Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 ¤ÁÁ©Âþ÷ ªÄë ©ÊžÁ ©Âê¬Á ÁÇœÁ ©ÃªÁíþ«ÁۍÁÏ Viswanaatha Astakam by Bhagavaan Sri Veda Vyaasa.

Similar presentations


Presentation on theme: "1 ¤ÁÁ©Âþ÷ ªÄë ©ÊžÁ ©Âê¬Á ÁÇœÁ ©ÃªÁíþ«ÁۍÁÏ Viswanaatha Astakam by Bhagavaan Sri Veda Vyaasa."— Presentation transcript:

1

2 1 ¤ÁÁ©Âþ÷ ªÄë ©ÊžÁ ©Âê¬Á ÁÇœÁ ©ÃªÁíþ«ÁۍÁÏ Viswanaatha Astakam by Bhagavaan Sri Veda Vyaasa

3 2

4 3 ÁϏœÁ§ÁϏÁ §Á¥Á›Ä¦Á üýÁ¨Â¡ÁÏ Î§ÄþçÁÏœÁ§Á©Ã¤ÁÆ«Ãœ Á©Â¥Á¤ÂÁ¥÷ þ§¦Á› ¡Ãë¦Á¥ÁþÁϏÁ¥ÁžÂ¡ÁöÁ§ÁÏ ©Â§Â›¬Ä¡Áô§Á¡ÁœÃÏ ¤Áü©ÃªÁíþÁ¥÷ | gangaa taranga ramaneeya jataa kalaapam gouree nirantara vibhooshita vaama bhaagam naaraayana priyam ananga madaapahaaram vaaraanasee pura patim bhaja Viswanaatham |

5 4

6 5 ©ÂúÂ¥ÁÍúÁ§Á¥ÁþʍÁ ÁÅ›¬Áí§ÁÆ¡ÁÏ ©ÂÄªÁ©Ã«ÁÅ߬ÁŧÁ¬Ê©Ã œÁ±ÂžÁ¡Ä˜Á¥÷ ©Â¥ÊþÁ ©ÃÁëÿÁ©Á§Ê› Á®ÁœÁë©ÁÏœÁÏ ©Â§Â›¬Ä¡Áô§Á¡ÁœÃÏ ¤Áü©ÃªÁíþÁ¥÷ | vaachaam agocharam anaeka guna swaroopam vaageesa vishnu sura saevita paadapeetham vaamaena vigraha varaena kalatravantam vaaraanasee pura patim bhaja Viswanaatham |

7 6

8 7 ¤ÁƜŸáÁÏ ¤ÁÅüÁ¤ÁÆ«Á›¤ÁÆ«ÃœÂϏÁÏ ©ÂêÁ ÂëüÃþÂÏ£§ÁŸÁ§ÁÏ üýÃ¨Ï œÃë›ÊœÁë¥÷ ±ÂªÂύÁŪ¤Á¦Á©Á§Á¡ÁëžÁªÁ ƨ±Â›ÃÏ ©Â§Â›¬Ä¡Áô§Á¡ÁœÃÏ ¤Áü©ÃªÁíþÁ¥÷ | bhoota adhipam bhujaga bhooshana bhooshita angam vyaaghra ajina ambara dharam jatilam trinaetram paasa ankusa abhaya vara prada soola paanim vaaraanasee pura patim bhaja Viswanaatham |

9 8

10 9 ªÄœÂϪÁŪͤÜÁÃ§Äý©Ã§ Âü¥Á ÂþÁÏ ²Â¨Ê¯Á›ÂþÁ¨©ÃªÍ«ÃœÁ¡ÁÏúÁ £Â›¥÷ þŸñ§ÁúÃœÁ¤Â¬Áŧ ÁÁ§Áß¡Áõ§ÁÏ ©Â§Â›¬Ä¡Áô§Á¡ÁœÃÏ ¤Áü©ÃªÁíþÁ¥÷ | seetaamsu sobhita kireeta viraaja maanam phaalaekshana anala visoshita pancha baanam naagaadhipaa rachita bhaasura karnapooram vaaraanasee pura patim bhaja Viswanaatham |

11 10

12 11 ¡ÁÏúÂþÁþÁÏ žÁŧÜÁ¥ÁœÁà¥ÁœÁϏÁüÂþ ÂÏ þÂÏœÁÁÏ žÁþÁÅü¡ÁôϏÁ©Á¡ÁþÁäÂþÂÏ žÂ©ÂþÁ¨Ï ¥Á§Á›ªÍÁü§Âý©ÄþÂÏ ©Â§Â›¬Ä¡Áô§Á¡ÁœÃÏ ¤Áü©ÃªÁíþÁ¥÷ | pancha ananam durita matta matangajaanaam naaga antakam danuja pungava pannagaanaam daava analam marana soka jara ataveenaam vaaraanasee pura patim bhaja Viswanaatham |

13 12

14 13 œÊüÍ¥Á¦ÁÏ ¬ÁŏÁÅ›þçÁÅÓ›¥ÁžÃíœÄ¦Á ¥Á ÂþÁÏžÁÁÏžÁ¥Á¡Á§ÂüÃœÁ¥ Á¡Áë¥Ê¦ÁÏ þžœÁéÁÏ ¬ÁÁ¨þëÁÑ®Á¥Á ÂœÁé§ÁÆ¡Á Ï ©Â§Â›¬Ä¡Áô§Á¡ÁœÃÏ ¤Áü©ÃªÁíþÁ¥÷ | taejo mayam suguna nirgunam adwiteeyam aananda kandam aparaajitam apramaeyam naada atmakam sakala nishkalam aatmaroopam vaaraanasee pura patim bhaja Viswanaatham |

15 14

16 15 ªÂÏ ©ÃöÁ¦Á ¡Á§ÃÿÁÇœÁê¡Á§Á¬Áê þÃÏžÂÏ ±Â¡Ê§ÁœÃÏúÁ ¬ÁÅþé§Áê ¥ÁþÁ¬Áð¥Á ŸΠžÂ¦Á ÿÁÇœÁÑ¥Á¨¥ÁŸÁêÁœÁÏ ¡Á§ÊªÁÏ ©Â§Â›¬Ä¡Áô§Á¡ÁœÃÏ ¤Áü©ÃªÁíþÁ¥÷ | aasaam vihaaya parihritya parasya nindaam paapae ratimcha sunivaarya manas samaadhou aadaaya hritkamala madhya gatam paraesam vaaraanasee pura patim bhaja Viswanaatham |

17 16

18 17 §ÂÂžÃžÍ«Á§ÁÿÃœÁÏ ¬ÁíüþÂþÁŧÁ ©Ë§ÂÁêªÂÏœÃþè¦ÁÏ Ã§Ãü¬ÁöÁ¦Á¥÷ ¥Á ŸÁŧÁêŸË§Áê¬ÁŤÁÁÏ Á§Á®Â¤Ã§Â¥ÁÏ ©Â§Â›¬Ä¡Áô§Á¡ÁœÃÏ ¤Áü©ÃªÁíþÁ¥÷ | raagaadi dosha rahitam swajana anuraaga vairaagya saanti nilayam girijaa sahaayam maadhurya dhairya subhagam garala abhiraamam vaaraanasee pura patim bhaja Viswanaatham |

19 18

20 19 ©Â§Â›¬Ä ¡Áô§Á¡ÁœÊÐ ¬Áà©ÁþÁÏ ªÃ©Á¬Áê ©Âê³ÍÁà¥Á«ÁۍÁ¥ÃžÁÏ ¡Á˜ÁœÊ ¥ÁþÁÅ«ÁêÐ, ©ÃžÂêÏ ªÃë¦ÁÏ ©Ã¡Áô¨³ÎŽê¥ÁþÁÏœÁÄ§ÃàÏ ¬ÁϱÂë¡Áê žÊÿÁ©Ã¨¦Ê ¨¤ÁœÊ úÁ ¥É¯ÁÏ | vaaraanasee pura pataeh stavanam Sivasya vyaasoktam ashtakam idam pathatae manushyah, vidyaam sriyam vipula soukhyam ananta keertim sampraapya daeha vilayae labhatae cha moksham |

21 20

22 21 ©ÃªÁíþ«ÁۍÁ¥ÃžÁÏ ¦ÁÐ ¡Á˜ÊúÃשÁ¬ÁþÃäŸÎ, ªÃ©Á¨ÍÁ¥Á ©±ÍäœÃ ªÃ©ÊþÁ ¬ÁÿÁ ¥ÉžÁœÊ | Viswanaatha ashtakam idam yah pathaeth Siva sannidhou, Siva lokam aavaapnoti Sivaena saha modatae |

23 22


Download ppt "1 ¤ÁÁ©Âþ÷ ªÄë ©ÊžÁ ©Âê¬Á ÁÇœÁ ©ÃªÁíþ«ÁۍÁÏ Viswanaatha Astakam by Bhagavaan Sri Veda Vyaasa."

Similar presentations


Ads by Google