Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

skUTr basa saa[-ikla maaoTr saa[-ikla rolagaaD,I.

Similar presentations


Presentation on theme: "skUTr basa saa[-ikla maaoTr saa[-ikla rolagaaD,I."— Presentation transcript:

1

2 skUTr

3 basa

4 saa[-ikla

5 maaoTr saa[-ikla

6 rolagaaD,I

7 [Mjana

8 Cuk Cuk gaaD,I CUTI maorI rola. ro baabaU CUTI maorI rola. hT jaaAao hT jaaAao BaOyaa. maOM na jaanaU^M ifr kuC BaOyaa. Tkra jaae rola.

9 Qak Qak Qak Qak QaU QaU QaU QaU. Bak Bak Bak Bak BaU BaU BaU BaU. Ck Ck Ck Ck CU CU CU CU. krtI Aa[- rola.

10 [Mjana [saka BaarI Barkma. baZ,ta jaata gamagama gamagama. QamaQama QamaQama QamaQama QamaQama. krta zolama zola.

11 saunaao gaaD- nao do dI saITI. iTkT doKta ifrta TITI. saTI hu[- vaITI sao vaITI. krtI polama pola. CUTI maorI rola.

12 maUlyaakna pUra krao CUTI maorI rola ro baabaU ___________ saunaao gaaD- nao do dI _________

13 basa kaOna calaata hO ?


Download ppt "skUTr basa saa[-ikla maaoTr saa[-ikla rolagaaD,I."

Similar presentations


Ads by Google