Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

KJ 412 : 1 - 3 “ TUNTUN AKU, TUHAN ALLAH ” Syair: William Williams (1945) (Bahasa Wales) Terjemahan: Yamuger (1978) Lagu: John Hughes (1907)

Similar presentations


Presentation on theme: "KJ 412 : 1 - 3 “ TUNTUN AKU, TUHAN ALLAH ” Syair: William Williams (1945) (Bahasa Wales) Terjemahan: Yamuger (1978) Lagu: John Hughes (1907)"— Presentation transcript:

1 KJ 412 : “ TUNTUN AKU, TUHAN ALLAH ” Syair: William Williams (1945) (Bahasa Wales) Terjemahan: Yamuger (1978) Lagu: John Hughes (1907)

2 KJ Bait 1 BERSAMA 5< 6< 5<. 1 | 1 7< ' | Tun- tun a - ku, Tu - han Al - lah, 3 1 6< 4 | ' | le- wat gu- run du - ni - a.

3 KJ Bait 1 BERSAMA 5< 6< 5<. 1 | 1 7< ' | Kau per - ka - sa dan se - ti - a; | 1 7< 1. ' | bimbing a - ku yg le- mah.

4 KJ Bait 1 BERSAMA | ' | Ro - ti sor- ga, Ro - ti sor- ga, | 5... ' | pu - as - kan-lah ji - wa- ku, | 1 7< 1. } pu - as - kan - lah ji - wa - ku.

5 KJ Bait 2 BERSAMA 5< 6< 5<. 1 | 1 7< ' | Bu - ka sum- ber A - ir Hi - dup, 3 1 6< 4 | ' | pe-nyembuh- an ji - wa - ku,

6 KJ Bait 2 BERSAMA 5< 6< 5<. 1 | 1 7< ' | dan ber - ja - lan- lah di mu - ka | 1 7< 1. ' | dengan ti - ang a- wan-Mu.

7 KJ Bait 2 BERSAMA | ' | Ju - ru - s'lamat, Ju - ru - s'lamat, | 5... ' | Kau pe - ri - sai hi- dup- ku, | 1 7< 1. } Kau pe - ri - sai hi - dup- ku.

8 KJ Bait 3 BERSAMA 5< 6< 5<. 1 | 1 7< ' | Pa - da ba - tas Su - ngai Yor-dan 3 1 6< 4 | ' | ha- pus- kan- lah ta - kut- ku.

9 KJ Bait 3 BERSAMA 5< 6< 5<. 1 | 1 7< ' | Ya pe- num- pas kua - sa ma- ut, | 1 7< 1. ' | tun-tun a - ku ser- ta - Mu.

10 KJ Bait 3 BERSAMA | ' | Pu - ji - an - ku, pu - ji - an - ku | 5... ' | ba - gi - Mu se - la - ma-nya, | 1 7< 1. } ba - gi - Mu se - la - ma - nya.


Download ppt "KJ 412 : 1 - 3 “ TUNTUN AKU, TUHAN ALLAH ” Syair: William Williams (1945) (Bahasa Wales) Terjemahan: Yamuger (1978) Lagu: John Hughes (1907)"

Similar presentations


Ads by Google