Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PERANAN PANITIA   2 Unit Akademik PPDTL P.Pinang.

Similar presentations


Presentation on theme: "PERANAN PANITIA   2 Unit Akademik PPDTL P.Pinang."— Presentation transcript:

1 PERANAN PANITIA   2 Unit Akademik PPDTL P.Pinang

2 OBJEKTIF KETUA PANITIA OBJEKTIF UMUM
Unit Akademik PPDTL P.Pinang Menyelaras kegiatan pengajaran dan pembelajaran panitia masing-masing.  Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran di dalam panitia. Meningkatkan pengurusan dan pentadbiran panitia dan kerjasama dengan panitia lain. Membangunkan kemahiran R & D di dalam panitianya.  

3 OBJEKTIF KHAS Panitia kurikulum yang berkesan.
Unit Akademik PPDTL P.Pinang Mewujudkan satu sistem kawalan dan penyelenggaraan kurikulum yang berkesan. 2. Untuk menimbulkan rasa kesedaran dan tanggungjawab di kalangan guru tentang perlunya penyelarasan kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 3. Untuk melahirkan guru-guru yang cekap, dedikasi dan bertanggungjawab bagi menghasilkan prestasi yang tinggi dan mencapai objektif mata pelajaran.

4 OBJEKTIF KHAS Panitia Sambungan………..
Unit Akademik PPDTL P.Pinang 4. Merealisasikan hala tuju mata pelajaran. (Contoh: Lulus ……% mata pelajaran …… peringkat PMR dan SPM) 5. Memastikan prestasi setiap mata pelajaran adalah berkualiti untuk mencapai target cemerlang. 6. Memastikan semua pelajar dapat menguasai semua konstruk / elemen. 7. Meningkatkan kemahiran pelajar melalui program- program yang dirancang /diatur oleh panitia.

5 AHLI JAWATANKUASA PANITIA
Unit Akademik PPDTL P.Pinang Pengerusi : Ketua Panitia   Naib Pengerusi : Ketua Panitia Menengah Rendah   Setiausaha : Guru (dilantik secara bergilir-gilir di kalangan Ahli Panitia)   Ahli : Semua Guru Mata Pelajaran dalam Panitia

6 FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA
Unit Akademik PPDTL P .Pinang KURIKULUM  PENGURUSAN  KO-KURIKULUM    TUGAS-TUGAS LAIN

7 Mendapatkan sukatan pelajaran terkini
KURIKULUM Unit Akademik PPDTL .Pinang Mendapatkan sukatan pelajaran terkini  Penyediaan rancangan pengajaran tahunan Penyediaan rancangan pengajaran bersama  Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran  Kepelbagai teknik mengajar  Kepelbagian program pengayaan dan pemulihan  Penggunaan BBM dalam P & P  Meningkatkan koleksi BBM hasilan panitia

8 KURIKULUM Sambungan……….
Unit Akademik PPDTL .Pinang Memperbanyakkan koleksi BBM yang dibeli  Menyelaras soalan ujian bulanan  Menyelaras soalan peperiksaan penggal  Post mortem dan tindakan susulan peperiksaan   Menyemak buku latihan pelajar  Memberi kursus dalaman  Bimbingan untuk ahli panitia baru  Pelaksanaan program khas kemahiran belajar  Penyelarasan dan pemantauan

9 PENGURUSAN Pemilihan buku teks dan rujukan Pencerapan
Unit Akademik PPDTL .Pinang Pemilihan buku teks dan rujukan  Pencerapan Mesyuarat panitia sekurang-kurangnya 3 kali setahun Pengajaran berpasukan (team teaching)  Mengadakan kursus dalaman Pemantauan aktiviti panitia  Mengadakan mesyuarat berkala dan “post-mortem”  Penyediaan anggaran belanjawan tahunan Pengawalan stok dan iventori   Membantu penyeliaan pengurusan makmal    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 Menyertai pertandingan berkaitan panitia
KO-KURIKULUM Unit Akademik PPDTL .Pinang Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik  Menyertai pertandingan berkaitan panitia Program lawatan sambil belajar  Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah  Mengadakan Minggu / Bulan ……….

11 Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia di SMK yang lain
TUGAS-TUGAS LAIN   Unit Akademik PPDTL P.Pinang Mewujudkan kerjasama dengan PKG, PPD dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri  Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia di SMK yang lain Mengemaskini data bilik gerakan sekolah 4. Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia  5. Mewujudkan/mengemaskini laman Web………..   Penyediaan dan pengawalan belanjawan  7. Pengawalan stok dan iventori  8. Penyeliaan kerja-kerja kursus pelajar

12 Unit Akademik PPDTL P .Pinang Sekian terima kasih .


Download ppt "PERANAN PANITIA   2 Unit Akademik PPDTL P.Pinang."

Similar presentations


Ads by Google