Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 2 2. OBJEKTIF KETUA PANITIA OBJEKTIF UMUM 1.Menyelaras kegiatan pengajaran dan pembelajaran panitia masing-masing. 2.Mempertingkatkan prestasi pencapaian.

Similar presentations


Presentation on theme: "1 2 2. OBJEKTIF KETUA PANITIA OBJEKTIF UMUM 1.Menyelaras kegiatan pengajaran dan pembelajaran panitia masing-masing. 2.Mempertingkatkan prestasi pencapaian."— Presentation transcript:

1 1 2 2

2 OBJEKTIF KETUA PANITIA OBJEKTIF UMUM 1.Menyelaras kegiatan pengajaran dan pembelajaran panitia masing-masing. 2.Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran di dalam panitia. 3.Meningkatkan pengurusan dan pentadbiran panitia dan kerjasama dengan panitia lain. 4.Membangunkan kemahiran R & D di dalam panitianya. 1.Menyelaras kegiatan pengajaran dan pembelajaran panitia masing-masing. 2.Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran di dalam panitia. 3.Meningkatkan pengurusan dan pentadbiran panitia dan kerjasama dengan panitia lain. 4.Membangunkan kemahiran R & D di dalam panitianya. 2 Unit Akademik PPDTL P.Pinang Unit Akademik PPDTL P.Pinang

3 1. Mewujudkan satu sistem kawalan dan penyelenggaraan kurikulum yang berkesan. 2.Untuk menimbulkan rasa kesedaran dan tanggungjawab di kalangan guru tentang perlunya penyelarasan kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 3.Untuk melahirkan guru-guru yang cekap, dedikasi dan bertanggungjawab bagi menghasilkan prestasi yang tinggi dan mencapai objektif mata pelajaran. 1. Mewujudkan satu sistem kawalan dan penyelenggaraan kurikulum yang berkesan. 2.Untuk menimbulkan rasa kesedaran dan tanggungjawab di kalangan guru tentang perlunya penyelarasan kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 3.Untuk melahirkan guru-guru yang cekap, dedikasi dan bertanggungjawab bagi menghasilkan prestasi yang tinggi dan mencapai objektif mata pelajaran. 3 Unit Akademik PPDTL P.Pinang Unit Akademik PPDTL P.Pinang

4 4.Merealisasikan hala tuju mata pelajaran. (Contoh: Lulus ……% mata pelajaran …… peringkat PMR dan SPM) 5.Memastikan prestasi setiap mata pelajaran adalah berkualiti untuk mencapai target cemerlang. 6.Memastikan semua pelajar dapat menguasai semua konstruk / elemen. 7.Meningkatkan kemahiran pelajar melalui program- program yang dirancang /diatur oleh panitia. 4

5 Pengerusi:Ketua Panitia Naib Pengerusi:Ketua Panitia Menengah Rendah Setiausaha:Guru (dilantik secara bergilir-gilir di kalangan Ahli Panitia) Ahli:Semua Guru Mata Pelajaran dalam Panitia Pengerusi:Ketua Panitia Naib Pengerusi:Ketua Panitia Menengah Rendah Setiausaha:Guru (dilantik secara bergilir-gilir di kalangan Ahli Panitia) Ahli:Semua Guru Mata Pelajaran dalam Panitia 5 Unit Akademik PPDTL P.Pinang Unit Akademik PPDTL P.Pinang

6 FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA KURIKULUM PENGURUSAN KO-KURIKULUM TUGAS-TUGAS LAIN KURIKULUM PENGURUSAN KO-KURIKULUM TUGAS-TUGAS LAIN 6 Unit Akademik PPDTL P.Pinang Unit Akademik PPDTL P.Pinang

7 KURIKULUM 1.Mendapatkan sukatan pelajaran terkini 2.Penyediaan rancangan pengajaran tahunan 3.Penyediaan rancangan pengajaran bersama 4.Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran 5.Kepelbagai teknik mengajar 6.Kepelbagian program pengayaan dan pemulihan 7.Penggunaan BBM dalam P & P 8.Meningkatkan koleksi BBM hasilan panitia 1.Mendapatkan sukatan pelajaran terkini 2.Penyediaan rancangan pengajaran tahunan 3.Penyediaan rancangan pengajaran bersama 4.Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran 5.Kepelbagai teknik mengajar 6.Kepelbagian program pengayaan dan pemulihan 7.Penggunaan BBM dalam P & P 8.Meningkatkan koleksi BBM hasilan panitia 7 Unit Akademik PPDTL.Pinang Unit Akademik PPDTL.Pinang

8 KURIKULUM Sambungan………. 9.Memperbanyakkan koleksi BBM yang dibeli 10.Menyelaras soalan ujian bulanan 11.Menyelaras soalan peperiksaan penggal 12.Post mortem dan tindakan susulan peperiksaan 13.Menyemak buku latihan pelajar 14.Memberi kursus dalaman 15.Bimbingan untuk ahli panitia baru 16.Pelaksanaan program khas kemahiran belajar 17.Penyelarasan dan pemantauan 9.Memperbanyakkan koleksi BBM yang dibeli 10.Menyelaras soalan ujian bulanan 11.Menyelaras soalan peperiksaan penggal 12.Post mortem dan tindakan susulan peperiksaan 13.Menyemak buku latihan pelajar 14.Memberi kursus dalaman 15.Bimbingan untuk ahli panitia baru 16.Pelaksanaan program khas kemahiran belajar 17.Penyelarasan dan pemantauan 8 Unit Akademik PPDTL.Pinang Unit Akademik PPDTL.Pinang

9 Pemilihan buku teks dan rujukan Pencerapan Mesyuarat panitia sekurang-kurangnya 3 kali setahun Pengajaran berpasukan (team teaching) Mengadakan kursus dalaman Pemantauan aktiviti panitia Mengadakan mesyuarat berkala dan “post-mortem” Penyediaan anggaran belanjawan tahunan Pengawalan stok dan iventori Membantu penyeliaan pengurusan makmal Pemilihan buku teks dan rujukan Pencerapan Mesyuarat panitia sekurang-kurangnya 3 kali setahun Pengajaran berpasukan (team teaching) Mengadakan kursus dalaman Pemantauan aktiviti panitia Mengadakan mesyuarat berkala dan “post-mortem” Penyediaan anggaran belanjawan tahunan Pengawalan stok dan iventori Membantu penyeliaan pengurusan makmal 9 4 3 9 6 7 2 8 5 10 1 Unit Akademik PPDTL.Pinang Unit Akademik PPDTL.Pinang

10 Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik Menyertai pertandingan berkaitan panitia Program lawatan sambil belajar Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah Mengadakan Minggu / Bulan ………. Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik Menyertai pertandingan berkaitan panitia Program lawatan sambil belajar Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah Mengadakan Minggu / Bulan ………. 10 Unit Akademik PPDTL.Pinang Unit Akademik PPDTL.Pinang

11 1.Mewujudkan kerjasama dengan PKG, PPD dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri 2.Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia di SMK yang lain 3.Mengemaskini data bilik gerakan sekolah 4.Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia 5.Mewujudkan/mengemaskini laman Web……….. 6. Penyediaan dan pengawalan belanjawan 7.Pengawalan stok dan iventori 8.Penyeliaan kerja-kerja kursus pelajar 11 Unit Akademik PPDTL P.Pinang Unit Akademik PPDTL P.Pinang

12 12. Unit Akademik PPDTL P.Pinang Unit Akademik PPDTL P.Pinang


Download ppt "1 2 2. OBJEKTIF KETUA PANITIA OBJEKTIF UMUM 1.Menyelaras kegiatan pengajaran dan pembelajaran panitia masing-masing. 2.Mempertingkatkan prestasi pencapaian."

Similar presentations


Ads by Google