Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

! Anº kahL jyviLik] ekatitIer o9uEk7ifuva[ sV{”Iy sIEya[ =zi6u9El|a m~tiEyaLM s\tuti pafumini ;_ Aanada kahala jaya’vilikal Kothi’there onnu’kettiduvan.

Similar presentations


Presentation on theme: "! Anº kahL jyviLik] ekatitIer o9uEk7ifuva[ sV{”Iy sIEya[ =zi6u9El|a m~tiEyaLM s\tuti pafumini ;_ Aanada kahala jaya’vilikal Kothi’there onnu’kettiduvan."— Presentation transcript:

1 ! Anº kahL jyviLik] ekatitIer o9uEk7ifuva[ sV{”Iy sIEya[ =zi6u9El|a m~tiEyaLM s\tuti pafumini ;_ Aanada kahala jaya’vilikal Kothi’there onnu’kettiduvan Sowrgeeya seeyon ksheni’kunnallo Mrithyolam sthuthi padumini(2);-

2 @ sV{Elak naTeå ky/i} ni{ElaBs\Enh8i[ m9 sV{¡vuM ev-iyuM niW\`pBmay\ rajraj s\Enh s9iXiyi} ;_ Anº.. Swarloka nadante kayyil Nirlobha’snehathin manna Swarnnavum velliyum nish’prabhamay Raja’raj sneha sannidiyil(2);- Aanada…

3 # s©U{¡ s\Enh8i[ mu9i} s…fN]6i9u s\Tanmil| ec…flin„uRM p…„afil| t… sUrYeå na7i} qa[ m9 Buji6uM ;_ Anº.. Sampurnna snehathin munnil Sankada’ngal’kinnu sthanamilla Chenkadanilappuram pakapadilla thanka suryante Nattil njan manna bhujikum(2);- Aanada…


Download ppt "! Anº kahL jyviLik] ekatitIer o9uEk7ifuva[ sV{”Iy sIEya[ =zi6u9El|a m~tiEyaLM s\tuti pafumini ;_ Aanada kahala jaya’vilikal Kothi’there onnu’kettiduvan."

Similar presentations


Ads by Google