Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

الوضوء Oleh: Avia Nurul Faizah Doni aditya Syifa Fauziah.

Similar presentations


Presentation on theme: "الوضوء Oleh: Avia Nurul Faizah Doni aditya Syifa Fauziah."— Presentation transcript:

1 الوضوء Oleh: Avia Nurul Faizah Doni aditya Syifa Fauziah

2 PEMBAHASAN Fardu wudhu 5 mazhab (4 mazhab + Ja’fariyah)
Pendapat 5 mazhab Argumentasi mazhab Analisisi Mubtilat wudhu Pendapat 5 mazhab dan argumentasi Analisis

3 DALIL WUDHU Wahai orang-orang yg beriman, apabila kalia hendak mengerjakan solat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku, basuhlah kepala-kepala kalian dan kaki-kaki kalian sampai dua mata kaki.

4 Fardhu wudhu - Niat Membasuh muka Membasuh tangan sampai siku
Hanafi Maliki Syafi’i Hambali Imamiyah - Niat Membasuh muka Membasuh tangan sampai siku Membasuh kepala Membasuh kaki hingga mata kaki Ad-dalk (menggosok-gosok) Tertib Muwalat (berturut) Muwalat

5 Rukun wudhu Hanafi Maliki Syafi’i Hambali Imamiyah
Niat Dgn tindakan fi’liyah Di ucapkan dihati Membasuh muka Dari anak kuping kiri sampai kanan Seluas ibu jari dan telunjuk Membasahi sampai bawah dagu Membasuh dua tangan Memulainya dari jari Memulainya dari 2 siku Membasuh kepala Membasahi ¼ kepala dgn menuang air diatas kepala Mengusap semua kepala tanpa telinga Sebagian kepala walaupun sedikit Mengusap semua kepala dan 2 telinga Mengusap sebagian dari depan kepala Membasuh dua kaki Dari ujung jari sampai mata kaki Tertib Tidak wajib tertib Merupakan syarat sah wudhu Muwalat Makruh bila tidak ada udzur Wajib dalam sadar (tidak lupa) Wajib tidak boleh sampai kering anggota wudhu

6 Membasuh kepala وامسحوا برؤوسكم Basuhlah kepala-kepala kalian
Keterangan Hanafi Maliki Syafi’i Hambali Imamiyah Membasuh kepala Membasahi ¼ kepala dgn menuang air diatas kepala Mengusap semua kepala tanpa telinga Sebagian kepala walaupun sedikit Mengusap semua kepala dan 2 telinga Mengusap sebagian dari depan kepala Membasuh seluruh kepala menafsirkan huruf “ba”( ب )dalam firman-Nya برؤوسكم adalah shilah (penghubung). Membasuh sebahagian kepala huruf “ba”( ب ) tersebut bermakna tab‟idhiyah (sebahagian) Apa yang dimaksudkan dengan “sebagian”?

7 Imam Abu Hanifah; sebagian = seperempat dari kepala
Imam al-Syafi’I; sebagian = selagi perbuatan itu sudah dapat dikatakan mambasuh sekalipun yang dibasuhnya hanya sehelai rambut kepala Membasuh kepala beserta telinga Dari Abdullah ibn Amr (r.a) mengenai gambaran berwuduk, beliau berkata: “Kemudian baginda mengusap kepalanya dan memasukkan (masing-masing dari) kedua jari telunjuknya ke dalam kedua telinganya, dan mengusapkan (masing-masing dari dua) ibu jarinya ke bahagian luar daun telinganya.” (Disebut oleh Abu Dawud dan al-Nasa‟i serta dinilai sahih oleh Ibn Khuzaimah)

8 Nawaqidul wudhu Hanafi Maliki Syafi’i Hambali Imamiyah
Tidur tidur dlm keadaan sholat, tidak batal Batal jika pulas Keadaan Tidur (berubah posisi duduk) Batal kecuali tidur dalam keadaan duduk dan berdiri Bersentuhan kulit Batal bila bertemunya 2 kelamin Batal jika dengan syahwat Batal jika bukan mahrom - Muntah Kalau sampai memenuhi mulut Batal mutlak Tertawa Batal jika di dalam sholat (terbahak) Darah Haidh Membatalkan (setiap waktu) Tidak wajib berwudhu Membatalkan (setiap kali sholat) Jika haidh tsb sakit Menyentuh Dzakar Tidak batal bila dengan penghalang Keluar sesuatu dr 2 jalan batal Batal Batal bila bercampur kotoran

9 Nawaqidul wudhu Hanafi Maliki Syafi’i Hambali Ja’fariyah Mani, kotoran dan angin Batal Hilang akal Analisis Cara berwudu mazhab syafi’i, dianggap lebih ideal karena tidak memberatkan umat dan dalil-dalil yang mendukung pun ditafsirkan dengan jelas. Namun yang membatalkan menurut mazhab maliki kami anggap lebih ideal karena tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah.

10 Referensi Fiqih lima mazhan oleh Muhammad Jawad Mughniyah
Terjemah Bulughul Maram Ibanah Al-ahkam oleh Alawi Abbas Al-maliki dan Hasan Sulaiman An-nuri Islam Mazhab Indonesia Oleh Prof. Dr. H. Quraisy Shihab


Download ppt "الوضوء Oleh: Avia Nurul Faizah Doni aditya Syifa Fauziah."

Similar presentations


Ads by Google