Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN ( 2 HARI)

Similar presentations


Presentation on theme: "KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN ( 2 HARI)"— Presentation transcript:

1 KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN ( 2 HARI)
Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Kepentingan latihan keselamatan dan kesihatan Program latihan keselamatan Kesediaan kecemasan Pelan tindakan kecemasan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kaedah Mengukur Tahap Keselamatan Pengenalan Senarai semak (SS) Audit keselamatan (AK) Laporan kemalangan Menggunakan borang JKKP 6, JKKP 7 dan JKKP 8 Keselamatan Di Tempat Kerja Mengikut Pandangan Islam Definisi dan Konsep Tempat Kerja Prinsip-prinsip Tempat Kerja Selamat Cara- cara Mewujudkan Tempat kerja Selamat Implikasi Premis Selamat Tanggungjawab Dan Keperluan Untuk Mencegah Kemalangan Pengenalan Perundangan Definisi Keselamatan dan kesihatan pekerjaan Tanggungjawab majikan dan pekerja Keperluan perlantikan pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan Punca Kemalangan Punca-punca utama kemalangan Persekitaran tempat kerja yang selamat dan tidak selamat Punca – punca kebakaran Kaedah Pencegahan Kemalangan Kaedah pencegahan berlakunya kebakaran Kelengkapan Perlindungan Diri (KPD) Pengurusan bahan yang berkesan Kawalan keselamatan untuk mesin dan peralatan (Hierarki Kawalan Risiko)

2 TATACARA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA( 2 HARI)
Peruntukan-Peruntukan Penting Dalam Akta Kerja 1955 Peruntukan Pentadbiran Kontrak PerkhidmatanPenamatan Kontrak Perkhidmatan Gaji/Upah Waktu Bekerja Cuti Faedah Penamatan & Rentikerja Sentara Peraturan-Peraturan Kerja 195 Definisi Daftar Pekerja Daftar Majikan harus membuat supaya daftar boleh didapati bagi pemeriksaan Majikan harus memberikan salinan butir-butir yang disahkan Majikan harus memberikan butir-butir di bawah peraturan 5(c) Pengendalian Siasatan Dalaman Mengendali Disiplin Di Tempat Kerja Tindakan Salahlaku Tatacara Perbicaraan Prosedur Siasatan Dalaman Akta Perhubungan Perusahaan 1967 Tujuan Aktiviti Fungsi Gangguan Seksual Di Tempat Kerja Definisi Gangguan Seksual Bentuk-Bentuk Gangguan Seksual Mekanisme Dalaman Bagi Menangani Gangguan Seksual di Tempat Kerja Langkah Perlindungan & Pemulihan Kepada Mangsa Etika Kerja Mengikut Pandangan Islam Mengabdikan Diri Kepada Allah Amanah Dan Ikhlas Semangat Bergotong-Royong & Bersatu Fikiran Matlamat kebahagian Manusia Didunia & Diakhirat Tekun Dan Cekap Kesimpulan

3 MEMBINA KETERAMPILAN PERSONALITI DALAM ORGANISASI (2 HARI)
Memahami Peranan Personaliti Pengenalan Ciri-ciri personaliti Faktor-faktor Mempengaruhi Personaliti Bagaimana Membina Personaliti Ketermpilan Diri Apakah Keterampilan Diri? Ciri-ciri Keterampilan Diri Kepentingan Keterampilan Diri Bagaimana Membangunkan Keterampilan Diri yang Positif Sikap Pengenalan mengenai sikap Sikap yang Mesti Diamalkan Pembentukan Sikap yang Positif Kecerdasan Emosi Dalam Organisasi Definisi Kecerdasan Emosional Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Prestasi Kerja Faktor Kecerdasan Emosional Hubungan Kecerdasan Emosi & Keyakinan Diri dengan Kreativiti Komunikasi Berkesan Teknik Berkomunikasi Secara Berkesan Mengatasi Kegelisahan & Konflik Kesan Negetif kerana Kegagalan Berkomunikasi Menangani Pelanggan Memahami Pelanggan Ciri-ciri Pelanggan Memahami Kepentingan Pelanggan Bagaimana Menangani Pelanggan

4 PEKERJA BERETIKA MENINGKATKAN KEMAHIRAN & PROFESSIONALISME (2 HARI)
Konsep Etika Kerja Memahami Etika Kerja Kepentingan Etika Fungsi Kod Etika Professional Prinsip-Prinsip Asas Tindakan Kerja Professional Etika Kerja Profesional Cemerlang Sikap Berinisiatif Niat Bertanggungjawab Terhadap Masyarakat Amanah Dalam Kerja Komited Terhadap Kerja Etika Kerja Mengikut Pandangan Islam Pengenalan Definisi Etika Kerja Mengikut Pandangan Islam Etika-Etika Kerja Dalam Islam Kesimpulan Amalan Beretika Dan Tidak Beretika Di Kalangan Profesional Pengenalan Contoh Amalan-Amalan Etika Kerja Contoh Perbuatan-Perbuatan Tidak Beretika Meningkatkan Kecerdasan Emosi Dalam Organisasi Cara Untuk Meningkatkan Kesedaran Diri Cara Untuk Mengawal Emosi Secara Produktif Cara Untuk Memotivasikan Diri Komunikasi Berkesan Teknik Penyampaian Mengatasi Kegelisahan Cara Untuk Membangunkan Diri

5 KECEMERLANGAN MINDA LESTARI DALAM ORGANISASI (2 HARI)
Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Pengenalan Matlamat Pengurusan Kualiti Menyeluruh Prinsip-Prinsip Pengurusan Kualiti Menyeluruh Rumusan Peningkatan Keupayaan Organisasi Melalui Pengurusan Strategik Definisi Pengurusan Strategik Faedah Pelaksanaan Pengurusan Strategik Proses Dalam Pengurusan Strategik Mengurus Perubahan Nilai-nilai dalam budaya korporat Etika Pada Individu Dan Organisasi Nilai Murni & Etika Etika Yang Perlu ada Pada Individu Etika Dalam Organisasi Keberkatan Dalam Pekerjaan Pendahuluan Definisi Keberkatan Dalam Pekerjaan Cara Mendapat Keberkatan Dalam Pekerjaan Rumusan Penilaian Dalam Organisasi Definisi Penilaian Dalam Organisasi Mengapa Perlu Penilaian Cara Menilai Dan Bentuk Menilai Kesan Daripada Penilaian Integriti Dalam Organisasi Falsafah & Konsep Nilai, Etika Dan Integriti Nilai-Nilai Sejagat Integriti Sebagai Strategi Penigkatan Keupayaan Organisasi

6 PRESTASI PEKERJAAN DAN RASIONALNYA DENGAN EMOSI (2 HARI)
Pengenalan & Konsep Kepada Emosi Dan Motivasi Pengenalan Emosi Pengenalan Motivasi Konsep Emosi Ciri-Ciri Emosi Unsur-Unsur Asas Emosi Kecerdasan Emosi & Hubungan dengan Prestasi Kerja Definisi Kecerdasan Emosional Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Prestasi Kerja Faktor Kecerdasan Meningkatkan Prestasi Kerja Klasifikasi Emosi Hubungan Antara Kecerdasan Emosi & Keyakinan Diri Dengan Kreativiti Kepntingan Peranan Kecerdasan Emosi & Keyakinan Diri Dengan Kreativiti Para Pekerja Menangani Konflik Definisi Konflik Punca-Punca Konflik Jenis-Jenis Konflik Kesan-Kesan Konflik Cara-Cara Mengatasi Konflik Menangani Emosi Negatif Faktor-faktor Berlakunya Emosi Negatif Alternatif Penyelesaian Kepada Emosi Negatif Langkah Mengatasi Kesan-Kesan Emosi Negatif Menangani Stress Apakah itu tekanan Kategori tekanan Tanda-tanda tekanan Akibat tekanan Punca-punca tekanan Pengurusan tekanan yang berkesan Teknik pengurusan tekanan Menangani Emosi dari perspektif Islam Pengenalan dari perspektif islam Penyebab tercetusnya emosi Penyelesaian mengikut perspektif islam

7 PERANCANGAN STRATEGIK MENINGKATKAN PRODUKTIVITI ORGANISASI (1 HARI)
Pengurusan Strategik Organisasi Pendahuluan Faktor Kejayaan Organisasi Ciri-Ciri Misi Yang Baik Ciri-Ciri Visi Yang Unggul Penjanaan Matlamat Penjanaan Objektif Khusus Bagi Matlamat Strategik Ciri-Ciri Pemimpin Yang Strategik Perancangan Sumber Manusia Yang Strategik Menjana Organisasi Berkualiti Aktiviti Perancangan Sumber Manusia Fungsi Unit Pengurusan Sumber Manusia Penutup Program Keupayaan Kendiri Program Penilaian Pekerja Program Mentoring Program Pembimbing Rakan Sebaya (PERASA) Perkhidmatan Kaunseling PENGAWALAN EMOSI MEMPENGARUHI PRESTASI KERJA (1 HARI) Pengenalan Kepada Emosi Definisi Emosi Ciri-Ciri Emosi Unsur Asas Emosi Kepentingan Kecerdasan Emosi Dalam Organisasi Definisi Kecerdasan Emosional Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Prestasi Kerja Faktor Kecerdasan Emosional Hubungan Anatara Kecerdasan Emosi Dan Keyakinan Diri Dengan Kreativiti Kepentingan Peranan Kecerdasan Emosi Dan Keyakinan Diri Dengan Kreativiti Para Pekerja Menangani Emosi Negatif Tangani Emosi secara Profesional Faktor berlakunyan emosi negatif Alternatif penyelesaian kepada emosi negatif Langkah mengatasi kesan-kesan emosi negatif Tangani Secara Islam Pengenalan emosi dari perspektif islam Penyebab tercetusnya emosi Penyelesaian mengikut perspektif islam


Download ppt "KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN ( 2 HARI)"

Similar presentations


Ads by Google