Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PENGENALAN MASYARAKAT MALAYSIA Disediakan oleh: Drs

Similar presentations


Presentation on theme: "PENGENALAN MASYARAKAT MALAYSIA Disediakan oleh: Drs"— Presentation transcript:

1 PENGENALAN MASYARAKAT MALAYSIA Disediakan oleh: Drs
PENGENALAN MASYARAKAT MALAYSIA Disediakan oleh: Drs. Zamri bin Abdul Hamid

2 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
DEFINISI Masyarakat majmuk ialah masyarakat yang mengandungi beberapa kumpulan etnik yang hidup berdampingan dan bercampur gaul, tinggal dalam satu unit politik yang sama tetapi hidup secara berasingan dan tidak bersatu padu, dan mempunyai budaya yang tersendiri Free powerpoint template:

3 DEFINISI Eckstein (1966) “Division and Cohesion in Democracy”-
“ masyararakat majmuk dibahagikan mengikut garis-garis pemisah (segremental cleavages) seperti ras, etnik, agama, ideologi, bahasa dan budaya”. Eckstein (1966) “Division and Cohesion in Democracy”- Free powerpoint template:

4 TEORI MASYARAKAT MAJMUK
Teori masyarakat majmuk dikemukakan oleh J.S Furnival (1956) - ‘ Colonial Policy and Practice:A comparative Study of Burma and Netherlands India”. Free powerpoint template:

5 CIRI-CIRI MASYARAKAT MAJMUK
Terdapat pelbagai jenis manusia seperti Eropah, Cina, India dan penduduk asli (Bumiputera) Mereka bercampur tetapi tidak bersatu Mereka hidup berdekatan tetapii terpisah dalam sistem politik yang sama Masing-masing berpegang kepada kebudayaan, agama, bahasa, idea dan kaedah sendiri Mereka bertemu di pasaraya ketika membeli belah dan kemudiannya masing-masing balik ke kelompok sendiri Dalam bidang pekerjaan, terdapat pembahagian tenaga buruh yang berdasarkan kepada garis perkauman Free powerpoint template:

6 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
PANDANGAN J.S FURNIVAL Menurut pakar antrapologi, (1984) J. S. Furnival – kajian di Burma (Myanmar) dan Jawa. Ciri-ciri masyarakat majmuk seperti berikut : Terdapat pelbagai jenis manusia seperti Eropah, Cina, India dan penduduk asli (bumiputra). Mereka bercampur tetapi tidak bersatu Mereka hidup berdekatan tetapi terpisah dalam sistem politik yang sama. Masing-masing berpegang kepada kebudayaan, agama, bahasa, idea dan kaedah sendiri Mereka bertemu di pasar raya ketika membeli belah, kemudiaannya masing-masing balik ke tempat kelompok sendiri Dalam bidang perniagaan, terdapat pembahagian tenaga buruh yang berdasarkan garis perkauman. Free powerpoint template:

7 Faktor yang menyebabkan terbinanya masyarakat di Malaysia
MASYARAKAT MELAYU Kedatangan orang Melayu daripada Indonesia ke Tanah Melayu disebabkan beberapa faktor : Kemiskinan Kestabilan politik dan pertumbuhan ekonomi di Tanah Melayu Ciri-ciri penduduk Indonesia Ketidakstabilan politik di Indonesia Free powerpoint template:

8 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
MASYARAKAT CINA Kedatangan orang Cina ke Tanah Melayu disebabkan beberapa faktor : Kesukaran hidup di negeri China Ketidakstabilan politik di kawasan selatan China Pertumbuhan perusahaan bijih timah dan getah Kestabilan politik di Tanah Melayu Kemudahan untuk berhijrah Ciri penduduk China Free powerpoint template:

9 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
MASYARAKAT INDIA Kedatangan orang India ke Tanah Melayu desebabkan beberapa faktor : Kesukaran hidup di India Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Tanah Melayu Galakan daripada kerajaan Inggeris Free powerpoint template:

10 PERUBAHAN Impaknya terhadap pembinaan NEGARA BANGSA
Cabaran dalam pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia untuk mewujudkan negara bangsa. Penerimaan satu bahasa- bahasa Malaysia sebagai bahasa komunikasi. Proses perpaduan dalam kepelbagaian (unity in diversity) Pemupukan rasa saling faham-memahami aspirasi dan pandang dunia budaya dalam konteks intra kaum dan juga inter kaum perlu diberi fokus utama. Bangsa Malaysia yang diingini adalah sesuatu yang murni, menjurus kepada pemupukan semangat dan rasa kepunyaan atau `sense of belonging as a proud Malaysian citizen with its own home-made Malaysian identity'. Perpaduan dalam konteks pembinaan negara bangsa ini memberi erti yang besar kepada negara dari segi menyediakan persekitaran yang harmoni, toleransi, aman damai, penyayang dan budaya kerja yang bersinergi ke arah membina Malaysia yang lebih maju dan berwibawa. Tahap perpaduan, toleransi dan sensitiviti yang mantap dan beriltizam di kalangan rakyatnya adalah prasyarat dan eleman asas dalam memastikan kewujudan berkekalan satu persekitaran yang stabil, makmur dan harmoni Free powerpoint template:

11 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
BUDAYA Definisi Budaya : Kamus Dewan, Edisi keempat (2005) : Tamadun, peradaban Free powerpoint template:

12 CIRI-CIRI BUDAYA - PERUBAHAN
Dari sudut khazanah kebudayaan, diperhatikan secara tidak sengaja wujudnya kecenderungan di kalangan individu dan kumpulan untuk mengamalkan praktis-praktis budaya kaum-kaum tanpa terikat kepada batasan etnik atau kaum. Terdapat amalan-amalan yang dipraktiskan dengan asas dan simbolisme yang sama oleh pelbagai kaum di Malaysia. Pengaruh serta meluasnya amalan-amalan ini telah membuka ruang kepada pembentukan identiti baru yang boleh dikaitkan sebagai `Budaya Popular-Sepunya Malaysia'. Free powerpoint template:

13 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
Isu kepelbagaian budaya yang lama bertapak dalam kehidupan bermasyarakat harus dilihat sebagai satu asas kekuatan yang boleh menyumbang kepada kelahiran satu bangsa yang bukan sahaja unggul, tetapi cemerlang dan dipandang tinggi selaras dengan citra melahirkan sebuah masyarakat industri maju di Malaysia, yang mana diaspirasikan Wawasan 2020 dan pelbagai dasar pembangunan penting negara. Free powerpoint template:

14 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
Kesemuanya boleh dikecapi selagi rakyat Malaysia masih dapat mempertahankan tradisi dan situasi kesejahteraan dan keharmonian hidup bermasyarakat. Dengan itu, adalah penting pertimbangan terhadap soal kebudayaan tidak seharusnya dibelakangi dan diabaikan semata-mata untuk mengejar kepentingan material dan ekonomi. Komponen budaya adalah asas penentuan kualiti bangsa yang dilahirkan kelak. Free powerpoint template:

15 HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA
Faktor mempengaruhi Tempat tinggal Pendidikan Pekerjaan Politik Ekonomi Free powerpoint template:

16 PROSES-PROSES INTEGRASI AKULTURASI
Ia merupakan satu proses yang kadang kala dikenali sebagai asimilasi budaya. Ia terjadi apabila manusia dalam kumpulan minoriti menerima norma, nilai dan pola-pola tingkahlaku (budaya) golongan majoriti. Proses ini merupakan proses meminjam atau menerima unsur-unsur budaya golongan majoriti, tanpa mengubah unsur-unsur budaya asal. Free powerpoint template:

17 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
DIFUSI Ia perihal meresapkan atau menyebarkan (pengetahuan, kebudayaan, dsb) resapan. Free powerpoint template:

18 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
ASIMILASI Merupakan proses integrasi satu hala. Proses ini berakhir dengan kewujudan satu kelompok yang seragam, iaitu satu kelompok yang mempunyai satu budaya, bahasa dan agama. Mengikut formula algebra : A+B+C = A A = kelompok dominan atau majoriti B dan C = kelompok minority. Pada akhir proses ini kelompok B dan C akan kehilangan budaya, bahasa dan agama masing-masing dan hanya mengamalkan budaya, bahasa dan agama kelompok A. Contoh, Kalimantan Indonesia seperti Pontianak. Cina merupakan minoriti. Kelantan – Cina minoriti Pedalaman Sarawak, seperti di Kapit, Song dan Kanowit Free powerpoint template:

19 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
INTEGRASI Perpaduan dan integrasi merujuk kepada proses menggabungkan bahagian-bahagian menjadi satu unit. Integrasi merujuk kepada proses yang lebih tinggi daripada perpaduan. Kesediaan berkahwin antara etnik mencerminkan tahap integrasi kerana melalui perkahwinan ini perpaduan boleh tercapai. Proses ini melibatkan kesediaan berkahwin dan mencari pasangan di luar kelompok sendiri yang dari konsep sosiologi dikenali sebagai ‘exogamy’ Free powerpoint template:

20 CABARAN PEMBINAAN NEGARA BANGSA
Perpaduan Halangan-halangan untuk mewujudkan perpaduan kerana terdapat perbezaan dari segi petempatan / tempat tinggal, perbezaan tumpuan sector ekonomi, pengasingan sistem pendidikan, fahaman dan pengaruh politik yang berbeza, masalah ekonomi dan juga perbezaan dari aspek kebudayaan dan agama. Halangan-halangan ini secara tidak langsung membataskan pergaulan dan interaksi antara satu kaum dengan kaum yang lain yang seterusnya menyebabkan wujudnya pemisahan atau segregasi kaum di Malaysia. Jati diri Identiti Nasional Free powerpoint template:


Download ppt "PENGENALAN MASYARAKAT MALAYSIA Disediakan oleh: Drs"

Similar presentations


Ads by Google