Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PENGAJARAN DAN PEMBEAJARAN BERKESAN Panitia Bahasa Melayu Daerah Kinta Utara 26 & 27 Mei 2009.

Similar presentations


Presentation on theme: "PENGAJARAN DAN PEMBEAJARAN BERKESAN Panitia Bahasa Melayu Daerah Kinta Utara 26 & 27 Mei 2009."— Presentation transcript:

1 PENGAJARAN DAN PEMBEAJARAN BERKESAN Panitia Bahasa Melayu Daerah Kinta Utara 26 & 27 Mei 2009

2 Objektif hari ini:  Menyedari bahawa murid boleh ‘menilai’  Mengetahui ‘high expectations’ murid  Imej dan status guru (sebenar guru) di mata murid  Implikasi kepada “apa yang disemai itu yang dituai”

3 Maksud Maksud Pengajaran dan Pembelajaran

4 - memindahkan ilmu - memindahkan ilmu - memperkembang potensi individu - memperkembang potensi individu - membolehkan individu mengaplikasikan - membolehkan individu mengaplikasikan ilmu serta menyumbang kepada ilmu serta menyumbang kepada keharmonian, agama, keluarga, keharmonian, agama, keluarga, masyarakat dan negara. masyarakat dan negara. Definisi pengajaran

5 Mencerap ilmu Mencerap ilmu Menyimpan ilmu Menyimpan ilmu Mencanai ilmu Mencanai ilmu Menyatakan ilmu dalam bentuk Menyatakan ilmu dalam bentuk penulisan atau lisan penulisan atau lisan Definisi pembelajaran

6 Kandungan Content Induksi Introduction Aktiviti Activity Penilaian Evaluation Pengayaan, Pengukuhan, Pemulihan Enrichment Enhancement Remedial Perkembangan Extension 6 komponen pengajaran dalam bilik darjah Pembelajaran yang menarik minat pelajar hasil daripada: ProjectQuizStoryExperimentGameSong/rhyme Proses Pengajaran dan Pembelajaran QuizStory

7 PELAJAR DIBAHAGIKAN KEPADA 3 KUMPULAN Murid cemerlang Murid cemerlang Murid sederhana Murid sederhana Murid kurang menguasai Murid kurang menguasai

8 CIRI-CIRI ASAS GURU CEMERLANG  Menjadi model kepada murid dan rakan sejawat  Mudah didekati  Sentiasa bermotivasi tinggi  Mampu menyampaikan ilmu dan kemahiran kepada muridnya  Kreatif  Proaktif dan inovatif  Sentiasa mengamalkan P&P yang cemerlang

9 CIRI-CIRI GURU BERKUALITI (Dr. Shahril Jamaluddin, 1992) Personaliti  Sifat Kepimpinan  Adil  Tekun  Menghormati  Gaya P&P BERKESAN Pengurusan Masa  Bijak mengurus masa  “Need assessment” (mana yang lebih penting)  Masa optimum untuk P&P yang baik Maklumbalik Pengajaran:  Sentiasa membuat penilaian kendiri  Berusaha membuat tindakan penambahbaikan ( Kajian Tindakan ) Pengawasan Isi Pelajaran  Penerangan konsep jelas  Penyampaian mengikut potensi pelajar  Ada kesinambungan dan penerapan nilai dalam P&P

10 MERANCANG DAN MELAKSANAKAN PENGAJARAN

11 Proses Pengajaran dan Pembelajaran Yang Berkesan PERANCANGAN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN Persediaan Guru Pengurusan Bilik Darjah Pelaksanaan Proses P&P

12 PELAKSANAAN PROSES P&P PELAKSANAAN PROSES P&P Merangsang pelajar Merangsang pelajar Persekitaran Pembelajaran Persekitaran Pembelajaran Kepelbagaian Kecerdasan Kepelbagaian Kecerdasan Kepelbagaian Deria Kepelbagaian Deria Teknik Menyoal Teknik Menyoal Respons guru terhadap soalan pelajar Respons guru terhadap soalan pelajar Dorongan guru Dorongan guru Kaedah memperoleh ilmu Kaedah memperoleh ilmu Proses penjiwaan ilmu Proses penjiwaan ilmu Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri Unsur Kesepaduan Unsur Kesepaduan Kerja rumah / tugasan Kerja rumah / tugasan Persediaan murid Konsentrasi Pembelajaran Arah Kendiri Kemahiran mengambil nota Mempersembahkan hasil Aktiviti pelajar Punca sumber Set Induksi Guru Membimbing Murid Berbuat Penilaian Guru - Kerja rumah - Semakan kerja bertulis - Pengukuhan /pengayaan - pemulihan PENUTUP REFLEKSI GURU

13 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN YANG BERKESAN CIRI-CIRI KEBERKESANAN PengajaranPembelajaran KesanHasil Pengajaran Terancang Pemerolehan Ilmu  Kualiti guru  Pengajaran baik  Persediaan  Perancangan  Penyampaian  Penilaian  Refleksi guru  Kesediaan murid  Tahap kefahaman  Perubahan tingkah laku  Boleh selesaikan masalah  Keputusan pep. cemerlang  Mencapai objektif pembelajaran OBJEKTIF TERCAPAI

14 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN  Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT)  Rancangan Pelajaran Harian (RPH)  Set Induksi  Penyampaian/Perkembangan Pelajaran  Teknik Penyoalan Guru  Penglibatan Murid  Peneguhan  Latihan dan Tugasan  Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid  Penutupan

15  Hasil Kerja Murid  Pengurusan Kelas  Perwatakan Guru OBJEKTIF PEMBELAJARAN TERCAPAI…???

16 SAAT KEBENARAN DALAM PENDIDIKAN (THE MOMENT OF TRUTH) PROSES YANG BERLAKU DALAM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN: GURU MENGAJAR BERPESAN GURU MENGAJAR BERPESAN MURID BELAJAR BERKESAN MURID BELAJAR BERKESAN

17 PENILAIAN PENCAPAIAN MURID  Penilaian Pencapaian Akademik  Penilaian Pencapaian Kokurikulum  Penilaian Pencapaian Sahsiah

18 KEMENJADIAN MURID PENCAPAIAN KURIKULUM KOKURIKULUM SAHSIAH MURID

19 PENGUKURAN PENCAPAIAN STANDARD TAHAPTARAF PENCAPAIAN ( % ) 7GEMILANG 90 - 100 6CEMERLANG 80 - 89 5HARAPAN 70 - 79 4SEDERHANA 50 - 69 3 LEMAH 35 - 49 2 25 - 34 1 0 – 24

20 AMALAN GURU YANG POSITIF KE ARAH KECEMERLANGAN AMALAN MENGAJAR B BEBE BEBE  BERPENGETAHUAN  GUNAKAN PELBAGAI KAEDAH  WUJUDKAN CIRI-CIRI KEANJALAN & BERKEUPAYAAN BERTINDAK BALAS  MENGEKALKAN PERHUBUNGAN POSITIF ANTARA G – M dan M – M PENILAIAN & PELAPORAN  MENILAI KEJAYAAN DAN PRESTASI MURID SECARA BERTERUSAN  MENYENGGARA REKOD PRESTASI MURID  MENYAMPAIKAN LAPORAN PENILAIAN YANG BERGUNA KEPADA MURID & IBU BAPA

21 PERANCANGAN  DAPAT MERANCANG PROGRAM PENDIDIKAN YANG SESUAI DAN BERKESAN  MEMBENTUK PROGRAM PEMBELAJARAN YANG MEMBERANGSANGKAN  SENTIASA BERUSAHA UTK. MENGESAN, MENGKAJI DAN BERTINDAK BAGI MEMASTIKAN SESUATU PROGRAM DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN BERKESAN PENGURUSAN KELAS  MEWUJUDKAN & MEMELIHARA SUASANA PEMBELAJARAN YANGBERORIENTASIKAN TUGASAN  MENGEKALKAN SUASANA PEMBELAJARAN YANG KONDUSIF DAN BERFUNGSI  MENYEDIAKAN KEMUDAHAN & SUMBER  MENYEDIAKAN KEMUDAHAN DAN PERALATAN BERSESUAIAN DENGAN AKTIVITI YANG DIRANCANG

22 KETERAMPILAN KOMUNIKASI  KOMUNIKASI SECARA LISAN  KOMUNIKASI SECARA BERTULIS KETERAMPILAN PERIBADI  BERSEDIA MENERIMA IDEA BARU SECARA TERBUKA  BOLEH MEMBUAT PENILAIAN KENDIRI  KEMATANGAN EMOSI ( Sabar, stabil dan tabah)

23 BERUSAHA MEMPERTINGKATKAN PROFESIONALISME DIRI MELALUI KURSUS, PEMBACAAN & WACANA ILMU SENTIASA BERSEDIA MELIBATKAN DIRI DALAM PERANCANGAN & PELAKSANAAN PROGRAM DI SEKOLAH KETERAMPILAN INTERPERSONAL  BOLEH BERINTERAKSI DALAM KUMPULAN SECARA BERKESAN & MEMANDU KUMPULAN KE ARAH KESEMPURNAAN TUGAS  MENJADI CONTOH YANG BAIK ATAU ‘ROLE MODEL’ KEPADA GURU LAIN

24 Pengurusan Pemajuan Pendidikan Murid Di buat secara strategik berasaskan prinsip pemajuan berterusan dengan menetapkan :- Di buat secara strategik berasaskan prinsip pemajuan berterusan dengan menetapkan :-  Tahap Pencapaian Semasa [Take-off-Value, (TOV)]  Peningkatan Sasaran [Operational-Target- Incrementalism (OTI)]  Sasaran Hasil Jangkaan (Expected-Targeted- Result, (ETR)]

25 Pengurusan Pemajuan Pendidikan Murid Potensi setiap murid: - Hendaklah ditaksir & dikategorikan ke dalam kumpulan-kumpulan keupayaan - Ditentukan sasarannya - Dimajukan ke tahap maksimum

26 Pengurusan Pemajuan Pendidikan Murid Penilaian keberkesanan kemajuan, kelemahan dan Kekuatan penguasaan pembelajaran dikesan melalui:-  Penilaian dalam P&P  penilaian secara formatif (termasuk pernyataan refleksi dalam RPH, hasil kerja murid)  Penilaian sumatif Hasil penilaian:-  Digunakan untuk tindakan penambahbaikan  Dimaklumkan kepada murid dan ibu bapa (jika perlu)

27 1. Menghayati FPK 2. Terlatih 3. Mencukupi 4. Komited 5. Berminat, kreatif dan inovatif HASIL (OUTCOME) - P & P yang berkesan

28 1. P&P terancang 2. Pelbagai teknik berpusatkan berpusatkan murid murid 3. Penilaian berterusan HASIL (OUTCOME) - P & P yang berkesan - Kecemerlangan akademik - Cekap dalam penyelesaian masalah

29


Download ppt "PENGAJARAN DAN PEMBEAJARAN BERKESAN Panitia Bahasa Melayu Daerah Kinta Utara 26 & 27 Mei 2009."

Similar presentations


Ads by Google