Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

IeefjyeDeceerj uee®eejerkeÀe peerJeve peerlee nw mJeeefYeceeve mes efpelee nw nerve,oerve Demene³³elee efkeÀmeer kesÀ meeceves PegkeÀvee vener He[lee meYeer.

Similar presentations


Presentation on theme: "IeefjyeDeceerj uee®eejerkeÀe peerJeve peerlee nw mJeeefYeceeve mes efpelee nw nerve,oerve Demene³³elee efkeÀmeer kesÀ meeceves PegkeÀvee vener He[lee meYeer."— Presentation transcript:

1 ieefjyeDeceerj uee®eejerkeÀe peerJeve peerlee nw mJeeefYeceeve mes efpelee nw nerve,oerve Demene³³elee efkeÀmeer kesÀ meeceves PegkeÀvee vener He[lee meYeer ueesie DeeHekeÀes ìeueles nw ueesie DeeHekesÀ Deeme Heeme jnles nw keÀesF& Yeer ceeve mevceeve vener keÀjlee meYeer ueesie ceeve mevceeve osles nw DeeHekesÀ efJe®eej keÀer keÀoj vener keÀjlee DeeHekesÀ meJe& megefJebOee®ee DeYeeJe meJe& megefJeOee meceesj Deceerj Deewj ieefjye leguevee www.missionkamyabi.com

2 ieefjyeerÞeercebleer GmeCes Hewmes osle veenerle nJes eflelekesÀ Hewme efceUleele iejerye DeeCeKeer iejerye nesle peelees Þeerceble DeeCeKeer Þeerceble nesle peelees Keeueer ceeve Ieeuetve peielees leeþ ceevesves peielees meJe&peCe veeJes þsJeleelemeJe&peCe mlegleer keÀjleele keÀe³e&ceeueener yeesueJeues peele veener melkeÀej neslees,HegjmkeÀej osleele Deepeejele Deew { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/12/3679078/slides/slide_2.jpg", "name": "ieefjyeerÞeercebleer GmeCes Hewmes osle veenerle nJes eflelekesÀ Hewme efceUleele iejerye DeeCeKeer iejerye nesle peelees Þeerceble DeeCeKeer Þeerceble nesle peelees Keeueer ceeve Ieeuetve peielees leeþ ceevesves peielees meJe&peCe veeJes þsJeleelemeJe&peCe mlegleer keÀjleele keÀe³e&ceeueener yeesueJeues peele veener melkeÀej neslees,HegjmkeÀej osleele Deepeejele Deew

3 ieefjyeerÞeercebleer Þeerceble ceeCetme DeHe³eMeeuee ³eMee®ee SkeÀ ìHHee ceevelees iejerye ceeCetme DeHe³eMeele nej ceevetve ie { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/12/3679078/slides/slide_3.jpg", "name": "ieefjyeerÞeercebleer Þeerceble ceeCetme DeHe³eMeeuee ³eMee®ee SkeÀ ìHHee ceevelees iejerye ceeCetme DeHe³eMeele nej ceevetve ie

4 Þeerceble ceeCemeb-ieefjye ceeCemeb Þeerceble ceeCemebieefjye ceeCemeb Þeerceble ceeCemeb ceer mJeleë®e peerJeve efvecee&Ce keÀjÀ MekeÀlees ³ee®³eeJej efJeÞJeeme þsJeleele iejerye ceeCemeb peerJeve Jeeìîeeuee ³esF&ue lemeb peieC³eeJej efJeÞJeeme þsJeleele. Þeerceble ceeCemeb HewMee®ee KesU efpebkeÀC³eemeeþer KesUleele iejerye ceeCemeb vegkeÀmeeve nesT ve³es cnCetve KesUleele Þeerceble ceeCetme ceveele Deeuesueer Dee³eef[³ee leeye[leesye keÀe³e&efvJele keÀjlees iejerye ceeCetme DeeHeu³ee ceveeleerue keÀesCeerlejer jeyeJeeJeer cnCetve Jeeì Heenele yemelees www.missionkamyabi.com

5 Þeerceble ceeCemeb-ieefjye ceeCemeb Þeerceble ceeCemebieefjye ceeCemeb ÞeeRceleeb®eer Þeercebleer ner SkeÀ efveJe[ Demeles iejeryee®eer ieefjyeer ner ogmejer efveJe[ Demeles Þeerceble ceeCemeb otj¢<ìs Demeleele les otj®ee efJe®eej keÀjleele iejerye ceeCemeb leelHegjleb Heeneleele Þeerceble ceeCemeb mebOeer MeesOeleele efkebÀJee efvecee&Ce keÀjleele iejerye ceeCemeb mebOeer®eer Jeeì Heenele yemeleele www.missionkamyabi.com

6 ieefjyeerÞeercebleer Þeerceble ceeCemes Deens l³ee meeOeveeefveMeer megjÀJeele keÀjleele iejerye ceeCemes meeOeves veenerle cnCeleele efkebÀJee meeOeveeb®eer peceJeepeceJe keÀjC³eele Dee³eg<³e IeeueJele Demeleele Þeerceble ceeCemes keÀeceeefJe { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/12/3679078/slides/slide_6.jpg", "name": "ieefjyeerÞeercebleer Þeerceble ceeCemes Deens l³ee meeOeveeefveMeer megjÀJeele keÀjleele iejerye ceeCemes meeOeves veenerle cnCeleele efkebÀJee meeOeveeb®eer peceJeepeceJe keÀjC³eele Dee³eg<³e IeeueJele Demeleele Þeerceble ceeCemes keÀeceeefJe

7 Þeerceble ceeCemeb-ieefjye ceeCemeb Þeerceble ceeCemebieefjye ceeCemeb Þeerceble ceeCemeb yeepeeje®ee Deboepe Iesle jenleele iejerye ceeCebme HetJeea®³ee®e Heeþ[erle peiele jenleele Þeerceble ceeCemeb Þeercebleer®ee O³eeme Iesleele iejerye ueeskeÀ DeuHemebleg<ì jeneleele Þeerceble ceeCebme neleer Iesleuesueb keÀe³e& MesJeìHe³e¥le le[erme vesleele iejerye ueeskeÀ DeejbYeMetj Demeleele Þeerceble ueeskeÀ DeY³eeme keÀjÀve efJe®eejHetJe&keÀ Hue@efvebie keÀjleele iejerye ueeskeÀ DeHeg-³ee ceeefnleerJej Hue@efvebie keÀjleele www.missionkamyabi.com

8 Þeerceble ceeCemeb-ieefjye ceeCemeb Þeerceble ceeCemebieefjye ceeCemeb Þeerceble ueeskeÀ keÀceer HewMeeletveDeefOekeÀ HewMee®eer efveefce&leer keÀjleele iejerye ueeskeÀ Deens lees Hewmee Ke®et&ve ìekeÀleele Þeerceble ueeskeÀ HewMeeuee®e keÀeceeuee ueeJeleele iejerye ueeskeÀ HewMeemeeþer keÀ<ì keÀjerle yemeleele Þeerceble ceeCemeb DeeHeueer yegefOocellee,keÀuHevee,De e³eef[³ee,#ecelee ³eeuee®e Kejer mebHelleer mecepeleele iejerye ueeskeÀ peJeU DemeCee-³ee HewMeeuee mebHelleer mecepeleele Þeerceble ueeskeÀ DeY³eeme keÀjÀve efJe®eejHetJe&keÀ Hue@efvebie keÀjleele iejerye ueeskeÀ DeHeg-³ee ceeefnleerJej Hue@efvebie keÀjleele www.missionkamyabi.com

9 Þeerceble ceeCemeb-ieefjye ceeCemeb Þeerceble ceeCemebieefjye ceeCemeb Þeerceble ceeCemeb veJ³ee keÀuHevee mJeerkeÀejleele iejerye ceeCemeb HeejbHeefjkeÀ HeOoleerle De[ketÀve He[leele Þeerceble ceeCemeb ceesþe efJe®eej keÀjleele iejerye ceeCemebb íesìe efJe®eej keÀjleele Þeerceble ceeCemeeb®ee HeÀeskeÀme ceesþe Demelees iejerye ceeCemeeb®ee HeÀeskeÀme íesìe Demelees Þeerceble ceeCemeb mebHelleerJej Hesce keÀjleele iejerye ceeCemeb Þeercebleer®ee Je Þeerceblee®ee Üs { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/12/3679078/slides/slide_9.jpg", "name": "Þeerceble ceeCemeb-ieefjye ceeCemeb Þeerceble ceeCemebieefjye ceeCemeb Þeerceble ceeCemeb veJ³ee keÀuHevee mJeerkeÀejleele iejerye ceeCemeb HeejbHeefjkeÀ HeOoleerle De[ketÀve He[leele Þeerceble ceeCemeb ceesþe efJe®eej keÀjleele iejerye ceeCemebb íesìe efJe®eej keÀjleele Þeerceble ceeCemeeb®ee HeÀeskeÀme ceesþe Demelees iejerye ceeCemeeb®ee HeÀeskeÀme íesìe Demelees Þeerceble ceeCemeb mebHelleerJej Hesce keÀjleele iejerye ceeCemeb Þeercebleer®ee Je Þeerceblee®ee Üs

10 Þeerceble ceeCemeb-ieefjye ceeCemeb Þeerceble ceeCemebieefjye ceeCemeb Þeerceble ueeskeÀ mJeleë®e Heg{s {keÀueleele iejerye ueeskeÀ {keÀueu³eeefMeJee³e nuele veenerle Þeerceble ueeskeÀ ®eebieues IesCeejs Je DeefOekeÀ mJeerkeÀejCeejs Demeleele iejerye ueeskeÀ keÀceer mJeerkeÀejCeejs Demeleele Þeerceble ueeskeÀ mece=Oo peie efvecee&Ce keÀjleele iejerye ueeskeÀ ce³ee&efole peieele peiele jeneleele Þeerceble ueeskeÀ vesnceer efMekeÀle jeneleele Je ceesþer nesleele iejerye mecepeleele Deecneuee meJe&keÀener ceenerle Deens Þeerceble ueeskeÀ Þeerceble Je mekeÀejelcekeÀ ueeskeÀeb®³ee mebieleerle jeneleele iejerye ueeskeÀ iejerye Je vekeÀejelcekeÀ ueeskeÀeb®³ee mebieleerle jenleele www.missionkamyabi.com

11 Þeerceble ceeCemeb-ieefjye ceeCemeb Þeerceble ceeCemebieefjye ceeCemeb Þeerceble ueeskeÀ mJeleë®eer HeeleUer Jee{Jeleele iejerye ueeskeÀ MekeÌleer nejJetve yemeleele Þeerceble ueeskeÀ peerJeveeyejesyej KesUle jeneleele iejerye ueeskeÀ peerJeveeMeer j[er®ee [eJe KesUleele Þeerceble HewMee®eer mecepe efJekeÀefmele keÀjleele iejerye [eBkeÀer He@ìve& HeceeCes keÀece keÀjerle yemeleele p³ee®³eekeÀ[s DeelefJeÞeJeeme Demelees lees Þeerceble neslees v³etveieb[eves Heíe[uesuee iejerye jenelees peer ceeCemeb ceer ner Þeerceble yevet MekeÀlees Demee ¢{ efJeÞJeeme yeeUieleele leer KejesKej Þeerceble nesleele ne efJeÞJeeme p³ee®³eekeÀ[s vemelees les iejerye®e jeneleele www.missionkamyabi.com


Download ppt "IeefjyeDeceerj uee®eejerkeÀe peerJeve peerlee nw mJeeefYeceeve mes efpelee nw nerve,oerve Demene³³elee efkeÀmeer kesÀ meeceves PegkeÀvee vener He[lee meYeer."

Similar presentations


Ads by Google