Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Fußm A]kRm Fu BúVÑ RÚ¡\ôo Õ§lúTu Õ§lúTu Õ§jÕd A]kRúU # 2.

Similar presentations


Presentation on theme: "Fußm A]kRm Fu BúVÑ RÚ¡\ôo Õ§lúTu Õ§lúTu Õ§jÕd A]kRúU # 2."— Presentation transcript:

1 Fußm A]kRm Fu BúVÑ RÚ¡\ôo Õ§lúTu Õ§lúTu Õ§jÕd A]kRúU # 2

2 Du]Ro Uû\®p YpXYo ¨Z­p Fußm ReÏúYu úRYû] Tôû\ Fuú\ ùNôpÛúYu

3 RUÕ £\Lôp Fuû] Ø¥ LôjÕ YN]m A®«u ThPVm F]Õ úLPLm

4 Y¯L°ùpXôm Fuû]d LôdL çRoLs F]dÏiÓ TôRm Lp­p úUôRôUp LôjÕ LWeL°p GkÕYôo

5 £eLj§u úUÛm Tôm©u úUÛm SPkúR ùNpÛúYu NôjRô²u NLX Y­ ûUûV F]dÏiÓ

6 BW®u TVeLWm FRtÏm TVªpûX Du]R úRYu ReÏm Dû\®Pm

7 úRYû]f NôokÕ Yôr¡u\ F]dÏ Fußm @ûPdLXm

8 ATjÕ úSWm ál©Óm F]dÏ Fußm T§ÛiÓ Fuú]ôÓ BÚkÕ ®ÓRûX ùLôÓjÕ Fuû] DVojÕYôo


Download ppt "Fußm A]kRm Fu BúVÑ RÚ¡\ôo Õ§lúTu Õ§lúTu Õ§jÕd A]kRúU # 2."

Similar presentations


Ads by Google