Xia Wang, Qun Hu, Patricia Deng, Lu-Ping Liu, Jun-Yuan Ji, Jin Billy Li, Jian-Quan Ni Cell Reports Volume 9, Issue 3, Pages 1151-1162 (November 2014) DOI: 10.1016/j.celrep.2014.09.044 Copyright © 2014 The Authors Terms and Conditions Terms and Conditions

2 Figure 1 Cell Reports 2014 9, 1151-1162DOI: (10.1016/j.celrep.2014.09.044) Copyright © 2014 The Authors Terms and Conditions Terms and Conditions

3 Figure 2 Cell Reports 2014 9, 1151-1162DOI: (10.1016/j.celrep.2014.09.044) Copyright © 2014 The Authors Terms and Conditions Terms and Conditions

4 Figure 3 Cell Reports 2014 9, 1151-1162DOI: (10.1016/j.celrep.2014.09.044) Copyright © 2014 The Authors Terms and Conditions Terms and Conditions

5 Figure 4 Cell Reports 2014 9, 1151-1162DOI: (10.1016/j.celrep.2014.09.044) Copyright © 2014 The Authors Terms and Conditions Terms and Conditions

6 Cell Reports 2014 9, 1151-1162DOI: (10.1016/j.celrep.2014.09.044) Copyright © 2014 The Authors Terms and Conditions Terms and Conditions


Download ppt "Enhanced Specificity and Efficiency of the CRISPR/Cas9 System with Optimized sgRNA Parameters in Drosophila Xingjie Ren, Zhihao Yang, Jiang Xu, Jin Sun,"

Similar presentations


Ads by Google