Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN ( 2 HARI) Tanggungjawab Dan Keperluan Untuk Mencegah Kemalangan  Pengenalan  Perundangan  Definisi Keselamatan dan.

Similar presentations


Presentation on theme: "KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN ( 2 HARI) Tanggungjawab Dan Keperluan Untuk Mencegah Kemalangan  Pengenalan  Perundangan  Definisi Keselamatan dan."— Presentation transcript:

1 KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN ( 2 HARI) Tanggungjawab Dan Keperluan Untuk Mencegah Kemalangan  Pengenalan  Perundangan  Definisi Keselamatan dan kesihatan pekerjaan  Tanggungjawab majikan dan pekerja  Keperluan perlantikan pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan Punca Kemalangan  Pengenalan  Punca-punca utama kemalangan  Persekitaran tempat kerja yang selamat dan tidak selamat  Punca – punca kebakaran  Kaedah Pencegahan Kemalangan  Pengenalan  Kaedah pencegahan berlakunya kebakaran  Kelengkapan Perlindungan Diri (KPD)  Pengurusan bahan yang berkesan  Kawalan keselamatan untuk mesin dan peralatan (Hierarki Kawalan Risiko)  Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan  Kepentingan latihan keselamatan dan kesihatan  Program latihan keselamatan  Kesediaan kecemasan  Pelan tindakan kecemasan  Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan  Kaedah Mengukur Tahap Keselamatan  Pengenalan  Senarai semak (SS)  Audit keselamatan (AK)  Laporan kemalangan  Menggunakan borang JKKP 6, JKKP 7 dan JKKP 8  Keselamatan Di Tempat Kerja Mengikut Pandangan Islam  Pengenalan  Definisi dan Konsep Tempat Kerja  Prinsip-prinsip Tempat Kerja Selamat  Cara- cara Mewujudkan Tempat kerja Selamat  Implikasi Premis Selamat

2 TATACARA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA( 2 HARI) Peruntukan-Peruntukan Penting Dalam Akta Kerja 1955  Peruntukan Pentadbiran  Kontrak PerkhidmatanPenamatan  Kontrak Perkhidmatan  Gaji/Upah  Waktu Bekerja  Cuti  Faedah Penamatan & Rentikerja Sentara Peraturan-Peraturan Kerja 195  Definisi Daftar Pekerja  Daftar  Majikan harus membuat supaya daftar boleh didapati bagi pemeriksaan  Majikan harus memberikan salinan butir-butir yang disahkan  Majikan harus memberikan butir-butir di bawah peraturan 5(c) Pengendalian Siasatan Dalaman  Mengendali Disiplin Di Tempat Kerja  Tindakan Salahlaku  Tatacara Perbicaraan  Prosedur Siasatan Dalaman Akta Perhubungan Perusahaan 1967  Tujuan  Aktiviti  Fungsi  Akta Perhubungan Perusahaan 1967 Gangguan Seksual Di Tempat Kerja  Definisi Gangguan Seksual  Bentuk-Bentuk Gangguan Seksual  Mekanisme Dalaman Bagi Menangani Gangguan Seksual di Tempat Kerja  Langkah Perlindungan & Pemulihan Kepada Mangsa Etika Kerja Mengikut Pandangan Islam  Mengabdikan Diri Kepada Allah  Amanah Dan Ikhlas  Semangat Bergotong-Royong & Bersatu Fikiran  Matlamat kebahagian Manusia Didunia & Diakhirat  Tekun Dan Cekap  Kesimpulan

3 MEMBINA KETERAMPILAN PERSONALITI DALAM ORGANISASI (2 HARI) Memahami Peranan Personaliti  Pengenalan  Ciri-ciri personaliti  Faktor-faktor Mempengaruhi Personaliti  Bagaimana Membina Personaliti Ketermpilan Diri  Apakah Keterampilan Diri?  Ciri-ciri Keterampilan Diri  Kepentingan Keterampilan Diri  Bagaimana Membangunkan Keterampilan Diri yang Positif Sikap  Pengenalan mengenai sikap  Sikap yang Mesti Diamalkan  Pembentukan Sikap yang Positif Kecerdasan Emosi Dalam Organisasi  Definisi Kecerdasan Emosional  Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Prestasi Kerja  Faktor Kecerdasan Emosional  Hubungan Kecerdasan Emosi & Keyakinan Diri dengan Kreativiti Komunikasi Berkesan  Teknik Berkomunikasi Secara Berkesan  Mengatasi Kegelisahan & Konflik  Kesan Negetif kerana Kegagalan Berkomunikasi Menangani Pelanggan  Memahami Pelanggan  Ciri-ciri Pelanggan  Memahami Kepentingan Pelanggan  Bagaimana Menangani Pelanggan

4 PEKERJA BERETIKA MENINGKATKAN KEMAHIRAN & PROFESSIONALISME (2 HARI) Konsep Etika Kerja  Memahami Etika Kerja  Kepentingan Etika  Fungsi Kod Etika Professional  Prinsip-Prinsip Asas Tindakan Kerja Professional Etika Kerja Profesional  Cemerlang  Sikap Berinisiatif  Niat  Bertanggungjawab Terhadap Masyarakat  Amanah Dalam Kerja  Komited Terhadap Kerja Etika Kerja Mengikut Pandangan Islam  Pengenalan  Definisi Etika Kerja Mengikut Pandangan Islam  Etika-Etika Kerja Dalam Islam  Kesimpulan Amalan Beretika Dan Tidak Beretika Di Kalangan Profesional  Pengenalan  Contoh Amalan-Amalan Etika Kerja  Contoh Perbuatan-Perbuatan Tidak Beretika Meningkatkan Kecerdasan Emosi Dalam Organisasi  Cara Untuk Meningkatkan Kesedaran Diri  Cara Untuk Mengawal Emosi Secara Produktif  Cara Untuk Memotivasikan Diri Komunikasi Berkesan  Teknik Penyampaian  Mengatasi Kegelisahan  Cara Untuk Membangunkan Diri

5 KECEMERLANGAN MINDA LESTARI DALAM ORGANISASI (2 HARI) Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM)  Pengenalan  Matlamat Pengurusan Kualiti Menyeluruh  Prinsip-Prinsip Pengurusan Kualiti Menyeluruh  Rumusan Peningkatan Keupayaan Organisasi Melalui Pengurusan Strategik  Pengenalan  Definisi Pengurusan Strategik  Faedah Pelaksanaan Pengurusan Strategik  Proses Dalam Pengurusan Strategik  Mengurus Perubahan  Nilai-nilai dalam budaya korporat  Rumusan Etika Pada Individu Dan Organisasi  Pengenalan  Nilai Murni & Etika  Etika Yang Perlu ada Pada Individu  Etika Dalam Organisasi  Rumusan Keberkatan Dalam Pekerjaan  Pendahuluan  Definisi Keberkatan Dalam Pekerjaan  Cara Mendapat Keberkatan Dalam Pekerjaan  Rumusan Penilaian Dalam Organisasi  Definisi Penilaian Dalam Organisasi  Mengapa Perlu Penilaian  Cara Menilai Dan Bentuk Menilai  Kesan Daripada Penilaian Integriti Dalam Organisasi  Falsafah & Konsep Nilai, Etika Dan Integriti  Nilai-Nilai Sejagat  Integriti Sebagai Strategi Penigkatan Keupayaan Organisasi

6 PRESTASI PEKERJAAN DAN RASIONALNYA DENGAN EMOSI (2 HARI) Pengenalan & Konsep Kepada Emosi Dan Motivasi  Pengenalan Emosi  Pengenalan Motivasi  Konsep Emosi  Ciri-Ciri Emosi  Unsur-Unsur Asas Emosi Kecerdasan Emosi & Hubungan dengan Prestasi Kerja  Definisi Kecerdasan Emosional  Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Prestasi Kerja  Faktor Kecerdasan Meningkatkan Prestasi Kerja  Klasifikasi Emosi  Hubungan Antara Kecerdasan Emosi & Keyakinan Diri Dengan Kreativiti  Kepntingan Peranan Kecerdasan Emosi & Keyakinan Diri Dengan Kreativiti Para Pekerja Menangani Konflik  Definisi Konflik  Punca-Punca Konflik  Jenis-Jenis Konflik  Kesan-Kesan Konflik  Cara-Cara Mengatasi Konflik Menangani Emosi Negatif  Faktor-faktor Berlakunya Emosi Negatif  Alternatif Penyelesaian Kepada Emosi Negatif  Langkah Mengatasi Kesan-Kesan Emosi Negatif Menangani Stress  Apakah itu tekanan  Kategori tekanan  Tanda-tanda tekanan  Akibat tekanan  Punca-punca tekanan  Pengurusan tekanan yang berkesan  Teknik pengurusan tekanan Menangani Emosi dari perspektif Islam  Pengenalan dari perspektif islam  Penyebab tercetusnya emosi  Penyelesaian mengikut perspektif islam

7 PERANCANGAN STRATEGIK MENINGKATKAN PRODUKTIVITI ORGANISASI ( 1 HARI) Pengurusan Strategik Organisasi  Pendahuluan  Faktor Kejayaan Organisasi  Ciri-Ciri Misi Yang Baik  Ciri-Ciri Visi Yang Unggul  Penjanaan Matlamat  Penjanaan Objektif Khusus Bagi Matlamat Strategik  Ciri-Ciri Pemimpin Yang Strategik Perancangan Sumber Manusia Yang Strategik Menjana Organisasi Berkualiti  Pendahuluan  Aktiviti Perancangan Sumber Manusia  Fungsi Unit Pengurusan Sumber Manusia  Penutup Program Keupayaan Kendiri  Pendahuluan  Program Keupayaan Kendiri  Program Penilaian Pekerja  Program Mentoring  Program Pembimbing Rakan Sebaya (PERASA)  Perkhidmatan Kaunseling PENGAWALAN EMOSI MEMPENGARUHI PRESTASI KERJA ( 1 HARI) Pengenalan Kepada Emosi  Definisi Emosi  Ciri-Ciri Emosi  Unsur Asas Emosi Kepentingan Kecerdasan Emosi Dalam Organisasi  Definisi Kecerdasan Emosional  Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Prestasi Kerja  Faktor Kecerdasan Emosional  Hubungan Anatara Kecerdasan Emosi Dan Keyakinan Diri Dengan Kreativiti  Kepentingan Peranan Kecerdasan Emosi Dan Keyakinan Diri Dengan Kreativiti Para Pekerja Menangani Emosi Negatif 1) Tangani Emosi secara Profesional  Faktor berlakunyan emosi negatif  Alternatif penyelesaian kepada emosi negatif  Langkah mengatasi kesan-kesan emosi negatif 2) Tangani Secara Islam  Pengenalan emosi dari perspektif islam  Penyebab tercetusnya emosi  Penyelesaian mengikut perspektif islam


Download ppt "KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN ( 2 HARI) Tanggungjawab Dan Keperluan Untuk Mencegah Kemalangan  Pengenalan  Perundangan  Definisi Keselamatan dan."

Similar presentations


Ads by Google