Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Podniková ekonomika učebné texty Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom Ing. Jaroslav JAMBOR, PhD. LS 2009/2010.

Similar presentations


Presentation on theme: "Podniková ekonomika učebné texty Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom Ing. Jaroslav JAMBOR, PhD. LS 2009/2010."— Presentation transcript:

1

2 Podniková ekonomika učebné texty Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom Ing. Jaroslav JAMBOR, PhD. LS 2009/2010

3 O čom to bude ? Podnikanie a podnik. Životný cyklus podniku. Typológia podnikov. Právne formy podnikania. Výrobné faktory podniku. Náklady a výnosy. Majetok podniku – investičný a obežný. Bilancia. Charakteristika transformačného procesu. Hodnotové vyjadrenie podnik. činností - teória nákladov. Plánovanie a riadenie nákladov Princípy účtovníctva Manažérske účtovníctvo Riadenie majetku, finančná analýza Získavanie finančných zdrojov Rozborová a analytická činnosť Podnikové procesy

4 0dporúčaná literatúra: Lorko, M.: Podniková ekonomika. Dubnica nad Váhom: MiF s.r.o., ISBN Majdúchová, H., Neumannová, A.: Podnikové hospodárstvo pre manažérov. Bratislava: Iura Edition, ISBN Synek, M. a kol.: Manažerská ekonomika. Praha: Grada ISBN Zákony a zákonníky SR súvisiace s ekonomikou, účtovníctvom a podnikaním.

5 Podmienky pre absolvovanie predmetu Aktívna účasť na prednáškach a na seminároch, spracovanie minimálne 5 prípadových štúdií Písomný test s minimálnou úspešnosťou na 60%, prípadne pohovor so skúšajúcim Podmienkou pre účasť na skúške je 100% účasť na seminároch, dosiahnutie aspoň 60%-nej kvalitatívnej úspešnosti v prípadových štúdiách v rámci seminárnych prác

6 1. lekcia Charakteristika podniku, podnik ako systém Faktory podnikateľskej činnosti - vstupy, výstupy, transformačný proces, hospodárnosť výroby, výrobné faktory, vnútorná štruktúra podniku Činnosti podniku Spoločný menovateľ výkonnosti a náročnosti je EURO

7 Charakteristika podniku PODNIK je základnou hospodárskou jednotkou v národnom hospodárstve. Využíva výrobné faktory (vstupy) na výrobu statkov a poskytovanie služieb (výstupov), ktoré sú určené na predaj a slúžia na uspokojenie potrieb. ZLOŽKY PODNIKU: osobné (zamestnávatelia, zamestnanci...) hmotné – fyzický kapitál (budovy, stroje materiál, pôda...) nehmotné statky (ochranná známka, patenty, licencie,...)

8 Charakteristika podniku Aby podnik mohol samostatne rozhodovať musí mať: - Ekonomickú samostatnosť (sloboda v podnikaní) - Právnu samostatnosť (samostatné vystupovanie vo vlastnom mene, preberá záväzky a nesie zodpovednosť) OKOLIE PODNIKU je súhrn prvkov, ktoré sa nachádzajú mimo podniku a s ktorými má vzťahy (dodávatelia, odberatelia, verejnosť, konkurencia, štát, finančné inštitúcie)

9 Funkcie podniku 1. Ekonomická funkcia - Zásobovacia - Výrobná - Odbytová - Personálna - Finančná - Vedecko-technická 2. Mimoekonomická funkcia - Sociálna - Bezpečnostná - Ekologická - Kultúrno-spoločenská - vzdelávacia

10 Čo je podnikanie ? Cieľavedomá sústavná činnosť Pôsobenie na trhu – uspokojovanie zákazníka Boj s konkurenciou Tvorba zisku Podstupovanie rizika Definícia podľa obchodného zákonníka §2,ods.1 „Podnikanie je sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku“

11 Definícia pojmu „podnikanie“ Definícia pojmu „podnikanie“ Podnikanie je tvorivé rozvíjanie firmy v konkurenčných podmienkach trhovej ekonomiky P.Drucker Podnikanie je ľudská činnosť, ktorá je zameraná na dosiahnutie rovnovážneho stavu v ekonomike M.Kinzner Podnikanie je... Vlastnosť človeka, jeho umenie inovovať, motivovať, vytvárať a využívať príležitosti na rozvoj výrobnej a hospodárskej činnosti, na zvýšenie prosperity podnikateľského subjektu – M. Kupkovič

12 Podnikanie a teória Každá praktická činnosť je založená na teórii aj keď si to podnikatelia neuvedomujú Podnikanie je založená na teórii ekonomiky a spoločnosti  Základom tejto teórie sú permanentné zmeny  Charakteristikou zdravej spoločnosti je dynamická nerovnováha, ktorá je trvale vyrovnávaná zmenami- inováciami Úspešný podnikateľ neustále vyhľadáva zmeny, reaguje na nich a využíva ich ako svoje príležitosti (P.Drucker)

13 Meradlo úspešnosti Spokojnosť zákazníkov  Podiel na trhu  Dynamika rastu predaja Tvorba zisku – jeho dlhodobá udržateľnosť  Rentabilita  Dynamika rastu zisku  Výnosnosť vloženého kapitálu

14 Systém - podnik Systém je súbor prvkov, ktoré sú vzájomne previazané a zabezpečujú transformáciu vstupov na výstupy Správanie systému je spôsob a forma odozvy na okolité podnety Každý podnik má atribúty systému s prvkami, ktoré nazývame procesy Každý proces možno tiež označiť ako systém, pričom pod prvkami chápeme jednotlivé činnosti a na nižšej úrovni aktivity Výstupmi podniku sú produkty, zisk, odpad a vplyv podniku na relevantné okolie prostredníctvom priamych a nepriamych pôsobení, ktoré vytvárajú jeho chovanie

15 Definícia podniku podľa Obchodného zákonníka „Podnikom sa na účely zákona rozumie súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práca a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku, alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť“.

16 Znaky (vlastnosti )podniku 1) Indeferentné znaky: - kombinácie indeferentných produkčných faktorov - princíp hospodárnosti (ekonomický princíp) - princíp finančnej rovnováhy 2) Systémovo závislé znaky: - princíp súkromného vlastníctva - princíp autonómie - princíp ziskovosti

17 Ako súvisí systém s podnikaním Ak skúmaný systém má charakteristické znaky podnikania, hovoríme o podnikateľskom systéme, alebo o podniku Vstupy podniku : Kapitál Ľudské zdroje Materiál a suroviny Energie Stroje a zariadenia Informácie Know-how Služby ktoré si podnik nezabezpečuje sám

18 Ako súvisí systém s podnikaním Výstupy :  Produkty  Zisk  Odpad Vnútorná štruktúra :  Procesy Aktivity Kapacita Ľudia Stroje Zdroje (zásoby, peniaze) Správanie podniku:  Spôsob interakcie so stakeholderami a prostredím

19 Ktoré kľúčové zmeny súčasnosti sú pre podnikanie rozhodujúce ? Informačné technológie – prístup k informáciám bez hraníc; obrovský rast informačných zdrojov; technologické možnosti IT Svet je oveľa viac konkurenčný a konkurenti prichádzajú spoza hraníc tradičného podnikateľského prostredia Ziskové rozpätie klesá; zvyšuje sa tlak na náklady Zákazníci sú menej lojálni, ale viac prieberčiví Všetci sme súčasťou globálnej ekonomiky; zemepisné hranice strácajú svoj význam Výrobné a technologické konkurenčné výhody sú čoraz krátkodobejšie Kritickým bodom konkurencieschopnosti sa stáva čas Žijeme stále vo väčšej neistote a nepredvídateľnom vývoji

20 Čo predchádza podnikaniu Rozhodnutie o právnej forme podnikania Povinná registrácia podnikateľa  Registrácia na živnostenskom úrade pre FO aj PO  U právnických osôb vyhotovenie spoločenskej zmluvy, alebo stanov a ich následná registrácia na obchodnom registri  Registrácia na Daňovom úrade  Registrácia zamestnancov v Sociálnej poisťovni, Zdravotných poisťovniach a úradoch práce  Otvorenie podnikateľského bankového účtu (povinné iba u PO) Podľa charakteru podnikania súhlas ďalších orgánov Spracovanie podnikateľského zámeru Zabezpečenie finančných prostriedkov Technické a personálne zabezpečenie

21 Aké kritériá použijeme pri výbere vhodnej právnej formy ? Podnikateľské riziko – spôsob a rozsah ručenia Počet zakladateľov Nároky na počiatočný kapitál – finančné možnosti Administratívna náročnosť Ašpirácia na rozsah riadenia podniku Predmet podnikania Daňová náročnosť

22 Najdôležitejšie právne formy podnikania Fyzická osoba Obchodné spoločnosti :  Osobné Verejná obchodná spoločnosť Komanditná spoločnosť  Kapitálové Spoločnosť s ručením obmedzeným Akciová spoločnosť  Družstvá  Štátne podniky  Ostatné formy

23 Počet procedúr potrebných na začatie podnikania ŠtátPočet krokov Slovenská republika10 Česká republika10 Maďarsko5 Rakúsko9 Nemecko9 Holandsko7 Priemer strednej a východnej Európy 10 OECD7

24 Trvanie založenia spoločnosti ŠtátTrvanie založenia spoločnosti Slovenská republika98 (do konca ); cieľ pre budúci rok Česká republika88 Maďarsko65 Rakúsko29 Nemecko45 Holandsko11 Stredná a východná Európa – priemer 48 OECD – priemer30

25 Administratívno – právne zabezpečenie podnikania Ohlasujúce a povoľujúce operácie  Ohlasovacia povinnosť voči DÚ  Ohlasovacia povinnosť voči NÚP, SP, ZP  Ohlasovacia povinnosť voči miestnym orgánom Právne zabezpečenie  Poistenie podnikania  Dobre formulované zmluvy Povinné zabezpečenie účtovnej evidencie  U FO jednoduché účtovníctvo  U PO podvojné účtovníctvo Povinnosť predkladania štatistických hlásení ŠÚ Registrácia autorských práv, ochrana vlastníctva

26 Rozdiely v činnostiach vykonávaných podľa stavu podnikania Začínajúce podnikanie  Rozpracovanie podnikateľského zámeru  Administratívno-organizačné budovanie  Útok na trhovú pozíciu  Vytváranie mena – image, goodwill Existujúce podnikanie  Udržanie trhu, prípadne expanzia  Budovanie a zdokonaľovanie systémov riadenia, kvality ap.  Riadenie procesov inovácií, uskutočňovanie zmien  Udržanie podnikateľského ducha

27 Transformačný proces, hospodárnosť výroby, podnikové výrobné faktory Podnikový transformačný proces predstavuje činnosti zamerané na premenu vstupov na výstupy. Tvoria ho tri základné fázy: - obstarávanie vstupov - vytváranie podnikových výkonov - odbyt (predaj statkov a služieb) Transformačný proces musí prebiehať EFEKTÍVNE, aby bola zabezpečená maximalizácia zisku. -maximalizácia výstupov, minimalizácia vstupov, optimalizácia vstupov a výstupov =Pri minimálnych vstupoch dosiahnuť maximálne (optimálne) výstupy=

28 Podnikové výrobné faktory ELEMENTÁRNE - základné - práca, pôda (prírodné zdroje), kapitál DISPOZITÍVNE – odvodené - plánovanie, organizovanie, rozhodovania (vedenie ľudí), kontrola

29 Úlohy 1. lekcie 1. Čo je podnikanie a podnik ? 2. Popíšte podmienky pre založenie právnych subjektov podľa obchodného zákonníka a podmienky pre živnosť fyzických osôb 3. Čo znamená pojem štatutárny orgán a aká je jeho forma v jednotlivých typoch obchodných spoločností Zdroj : Obchodný zákonník Živnostenský zákon

30 Ako meriame fungovanie podniku Naturálnymi ukazovateľmi Hodnotovými ukazovateľmi  Vstupy ako náklady a výdavky  Výstupy ako výnosy a príjmy  Efektívnosť ako rozdiel medzi výstupom a vstupom, alebo ako pomer medzi výstupom a vstupom (účinnosť, výťažnosť) Vnútorná štruktúra je meraná  Kapacitou vo forme schopnosti produkovať určité množstvo produktov, množstvo časovej kapacity podľa druhov výrobného zariadenia a inými naturálnymi veličinami ktoré zodpovedajú danému charakteru výroby  Ľudskými zdrojmi - počtom zamestnancov ich a kvalifikačnou štruktúrou  Strojmi prostredníctvom obstarávacej a zostatkovej hodnoty

31 Ako meriame fungovanie podniku Zásobami prostredníctvom obstarávacej hodnoty a naturálnych veličín podľa štruktúry  Aktivity osobitne nemeriame, mohli by sme však merať ich nákladovú náročnosť Vstupy oceňujeme obstarávacími cenami – cenami za ktoré boli vstupy nakúpené Výstupy oceňujeme alebo vlastnými nákladmi (pokiaľ ešte neboli predané), alebo prostredníctvom výrobných cien (tzv.ex-works) Uvedené vstupné údaje sú ďalej spracovávané za nasledovné oblasti:  Sledovanie výrobných fondov  Meranie produkcie  Meranie produktivity  Ostatné merania fungovania podniku

32 Ako meriame fungovanie podniku Meranie výrobných fondov  Meranie obnovy a rozšírenej reprodukcie hmotného a nehmotného majetku  Štruktúra a technicko-ekonomická úroveň hmotného a nehmotného majetku  Využitie výrobných fondov  Meranie využitia zásob Meranie produkcie podniku  Absolútne ukazovatele produkcie  Rovnomernosť produkcie  Sortiment produkcie  Kvalita produkcie  Dynamika produkcie

33 Ako meriame fungovanie podniku  Meranie produktivity práce Ľudské kapacity Obecný ukazovateľ produktivity práce Špecifické ukazovatele produktivity práce  Meranie nákladov a nákladovosti  Meranie technicko-ekonomickej úrovne

34 Ako meriame fungovanie podniku Uvádzané meradlá sú predmetom štatistiky, ktorá je  Číselným vyjadrovaním ekonomických javov podniku sa zaoberá ekonomická štatistika  Od matematickej štatistiky sa odlišuje tým, že jej východiskovým základom je ekonomická teória, ktorých zákonitosti ekonomická štatistika overuje  Ekonomická štatistika je jedným zo základných nástrojov riadenia

35 Úlohy 2.lekcie Nájdite v literatúre konkrétne ukazovatele za jednotlivé oblasti ekonomickej štatistiky a spôsob ich výpočtu Zdroje: Odborná literatúra ekonomického zamerania Časopisecké a novinové zdroje (Trend, Profit, Hospodárske noviny, Ekonom a pod.)

36 Vnútorná štruktúra podniku Funkčné členenie podniku  Procesná štruktúra Operačné procesy zabezpečujúce vlastnú výkonnú činnosť podniku Podporné procesy Riadiace a administratívne procesy  Transformačná štruktúra Hmotných a energetických tokov Personálnych tokov Informačných tokov Hodnotových – finančných tokov

37 Vnútorná štruktúra podniku  Funkčná štruktúra Inovačná funkcia Produkčná funkcia Personálna funkcia Obchodná funkcia Ekonomická funkcia Prevádzková funkcia

38 Typológia podnikov Národohospodárske hľadisko  Primárny sektor – poľnohospodárstvo a ťažba surovín  Sekundárny sektor – priemysel a stavebníctvo  Terciárny sektor – služby  Kvartárny sektor – informačné služby, vedecko-výskumná činnosť Vlastníctvo  Štátne Hospodárske Rozpočtové Príspevkové  Kolektívne (družstvá, občianske združenia)

39 Typológia podnikov  Súkromné  Spoločné – obchodné spoločnosti Hľadisko zisku  Ziskové  Neziskové Hľadisko právne  Štátne podniky  Spoločnosti s ručením obmedzeným  Akciové spoločnosti  Družstvá  Verejné obchodné spoločnosti  Komanditné spoločnosti  Osobné podniky založené podľa živnostenského zákona alebo i. Kapitálové spoločnosti

40 Typológia podnikov  Spoločnosti zriadené osobitnými zákonmi Hľadiská rozsahu pôsobnosti  Obecné  Regionálne  Celoštátne  Medzinárodné Hľadisko veľkosti  Mikropodniky (do 10 zamestnancov)  Malé (11-50 zamestnancov)  Stredné (51 – 500)  Veľké (501 a viac) 

41 Typológia podnikov  Hľadisko užívateľa Výrobné podniky – plná zainteresovanosť na zisku Organizácie služieb  Vládne sociálne inštitúcie  Nemocnice  Školy  Väzenie Verejno – prospešné organizácie  Polícia, armáda, hasiči, štátna správa Vzájomne prospešné podniky  Kluby  Dobročinné spolky  Náboženské spolky  Stavovské organizácie ap.

42 Národohospodárske výrobné faktory Práca ako pôvodný faktor Príroda ako pôvodný faktor Kapitál ako odvodený faktor Kryjúci reálny majetok NH – stroje, nástroje, materiál Poznatky ako odvodený faktor

43 Klasifikácia výrobných faktorov 1. Ľudský pracovný výkon 2. Využívané zariadenia 3. Spotrebovávané materiály, suroviny a energia 4. Dane, penále, ako aj ostatné povinné záväzky, úroky, clá ap.- doplnkové faktory 5. Znalosti Elementárne výrobné faktory (b.1-3) Dodatočné výrobné faktory (b.4) Dispozitívne výrobné faktory (manažment podniku, znalosti)

44 Úlohy 3.lekcie 1. Aká je typológia podnikov a aké klasifikačné kritériá pre ňu používame 2. Čo sú výrobné faktory a aká je ich hlavná klasifikácia Literatúra : M.Sedlák : Podniková ekonomika M.Synek : Manažérska ekonomika; Grada 2003 H. Majdúchová, A. Neumannová: Podnikové hospodárstvo pre manažérov; Iura Edition 2008

45 Čo je majetok? Súhrn prostriedkov, ktoré má podnik/organizácia k dispozícii na výkon svojej činnosti Majetok nazývame aktívami podniku Majetok môže mať podobu  Hmotnú  Nehmotnú  Finančnú Časť majetku má charakter dlhodobý, časť krátkodobý  Fixné/stále aktíva – neobežné aktíva  Obežné aktíva Klasifikáciu majetku určuje účtovná osnova

46 Čo je majetok? Stále aktíva : majetok, ktorý je viazaný v podniku dlhodobo, opotrebováva sa postupne a obnovuje sa v dlhších časových intervaloch  Dlhodobý hmotný majetok (viac ako 1rok, OC viac ako 1700 EUR ) Budovy a stavby Pozemky Dopravné prostriedky Stroje a zariadenia  Dlhodobý nehmotný majetok – nutné odpísať do 5 rokov (viac ako 1rok, OC viac ako 2400 EUR ) Software, goodwill Oceniteľné autorské práva – licencie Zriaďovacie výdavky už nepatria do dlhodobého nehmotného majetku od  Dlhodobý finančný majetok – má finančný charakter. Podnik ho nepoužíva na svoju prevádzku. Vkladá do neho kapitál, aby mu priniesol výnos.  Dlhodobé pohľadávky – predstavujú nárok podniku na platby. Ich lehota splatnosti je dlhšia ako jeden rok. Opotrebenie hmotného a nehmotného majetku (mimo pozemkov) sa prejavuje vo forme oprávok = súčet ročných odpisov

47 Krátkodobý majetok -jednotlivé skupiny Suroviny a materiál – zásoby Materiál vzniknutý spracovaním (výrobkový a technologický) Nedokončený výrobok Hotový výrobok Tovar Pohľadávka Peniaze Podľa charakteru zadeľujeme krátkodobý majetok do skupín: - zásoby (suroviny, materiál, polovýrobky...) - krátkodobý finančný majetok (peniaze v hotovosti. v banke, ceniny, výber skôr ako za rok) - krátkodobé pohľadávky (splatnosť do 1 roka...)

48 Čo je majetok? Obežné aktíva - Rýchlo sa obracajúci majetok, ktorý sa neustále obnovuje a ktorý tvorí schopnosť vytvárať zisk  Zásoby Výrobné zásoby Nedokončená výroba Hotové výrobky Tovar  Pohľadávky Dlhodobé Krátkodobé z obchodného styku Voči zamestnancom a ďalším Voči štátu  Krátkodobý finančný majetok Bankové účty Pokladňa Ceniny a krátkodobé cenné papiere (šeky, zmenky)

49 Oceňovanie dlhodobého majetku Oceňovanie dlhodobého majetku znamená vyjadrenie jeho hodnoty v peniazoch. Majetok sa eviduje vo vstupnej cene – je to celková vyčíslená cena obstaraného dlhodobého majetku. Druhy vstupných cien podľa spôsobu nadobudnutia majetku sú: - obstarávacia cena (cena majetku + nákl. spoj. s obstar.) - reprodukčná obstarávacia cena (znalec porovnaním) - vlastné náklady (priame + nepriame náklady) - menovitá hodnota (hodnota dlhodobej pohľadávky vyjadrená v peňažných jednotkách)

50 Opotrebenie a odpisovanie majetku Materiálne opotrebenie  Zníženie výkonnosti na základe jeho fyzického opotrebenie v dôsledku intenzity využitia, kvality obsluhy, kvality spracovávaného materiálu, režimu atď Ekonomické (morálne)opotrebenie  Relatívne zaostávanie za novými poznatkami vedy a techniky Účtovné - daňové opotrebenie  Účtovné odpisy si podnik stanovuje sám a zohľadňuje v jednotlivých sadzbách predovšetkým stupeň materiálneho, prípadne aj morálneho opotrebenia  Daňové odpisy sú stanovené zákonom o dani z príjmu (4 odpisové skupiny Degresívne Lineárne-rovnomerné odpisovanie

51 Odpisovanie dlhodobého majetku ODPIS je hodnota opotrebenia dlhodobého majetku za určité obdobie (napr. za 1 rok) v peňažnom vyjadrení. ODPISUJE sa zo vstupnej ceny. Druhy odpisov: - účtovné odpisy (vyjadrujú skutočné opotrebenie a podnik si ich výšku určuje sám) - daňové odpisy (ich výšku určuje štát a spôsob výpočtu je podľa zákona o dani z príjmov) Dva spôsoby odpisovania sú rovnomerné alebo zrýchlené.

52 Odpisy hmotného majetku Trieda Lineárna Metóda/rok Doba odpisovania 1 ¼ 4 21/66 31/ /2020

53 Oprávky a zostatková cena OPRÁVKY sú kumulované (spočítané) odpisy za celú dobu odpisovania. ZOSTATKOVÁ CENA predstavuje tú časť ceny dlhodobého majetku, ktorá sa doteraz nepreniesla do hodnoty vyrobených statkov a služieb. Zostatková cena = vstupná cena - oprávky

54 Starostlivosť o hmotný majetok Modernizácia – spôsob zvyšovania technickej a organizačnej úrovne výroby Rekonštrukcia – prestavba priemyselných kompletov na výkonnejšie, modernejšie  Zvýšiť výkonnosť,  Rozšíriť sortiment  Zvýšiť kvalitu  Zvýšiť produktivitu  Riešiť sociálne a ekologické problémy ai.

55 Kapitál = zdroje krytia Zdroje krytia majetku/pasíva  Vlastné imanie - Súhrnná výška kapitálu, ktorú vložili do podniku vlastníci priamo, alebo vzdaním sa použiť vytvorený zisk Základné imanie – vklad podnikateľa, akcionárov Zákonný rezervný fond Kapitálové fondy a fondy zo zisku Nerozdelený hospodársky výsledok z minulých období Hospodársky výsledok bežného obdobia  Cudzie pasíva – Prostriedky patriace iným subjektom, ktoré poskytli na uskutočňovanie prevádzkovej činnosti Dlhodobé úvery Krátkodobé úvery Dlhodobé záväzky Záväzky z obchodného styku Záväzky voči štátu Záväzky voči zamestnancom a i.

56 Vlastný kapitál je základom podnikania Základné imanie (základný kapitál)  Akcie u akciovej spoločnosti (min.1 mil.Sk)  Obchodné podiely u spoločnosti s ručením obmedzeným (min.200 tis. Sk) Kapitálové fondy Rezervný fond Nerozdelený zisk z minulých období Zisk z bežného obdobia Časť zisku, ktorého sa vlastníci dočasne vzdali

57 Prečo podnikateľ používa cudzí kapitál ? Podnikateľ nedisponuje dostatočným vlastným kapitálom na krytie potrebného majetku Vlastník cudzieho kapitálu sa nepodieľa na riadení podniku Cena cudzieho kapitálu je nižšia ako cena vlastného  Cena cudzieho je vyjadrená úrokovou mierou  Cena vlastného kapitálu je vyjadrená podielom zisku po zdanení ku vlastnému imaniu  Marginálna cena vlastného kapitálu sa vzťahuje k výnosnosti vložených prostriedkov u finančných inštitúcií

58 Optimálna kapitálová štruktúra Závisí na :  Cene cudzieho kapitálu  Požiadavke vlastníkov/akcionárov na podiel na zisku/dividendách  Výške dane z príjmu – cena cudzieho kapitálu je daňovo uznateľným nákladom, kým cena vlastného kapitálu je meraná podielom zo zdaneného zisku  Akceptovanosti zadlženosti k celkovému kapitálu zo strany vlastníkov tohto kapitálu  Rentabilite vloženého cudzieho kapitálu (návratnosti)

59 Súvaha = bilancia Fixné aktíva Obežné aktíva Vlastné imanie Dlhodobé pasíva záväzky Čistý pracovný kapitál AktívaPasíva

60 Doplňujúce položky súvahy Prechodné a dohadné položky Také položky aktív a pasív, ktoré prechádzajú do iných účtovných období  Napr. Dodávky uskutočnené, ale do uzatvárania účtovných kníh nevyfakturované  Mzdy za nevyčerpanú dovolenku  Zinkasované nájomné za iné obdobie ako účtovné ai.

61 Zákonitosti súvahy Základné bilančné pravidlo : aktíva sa musia vždy rovnať pasívam Zlaté bilančné pravidlo : Obrátka aktív nesmie byť dlhšia ako obrátka pasív – dlhodobé aktíva musia byť kryté dlhodobými pasívami Čisté obchodné imanie : Aktíva – cudzie pasíva

62 Starostlivosť o hmotný majetok 1. Využívanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku Majetok by mal vynášať viac ako sa do neho vložilo Pokiaľ bol krytý cudzími zdrojmi, výnosy za obdobie splatnosti cudzích zdrojov by mali byť pokryté výnosmi z využívania 2. Využívanie finančných investícií Výnosy Rozširovanie trhového priestoru 3. Starostlivosť o hmotný majetok Majetok je potrebné udržiavať na konkurencieschopnej úrovni Bežná údržba Stredné opravy – pravidelné (plán údržby) Generálne opravy vtedy, ak prínos je vyšší ako vynaložené náklady

63 Starostlivosť o obežný majetok 1. Obežný majetok Starostlivosť o manipuláciu a skladovanie zásob Minimalizácia výrobných zásob (optimalizácia) Proporcionalita medzi úrovňou zásob, časovou konštantou ich dopĺňania na potrebnú úroveň Hladinové zásoby Just in time Prenesenie zodpovednosti za dodávku zásob na dodávateľa Minimalizácia rozpracovanej výroby Odstraňovanie dôb v ktorých NV je bez pohybu Skracovanie manipulačných dôb Voľba integrovaných technológií Skracovanie priebežnej doby výroby

64 Starostlivosť o obežný majetok Optimalizácia zásob hotovej výroby Správne zosúladenie plánu výroby a plánu predaja Skracovanie priebežných dôb výroby a doby medzi objednávkou a dodaním Riadenie pohľadávok Prevencia vzniku nelikvidných pohľadávok Zhodnotenie možností krytia pri stanovení obchodnej politiky Výber a hodnotenie obchodného partnera Dobrá zmluva Zaistenie pohľadávky Starostlivosť o splatnosť pohľadávok Sledovanie Vymáhanie

65 Zdroje Vlastné zdroje  Vlastné zdroje podnikateľa  Obchodné podiely spoločníkov  Emitované akcie  Vytvorený zisk Cudzie zdroje  Úvery  Pôžičky  Emitované dlhopisy  Zmenky a iné cenné papiere  Leasing  Obchodný úver  Odklad platobných podmienok

66 4.lekcia 1. Čo je bilancia a aká je jej štruktúra 2. Aké sú pravidlá pre výšku cudzieho kapitálu 3. Princípy starostlivosti o majetok Literatúra : M.Sedlák : Podniková ekonomika; Elita 1995

67 Čo sú náklady a ich rozdiel s výdavkami Zákon o účtovníctve definuje náklad ako zníženie ekonomického úžitku, ktoré sa prejaví znížením majetku, alebo zvýšením záväzku Náklad je hodnotovým vyjadrením spotreby výrobných faktorov. Vzniká okamihom tejto spotreby. Výdavok je úbytok peňažných prostriedkov, alebo úbytok ekvivalentov peňažných prostriedkov (napr.šeky,zmenky a p.). Náklad v momente jeho peňažného uhradenia stáva výdavkom. Platí : náklad = výdavok.

68 Čo sú náklady a ich rozdiel s výdavkami Nákladom je však aj spotreba časti hmotného majetku – vyjadrovaná ako amortizácia (odpisy), ktoré nemajú podobu výdavku. Náklad vyjadruje hodnotu vstupov podniku

69 Čo sú výnosy a aký je ich vzťah k príjmom Pod výnosom sa rozumie zvýšenie ekonomických úžitkov, ktoré sa prejavuje v raste majetku. Príjem je prírastok peňažných prostriedkov alebo ich ekvivalentov. Pri uhradení výnosu peňažnými prostriedkami sa stáva výnos príjmom. Výnos vyjadruje hodnotu výstupov podniku.

70 Štruktúra nákladov Druhové členenie – povinné pre účtovníctvo – účtovná osnova  Materiálové náklady  Energia a palivo  Služby  Osobné náklady Mzdy Odvody do fondov Sociálne náklady Ostatné osobné náklady  Odpisy  Finančné náklady

71 Štruktúra nákladov Z hľadiska premenlivosti  Variabilné  Fixné Z hľadiska procesov  Priame – vztiahnuté ku konkrétnemu procesu  Nepriame – režijné Výrobné réžie Správne réžie Zásobovacie réžie Odbytové réžie atď

72 Kalkulačné členenie nákladov 1. Priamy materiál 2. Priame mzdy 3. Ostatné priame náklady 4. Prevádzková (výrobná réžia) VLASNÉ NÁKLADY PREVÁDZKY (výroby) 5. Správna réžia 1. – 5. VLASTNÉ NÁKLADY VÝKONU 6. Odbytové náklady 1.– 6. NÁKLADY REALIZOVANÝCH VÝKONOV 7. Zisk (strata) Predajná cena

73 Štruktúra nákladov (druhovo členené) Materiálové náklady  Výrobné  Režijný materiál (pomocný a prevádzkový) Služby  Obsahujú napr. náklady na opravy a udržiavanie  Telekomunikačné náklady  Náklady na leasing a prenájom  Cestovné ai.

74 Zisk Zisk je rozdiel medzi výnosmi a nákladmi Pre potreby daní sa používa pojem hospodársky výsledok  Pre právnické osoby je to rozdiel medzi výnosmi a nákladmi  Pre fyzické osoby rozdiel medzi príjmami a výdavkami Pre potreby riadenia je niekoľko stupňov hospodárskeho výsledky  EBITDA – hospodársky výsledok pred zdanením, úrokmi a bez odpisov  EBIT – hospodársky výsledok pred zdanením a úrokmi (prevádzkový hospodársky výsledok)

75 Úlohy k 5. lekcii 1. Čo sú náklady a aká je ich štruktúra 2. Čo je zisk a ako ho vypočítame 3. Ako sa nazýva rozdiel medzi výkonom a príjmom z hľadiska majetkového 4. Kedy formálne vzniká pojem výkonu 5. Ako sa z majetkového hľadiska nazýva rozdiel medzi nákladom a výnosom 6. Kedy formálne vzniká pojem nákladu 7. Aké môžu mať uvedené rozdiely Zdroje : ľubovoľná učebnica účtovníctva

76 Podstata kalkulácií Otvorený informačný systém, ktorý zahŕňa stanovenie alebo zistenie nákladov, zisku a ceny, vzťahujúce sa na určenú jednotku výkonu Kalkulovanie je činnosť umožňujúca zistiť plánované alebo skutočné náklady na kalkulačnú jednicu Kalkulácia je výsledkom kalkulovania, ktorý vyjadruje výšku nákladov podľa rámcovo určenej štruktúry – kalkulačného vzorca

77 Kalkulácie – ich význam Kalkulácia je základný nástroj pre riadenie nákladov Kalkulácia je rozvrh potreby nákladov vo vzťahu ku kalkulačnej jednici, t.j. Na výrobok, na proces, na organizačnú jednotku Kalkulácie, pokiaľ ich používame na efektívne riadenie nákladov by mali maximálne vyjadrovať ich priamy vzťah k príslušnej jednici – čo najviac sa vyhýbať hromadeniu nákladov do oblasti nepriamych nákladov (réžií) Vypovedacia schopnosť kalkulácie je daná schopnosťou účtovníctva rozvrhovať náklady adresne k ich zdroju vzniku – ABC metóda

78 Vymedzenie funkcií a obsahu kalkulácií Predbežná kalkulácia  Aké náklady sú plánované na výrobok (zákazku)  Aký podiel musí výrobok priemerne prispieť ku krytiu fixných nákladov a zisku  Aký je bežný kalkulačný výpočet cien v danom odvetví a danom trhu  Aký príspevok na úhradu prináša výrobok absolútne vo vzťahu k východiskovej veličine výkonu  Aká úspora času, resp. Materiálu by bola potrebná, aby sa u výrobku, ktorý nepokrýva úplné náklady a zisk, dosiahlo ich plné krytie Plánová kalkulácia  Vychádza z normových údajov plánových nákladov Operatívna kalkulácia  Zistenie krátkodobého vplyvu na plánovaný hospodársky výsledok ako dôsledok pôsobenia operatívnych zmien a odchyliek Výsledná kalkulácia  Aké náklady boli spotrebované na výrobok (zákazku)  Ak vznikla odchýlka voči plánovej kalkulácii, jej dôvody  Vztiahnutie zodpovednosti za vzniknutú odchýlku

79 Riadenie podľa odchýlok Analýza odchýlok je základným nástrojom pre plánovité riadenie Pomocou tejto analýzy jednak overujeme kvalitu plánu a neustále ho zdokonaľujeme, jednak skúmame príčiny odchýlenia sa skutočnosti od plánu s cieľom realizovania optimálnej spätnej väzby pre riadenie Analýza odchýlok musí byť aktuálna a správna

80 Riadenie podľa odchýlok Chyby v plánovaní  Nesprávne východiskové údaje  Nesprávny odhad vývoj Kvantitatívne odchýlky  Odchýlka v spotrebe materiálu alebo práce  Odchýlka v predaji Cenové odchýlky Príčiny odchýlok

81 Kalkulácia podľa úplných vlastných nákladov Priame výrobné náklady  Priame materiálové náklady  Priame osobné náklady  Ostatné priame náklady Technologická výrobná réžia Všeobecná výrobná réžia Náklady na výskum a vývoj Zásobovacia réžia Priame marketingové náklady Marketingová réžia Správna réžia

82 Rozvrhovanie nepriamych nákladov Nepriame náklady je potrebné čo najobjektívnejšie vztiahnuť k tým druhom priamych nákladov ktorým v rozhodujúcej miere slúžia – rozvrhová základňa Napríklad :  Priama technologická réžia môže byť rozvrhovaná na priame osobné náklady alebo na priame náklady celkom  Všeobecná výrobná réžia má vzťah prevažne na priame osobné náklady  Zásobovacie réžia by mala byť rozvrhovaná na priame materiálne náklady  Správna réžia môže byť rozvrhovaná na celkové výrobné náklady  Marketingová réžia môže byť rozvrhovaná na celkové výrobné náklady

83 Kalkulačná metóda neúplných nákladov ( pomocou príspevku na úhradu ) Presne kalkulujeme priame nákladu Rozdiel medzi priamymi nákladmi a cenou je príspevok na krytie fixných nákladov a zisku Príspevok na úhradu je východiskom pre plánovanie rámca čerpania režijných nákladov C – PN = PKFXZ (PKFXZ – Zisk) x výroba < Náklady Controlling nákladov

84 Metóda zlomového bodu (BEP) Objem produkcie Nákl.-výnosy Výnosy Fixné náklady Variabilné náklady Zlomový bod zisk strata

85 Manažérske účtovníctvo Odlišuje sa od finančného účtovníctva tým, že za nositeľa nákladov nepovažuje organizačnú jednotku, ale proces a výrobok Prvotné kritérium rozúčtovania nie je nákladový druh, ale nositeľ – zdroj vzniku nákladu Moderné kalkulačné systémy preto pod kalkuláciou metódou úplných vlastných nákladov nepovažujú ÚVN zoskupené podľa nákladových druhov, ale procesov  Výroba  Vývoj  Marketing, atď.

86 ...podľa princípu „všetko všetkým rovným dielom“...

87 Metóda ABC je manažérsky pohľad na náklady, ktorý zisťuje a hodnotí skutočné príčiny ich vzniku a identifikuje vnútorné rezervy v oblasti nákladov a výkonnosti. Metóda ABC umožňuje presné meranie nákladov, efektívnosti a pridanej hodnoty AKTIVÍT A PROCESOV a nákladov a ziskovosti PRODUKTOV ZÁKAZNÍKOV DODÁVATELOV DISTRIBUČNYCH KANÁLOV Snahou ABC je prevod všetkých nákladov do podoby priamych nákladov Čo je Activity-Based Costing

88 Podstata metódy ABC ZDROJE AKTIVITY NÁKLADOVÉ OBJEKTY ZDROJE NÁKLADOVÉ OBJEKTY Klasická kalkulácia ABC kalkulácia

89 Pozícia modelu ABC v IS podniku Informácie pre riadiacich pracovníkov rozdielne informačné potreby rozdielne metódy rozdielne výstupy Model ABC Finančné účtovníctvo Manažérsky informačný systém Náklady, výnosy Náklady, výnosy Informácie Procesy v organizácií Informácie pre externé subjekty

90 Kontrolné otázky 6.lekcie Čo je kalkulačný systém a čomu slúži ? Popíšte základné druhy kalkulácií Popíšte kalkulačný vzorec Čo je manažérske účtovníctvo a aké sú princípy ABC Odporúčaná literatúra : J.Vysušil – Základy manažmentu, HZ 1996 J.Papula-E.Papulová – Podnikanie, Kartprint 2000 V.Staněk : Zvyšování výkonnosti procesním řízením nákladú; Grada 2003

91 Finančné riadenie Riadenie peňažných tokov  Peňažné príjmy Priame platby Bankové prevody - inkaso  Peňažné platby Priame platby Bankové prevody – prevodné príkazy Zmenky  Cash – flow Rozdiel medzi príjmami a výdavkami Netto CF – rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami Btto CF – rozdiel medzi všetkými príjmami a všetkými výdavkami  Monitorovanie peňažných tokov

92 Finančné riadenie Finančné zdroje  Vlastné  Cudzie Úvery Dlhopisy Záväzky – obchodné úvery leasing

93 Platby Prevodný príkaz  Písomný pokyn banke k úhrade finančnej čiastky z bankového účtu majiteľa na iný bankový účet Inkasný príkaz  Písomný súhlas majiteľa účtu k inkasu z jeho účtu v prospech inej osoby Trvalý prevodný príkaz  Písomný pokyn banke k pravidelnej úhrade finančnej čiastky z bankového účtu majiteľa v prospech inej osoby Zmenka  Cenný papier, ktorým sa zmenečník(výstavca zmenky) zaväzuje vyplatiť majiteľovi príslušnú čiastku

94 Peňažné toky – cash-flow (CF)  Priamy výpočet CF Príjmy – výdavky = prírastok/úbytok peňažných prostriedkov  Nepriamy výpočet CF Prevádzkový CF I - Zisk + odpisy Prevádzkový CF II = CF I +/- obežné aktíva +/- záväzky CF III = +/- investičný majetok CF IV = +/- úvery +/- zvýšenie VI z cudzích zdrojov

95 Možnosti získavania finančných zdrojov Vlastné prostriedky  Ideálne a zároveň aspoň z časti  Veľmi zriedkavé  Bez ich existencie sa prakticky nedá získať externý zdroj Úver  Nevyhnutnosť garancií Venture/seed kapitál Tichý spoločník Kapitálový trh – vypísanie emisie akcií (iba a.s.) Strategický partner Joint venture Leasing

96 Kritériá rozhodovania o cudzích finančných zdrojoch Primárnym kritériom je efektívnosť získaných finančných zdrojov meraná schopnosťou vytvoriť zdroje na vrátenie cudzích zdrojov Cena získaných zdrojov hodnotená však aj s prihliadnutím na daňové výhody

97 Požiadavky pri získavaní cudzích zdrojov Ten kto dáva/vkladá peniaze do podnikania, chce mať jednak garancie, že o ne nepríde a čím je vyššie riziko chce mať vyšší výnos Skúsenosti, referencie, meno, známosti Schopnosť preukázať životaschopnosť zámeru Ochota vzdať sa vlastnej nezávislosti  Vlastník finančných prostriedkov chce mať nad ich použitím kontrolu  Čím vyššia miera rizika, tým vyššia miera kontroly

98 Finančná analýza Finančná analýza je nástroj k rozhodovaciemu procesu o budúcom vývoji podniku  Podnety k operatívnym zákrokom  Podklady pre finančné plánovanie Poskytuje prehľad o finančnej situácii podniku  Vonkajším stakeholderom (zainteresovaným) dáva pohľad ako sa podnik javí navonok – banky, investori, dodávatelia, odberatelia  Vnútorným stakeholderom (vlastníkom, manažérom, zamestnancom) dáva pohľad ako sa premietlo ich úsilie z rôznych oblastí činností do hospodárskych výsledkov Pomáha určiť, ktoré činitele a s akou intenzitou sa na formovaní finančnej situácie podieľali Prameňom sú už zmienené účtovné výkazy – súvaha, výkaz ziskov a strát, výkaz o peňažných tokoch – cash- flow

99 Postup finančnej analýzy Výpočet finančných pomerových ukazovateľov Porovnanie ukazovateľov  V časovom rade  S inými podnikmi v odvetví (benchmarking) Analýza vzájomných vzťahov medzi pomerovými ukazovateľmi Analýza súvislostí s inými procesmi v podniku – najmä výrobných a obchodných procesov Spracovanie návrhu opatrení premietnutých do finančného plánu

100 Okruhy finančných ukazovateľov Ukazovatele likvidity  Likvidita charakterizuje schopnosť hradiť záväzky  Solventnosť je okamžitá schopnosť hradiť svoje záväzky  Likvidnosť je schopnosť premeny jednotlivých majetkových súčastí na pohotové platobné prostriedky Ukazovatele aktivity  Vyjadrenie efektívnosti hospodárenia podniku so svojim majetkom – aktívami Ukazovatele zadlženosti  Kvantifikácia použitia cudzieho kapitálu na financovaní potrieb podniku  Úzka nadväznosť na likviditu – dlhy je potrebné splatiť a na to je potrebné vytvoriť pohotové platobné prostriedky

101 Okruhy finančných ukazovateľov Ukazovatele rentability (výnosnosti)  Vyjadrujú výnosnosť podnikania, obvykle meranú vytváraným ziskom  EVA Ukazovatele trhovej hodnoty  Pohľad „zvonku“ na výnosnosť vkladaného kapitálu

102 Ukazovatele likvidity Okamžitá likvidita = (ideálna hodnota = 1) Finančný majetok Okamžité splatné záväzky Bežná likvidita = (ideálna hodnota = 1,5) Pohľadávky + finančný majetok Krátkodobé záväzky Celková likvidita = (ideálna hodnota= 2,5) Obežné aktíva celkom Krátkodobé záväzky

103 Vypočítajte z uvedených údajov Nafty Gbely likvidity a ich trendy Obežné aktíva celkom Zásoby Dlhodobé pohľadávky Finančný majetok Krátkodobé pohľadávky Krátkodobé záväzky Bankové úvery

104 Ukazovatele zadlženosti Zadlženosť´= Celkový dlh Celkové pasíva Stupeň samo financovania = Cudzí kapitál Vlastný kapitál Krytie úrokov = Zisk pred zdanením + úroky úroky Pomer prevádzkových príjmov a dlhov = Cash - flow dlhy

105 Vypočítajte z predchádzajúcich údajov ukazovatele zadlženosti Zadlženosť – úvery + dlhodobé záväzky/pasíva Pomer cash-flow k dlhom vyjadruje schopnosť tvoriť finančné prostriedky na splácanie dlhov

106 Ukazovatele aktivity Doba obratu zásob = Priemerný stav zásob Spotreba materiálu / 365 Doba obratu pohľadávok = pohľadávky Tržby /365 Doba obratu fixných aktív = Tržby Fixné aktíva (v obst.cene) Doba obratu aktív = Tržby Celkové aktíva

107 Doba obratu záväzkov = –––––––––––––––––––––––– záväzky Spotreba materiálu a služieb

108 Ukazovatele rentability ROA = Čistý zisk Aktíva celkom ROE = Čistý zisk Vlastný kapitál Rentabilita tržieb = Čistý zisk tržby Podobne rentabilita výnosov, nákladov, vložených investícií, vlastného imania ap. EBIT = zisk pred zdanením a úrokmi EBITDA = Zisk pre zdanením, úrokmi a odpismi

109 Ukazovatele trhovej hodnoty P/E = Trhová cena akcie Zisk /1 akciu Kurz akcie = Trhová cena akcie Nominálna hodnota akcie Dividendový výnos = Dividenda na akciu Trhová cena akcie

110 Úlohy 7.lekcie 1. Čo obsahuje finančné riadenie 2. Aké poznáte finančné zdroje 3. Aké finančné ukazovatele poznáte a aká je ich vypovedacia schopnosť? Literatúra : M.Sedlák : Podniková ekonomika, Elite 1995

111 Základné podnikové procesy - podnikové činnosti Hlavné/kľúčové procesy  Bezprostredne viažu na poslanie podniku  Zabezpečujú vznik úžitkovej hodnoty pre externých zákazníkov Vedľajšie procesy  Procesy, ktorých výstupom je úžitková hodnota pre vonkajšieho zákazníka, ale nesúvisia priamo s poslaním podniku Podporné procesy  Zabezpečujú úžitkové hodnoty pre hlavné procesy, ktoré sú pre podporné procesy zákazníkom Manažérske procesy  Stanovujú strategické smerovanie spoločnosti  Vykonávajú strategické riadenie  Uskutočňujú strategický controlling

112 Základné podnikové procesy Hlavné procesy (ich výber závisí od stratégie spoločnosti)  Inovačné procesy Vývoj nových produktov Vývoj a modernizácia výrobných technológií Manažérsko organizačné inovácie  Zmena podnikovej kultúry  Zmena systému riadenia  Inovácia marketingovej/obchodnej politiky  Výroba  Marketing a predaj

113 Základné podnikové procesy Podporné procesy  Logistika Obstarávanie materiálu a služieb Doprava Skladovanie Manipulácia s materiálom a výrobkami  Údržba  Energetické hospodárstvo  Hospodárenie s odpadmi  Personálne procesy  Ekonomické podporné procesy

114 Základné podnikové procesy Manažérske procesy  Tvorba stratégií  Strategický manažment  Strategický controlling  Koordinácia procesov  kontrola

115 Inovačné procesy Cieľom inovačných procesov je generovanie a implementácia takých nových poznatkov, ktoré zabezpečia trvalý, udržateľný rast konkurencieschopnosti spoločnosti Vstupom týchto procesov sú predovšetkým  Poznatky o vývoji vedy a techniky  Poznatky o vývoji konkurencie a trhu  Znalosti a invencia nositeľov inovačných procesov  Strategické ciele spoločnosti Výstupom inovačných procesov sú predovšetkým  Nové, alebo zdokonalené produkty a postupy pre ich výrobu  Nové, alebo zdokonalené procesy výroby, riadenia atď.

116 Fáze inovačných procesov 1. Fáza definovania cieľov inovácií 1. Iniciácia inovácie (lídri, trh, manažéri ai.) 2. Plánovanie inovácie 1. Analýza životného cyklu výrobkov a odvetvia 2. Analýza nových poznatkov vedy a techniky 3. Analýza konkurencie 4. Zosúlaďovanie strategických cieľov spoločnosti s analyzovanými poznatkami 5. Formulácia zadania a plánu inovácie 2. Invenčná fáza 1. Tvorba projektu inovácie 2. Overovanie uskutočniteľnosti projektu 3. Odborné posudzovanie návrhov inovácie

117 Fáze inovačných procesov 4. Tvorba produktu invenčnej fáze inovačného procesu ako vstup pre realizačnú prípravu inovácie vrátane funkčného vzorku (u produktovej inovácie) a jeho funkčného overenia 3. Fáza projektovej prípravy inovácie 1. U produktovej inovácie 1. Konštrukcia produktu 2. Výroba prototypov 3. Skúšky prototypov 4. Technologické príprava produktu 1. Príprava technologických postupov 2. Technologické projektovanie 3. Konštrukcia a výroba náradia a pomôcok 4. Overovanie vyrobiteľnosti produktov

118 Fáze inovačných procesov 5. Marketingová príprava 6. U rozsiahlych inovačných projektov tréning zamestnancov 2. U procesnej inovácie 1. Projektovanie procesnej inovácie 2. Overenie 3. Implementácia 4. Upevňovanie osvojenia procesnej inovácie

119 Výrobný proces V najširšom zmysle sa pod výrobným procesom chápe každé spojenie výrobných faktorov, ktorého výsledkom je tvorba pridanej hodnoty pre zákazníka V užšom zmysle sa pod výrobným procesom chápe zhotovenie hmotných výrobkov, respektíve poskytovanie určitých služieb Výroba rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje efektívnosť podniku  Dosahovaním kvality spracovania produktu  Výškou spracovateľských nákladov

120 Plánovanie výrobného procesu Čo ? Čo ?  Plánovanie výrobného programu Nadväzuje na plán predaja Nadväzuje na plán predaja Obsahuje nielen sortiment výroby, ale aj časové plnenie výroby Obsahuje nielen sortiment výroby, ale aj časové plnenie výroby Ako ? Ako ?  Plánovanie výrobného procesu Kapacitné plánovanie Kapacitné plánovanie  Potreba technologických zariadení  Potreba pracovnej sily Operačné/operatívne plánovanie Operačné/operatívne plánovanie  Rozvrhnutie postupu výroby podľa jednotlivých operácií  Rozvrhnutie prísunu potrebného materiálu

121 Vybrané pojmy výrobných procesov Výrobná kapacita  Maximálny objem produkcie, ktorý môže výrobná jednotka vyrobiť za určitú dobu Výkon výrobného zariadenia  Maximálna schopnosť výroby za jednotku času  Vychádza sa z menovitého výkonu zariadenia a technologickej normy spotreby času Časový fond výroby  Plánovaný počet dní/hodín činnosti za rok  Rešpektuje sa potrebná doba na údržbu, sezónnosť ap.  Nominálny časový fond sa zistí odpočítaním voľných dní a celozávodnej dovolenky

122 Vybrané pojmy výrobných procesov  Využiteľný – efektívny časový fond  Od nominálneho sa odpočítajú plánované prestoje určené na opravy a nastavenia Koeficient celkového využitia výrobných kapacít  Podiel využiteľného časového fondu k nominálnemu časovému fondu Kategorizácia výrobných procesov podľa opakovanosti  Zákazkové výroba  Opakovaná kusová výroba  Malosériová výroba  Sériová výroba  Hromadná výroba  Kontinuálna výroba

123 Vybrané pojmy výrobných procesov Produktivita výrobných procesov  Obecne je produktivita pomerom medzi výstupom a vstupom  Vo výrobnom procese hodnotíme produktivitu práce Hmotným vyjadrením pomeru vyprodukovaných produktov na jedného pracovníka Hodnotovým vyjadrením pomeru vyprodukovanej produkcie na jedného pracovníka  Produktivitu však možno vyjadriť ľubovoľným pomerom vyjadrenia výstupu ku vstupom (napríklad zisk, pridaná hodnota na korunu vstupov, a pod.)

124 Nákup je proces Proces je súhrn na seba nadväzujúcich činnosti, ktoré vytvárajú úžitkovú hodnotu pre zákazníka - vývoj, výrobu Nákupca je preto nositeľom komplexu činností  optimalizácia výberu nakupovaného tovaru, materiálu (napr. pomocou metódy hodnotovej analýzy)  znižovanie nákladov – cenovou politikou, formou obstarávania ap.  plánovanie obstarávania  doprava a skladovanie  zabezpečenie kvality dodávaného tovaru  optimalizácia finančných tokov  eliminácia rizík (kontraktácia a i.)

125 Vývoj prístupu k nákupu v stredoveku bol realizovaný predobraz procesného riadenia v čase priemyselnej revolúcie (18 a 19 stor.) dochádza k špecializácii. Nákup však zostáva doménou majiteľa. 20 roky – Fayol a Taylor – funkcionalistické štruktúry majú cieľ obstarať materiál 50 te roky pozornosť cenám 70 te roky pozornosť kvalite 80 te roky vznik manažmentu nákupu – logistika 90 te roky manažment stratégií a zdrojov 21. storočie – strategické partnerstvo, outsourcing, reinžiniering

126 Význam nákupu nakupovaný materiál a služby sa podieľa na 40 a viac % podnikových nákladov. tento podiel rastie obrátkou nakupovaného materiálu sa výrazne podieľa na náročnosti na prevádzkový kapitál kvalita nakupovaného materiálu rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje výslednú kvalitu produktu rýchlosť obstarávania ovplyvňuje rýchlosť uspokojovania vlastných zákazníkov

127 Ako vplýva riadenie ceny nákupu na zisk ? Materiálové náklady 50 Osobné náklady 20 správne náklady 10 marketingové náklady 10 výskum a vývoj 5 zisk 5 cena 100 Znížme cenu nakupovaného materiálu o 3 % 1,5 o túto čiastku sa nám zvýši zisk, ale je to o 30%!!!!!

128 V+VTPVtest osvoj. výroby výroba tradičný začiatok procesu obstarávania včasný, moderný začiatok obstarávania Graf vstupu procesu obstarávania

129 Očakávania zákazníka = efektívne obstarávanie dosiahnutie optimálneho pomeru cena/ výkon (úžitkovosť) efektívny nákup môže a musí prispievať k tvorbe zisku  nie je to iba otázka ceny – rabaty, diskonty ap.  zabránenie zbytočného vzniku nákladov  zabránenie nákupu zbytočných vlastností, funkcií ap.  adekvátnosť kvality Hodnotová analýza

130 Hodnotová analýza v obstarávaní Prinesie používanie produktu úžitok ? Zodpovedajú obstarávacie náklady úžitkovosti ? Potrebujeme všetky vlastnosti ? Je možné pre požadovaný účel získať niečo lepšie ? Je možné požadovanú časť vyrábať efektívnejšie ? Môže sa použiť štandardný výrobok ? Je výrobok vyrábaný technológiou, ktorá zodpovedá množstvu ? Môže nám niekto ponúknuť to isté lacnejšie ? Kupuje to niekto lacnejšie ?

131 Čo treba mať pri nákupe prioritne na pamäti Nepotrebný alebo príliš drahý nákup znamená  Zníženie zisku  Zníženie produktivity  Zníženie konkurencieschopnosti  Zvýšenie nárokov na dodatočný kapitál

132 Dodávateľ - odberateľ obaja sú na rovnakej lodi s rovnakým cieľom uzavrieť obchod trvalý vzťah – obojstranne výhodný

133 Nákup ? Obstarávanie ? Logistika ? Nákup = obstarávanie Logistika = vyšší pojem  obsahuje nielen nákup ale aj skladovanie a vnútropodnikovú manipuláciu a distribúciu Materiálový manažment

134 Logistika Nákup Výroba Predaj Stanovenie tovaru, ktorý sa má obstarať : druh, odkiaľ a za akých podmienok Doprava a skladovanie nákupu Logistika nákupu Logistika výrobyLogistika predaja Činnosti so spracovaním materiálu Ďalšia doprava polotovarov a hotových výrobkov Nakúpeného tovaru Skladovanie a ďalšia doprava vyrobeného tovaru Rozhodnutia o expedícii : ktoré, kde a za akých podmienok

135 Príslušnosť činností podniku k logistike Obstarávanie 94 % Skladovanie 92 % Odbyt 90 % Vnútropodniková doprava 84 % Plánovanie a riadenie výroby 71% Kontrola kvality 20 % Výroba 8 %

136 Funkcie materiálové manažmentu - logistiky efektívni dodávatelia ako partneri ciele obstarávania zdokonaľovanie kvality vysoký stupeň služieb podpora iných procesov predaja, vývoja, konštrukcie štandardizácie, kalkulácie podnikové ciele cena/úžitok spokojný zákazník nízke náklady : materiálu dopravy skladovania administratívy nízke riziko a nepracujúci kapitál minimalizácia nepracujúceho kapitálu v skladoch, poškodenia ap. optimalizácia minimalizácia

137 Náklady na logistiku Náklady na riadenie a systém náklady na obstaranie náklady na zásoby náklady na skladovanie náklady na dopravu náklady na manipuláciu Podiel nákladov na logistiku, podľa rozdielnych hodnotení, sa pohybuje od 14 do 25%.

138 Profil moderného nákupcu základným atribútom nákupcu je podnikavosť a kreatívnosť dobrá znalosť podniku, jeho organizácie a produktov schopnosť myslieť analyticky, systémovo a kauzálne široký rozhľad znalosť trhov, produktov, podmienok ap. schopnosť vykonávať hodnotovú analýzu schopnosť komunikácie, kooperatívnosť, schopnosť vcítiť sa do pozície iných mobilnosť a iniciatívnosť zodpovednosť cieľavedomosť a dôslednosť jazykové znalosti a znalosti moderných IT technológií

139 Základné činnosti nákupu Žiadosť o cenovú ponuku  skúmame pomer cena/výkon (úžitkovosť)  vierohodnosť ceny  relevantnosť ponuky  porovnanie rôznych cenových ponúk  vo vybraných prípadoch vyžiadanie vzoriek Hodnotenie cenovej ponuky  obsah a rozsah cenovo hodnotenej dodávky  parita, mena, platobné podmienky, záruky, popredajný servis  financovanie (leasing, prenájom, dodávateľský úver) – najmä u investičných dodávok  záruky dodania, dodacie lehoty  zhodnotenie rizík

140 Základné činnosti nákupu Negociácia  stanovenie termínu  dohoda o podmienkach dodávok  dohoda o cenovej elasticite (množstevné rabaty, bonusy, zľavy)  dohody o riešení zmeny vonkajších podmienok (inflácia, kurzové zmeny ap.)  dohody o riešení odchyliek (reklamácie, spory) Uzavretie zmluvy Objednávka  potvrdenie objednávky Uskutočnenie dodávky  sledovanie dodávky  kontrola na príjme (množstvo, kvalita)

141 Základné činnosti nákupu Faktúra a jej likvidácia  porovnanie s dodacím listom, event. príjemkou  úhrada faktúry Reklamácia  písomne s jasným popisom reklamovanej skutočnosti Obal, likvidácia, recyklácia  rešpektovanie zákona o odpadoch  dohoda s dodávateľom  ekologické obstarávanie (ISO 14000)

142 Systematika nákupu Objednať vie každý – nie však nakupovať primárne je porovnávanie ceny a úžitkovosti čím zložitejší produkt, tým väčšia starostlivosť pri analýze nekupovať také vlastnosti, ktoré nepotrebujeme pri nákupe sledovať obojstrannú výhodnosť - partnerstvo nezabúdať na environmentálny rozmer nákupu

143 Environmentálne aspekty nákupu vylúčiť likvidáciu – nepoužívať objemné obaly, vratné znížiť odpad využiť odpad zbierať a triediť odpad recyklovať odpad zničiť odpad – bezpečne, pokiaľ možno mechanicky, nie chemicky predĺžiť životnosť a využiteľnosť V mnohých prípadoch tento prístup vedie k úsporám nákladov - ISO 14000

144 Proces predaja Tento proces obsahuje subprocesy  Získania zákazníka  Negociácie predajnej transakcie  Dodanie produktu zákazníkovi a jeho prevzatie zákazníkom  Po predajná starostlivosť o produkt u zákazníka V širšom zmysle je predaj súčasťou marketingových procesov, ktoré obsahujú  Riadenie produktového portfólia  Riadenie cenovej politiky  Riadenie podporných predajných aktivít  Riadenie distribúcie a uskutočňovania predaja

145 Úlohy 8.lekcie 1. Aké základné procesy má podnik, aká je ich klasifikácia 2. Aké sú štruktúrované základné procesy 1. Inovačný proces 2. Výrobný proces 3. Proces nákupu 4. Proces predaja Literatúra : M.Sedlák : Podniková ekonomika, Elita 1995

146 Základné pojmy podľa obchodného zákonníka Obchodné záväzkové vzťahy  Ustanovenia o uzatváraní zmluvy Rokovanie o uzavretí zmluvy Verejný návrh na uzavretie zmluvy a jeho účinky Obchodná verejná súťaž  Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy  Zabezpečenie záväzku  Porušenie zmluvných povinností  Premlčanie

147 Základné pojmy podľa obchodného zákonníka Osobitné ustanovenia o niektorých obchodných záväzkových vzťahoch  Vymedzenie kúpnej zmluvy  Povinnosti predávajúceho  Nadobudnutie vlastníckeho práva  Povinnosti kupujúceho  Dojednania v súvislosti s kúpnou zmluvou Kúpa na skúšku Cenová doložka

148 Ustanovenia o uzatváraní zmluvy Rokovanie o uzavretí zmluvy  Dohoda, že určitá nepodstatná časť zmluvy sa dohodne dodatočne, sa považuje za podmienku platnosti tejto zmluvy, pokiaľ sa strany nedohodnú inak  Ak si strany pri rokovaní o uzavretí zmluvy vymenia informácie označené za dôverné, nesmie ich druhá strana prezradiť tretej osobe ani keď sa zmluva neuzatvorí  Zmluva vyžaduje pre platnosť písomnú formu iba v prípadoch ustanovených zákonom alebo keď jedna strana prejaví záujem aby zmluva bola uzavretá v písomnej forme  Česť zmluvy môže určiť aj odkazom na všeobecné dodacie podmienky

149 Ustanovenia o uzatváraní zmluvy Obchodná verejná súťaž  Kto vyhlási neurčitým osobám súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy robí tým výzvu na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy  Na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže sa vyžaduje aby sa písomne všeobecným spôsobom vymedzili predmet požadovaného záväzku a zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy, určila sa spôsob podávania návrhov, termín predkladania a lehota na oznámenie vybraného návrhu  Vyhlasovateľ nemôže vyhlásené podmienky dodatočne meniť  Návrh možno do súťaže zaradiť iba vtedy, ak plne vyhovuje podmienkam súťaže

150 Ustanovenia o uzatváraní zmluvy  Predložený návrh nemožno odvolať po uplynutí lehoty určenej v podmienkach súťaže pre predkladanie návrhov  vyhlasovateľ vyberie najvhodnejší z predložených návrhov a oznámi jeho prijatie spôsobom a v lehote, ktoré určujú podmienky súťaže  Vyhlasovateľ je povinný prijať návrh, ktorý sa vybral podľa podmienok súťaže, pričom má právo odmietnuť všetky návrhy  Vyhlasovateľ je povinný bez odkladu po ukončení súťaže upovedomiť účastníkov súťaže, ktorí neuspeli, že ich návrhy odmietli.

151 Ustanovenia o uzatváraní zmluvy Zmluva o budúcej zmluve  Zaväzuje sa ňou jedna alebo obe strany uzavrieť v určitej dobe zmluvu s predmetom plnenia, ktorý je určený obecným spôsobom  Zaviazaná strana je povinná uzavrieť zmluvu bez zbytočného odkladu po vyzvaní druhou stranou  Nesplnenie záväzku uzavrieť zmluvu môže byť dôvod pre vymáhanie náhrady škody

152 Osobitné úpravy niektorých obchodných záväzkových vzťahov v nákupe Kúpna zmluva Zmluva o skladovaní Zmluva o dielo Komisionárska zmluva Mandátna zmluva Zasielateľská zmluva Zmluva o preprave vecí

153 Kúpna zmluva Presná identifikácia dodávateľa odberateľa (názov, adresa, IČO, štatutár) Predmet dodávky Cena  zľava, rabaty, parita, bonus, náklady na inštaláciu, DPH Cenová elasticita  kurzové zmeny, inflačné dodatky  zníženie ceny – podmienku  cenová rezerva Termín dodávky

154 Kúpna zmluva Obchodné podmienky  dodacie termíny  miesto dodávky  Incoterms  obaly  poistenie  preclievanie  záruka  zem pôvodu  platobné podmienky, prípadne forma financovania plnenia zmluvy  forma garancie plnenia zmluvy

155 Kúpna zmluva Kúpna zmluva Technické podmienky  technické parametre  potvrdenia o certifikátoch  požiadavky na bezpečnosť  riešenie environmentálnych požiadaviek  spôsob merania presnosti  inštalácia  spôsob uvedenia do prevádzky  náhradné diely  servis  spôsob použitia  rozsah sprievodnej obchodno-technickej dokumentácie

156 Kúpna zmluva Spoločné ujednania  platnosť zmluvy  riešenie sporov  forma komunikácie  možnosť zrušenia zmluvy  dátum podpisu  podpis štatutárnych predstaviteľov

157 Úlohy 9.lekcie Aká je štruktúra záväzkových práv podľa obchodného zákonníka Aké sú základné náležitosti kúpnej zmluvy Literatúra : Obchodný zákonník

158 Cenová politika Cenové parity Uvádzacie ceny Štruktúra ceny Stavba ceny Odvodzovanie od cien konkurencie Odvodzovanie od podobnosti výrobku Nákladová stavba Obligatórne súčasti ceny  Výrobná cena – ex-works  Cena na dealera, distributora – marža, rabat, provízia  Cena na zákazníka – DPH, zľava

159 Cenová politika Než ponúkneme kupujúcemu cenu, mali by sme uskutočniť niekoľko prepočtov – kalkulácií (v ktorých m.i. musíme zohľadniť aj cenotvorné faktory makroprostredia a mikroprostredia)

160 Cenová politika Čím zložitejšia distribučná cesta, tým sa podiel výrobnej ceny znižuje, najmä pri cenách pre zahraničných odberateľov je treba pri stavbe ceny kalkulovať s : Zahraničnou cenou v obchodnej parite Zahraničné úroky Prepravné, skladné, poistné Provízia Náklady na prevzaté riziká Vnútorný úrok Obchodné prirážky a zrážky (obchodné rozpätie alebo maržu) Garančný paušál Zľavy Clo Náklady so zaobstaraním dokladov, povolení, certifikátov

161 Cenová politika Musia byť zohľadňované možné zmeny v predpisoch vydávaných príslušnými orgánmi (dovozná prirážka,DPH,spotrebné dane, všeobecný systém preferencií a preferenčné clá) Treba ovládať čo možno kalkulovať ako náklad a čo len zo zisku (penále, škody, sponzorstvo) Treba zohľadniť aké riziká nás v súvislosti s realizáciou obchodného prípadu čakajú – riziko nezaplatenia, poistenie exportu, náklady colného konania, poplatky za akreditív ap. Zahraničné firmy sú mimoriadne kreatívne v účtovaní mimoriadnych výloh, poplatky za zdržné kontajnerov za predĺženie a zmenu akreditívnych podmienok, za zistené nedostatky

162 Cenová politika – cenové parity Incoterms 2000 EXW – Ex Works (named place) – zo závodu (stanovené mesto) FAS – Free Alongside Ship (named port of shipment) – vyplatené k boku lodi (stanovený prístav nakládky) FOB – Free on Board – vyplatené na palubu lode (stanovený prístav) CFR – Cost and Freihgt – náklady a dopravné platené do stanoveného miesta určenia CIF – Cost,Insurance anf Freight – náklady,dopravné platené do miesta dodania CPT – dopravné platené do stanoveného miesta určenia CIP – dopravné a poistné platené do stanoveného miesta určenia DAF – dodané na hranice (určené miesto)

163 Úlohy 10. lekcie 1. Na základe čoho stanovuje podnikateľ cenu a čo musí pri jej konštrukcii zohľadňovať ? 2. Čo sú Incoterms ? 3. Čo je parita ceny ? Odporúčaná literatúra: Incoterms 2000 – SOPK Zásady a postup tvorby cien – Management Press 1997

164 Rozbory a analýzy Rozbory a analýzy sú nevyhnutným zdrojom pre riadenia podniku – zabezpečuje potrebnú spätnú väzbu pre správne rozhodnutia Rozbory odhaľujú súvislosti medzi podnikovými javmi a výsledkami Podmienkou kvalitných rozborov sú  Vierohodné vstupné informácie  Správne rozborové metódy Rozbory sú orientované na  Statické hodnotenie javov, procesov, podnikov  Dynamické hodnotenie javov, procesov, podnikov

165 Rozbory a analýzy Rozbory využívajú  Štatistické metódy  Deskriptívne metódy  Logické metódy  Porovnávacie metódy Štatistické metódy vychádzajú z numerických hodnotových alebo naturálnych vstupných informácií a používajú bežné štatistické výpočty  Porovnávajú skutočný vývoj s plánovaným  Porovnávajú dynamiku vývoja v čase Deskriptívne metódy popisujú javy, procesy, podniky z jeho kvalitatívnej stránky

166 Rozbory a analýzy Logické metódy využívajú metódy formálnej logiky (spravidla s využitím výrokovej logiky – plní, neplní, plní čiastočne ap.) Porovnávacie metódy – sú spravidla využívané pre porovnanie s inými podnikmi, podobnými procesmi, alebo javmi. Môžu uvádzať výsledky verbálne, alebo numericky pomocou expertských výrokov a hodnotení

167 Audit – osobitná forma rozboru Interný audit  Systematický metodický prístup k hodnoteniu a zlepšeniu efektívnosti rizík, riadiacich a kontrolných procesov a správy a riadenia organizácií  Porovnávanie reálnej situácie s prijatými štandardami  Hľadanie spôsobu ako dosiahnuť vyššiu efektívnosť prostredníctvom neustáleho zdokonaľovania uplatňovanej stratégie, používaných metód, systémov a postupov  Audit je založený na analýze javov, ich hodnotení, spracovaní odporúčaní, návrhov a informácií  Základné úlohy interného auditu : Uskutočňovať neustále analýzu spoločnosti Overovať spoľahlivosť a vhodnosť informačného systému spoločnosti

168 Audit – osobitná forma rozboru Kontrolovať správne plnenie politiky rozvoja, noriem a pokynov spoločnosti Informovať vedenie o všetkých nepravidelnostiach alebo anomáliach s odporúčaním ako ich odstrániť Vyhodnocovať a zabezpečovať efektívne vynakladanie zdrojov spoločnosti Spolupracovať s externým auditom Venovať pozornosť novým tendenciám a poznatkom systémov riadení Robiť špeciálne štúdie Externý audit  Uskutočňujú nezávislí odborníci, ktorý zabezpečujú špičkovú úroveň výsledkov auditu, nezávislého od vnútorných podmienok spoločnosti

169 Úlohy 11.lekcie Aké druhy auditu sa v podnikoch vykonávajú Aké je poslanie interného a externého auditu Literatúra : M.Synek : Manažerská ekonomika, Grada 2003


Download ppt "Podniková ekonomika učebné texty Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom Ing. Jaroslav JAMBOR, PhD. LS 2009/2010."

Similar presentations


Ads by Google