Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

C#: Udtryk og metoder. Indhold “With regards to programming statements and methods, C# offers what you would come to expect from a modern OOPL…” Udtryk.

Similar presentations


Presentation on theme: "C#: Udtryk og metoder. Indhold “With regards to programming statements and methods, C# offers what you would come to expect from a modern OOPL…” Udtryk."— Presentation transcript:

1 C#: Udtryk og metoder

2 Indhold “With regards to programming statements and methods, C# offers what you would come to expect from a modern OOPL…” Udtryk Metoder

3 Part 1 Udtryk…

4 Udtryk i C# C# har standard udtrykene… Værditildeling Subrutiner og funktionskald Betingelser if, switch Iteration for, while, do-while Control Flow return, break, continue, goto

5 Eksempler x = obj.foo(); if (x > 0 && x < 10) count++; else if (x == -1)... else {... } while (x > 0) {... x--; } for (int k = 0; k < 10; k++) {... }

6 Andre udtryk C# har også… iteration gennem en datastruktur via foreach namespace importering via using

7 foreach Specialiceret foreach løkke til sweep gennem f.eks array reducerer risiko for indekserings fejl Giver read only tilgang int[] data = { 1, 2, 3, 4, 5 }; int sum = 0; foreach (int x in data) { sum += x; } foreach typevaluecollection

8 using using direktiv giver adgang til klasser i et namespace uden at skulle angive det hver gang // before Workshop.Customer c; c = new Workshop.Customer("joe hummel", 94652); //after using Workshop; Customer c; c = new Customer("joe hummel", 94652); namespace Workshop { public class Customer {. } public class Product {. }

9 Et eksempel using direktiv(er) angives i toppen af filen /* main.cs */ using System; using Workshop; public class App { public static void Main() { Customer c; c = new Customer("joe hummel", 94652); Console.WriteLine( c.ToString() ); } namespace Workshop { public class Customer {. } public class Product {. }

10 Part 2 Metoder…

11 Typer af methoder Klasser kan indeholde 2 typer af methoder: instance static Instance methoder forudsætter instancering af et objekt Static methoder er globale og kræver kun klassenavnet

12 Eksempel Array klassen i FCL fully-qualified name is System.Array namespace System { public class Array { public int GetLength(int dimension) {... } public static void Sort(Array a) {... }. } instance metode (static ikke angivet) static metode (static angivet)

13 Metodekald Metodekald i Array klassen: /* main.cs */ using System; public class App { public static void Main() { int[] data = { 11, 7, 38, 55, 3 }; Array.Sort(data); for (int i=0; i<data.GetLength(0); i++) Console.WriteLine(i + ": " + data[i]); }

14 Andre nyttige static metoder Et program til addere 2 heltal og udskrive summen: using System; public class Calculator { public static void Main() { string input, output; int a, b, sum; Console.Write("Enter first integer: "); input = Console.ReadLine(); a = Convert.ToInt32(input); Console.Write("Enter second integer: "); input = Console.ReadLine(); b = Convert.ToInt32(input); sum = a + b; output = String.Format("{0} + {1} = {2}", a, b, sum); Console.WriteLine(output); }

15 Opsummering Standardudtryk, og et par ikke-standard assignment, if, for, while, foreach, using To typer of metoder instance metoder kræver et objekt static metoder er globale og kræver kun en klasse


Download ppt "C#: Udtryk og metoder. Indhold “With regards to programming statements and methods, C# offers what you would come to expect from a modern OOPL…” Udtryk."

Similar presentations


Ads by Google