Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

hayagreeva dhyAnam jnAnAnanda-mayam dEvam nirmalas sphaTikAkRtim |

Similar presentations


Presentation on theme: "hayagreeva dhyAnam jnAnAnanda-mayam dEvam nirmalas sphaTikAkRtim |"— Presentation transcript:

1 hayagreeva dhyAnam jnAnAnanda-mayam dEvam nirmalas sphaTikAkRtim |
AdhAram sarvavidyAnAm hayagrIvam upAsmahe ||

2 shrI hayagreevAshtOttara satanAma stOtram

3 sruNvantu rushaya(h) sarvE hayasyAshtOttaram satam|
hayagreevO mahAvishNu(h) kEsavO madhusUdanaha|| 1 || gOvinda(h) pundarIkAkshO vishNurviswambharO harihi| Aditya(h) sarvavAgeesa(h) sarvAdhAra(h) sanAtanaha|| 2 ||

4 nireesO nirupadravaha| niranjanO nishkalankO
nirAdhArO nirAkArO nireesO nirupadravaha| niranjanO nishkalankO nityatruptO nirAmayaha|| 3|| chidAnandamaya(h) sAkshI saraNya(h) sarvadAyakaha| shrImAn lOkatrayAdhIsa(h) siva(h) sAraswatapradaha|| 4 ||

5 vEdOddhartA vEdanidhir vEdavEdya(h) prabhoottamaha|
pUrNa pUrayitA puNya(h) puNyakIrti(h) parAtparaha|| 5 || paramAtmA parajyOti(h) parEsa(h) pAraga(h) paraha| sarvavEdAtmakO vidvAn vEda vEdAnta pAragaha|| 6 ||

6 sakalOpanishad-vEdyO nishkala(h) sarvasAstrakrut |
akshamAlA jnAnamudrA- yuktahastO varapradaha || 7 || purANa(h) purushasrEshTa(h) saraNya(h) paramEswaraha | sAntO dAntO jitakrOdhO jitAmitrO jaganmayaha || 8 ||

7 jayadO jADyanAsanaha | japapriyO japastutyO
janmamrityuharO jIvO jayadO jADyanAsanaha | japapriyO japastutyO jApakapriyakrut prabhuhu || 9 || vimalO visvarUpascha visvagOptA vidhistutaha | vidhIndrasiva samstutya(h) sAntida(h) kshAntipAragaha || 10 ||

8 srEya(h)prada(h) srutimaya(h) srEyasAmpatireesvaraha |
achyutOnanda rUpascha prANada(h) pruthivI pati(hi) || 11 || avyaktO vyaktarUpascha sarvasAkshI tamOharaha | ajnAna nAsakO jnAnI pUrNachandra samaprabhaha || 12 ||

9 yOgIsa(h) sarvakAmadaha | mahAyOgI mahAmounI
jnAnadO vAkpatiryOgI yOgIsa(h) sarvakAmadaha | mahAyOgI mahAmounI mounIsa(h) srEyasAmpatihi || 13 || hamsa(h) paramahamsascha visvagOptA virAT svarAT | suddhasphaTika sankAsO jaTAmaNDala samyutaha || 14 ||

10 AdimadhyAntarahita(h) sarvavAgIsvarEsvaraha | nAmnAmashtOttarasatam
hayagreevasya ya(h) paTet || 15 || vEdavEdAnga vEdAnta- sastrANAm pAraga(h) kavihi | vAchaspati samO buddhyA sarvavidyA visAradaha || 16 ||

11 mahadaisvaryamAsAdya kalatrANi cha putrakAn | avApya sakalAn bhOgAn
antE haripadam vrajEt || 17 || || iti shrI-hayagreevAshtOttara- satanAma-stOtram samAptam ||


Download ppt "hayagreeva dhyAnam jnAnAnanda-mayam dEvam nirmalas sphaTikAkRtim |"

Similar presentations


Ads by Google