Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

WELCOM E CY 2013-14 Theme: “ Proclaim Liberty Throughout All the Land ” (updated by Ted Sandoval, PGK, PFN, DD)

Similar presentations


Presentation on theme: "WELCOM E CY 2013-14 Theme: “ Proclaim Liberty Throughout All the Land ” (updated by Ted Sandoval, PGK, PFN, DD)"— Presentation transcript:

1 WELCOM E CY Theme: “ Proclaim Liberty Throughout All the Land ” (updated by Ted Sandoval, PGK, PFN, DD)

2 PROGRAM Registration 7:30 AM INTRODUCTORY RITES 8:00 AM INVOCATION(Fr. George J. Willmann, S.J.) NATIONAL ANTHEM OPENING ODE WELCOME REMARKS PRESENTATION OF SPEAKERS

3

4

5

6 PAMBUNGAD NA AWIT (OPENING ODE) AWITIN NATIN MALAKAS NGALAN NIYA AY IBANSAG ANG DAKILANG MAGLALAYAG SA ISANG MUNDO AY IHAYAG NG ANG BAYANING SI COLON SA PAGLAYAG AY TUMULOY TAGLAY NIYA’Y DIWANG APOY NA SA SINDAK AY NAGTABOY ANG DAGAT MAN AY MAY SIGWA TULOY DIN ANG PAGLAYAG NIYA BUONG MUNDO AY NAGTAKA SA DUNONG NA KAKAIBA ANG NAGMANA’Y TAYONG LAHAT SA NGALAN NIYANG LUBHANG HAYAG ANG ORDEN NATIN AY KISLAP NG ILAW NA NAGLILIYAB

7 COUNCIL OFFICERS TRAINING 8:15 am Knights of Columbus Organizational Structure, Columbian Squire & Policies (20) Duties and Responsibilities (45) Service Program (30) Council Meeting Guidelines (10) 10:00 am

8 Snack time coffee break

9 COUNCIL OFFICERS TRAINING 10:15 am Membership Department (20) Assessment – SCA & SDA (10) Awards & Reportorial(30) Protocols & Ceremonials (45) Question and Answer Closing Prayer (Fr. Michael J. McGivney) Closing Ode 12:00 noon

10

11

12

13

14

15 PANGWAKAS NA AWIT (CLOSING ODE) YAMANG NATAPOS NA TAYO AY MAGSAYAAT MAGDIWANG SA BAYANG TANG SINTA TAYO’Y TUMALAGA ANG KASAMAANG MAKITA AY LUNASAN SA IGLESYA’T BAYAN ATING KAUTANGAN NA MAHIGPIT ANG ULILA’T ABA AY TUB’SIN SA LUHA IPAKILALA SA GAWA ANG PAG-IBIG.


Download ppt "WELCOM E CY 2013-14 Theme: “ Proclaim Liberty Throughout All the Land ” (updated by Ted Sandoval, PGK, PFN, DD)"

Similar presentations


Ads by Google