Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

AZMERIT Tartanka Waaliddiinta Maarso 5 2015.  AIMS: Waxaa abuuray qiyaasidda Arizona heerarka u yaal. Canuggaagu wuxuu soo qaadanayey imtixaankaan ilaa.

Similar presentations


Presentation on theme: "AZMERIT Tartanka Waaliddiinta Maarso 5 2015.  AIMS: Waxaa abuuray qiyaasidda Arizona heerarka u yaal. Canuggaagu wuxuu soo qaadanayey imtixaankaan ilaa."— Presentation transcript:

1 AZMERIT Tartanka Waaliddiinta Maarso 5 2015

2  AIMS: Waxaa abuuray qiyaasidda Arizona heerarka u yaal. Canuggaagu wuxuu soo qaadanayey imtixaankaan ilaa fasalkii 3aad. Tijaabadu waa mid qalin rasaas iyo warqad lagu qaadayo. Qiimeyntu waxay heerar u kala yeelaysaa ardayda sida Aad Ayuu Hoos Ugu Dhacay, Ku Dhawaad, Waa Buuxiyay, ama Waa Dhaafay heerka. Canugga waxaa lagu qiimeynayaa heerka uu joogo haddii ay Buuxinayaan shuruudda heerka ama uu Dhaafayo heerka.  AZMERIT: Waxaa abuuray Arizona kana wada shaqeeyeen ururro tacliimeed ballaadhan oo qiyaas ka bixiya heerarka Guud ee Himilada. Sanadkani wuxuu noqon doonaa waqtiga ugu horreeya ee canuggaagu (3 aad – 8 deedaad ) lagu qiimeynayo heerarka Guud ee Himilada. Imtixaanku wuxuu noqon doontaa mid elektaroonig ah. Waxaan filaynaa in ardayda lagu kala saari doono hab isku mid ah. AIMS vs. AZMERIT

3  Maarso 30 keeda – Meey 8 deeda  Ku Saleysan Kumbuyuutarka  Imtixaan Qaadis Ashyaa’a Fal Isku-Dhafan  Sifooyin Dhageysi  Ku Soo Celcelin  Jawaab Dhisan (waa la teeb gareynayaa)  Kalkuleytar  Ashyaa’a Tikniyoolajiyad Lagu Hareeyay: Jiidis iyo Ridis, Goob Kacsan, iwm. AZMERIT

4  Filim Fiidiyoow Gaaban: http://www.azed.gov/assessment/azmerit/ http://www.azed.gov/assessment/azmerit/  Muunad Imtixaanno ah: https://login1.cloud2.tds.airast.org/student/V86/Pages/L oginShell.aspx?c=Utah_PT AZMERIT

5  Hubso in canuggaagu iskuulka joogo, waqti go’an, maalin kasta iyo walba.  Hubso in canuggaagu uu dhammeystiro shaqada guriga ee iskuulku soo siiyo.  Hubso inay xafideen tusmooyinkooda xagga xisaabta.  Hubso in canuggaagu uu wax akhriyo heerka wax akhriska madaxa bannaan ee habeyn kasta.  http://www.cgcs.org/Domain/36http://www.cgcs.org/Domain/36 Taageer Canuggaaga


Download ppt "AZMERIT Tartanka Waaliddiinta Maarso 5 2015.  AIMS: Waxaa abuuray qiyaasidda Arizona heerarka u yaal. Canuggaagu wuxuu soo qaadanayey imtixaankaan ilaa."

Similar presentations


Ads by Google