Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

VIDEO SEKOLAHKU.

Similar presentations


Presentation on theme: "VIDEO SEKOLAHKU."— Presentation transcript:

1 VIDEO SEKOLAHKU

2 SET INDUKSI Apakah yang telah anda pastikan dalam paparan klip video sebentar tadi? Pada pendapat anda, di manakah situasi ini berlaku?

3

4

5

6

7

8

9 Membeli makanan Membuang sampah Ucapan guru besar Nyanyian lagu Negaraku Menyemak buku Berbual dengan rakan Berehat di taman Menyiram pokok Berlari Bersenam

10 AKTIVITI MENDENGAR

11 TATABAHASA

12 Ayat Tunggal Ayat tunggal ialah ayat terbentuk daripada satu klausa, yakni ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Ayat dasar juga adalah ayat tunggal, tetapi bukan semua ayat tunggal dapat dianggap sebagai ayat dasar. Ayat dasar merupakan ayat tunggal jenis ayat penyata dalam ragam ayat aktif. Ayat-ayat berikut ialah contoh ayat-ayat tunggal (subjek ditebalkan. Selainnya ialah predikat).

13 Ibu negara kita Kuala Lumpur
Gunung Kinabalu gunung tertinggi di Asia Tenggara Tali leher ayah ada dalam almari Nama encik siapa? Berapakah keuntungan kita hari ini?

14 Telah dinyatakan bahawa ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat.
Subjek ayat tunggal boleh terdiri daripada frasa nama, frasa kerja dan frasa adjektif. Begitu juga dengan predikat ayat tunggal boleh terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, dan frasa sendi nama.

15 VIDEO PENUTUP

16 NILAI MURNI Kita hendaklah menghormati dan mendengar nasihat guru.
Kita hendaklah menjaga kebersihan kawasan sekolah.


Download ppt "VIDEO SEKOLAHKU."

Similar presentations


Ads by Google