Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Distribuerade system Java Sockets RMI Etc.. Vad är distribuerade system Distr system är enkla att förstå –Distribuera last –Centrala funktioner på samma.

Similar presentations


Presentation on theme: "Distribuerade system Java Sockets RMI Etc.. Vad är distribuerade system Distr system är enkla att förstå –Distribuera last –Centrala funktioner på samma."— Presentation transcript:

1 Distribuerade system Java Sockets RMI Etc.

2 Vad är distribuerade system Distr system är enkla att förstå –Distribuera last –Centrala funktioner på samma plats Distr system svåra att bygga –En dålig konstruktion förstör för fler

3 Remote Procedure Call Klient (anrop) Server (funk) Klient stubbe Server stubbe Paket Hanterare Paket Hanterare Nätverks transport paketera parametrar paketera returvärde packa upp returvärde packa upp parametrar

4 Java Klasser och Objekt In och utmatning Kommandoradsargument Exceptions Trådar Java.io paketet

5 Klass  objekt Ritning, Specifikation Producerade bilar KlassObjekt

6 Arv Form Rita() SuddaUt() Cirkel Rita() SuddaUt() Area() Kvadrat Rita() SuddaUt() Area() Linje Rita() SuddaUt()

7 Java kod exempel public class Threadtest extends Thread{ public void run () { System.out.println ("running in a new thread"); } public static void main(String args[]) { Threadtest t = new Threadtest (); t.start (); System.out.println ("finishing main thread"); }

8 In och utmatning import java.io.*; public class Inut { public static void main(String args[]) throws IOException{ BufferedReader stdin = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.in)); System.out.print("Mata in några tecken: "); String in = stdin.readLine(); System.out.println("Du skrev: " + in); }

9 Kommandorads- argument public class CommandArgs { public static void main(String args[]){ for(int i = 0;args.length > i ;i++) System.out.println(args[i]); }

10 Exceptions URL url; try { url = new URL(“xyz”); //... } catch (MalformedURLException ex) { // url is null. } catch (IOException ex){ // any other IOExceptions. } = Felhantering

11 Exceptions Throwable ExceptionError RuntimeException NullPointerException IOException EOFException ThreadDeathVirtualMachineError OutOfMemoryError

12 Exceptions skicka vidare void method() throws IOException{ //... out.close(); //... } IOException

13 Exceptions finally try { //... out.close(); //... } catch(IOException ex) { //... } catch(Exception ex) { //... } finally { //... } IOException

14 Trådar = Threads main() { logon(); communicate(); logoff(); } logoff() { } communicate(){ } logon(){ } main() { while(true)... } update() { paint(); } paint(){ } 12

15 Tråd exempel public class Threadtest extends Thread{ public void run () { System.out.println ("running in a new thread"); } public static void main(String args[]) { Threadtest t = new Threadtest (); t.start (); System.out.println ("finishing main thread"); }

16 Trådar synkronisering boolean withdraw(int amount) { synchronized(this) { if(balance - amount >= 0) { balance -= amount; return true; } return false; } Tråd 1 withdraw()... Tråd 2 withdraw().....

17 Java.io Strömmar (Stream) Minne Filer Pipes Sockets

18 Introduktion InputStreamOutputStream 3.. 2.. 1.. 0


Download ppt "Distribuerade system Java Sockets RMI Etc.. Vad är distribuerade system Distr system är enkla att förstå –Distribuera last –Centrala funktioner på samma."

Similar presentations


Ads by Google