Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Podniková ekonomika učebné texty

Similar presentations


Presentation on theme: "Podniková ekonomika učebné texty"— Presentation transcript:

1 Podniková ekonomika učebné texty
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom Ing. Jaroslav JAMBOR, PhD. LS 2009/2010

2 O čom to bude ? Podnikanie a podnik. Životný cyklus podniku. Typológia podnikov. Právne formy podnikania. Výrobné faktory podniku. Náklady a výnosy. Majetok podniku – investičný a obežný. Bilancia. Charakteristika transformačného procesu. Hodnotové vyjadrenie podnik. činností - teória nákladov. Plánovanie a riadenie nákladov Princípy účtovníctva Manažérske účtovníctvo Riadenie majetku, finančná analýza Získavanie finančných zdrojov Rozborová a analytická činnosť Podnikové procesy

3 0dporúčaná literatúra:
Lorko, M.: Podniková ekonomika. Dubnica nad Váhom: MiF s.r.o., ISBN Majdúchová, H., Neumannová, A.: Podnikové hospodárstvo pre manažérov. Bratislava: Iura Edition, ISBN Synek, M. a kol.: Manažerská ekonomika. Praha: Grada ISBN Zákony a zákonníky SR súvisiace s ekonomikou, účtovníctvom a podnikaním.

4 Podmienky pre absolvovanie predmetu
Aktívna účasť na prednáškach a na seminároch, spracovanie minimálne 5 prípadových štúdií Písomný test s minimálnou úspešnosťou na 60%, prípadne pohovor so skúšajúcim Podmienkou pre účasť na skúške je 100% účasť na seminároch, dosiahnutie aspoň 60%-nej kvalitatívnej úspešnosti v prípadových štúdiách v rámci seminárnych prác

5 1. lekcia Charakteristika podniku, podnik ako systém
Faktory podnikateľskej činnosti - vstupy , výstupy, transformačný proces, hospodárnosť výroby, výrobné faktory, vnútorná štruktúra podniku Činnosti podniku Spoločný menovateľ výkonnosti a náročnosti je EURO

6 Charakteristika podniku
PODNIK je základnou hospodárskou jednotkou v národnom hospodárstve. Využíva výrobné faktory (vstupy) na výrobu statkov a poskytovanie služieb (výstupov), ktoré sú určené na predaj a slúžia na uspokojenie potrieb. ZLOŽKY PODNIKU: osobné (zamestnávatelia, zamestnanci...) hmotné – fyzický kapitál (budovy, stroje materiál, pôda...) nehmotné statky (ochranná známka, patenty, licencie, ...)

7 Charakteristika podniku
Aby podnik mohol samostatne rozhodovať musí mať: Ekonomickú samostatnosť (sloboda v podnikaní) Právnu samostatnosť (samostatné vystupovanie vo vlastnom mene, preberá záväzky a nesie zodpovednosť) OKOLIE PODNIKU je súhrn prvkov, ktoré sa nachádzajú mimo podniku a s ktorými má vzťahy (dodávatelia, odberatelia, verejnosť, konkurencia, štát, finančné inštitúcie)

8 Funkcie podniku 1. Ekonomická funkcia Zásobovacia Výrobná Odbytová
Personálna Finančná Vedecko-technická 2. Mimoekonomická funkcia Sociálna Bezpečnostná Ekologická Kultúrno-spoločenská vzdelávacia

9 Čo je podnikanie ? Cieľavedomá sústavná činnosť
Pôsobenie na trhu – uspokojovanie zákazníka Boj s konkurenciou Tvorba zisku Podstupovanie rizika Definícia podľa obchodného zákonníka §2,ods.1 „Podnikanie je sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku“

10 Definícia pojmu „podnikanie“
Podnikanie je tvorivé rozvíjanie firmy v konkurenčných podmienkach trhovej ekonomiky P.Drucker Podnikanie je ľudská činnosť, ktorá je zameraná na dosiahnutie rovnovážneho stavu v ekonomike M.Kinzner Podnikanie je ... Vlastnosť človeka, jeho umenie inovovať, motivovať, vytvárať a využívať príležitosti na rozvoj výrobnej a hospodárskej činnosti , na zvýšenie prosperity podnikateľského subjektu – M. Kupkovič

11 Podnikanie a teória Každá praktická činnosť je založená na teórii aj keď si to podnikatelia neuvedomujú Podnikanie je založená na teórii ekonomiky a spoločnosti Základom tejto teórie sú permanentné zmeny Charakteristikou zdravej spoločnosti je dynamická nerovnováha, ktorá je trvale vyrovnávaná zmenami-inováciami Úspešný podnikateľ neustále vyhľadáva zmeny, reaguje na nich a využíva ich ako svoje príležitosti (P.Drucker)

12 Meradlo úspešnosti Spokojnosť zákazníkov
Podiel na trhu Dynamika rastu predaja Tvorba zisku – jeho dlhodobá udržateľnosť Rentabilita Dynamika rastu zisku Výnosnosť vloženého kapitálu

13 Systém - podnik Systém je súbor prvkov, ktoré sú vzájomne previazané a zabezpečujú transformáciu vstupov na výstupy Správanie systému je spôsob a forma odozvy na okolité podnety Každý podnik má atribúty systému s prvkami, ktoré nazývame procesy Každý proces možno tiež označiť ako systém, pričom pod prvkami chápeme jednotlivé činnosti a na nižšej úrovni aktivity Výstupmi podniku sú produkty, zisk, odpad a vplyv podniku na relevantné okolie prostredníctvom priamych a nepriamych pôsobení, ktoré vytvárajú jeho chovanie

14 Definícia podniku podľa Obchodného zákonníka
„Podnikom sa na účely zákona rozumie súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práca a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku, alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť“.

15 Znaky (vlastnosti )podniku
1) Indeferentné znaky: - kombinácie indeferentných produkčných faktorov princíp hospodárnosti (ekonomický princíp) princíp finančnej rovnováhy 2) Systémovo závislé znaky: princíp súkromného vlastníctva princíp autonómie princíp ziskovosti

16 Ako súvisí systém s podnikaním
Ak skúmaný systém má charakteristické znaky podnikania, hovoríme o podnikateľskom systéme, alebo o podniku Vstupy podniku : Kapitál Ľudské zdroje Materiál a suroviny Energie Stroje a zariadenia Informácie Know-how Služby ktoré si podnik nezabezpečuje sám

17 Ako súvisí systém s podnikaním
Výstupy : Produkty Zisk Odpad Vnútorná štruktúra : Procesy Aktivity Kapacita Ľudia Stroje Zdroje (zásoby, peniaze) Správanie podniku: Spôsob interakcie so stakeholderami a prostredím

18 Ktoré kľúčové zmeny súčasnosti sú pre podnikanie rozhodujúce ?
Informačné technológie – prístup k informáciám bez hraníc; obrovský rast informačných zdrojov; technologické možnosti IT Svet je oveľa viac konkurenčný a konkurenti prichádzajú spoza hraníc tradičného podnikateľského prostredia Ziskové rozpätie klesá; zvyšuje sa tlak na náklady Zákazníci sú menej lojálni, ale viac prieberčiví Všetci sme súčasťou globálnej ekonomiky; zemepisné hranice strácajú svoj význam Výrobné a technologické konkurenčné výhody sú čoraz krátkodobejšie Kritickým bodom konkurencieschopnosti sa stáva čas Žijeme stále vo väčšej neistote a nepredvídateľnom vývoji

19 Čo predchádza podnikaniu
Rozhodnutie o právnej forme podnikania Povinná registrácia podnikateľa Registrácia na živnostenskom úrade pre FO aj PO U právnických osôb vyhotovenie spoločenskej zmluvy, alebo stanov a ich následná registrácia na obchodnom registri Registrácia na Daňovom úrade Registrácia zamestnancov v Sociálnej poisťovni, Zdravotných poisťovniach a úradoch práce Otvorenie podnikateľského bankového účtu (povinné iba u PO) Podľa charakteru podnikania súhlas ďalších orgánov Spracovanie podnikateľského zámeru Zabezpečenie finančných prostriedkov Technické a personálne zabezpečenie

20 Aké kritériá použijeme pri výbere vhodnej právnej formy ?
Podnikateľské riziko – spôsob a rozsah ručenia Počet zakladateľov Nároky na počiatočný kapitál – finančné možnosti Administratívna náročnosť Ašpirácia na rozsah riadenia podniku Predmet podnikania Daňová náročnosť

21 Najdôležitejšie právne formy podnikania
Fyzická osoba Obchodné spoločnosti : Osobné Verejná obchodná spoločnosť Komanditná spoločnosť Kapitálové Spoločnosť s ručením obmedzeným Akciová spoločnosť Družstvá Štátne podniky Ostatné formy

22 Počet procedúr potrebných na začatie podnikania
Štát Počet krokov Slovenská republika 10 Česká republika Maďarsko 5 Rakúsko 9 Nemecko Holandsko 7 Priemer strednej a východnej Európy OECD

23 Trvanie založenia spoločnosti
Štát Trvanie založenia spoločnosti Slovenská republika 98 (do konca ); cieľ pre budúci rok Česká republika 88 Maďarsko 65 Rakúsko 29 Nemecko 45 Holandsko 11 Stredná a východná Európa – priemer 48 OECD – priemer 30

24 Administratívno – právne zabezpečenie podnikania
Ohlasujúce a povoľujúce operácie Ohlasovacia povinnosť voči DÚ Ohlasovacia povinnosť voči NÚP, SP, ZP Ohlasovacia povinnosť voči miestnym orgánom Právne zabezpečenie Poistenie podnikania Dobre formulované zmluvy Povinné zabezpečenie účtovnej evidencie U FO jednoduché účtovníctvo U PO podvojné účtovníctvo Povinnosť predkladania štatistických hlásení ŠÚ Registrácia autorských práv, ochrana vlastníctva

25 Rozdiely v činnostiach vykonávaných podľa stavu podnikania
Začínajúce podnikanie Rozpracovanie podnikateľského zámeru Administratívno-organizačné budovanie Útok na trhovú pozíciu Vytváranie mena – image, goodwill Existujúce podnikanie Udržanie trhu, prípadne expanzia Budovanie a zdokonaľovanie systémov riadenia, kvality ap. Riadenie procesov inovácií, uskutočňovanie zmien Udržanie podnikateľského ducha

26 Transformačný proces, hospodárnosť výroby, podnikové výrobné faktory
Podnikový transformačný proces predstavuje činnosti zamerané na premenu vstupov na výstupy. Tvoria ho tri základné fázy: obstarávanie vstupov vytváranie podnikových výkonov odbyt (predaj statkov a služieb) Transformačný proces musí prebiehať EFEKTÍVNE, aby bola zabezpečená maximalizácia zisku. -maximalizácia výstupov, minimalizácia vstupov, optimalizácia vstupov a výstupov =Pri minimálnych vstupoch dosiahnuť maximálne (optimálne) výstupy=

27 Podnikové výrobné faktory
ELEMENTÁRNE - základné práca, pôda (prírodné zdroje), kapitál DISPOZITÍVNE – odvodené plánovanie, organizovanie, rozhodovania (vedenie ľudí), kontrola

28 Úlohy 1. lekcie Čo je podnikanie a podnik ?
Popíšte podmienky pre založenie právnych subjektov podľa obchodného zákonníka a podmienky pre živnosť fyzických osôb Čo znamená pojem štatutárny orgán a aká je jeho forma v jednotlivých typoch obchodných spoločností Zdroj : Obchodný zákonník Živnostenský zákon

29 Ako meriame fungovanie podniku
Naturálnymi ukazovateľmi Hodnotovými ukazovateľmi Vstupy ako náklady a výdavky Výstupy ako výnosy a príjmy Efektívnosť ako rozdiel medzi výstupom a vstupom, alebo ako pomer medzi výstupom a vstupom (účinnosť, výťažnosť) Vnútorná štruktúra je meraná Kapacitou vo forme schopnosti produkovať určité množstvo produktov, množstvo časovej kapacity podľa druhov výrobného zariadenia a inými naturálnymi veličinami ktoré zodpovedajú danému charakteru výroby Ľudskými zdrojmi - počtom zamestnancov ich a kvalifikačnou štruktúrou Strojmi prostredníctvom obstarávacej a zostatkovej hodnoty

30 Ako meriame fungovanie podniku
Zásobami prostredníctvom obstarávacej hodnoty a naturálnych veličín podľa štruktúry Aktivity osobitne nemeriame, mohli by sme však merať ich nákladovú náročnosť Vstupy oceňujeme obstarávacími cenami – cenami za ktoré boli vstupy nakúpené Výstupy oceňujeme alebo vlastnými nákladmi (pokiaľ ešte neboli predané), alebo prostredníctvom výrobných cien (tzv.ex-works) Uvedené vstupné údaje sú ďalej spracovávané za nasledovné oblasti: Sledovanie výrobných fondov Meranie produkcie Meranie produktivity Ostatné merania fungovania podniku

31 Ako meriame fungovanie podniku
Meranie výrobných fondov Meranie obnovy a rozšírenej reprodukcie hmotného a nehmotného majetku Štruktúra a technicko-ekonomická úroveň hmotného a nehmotného majetku Využitie výrobných fondov Meranie využitia zásob Meranie produkcie podniku Absolútne ukazovatele produkcie Rovnomernosť produkcie Sortiment produkcie Kvalita produkcie Dynamika produkcie

32 Ako meriame fungovanie podniku
Meranie produktivity práce Ľudské kapacity Obecný ukazovateľ produktivity práce Špecifické ukazovatele produktivity práce Meranie nákladov a nákladovosti Meranie technicko-ekonomickej úrovne

33 Ako meriame fungovanie podniku
Uvádzané meradlá sú predmetom štatistiky, ktorá je Číselným vyjadrovaním ekonomických javov podniku sa zaoberá ekonomická štatistika Od matematickej štatistiky sa odlišuje tým, že jej východiskovým základom je ekonomická teória, ktorých zákonitosti ekonomická štatistika overuje Ekonomická štatistika je jedným zo základných nástrojov riadenia

34 Úlohy 2.lekcie Nájdite v literatúre konkrétne ukazovatele za jednotlivé oblasti ekonomickej štatistiky a spôsob ich výpočtu Zdroje: Odborná literatúra ekonomického zamerania Časopisecké a novinové zdroje (Trend, Profit, Hospodárske noviny, Ekonom a pod.)

35 Vnútorná štruktúra podniku
Funkčné členenie podniku Procesná štruktúra Operačné procesy zabezpečujúce vlastnú výkonnú činnosť podniku Podporné procesy Riadiace a administratívne procesy Transformačná štruktúra Hmotných a energetických tokov Personálnych tokov Informačných tokov Hodnotových – finančných tokov

36 Vnútorná štruktúra podniku
Funkčná štruktúra Inovačná funkcia Produkčná funkcia Personálna funkcia Obchodná funkcia Ekonomická funkcia Prevádzková funkcia

37 Typológia podnikov Národohospodárske hľadisko Vlastníctvo
Primárny sektor – poľnohospodárstvo a ťažba surovín Sekundárny sektor – priemysel a stavebníctvo Terciárny sektor – služby Kvartárny sektor – informačné služby, vedecko-výskumná činnosť Vlastníctvo Štátne Hospodárske Rozpočtové Príspevkové Kolektívne (družstvá, občianske združenia)

38 Typológia podnikov Hľadisko zisku Hľadisko právne Súkromné
Spoločné – obchodné spoločnosti Hľadisko zisku Ziskové Neziskové Hľadisko právne Štátne podniky Spoločnosti s ručením obmedzeným Akciové spoločnosti Družstvá Verejné obchodné spoločnosti Komanditné spoločnosti Osobné podniky založené podľa živnostenského zákona alebo i. Kapitálové spoločnosti

39 Typológia podnikov Hľadiská rozsahu pôsobnosti Hľadisko veľkosti
Spoločnosti zriadené osobitnými zákonmi Hľadiská rozsahu pôsobnosti Obecné Regionálne Celoštátne Medzinárodné Hľadisko veľkosti Mikropodniky (do 10 zamestnancov) Malé (11-50 zamestnancov) Stredné (51 – 500) Veľké (501 a viac)

40 Typológia podnikov Hľadisko užívateľa
Výrobné podniky – plná zainteresovanosť na zisku Organizácie služieb Vládne sociálne inštitúcie Nemocnice Školy Väzenie Verejno – prospešné organizácie Polícia, armáda, hasiči, štátna správa Vzájomne prospešné podniky Kluby Dobročinné spolky Náboženské spolky Stavovské organizácie ap.

41 Národohospodárske výrobné faktory
Práca ako pôvodný faktor Príroda ako pôvodný faktor Kapitál ako odvodený faktor Kryjúci reálny majetok NH – stroje, nástroje, materiál Poznatky ako odvodený faktor

42 Klasifikácia výrobných faktorov
Ľudský pracovný výkon Využívané zariadenia Spotrebovávané materiály, suroviny a energia Dane, penále, ako aj ostatné povinné záväzky, úroky, clá ap.- doplnkové faktory Znalosti Elementárne výrobné faktory (b.1-3) Dodatočné výrobné faktory (b.4) Dispozitívne výrobné faktory (manažment podniku, znalosti)

43 Úlohy 3.lekcie Aká je typológia podnikov a aké klasifikačné kritériá pre ňu používame Čo sú výrobné faktory a aká je ich hlavná klasifikácia Literatúra : M.Sedlák : Podniková ekonomika M.Synek : Manažérska ekonomika; Grada 2003 H. Majdúchová, A. Neumannová: Podnikové hospodárstvo pre manažérov; Iura Edition 2008

44 Čo je majetok? Súhrn prostriedkov, ktoré má podnik/organizácia k dispozícii na výkon svojej činnosti Majetok nazývame aktívami podniku Majetok môže mať podobu Hmotnú Nehmotnú Finančnú Časť majetku má charakter dlhodobý, časť krátkodobý Fixné/stále aktíva – neobežné aktíva Obežné aktíva Klasifikáciu majetku určuje účtovná osnova

45 Čo je majetok? Stále aktíva : majetok, ktorý je viazaný v podniku dlhodobo, opotrebováva sa postupne a obnovuje sa v dlhších časových intervaloch Dlhodobý hmotný majetok (viac ako 1rok, OC viac ako 1700 EUR ) Budovy a stavby Pozemky Dopravné prostriedky Stroje a zariadenia Dlhodobý nehmotný majetok – nutné odpísať do 5 rokov (viac ako 1rok, OC viac ako 2400 EUR ) Software, goodwill Oceniteľné autorské práva – licencie Zriaďovacie výdavky už nepatria do dlhodobého nehmotného majetku od Dlhodobý finančný majetok – má finančný charakter. Podnik ho nepoužíva na svoju prevádzku. Vkladá do neho kapitál, aby mu priniesol výnos. Dlhodobé pohľadávky – predstavujú nárok podniku na platby. Ich lehota splatnosti je dlhšia ako jeden rok. Opotrebenie hmotného a nehmotného majetku (mimo pozemkov) sa prejavuje vo forme oprávok = súčet ročných odpisov

46 Krátkodobý majetok -jednotlivé skupiny
Suroviny a materiál – zásoby Materiál vzniknutý spracovaním (výrobkový a technologický) Nedokončený výrobok Hotový výrobok Tovar Pohľadávka Peniaze Podľa charakteru zadeľujeme krátkodobý majetok do skupín: zásoby (suroviny, materiál, polovýrobky ...) krátkodobý finančný majetok (peniaze v hotovosti. v banke, ceniny, výber skôr ako za rok) krátkodobé pohľadávky (splatnosť do 1 roka ...)

47 Čo je majetok? Obežné aktíva - Rýchlo sa obracajúci majetok, ktorý sa neustále obnovuje a ktorý tvorí schopnosť vytvárať zisk Zásoby Výrobné zásoby Nedokončená výroba Hotové výrobky Tovar Pohľadávky Dlhodobé Krátkodobé z obchodného styku Voči zamestnancom a ďalším Voči štátu Krátkodobý finančný majetok Bankové účty Pokladňa Ceniny a krátkodobé cenné papiere (šeky, zmenky)

48 Oceňovanie dlhodobého majetku
Oceňovanie dlhodobého majetku znamená vyjadrenie jeho hodnoty v peniazoch. Majetok sa eviduje vo vstupnej cene – je to celková vyčíslená cena obstaraného dlhodobého majetku. Druhy vstupných cien podľa spôsobu nadobudnutia majetku sú: obstarávacia cena (cena majetku + nákl. spoj. s obstar.) reprodukčná obstarávacia cena (znalec porovnaním) vlastné náklady (priame + nepriame náklady) menovitá hodnota (hodnota dlhodobej pohľadávky vyjadrená v peňažných jednotkách)

49 Opotrebenie a odpisovanie majetku
Materiálne opotrebenie Zníženie výkonnosti na základe jeho fyzického opotrebenie v dôsledku intenzity využitia, kvality obsluhy, kvality spracovávaného materiálu, režimu atď Ekonomické (morálne)opotrebenie Relatívne zaostávanie za novými poznatkami vedy a techniky Účtovné - daňové opotrebenie Účtovné odpisy si podnik stanovuje sám a zohľadňuje v jednotlivých sadzbách predovšetkým stupeň materiálneho, prípadne aj morálneho opotrebenia Daňové odpisy sú stanovené zákonom o dani z príjmu (4 odpisové skupiny Degresívne Lineárne-rovnomerné odpisovanie

50 Odpisovanie dlhodobého majetku
ODPIS je hodnota opotrebenia dlhodobého majetku za určité obdobie (napr. za 1 rok) v peňažnom vyjadrení. ODPISUJE sa zo vstupnej ceny. Druhy odpisov: účtovné odpisy (vyjadrujú skutočné opotrebenie a podnik si ich výšku určuje sám) daňové odpisy (ich výšku určuje štát a spôsob výpočtu je podľa zákona o dani z príjmov) Dva spôsoby odpisovania sú rovnomerné alebo zrýchlené.

51 Odpisy hmotného majetku
Trieda Lineárna Metóda/rok Doba odpisovania 1 4 2 1/6 6 3 1/12 12 1/20 20

52 Oprávky a zostatková cena
OPRÁVKY sú kumulované (spočítané) odpisy za celú dobu odpisovania. ZOSTATKOVÁ CENA predstavuje tú časť ceny dlhodobého majetku, ktorá sa doteraz nepreniesla do hodnoty vyrobených statkov a služieb. Zostatková cena = vstupná cena - oprávky

53 Starostlivosť o hmotný majetok
Modernizácia – spôsob zvyšovania technickej a organizačnej úrovne výroby Rekonštrukcia – prestavba priemyselných kompletov na výkonnejšie, modernejšie Zvýšiť výkonnosť, Rozšíriť sortiment Zvýšiť kvalitu Zvýšiť produktivitu Riešiť sociálne a ekologické problémy ai.

54 Kapitál = zdroje krytia
Zdroje krytia majetku/pasíva Vlastné imanie - Súhrnná výška kapitálu, ktorú vložili do podniku vlastníci priamo, alebo vzdaním sa použiť vytvorený zisk Základné imanie – vklad podnikateľa, akcionárov Zákonný rezervný fond Kapitálové fondy a fondy zo zisku Nerozdelený hospodársky výsledok z minulých období Hospodársky výsledok bežného obdobia Cudzie pasíva – Prostriedky patriace iným subjektom, ktoré poskytli na uskutočňovanie prevádzkovej činnosti Dlhodobé úvery Krátkodobé úvery Dlhodobé záväzky Záväzky z obchodného styku Záväzky voči štátu Záväzky voči zamestnancom a i.

55 Vlastný kapitál je základom podnikania
Základné imanie (základný kapitál) Akcie u akciovej spoločnosti (min.1 mil.Sk) Obchodné podiely u spoločnosti s ručením obmedzeným (min.200 tis. Sk) Kapitálové fondy Rezervný fond Nerozdelený zisk z minulých období Zisk z bežného obdobia Časť zisku, ktorého sa vlastníci dočasne vzdali

56 Prečo podnikateľ používa cudzí kapitál ?
Podnikateľ nedisponuje dostatočným vlastným kapitálom na krytie potrebného majetku Vlastník cudzieho kapitálu sa nepodieľa na riadení podniku Cena cudzieho kapitálu je nižšia ako cena vlastného Cena cudzieho je vyjadrená úrokovou mierou Cena vlastného kapitálu je vyjadrená podielom zisku po zdanení ku vlastnému imaniu Marginálna cena vlastného kapitálu sa vzťahuje k výnosnosti vložených prostriedkov u finančných inštitúcií

57 Optimálna kapitálová štruktúra
Závisí na : Cene cudzieho kapitálu Požiadavke vlastníkov/akcionárov na podiel na zisku/dividendách Výške dane z príjmu – cena cudzieho kapitálu je daňovo uznateľným nákladom, kým cena vlastného kapitálu je meraná podielom zo zdaneného zisku Akceptovanosti zadlženosti k celkovému kapitálu zo strany vlastníkov tohto kapitálu Rentabilite vloženého cudzieho kapitálu (návratnosti)

58 Súvaha = bilancia Aktíva Pasíva Fixné aktíva Vlastné imanie
Čistý pracovný kapitál Dlhodobé pasíva Obežné aktíva záväzky

59 Doplňujúce položky súvahy
Prechodné a dohadné položky Také položky aktív a pasív, ktoré prechádzajú do iných účtovných období Napr. Dodávky uskutočnené, ale do uzatvárania účtovných kníh nevyfakturované Mzdy za nevyčerpanú dovolenku Zinkasované nájomné za iné obdobie ako účtovné ai.

60 Zákonitosti súvahy Základné bilančné pravidlo : aktíva sa musia vždy rovnať pasívam Zlaté bilančné pravidlo : Obrátka aktív nesmie byť dlhšia ako obrátka pasív – dlhodobé aktíva musia byť kryté dlhodobými pasívami Čisté obchodné imanie : Aktíva – cudzie pasíva

61 Starostlivosť o hmotný majetok
Využívanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku Majetok by mal vynášať viac ako sa do neho vložilo Pokiaľ bol krytý cudzími zdrojmi, výnosy za obdobie splatnosti cudzích zdrojov by mali byť pokryté výnosmi z využívania Využívanie finančných investícií Výnosy Rozširovanie trhového priestoru Starostlivosť o hmotný majetok Majetok je potrebné udržiavať na konkurencieschopnej úrovni Bežná údržba Stredné opravy – pravidelné (plán údržby) Generálne opravy vtedy , ak prínos je vyšší ako vynaložené náklady

62 Starostlivosť o obežný majetok
Starostlivosť o manipuláciu a skladovanie zásob Minimalizácia výrobných zásob (optimalizácia) Proporcionalita medzi úrovňou zásob, časovou konštantou ich dopĺňania na potrebnú úroveň Hladinové zásoby Just in time Prenesenie zodpovednosti za dodávku zásob na dodávateľa Minimalizácia rozpracovanej výroby Odstraňovanie dôb v ktorých NV je bez pohybu Skracovanie manipulačných dôb Voľba integrovaných technológií Skracovanie priebežnej doby výroby

63 Starostlivosť o obežný majetok
Optimalizácia zásob hotovej výroby Správne zosúladenie plánu výroby a plánu predaja Skracovanie priebežných dôb výroby a doby medzi objednávkou a dodaním Riadenie pohľadávok Prevencia vzniku nelikvidných pohľadávok Zhodnotenie možností krytia pri stanovení obchodnej politiky Výber a hodnotenie obchodného partnera Dobrá zmluva Zaistenie pohľadávky Starostlivosť o splatnosť pohľadávok Sledovanie Vymáhanie

64 Zdroje Vlastné zdroje Cudzie zdroje Vlastné zdroje podnikateľa
Obchodné podiely spoločníkov Emitované akcie Vytvorený zisk Cudzie zdroje Úvery Pôžičky Emitované dlhopisy Zmenky a iné cenné papiere Leasing Obchodný úver Odklad platobných podmienok

65 4.lekcia Čo je bilancia a aká je jej štruktúra
Aké sú pravidlá pre výšku cudzieho kapitálu Princípy starostlivosti o majetok Literatúra : M.Sedlák : Podniková ekonomika; Elita 1995

66 Čo sú náklady a ich rozdiel s výdavkami
Zákon o účtovníctve definuje náklad ako zníženie ekonomického úžitku, ktoré sa prejaví znížením majetku, alebo zvýšením záväzku Náklad je hodnotovým vyjadrením spotreby výrobných faktorov. Vzniká okamihom tejto spotreby. Výdavok je úbytok peňažných prostriedkov, alebo úbytok ekvivalentov peňažných prostriedkov (napr.šeky,zmenky a p.). Náklad v momente jeho peňažného uhradenia stáva výdavkom. Platí : náklad = výdavok.

67 Čo sú náklady a ich rozdiel s výdavkami
Nákladom je však aj spotreba časti hmotného majetku – vyjadrovaná ako amortizácia (odpisy), ktoré nemajú podobu výdavku. Náklad vyjadruje hodnotu vstupov podniku

68 Čo sú výnosy a aký je ich vzťah k príjmom
Pod výnosom sa rozumie zvýšenie ekonomických úžitkov, ktoré sa prejavuje v raste majetku. Príjem je prírastok peňažných prostriedkov alebo ich ekvivalentov. Pri uhradení výnosu peňažnými prostriedkami sa stáva výnos príjmom. Výnos vyjadruje hodnotu výstupov podniku.

69 Štruktúra nákladov Druhové členenie – povinné pre účtovníctvo – účtovná osnova Materiálové náklady Energia a palivo Služby Osobné náklady Mzdy Odvody do fondov Sociálne náklady Ostatné osobné náklady Odpisy Finančné náklady

70 Štruktúra nákladov Z hľadiska premenlivosti Z hľadiska procesov
Variabilné Fixné Z hľadiska procesov Priame – vztiahnuté ku konkrétnemu procesu Nepriame – režijné Výrobné réžie Správne réžie Zásobovacie réžie Odbytové réžie atď

71 Kalkulačné členenie nákladov
Priamy materiál Priame mzdy Ostatné priame náklady Prevádzková (výrobná réžia) 1.-4. VLASNÉ NÁKLADY PREVÁDZKY (výroby) 5. Správna réžia 1. – 5. VLASTNÉ NÁKLADY VÝKONU 6. Odbytové náklady 1.– 6. NÁKLADY REALIZOVANÝCH VÝKONOV 7. Zisk (strata) 1.-7. Predajná cena

72 Štruktúra nákladov (druhovo členené)
Materiálové náklady Výrobné Režijný materiál (pomocný a prevádzkový) Služby Obsahujú napr. náklady na opravy a udržiavanie Telekomunikačné náklady Náklady na leasing a prenájom Cestovné ai.

73 Zisk Zisk je rozdiel medzi výnosmi a nákladmi
Pre potreby daní sa používa pojem hospodársky výsledok Pre právnické osoby je to rozdiel medzi výnosmi a nákladmi Pre fyzické osoby rozdiel medzi príjmami a výdavkami Pre potreby riadenia je niekoľko stupňov hospodárskeho výsledky EBITDA – hospodársky výsledok pred zdanením, úrokmi a bez odpisov EBIT – hospodársky výsledok pred zdanením a úrokmi (prevádzkový hospodársky výsledok)

74 Úlohy k 5. lekcii Čo sú náklady a aká je ich štruktúra
Čo je zisk a ako ho vypočítame Ako sa nazýva rozdiel medzi výkonom a príjmom z hľadiska majetkového Kedy formálne vzniká pojem výkonu Ako sa z majetkového hľadiska nazýva rozdiel medzi nákladom a výnosom Kedy formálne vzniká pojem nákladu Aké môžu mať uvedené rozdiely Zdroje : ľubovoľná učebnica účtovníctva

75 Podstata kalkulácií Otvorený informačný systém, ktorý zahŕňa stanovenie alebo zistenie nákladov, zisku a ceny, vzťahujúce sa na určenú jednotku výkonu Kalkulovanie je činnosť umožňujúca zistiť plánované alebo skutočné náklady na kalkulačnú jednicu Kalkulácia je výsledkom kalkulovania, ktorý vyjadruje výšku nákladov podľa rámcovo určenej štruktúry – kalkulačného vzorca

76 Kalkulácie – ich význam
Kalkulácia je základný nástroj pre riadenie nákladov Kalkulácia je rozvrh potreby nákladov vo vzťahu ku kalkulačnej jednici, t.j. Na výrobok, na proces, na organizačnú jednotku Kalkulácie, pokiaľ ich používame na efektívne riadenie nákladov by mali maximálne vyjadrovať ich priamy vzťah k príslušnej jednici – čo najviac sa vyhýbať hromadeniu nákladov do oblasti nepriamych nákladov (réžií) Vypovedacia schopnosť kalkulácie je daná schopnosťou účtovníctva rozvrhovať náklady adresne k ich zdroju vzniku – ABC metóda

77 Vymedzenie funkcií a obsahu kalkulácií
Predbežná kalkulácia Aké náklady sú plánované na výrobok (zákazku) Aký podiel musí výrobok priemerne prispieť ku krytiu fixných nákladov a zisku Aký je bežný kalkulačný výpočet cien v danom odvetví a danom trhu Aký príspevok na úhradu prináša výrobok absolútne vo vzťahu k východiskovej veličine výkonu Aká úspora času, resp. Materiálu by bola potrebná, aby sa u výrobku, ktorý nepokrýva úplné náklady a zisk, dosiahlo ich plné krytie Plánová kalkulácia Vychádza z normových údajov plánových nákladov Operatívna kalkulácia Zistenie krátkodobého vplyvu na plánovaný hospodársky výsledok ako dôsledok pôsobenia operatívnych zmien a odchyliek Výsledná kalkulácia Aké náklady boli spotrebované na výrobok (zákazku) Ak vznikla odchýlka voči plánovej kalkulácii, jej dôvody Vztiahnutie zodpovednosti za vzniknutú odchýlku

78 Riadenie podľa odchýlok
Analýza odchýlok je základným nástrojom pre plánovité riadenie Pomocou tejto analýzy jednak overujeme kvalitu plánu a neustále ho zdokonaľujeme, jednak skúmame príčiny odchýlenia sa skutočnosti od plánu s cieľom realizovania optimálnej spätnej väzby pre riadenie Analýza odchýlok musí byť aktuálna a správna

79 Riadenie podľa odchýlok
Príčiny odchýlok Chyby v plánovaní Nesprávne východiskové údaje Nesprávny odhad vývoj Kvantitatívne odchýlky Odchýlka v spotrebe materiálu alebo práce Odchýlka v predaji Cenové odchýlky

80 Kalkulácia podľa úplných vlastných nákladov
Priame výrobné náklady Priame materiálové náklady Priame osobné náklady Ostatné priame náklady Technologická výrobná réžia Všeobecná výrobná réžia Náklady na výskum a vývoj Zásobovacia réžia Priame marketingové náklady Marketingová réžia Správna réžia

81 Rozvrhovanie nepriamych nákladov
Nepriame náklady je potrebné čo najobjektívnejšie vztiahnuť k tým druhom priamych nákladov ktorým v rozhodujúcej miere slúžia – rozvrhová základňa Napríklad : Priama technologická réžia môže byť rozvrhovaná na priame osobné náklady alebo na priame náklady celkom Všeobecná výrobná réžia má vzťah prevažne na priame osobné náklady Zásobovacie réžia by mala byť rozvrhovaná na priame materiálne náklady Správna réžia môže byť rozvrhovaná na celkové výrobné náklady Marketingová réžia môže byť rozvrhovaná na celkové výrobné náklady

82 Kalkulačná metóda neúplných nákladov (pomocou príspevku na úhradu)
Presne kalkulujeme priame nákladu Rozdiel medzi priamymi nákladmi a cenou je príspevok na krytie fixných nákladov a zisku Príspevok na úhradu je východiskom pre plánovanie rámca čerpania režijných nákladov C – PN = PKFXZ Controlling nákladov (PKFXZ – Zisk) x výroba < Náklady

83 Metóda zlomového bodu (BEP)
Výnosy Nákl.-výnosy zisk Variabilné náklady Zlomový bod strata Fixné náklady Objem produkcie

84 Manažérske účtovníctvo
Odlišuje sa od finančného účtovníctva tým, že za nositeľa nákladov nepovažuje organizačnú jednotku, ale proces a výrobok Prvotné kritérium rozúčtovania nie je nákladový druh, ale nositeľ – zdroj vzniku nákladu Moderné kalkulačné systémy preto pod kalkuláciou metódou úplných vlastných nákladov nepovažujú ÚVN zoskupené podľa nákladových druhov, ale procesov Výroba Vývoj Marketing, atď.

85 ...podľa princípu „všetko všetkým rovným dielom“...
Pri takomto pohľade sa ignoruje fakt že v organizácií existuje množstvo rôznych prevádzok s rôznou prevádzkovou náročnosťou a vyrábajú sa produkty alebo poskytujú slúžby využivajúce viaceré podnikové zdroje v rozličnej miere. Podnikové zdroje sú priraďované na jednotlivé prevádzky na základe jednoduchého klúča (vačšinou rovnomerné rozdelenie) čo znemožnuje analýzu efektívnosti prevádzky jednotlivých stredísk a zkresluje údaje potrebné pre odmeňovanie a operatívne a strategícké rozhodnutia. Toto často vyúsťuje do demotivácie zamestnancov a ich nezáujem na zlepšovaní a zefektívnovaní Kedže nie je možné vyčísliť presné náklady na jednotlivé prevádzky a produkty je znížená možnosť ich analýzy a identifikovania príčin vnziku nákladov- čo je základný predpoklad pre ich znižovanie.

86 Čo je Activity-Based Costing
Metóda ABC je manažérsky pohľad na náklady, ktorý zisťuje a hodnotí skutočné príčiny ich vzniku a identifikuje vnútorné rezervy v oblasti nákladov a výkonnosti. Metóda ABC umožňuje presné meranie nákladov, efektívnosti a pridanej hodnoty AKTIVÍT A PROCESOV a nákladov a ziskovosti PRODUKTOV ZÁKAZNÍKOV DODÁVATELOV DISTRIBUČNYCH KANÁLOV Snahou ABC je prevod všetkých nákladov do podoby priamych nákladov Čo je to vlastne ABC- zjednodušene by sa dalo povedať že metóda ABC je manažérsky pohľad na náklady, ktorý zisťuje a hodnotí skutočné príčiny ich vzniku a je zameraný na identifikáciu vnútorných rezerv v oblasti nákladov a výkonnosti

87 Podstata metódy ABC Klasická kalkulácia ABC kalkulácia ZDROJE ZDROJE
AKTIVITY ABC kalkulácia Podstatu ABC môžeme najlepšie pochopiť na základe porovnania s klasickou kalkuláciou nákladových objektov (produkty, zákazníci, prevádzky- všetko to na vytvorenie, chod alebo udržanie čoho sa vynakladajú náklady). Pri tejto sa priame zdroje (náklady) priraďujú priamo pričom sú zvyšované o nepriame ktoré sa alokujú vo forme výrobnej, zásobovacej, správnej alebo inej réžie (skupiny nákladov, ktoré zahŕňajú rôzne účty podľa účtovných predpisov) na základe rovnomerného rozdelenia (napríklad objemu predaja...) čo v konečnom dôsledku spôsobuje nespravodlivé zaťažovanie nákladových objektov (produktov) nákladmi ktoré neboli vynaložené na ich vytvorenie. Pri produktoch je tak výpočet nákladov a následná tvorba cien postavená na chybnom základe a neodzrkadľuje skutočne vynaložené náklady. Oceňovanie produktov tak môže poskytovať nepresné (často priamo zavádzajúce) informácie pre rozhodovanie čo podporuje vznik problémov ktoré narúšajú konkurenčnú pozíciu spoločnosti. Pri ABC analýze medzi zdroje a nákladové objekty vstupujú aktivity na ktoré sú presne rozpočítané náklady potrebné na ich vykonávanie. Keďže dokážeme presne určiť ktoré aktivity sú vynaložené na ktoré nákladové objekty, presnou alokáciou nákladov aktivít na nákladové objekty získame reálny pohľad na nákladovosť produktov, zákazníkov, distribučných ciest alebo stredísk. . So zameraním na aktivity dokážeme určiť pre aké produkty alebo zákazníkov sú vykonávané čo vytvára základňu pre presné alokovanie nákladov. NÁKLADOVÉ OBJEKTY NÁKLADOVÉ OBJEKTY

88 Pozícia modelu ABC v IS podniku
Model ABC Náklady, výnosy Informácie Finančné účtovníctvo Manažérsky informačný systém Procesy v organizácií Model ABC pracuje so skutočnými nákladmi-nadstavba na finančné účtovníctvo Poskytuje podrobné informácie potrebné pre riadenie (pre manažérske účtovníctvo) Zohľadňuje skutočnosti kt. nie su podchytené vo fin. Účtovníctve Externé subjekty- danový úrad, veritelia, auditori... Riadiací pracovníci vš. Úrovní ABC model poskytuje požiadavky na informácie o nákladoch, efektívnosti a ziskovosti potrebné pre riadiacich pracovníkov na rozhodovanie, pričom vychádza z vnútorných procesov spoločnosti a nadvazuje na finančné údaje zachytené v účtovníctve. Ponúka iný pohľad na rozdielne informačné potreby rozdielne metódy rozdielne výstupy Informácie pre externé subjekty Informácie pre riadiacich pracovníkov

89 Kontrolné otázky 6.lekcie
Čo je kalkulačný systém a čomu slúži ? Popíšte základné druhy kalkulácií Popíšte kalkulačný vzorec Čo je manažérske účtovníctvo a aké sú princípy ABC Odporúčaná literatúra : J.Vysušil – Základy manažmentu, HZ 1996 J.Papula-E.Papulová – Podnikanie, Kartprint 2000 V.Staněk : Zvyšování výkonnosti procesním řízením nákladú; Grada 2003

90 Finančné riadenie Riadenie peňažných tokov Peňažné príjmy
Priame platby Bankové prevody - inkaso Peňažné platby Bankové prevody – prevodné príkazy Zmenky Cash – flow Rozdiel medzi príjmami a výdavkami Netto CF – rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami Btto CF – rozdiel medzi všetkými príjmami a všetkými výdavkami Monitorovanie peňažných tokov

91 Finančné riadenie Finančné zdroje Vlastné Cudzie Úvery Dlhopisy
Záväzky – obchodné úvery leasing

92 Platby Prevodný príkaz Inkasný príkaz Trvalý prevodný príkaz Zmenka
Písomný pokyn banke k úhrade finančnej čiastky z bankového účtu majiteľa na iný bankový účet Inkasný príkaz Písomný súhlas majiteľa účtu k inkasu z jeho účtu v prospech inej osoby Trvalý prevodný príkaz Písomný pokyn banke k pravidelnej úhrade finančnej čiastky z bankového účtu majiteľa v prospech inej osoby Zmenka Cenný papier, ktorým sa zmenečník(výstavca zmenky) zaväzuje vyplatiť majiteľovi príslušnú čiastku

93 Peňažné toky – cash-flow (CF)
Priamy výpočet CF Príjmy – výdavky = prírastok/úbytok peňažných prostriedkov Nepriamy výpočet CF Prevádzkový CF I - Zisk + odpisy Prevádzkový CF II = CF I +/- obežné aktíva +/- záväzky CF III = +/- investičný majetok CF IV = +/- úvery +/- zvýšenie VI z cudzích zdrojov

94 Možnosti získavania finančných zdrojov
Vlastné prostriedky Ideálne a zároveň aspoň z časti Veľmi zriedkavé Bez ich existencie sa prakticky nedá získať externý zdroj Úver Nevyhnutnosť garancií Venture/seed kapitál Tichý spoločník Kapitálový trh – vypísanie emisie akcií (iba a.s.) Strategický partner Joint venture Leasing

95 Kritériá rozhodovania o cudzích finančných zdrojoch
Primárnym kritériom je efektívnosť získaných finančných zdrojov meraná schopnosťou vytvoriť zdroje na vrátenie cudzích zdrojov Cena získaných zdrojov hodnotená však aj s prihliadnutím na daňové výhody

96 Požiadavky pri získavaní cudzích zdrojov
Ten kto dáva/vkladá peniaze do podnikania, chce mať jednak garancie, že o ne nepríde a čím je vyššie riziko chce mať vyšší výnos Skúsenosti, referencie, meno , známosti Schopnosť preukázať životaschopnosť zámeru Ochota vzdať sa vlastnej nezávislosti Vlastník finančných prostriedkov chce mať nad ich použitím kontrolu Čím vyššia miera rizika, tým vyššia miera kontroly

97 Finančná analýza Finančná analýza je nástroj k rozhodovaciemu procesu o budúcom vývoji podniku Podnety k operatívnym zákrokom Podklady pre finančné plánovanie Poskytuje prehľad o finančnej situácii podniku Vonkajším stakeholderom (zainteresovaným) dáva pohľad ako sa podnik javí navonok – banky, investori, dodávatelia, odberatelia Vnútorným stakeholderom (vlastníkom, manažérom, zamestnancom) dáva pohľad ako sa premietlo ich úsilie z rôznych oblastí činností do hospodárskych výsledkov Pomáha určiť, ktoré činitele a s akou intenzitou sa na formovaní finančnej situácie podieľali Prameňom sú už zmienené účtovné výkazy – súvaha, výkaz ziskov a strát, výkaz o peňažných tokoch – cash-flow

98 Postup finančnej analýzy
Výpočet finančných pomerových ukazovateľov Porovnanie ukazovateľov V časovom rade S inými podnikmi v odvetví (benchmarking) Analýza vzájomných vzťahov medzi pomerovými ukazovateľmi Analýza súvislostí s inými procesmi v podniku – najmä výrobných a obchodných procesov Spracovanie návrhu opatrení premietnutých do finančného plánu

99 Okruhy finančných ukazovateľov
Ukazovatele likvidity Likvidita charakterizuje schopnosť hradiť záväzky Solventnosť je okamžitá schopnosť hradiť svoje záväzky Likvidnosť je schopnosť premeny jednotlivých majetkových súčastí na pohotové platobné prostriedky Ukazovatele aktivity Vyjadrenie efektívnosti hospodárenia podniku so svojim majetkom – aktívami Ukazovatele zadlženosti Kvantifikácia použitia cudzieho kapitálu na financovaní potrieb podniku Úzka nadväznosť na likviditu – dlhy je potrebné splatiť a na to je potrebné vytvoriť pohotové platobné prostriedky

100 Okruhy finančných ukazovateľov
Ukazovatele rentability (výnosnosti) Vyjadrujú výnosnosť podnikania, obvykle meranú vytváraným ziskom EVA Ukazovatele trhovej hodnoty Pohľad „zvonku“ na výnosnosť vkladaného kapitálu

101 Ukazovatele likvidity
Finančný majetok Okamžitá likvidita = (ideálna hodnota = 1) Okamžité splatné záväzky Pohľadávky + finančný majetok Bežná likvidita = (ideálna hodnota = 1,5) Krátkodobé záväzky Obežné aktíva celkom Celková likvidita = (ideálna hodnota= 2,5) Krátkodobé záväzky

102 Vypočítajte z uvedených údajov Nafty Gbely likvidity a ich trendy
1998 1999 2000 2001 Obežné aktíva celkom Zásoby Dlhodobé pohľadávky 99 516 Finančný majetok Krátkodobé pohľadávky Krátkodobé záväzky Bankové úvery

103 Ukazovatele zadlženosti
Celkový dlh Zadlženosť´= Celkové pasíva Cudzí kapitál Stupeň samo financovania = Vlastný kapitál Zisk pred zdanením + úroky Krytie úrokov = úroky Cash - flow Pomer prevádzkových príjmov a dlhov = dlhy

104 Vypočítajte z predchádzajúcich údajov ukazovatele zadlženosti
Zadlženosť – úvery + dlhodobé záväzky/pasíva Pomer cash-flow k dlhom vyjadruje schopnosť tvoriť finančné prostriedky na splácanie dlhov

105 Ukazovatele aktivity Priemerný stav zásob
Doba obratu zásob = Spotreba materiálu / 365 pohľadávky Doba obratu pohľadávok = Tržby /365 Tržby Doba obratu fixných aktív = Fixné aktíva (v obst.cene) Tržby Doba obratu aktív = Celkové aktíva

106 Spotreba materiálu a služieb
záväzky Doba obratu záväzkov = –––––––––––––––––––––––– Spotreba materiálu a služieb

107 Ukazovatele rentability
Čistý zisk ROA = Aktíva celkom Čistý zisk ROE = Vlastný kapitál Čistý zisk Rentabilita tržieb = tržby Podobne rentabilita výnosov, nákladov, vložených investícií, vlastného imania ap. EBIT = zisk pred zdanením a úrokmi EBITDA = Zisk pre zdanením, úrokmi a odpismi

108 Ukazovatele trhovej hodnoty
Trhová cena akcie P/E = Zisk /1 akciu Trhová cena akcie Kurz akcie = Nominálna hodnota akcie Dividenda na akciu Dividendový výnos = Trhová cena akcie

109 Úlohy 7.lekcie Čo obsahuje finančné riadenie
Aké poznáte finančné zdroje Aké finančné ukazovatele poznáte a aká je ich vypovedacia schopnosť? Literatúra : M.Sedlák : Podniková ekonomika, Elite 1995

110 Základné podnikové procesy - podnikové činnosti
Hlavné/kľúčové procesy Bezprostredne viažu na poslanie podniku Zabezpečujú vznik úžitkovej hodnoty pre externých zákazníkov Vedľajšie procesy Procesy, ktorých výstupom je úžitková hodnota pre vonkajšieho zákazníka, ale nesúvisia priamo s poslaním podniku Podporné procesy Zabezpečujú úžitkové hodnoty pre hlavné procesy, ktoré sú pre podporné procesy zákazníkom Manažérske procesy Stanovujú strategické smerovanie spoločnosti Vykonávajú strategické riadenie Uskutočňujú strategický controlling

111 Základné podnikové procesy
Hlavné procesy (ich výber závisí od stratégie spoločnosti) Inovačné procesy Vývoj nových produktov Vývoj a modernizácia výrobných technológií Manažérsko organizačné inovácie Zmena podnikovej kultúry Zmena systému riadenia Inovácia marketingovej/obchodnej politiky Výroba Marketing a predaj

112 Základné podnikové procesy
Podporné procesy Logistika Obstarávanie materiálu a služieb Doprava Skladovanie Manipulácia s materiálom a výrobkami Údržba Energetické hospodárstvo Hospodárenie s odpadmi Personálne procesy Ekonomické podporné procesy

113 Základné podnikové procesy
Manažérske procesy Tvorba stratégií Strategický manažment Strategický controlling Koordinácia procesov kontrola

114 Inovačné procesy Cieľom inovačných procesov je generovanie a implementácia takých nových poznatkov, ktoré zabezpečia trvalý, udržateľný rast konkurencieschopnosti spoločnosti Vstupom týchto procesov sú predovšetkým Poznatky o vývoji vedy a techniky Poznatky o vývoji konkurencie a trhu Znalosti a invencia nositeľov inovačných procesov Strategické ciele spoločnosti Výstupom inovačných procesov sú predovšetkým Nové, alebo zdokonalené produkty a postupy pre ich výrobu Nové, alebo zdokonalené procesy výroby, riadenia atď.

115 Fáze inovačných procesov
Fáza definovania cieľov inovácií Iniciácia inovácie (lídri, trh, manažéri ai.) Plánovanie inovácie Analýza životného cyklu výrobkov a odvetvia Analýza nových poznatkov vedy a techniky Analýza konkurencie Zosúlaďovanie strategických cieľov spoločnosti s analyzovanými poznatkami Formulácia zadania a plánu inovácie Invenčná fáza Tvorba projektu inovácie Overovanie uskutočniteľnosti projektu Odborné posudzovanie návrhov inovácie

116 Fáze inovačných procesov
Tvorba produktu invenčnej fáze inovačného procesu ako vstup pre realizačnú prípravu inovácie vrátane funkčného vzorku (u produktovej inovácie) a jeho funkčného overenia Fáza projektovej prípravy inovácie U produktovej inovácie Konštrukcia produktu Výroba prototypov Skúšky prototypov Technologické príprava produktu Príprava technologických postupov Technologické projektovanie Konštrukcia a výroba náradia a pomôcok Overovanie vyrobiteľnosti produktov

117 Fáze inovačných procesov
Marketingová príprava U rozsiahlych inovačných projektov tréning zamestnancov U procesnej inovácie Projektovanie procesnej inovácie Overenie Implementácia Upevňovanie osvojenia procesnej inovácie

118 Výrobný proces V najširšom zmysle sa pod výrobným procesom chápe každé spojenie výrobných faktorov, ktorého výsledkom je tvorba pridanej hodnoty pre zákazníka V užšom zmysle sa pod výrobným procesom chápe zhotovenie hmotných výrobkov, respektíve poskytovanie určitých služieb Výroba rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje efektívnosť podniku Dosahovaním kvality spracovania produktu Výškou spracovateľských nákladov

119 Plánovanie výrobného procesu
Plánovanie výrobného programu Nadväzuje na plán predaja Obsahuje nielen sortiment výroby, ale aj časové plnenie výroby Ako ? Plánovanie výrobného procesu Kapacitné plánovanie Potreba technologických zariadení Potreba pracovnej sily Operačné/operatívne plánovanie Rozvrhnutie postupu výroby podľa jednotlivých operácií Rozvrhnutie prísunu potrebného materiálu

120 Vybrané pojmy výrobných procesov
Výrobná kapacita Maximálny objem produkcie, ktorý môže výrobná jednotka vyrobiť za určitú dobu Výkon výrobného zariadenia Maximálna schopnosť výroby za jednotku času Vychádza sa z menovitého výkonu zariadenia a technologickej normy spotreby času Časový fond výroby Plánovaný počet dní/hodín činnosti za rok Rešpektuje sa potrebná doba na údržbu, sezónnosť ap. Nominálny časový fond sa zistí odpočítaním voľných dní a celozávodnej dovolenky

121 Vybrané pojmy výrobných procesov
Využiteľný – efektívny časový fond Od nominálneho sa odpočítajú plánované prestoje určené na opravy a nastavenia Koeficient celkového využitia výrobných kapacít Podiel využiteľného časového fondu k nominálnemu časovému fondu Kategorizácia výrobných procesov podľa opakovanosti Zákazkové výroba Opakovaná kusová výroba Malosériová výroba Sériová výroba Hromadná výroba Kontinuálna výroba

122 Vybrané pojmy výrobných procesov
Produktivita výrobných procesov Obecne je produktivita pomerom medzi výstupom a vstupom Vo výrobnom procese hodnotíme produktivitu práce Hmotným vyjadrením pomeru vyprodukovaných produktov na jedného pracovníka Hodnotovým vyjadrením pomeru vyprodukovanej produkcie na jedného pracovníka Produktivitu však možno vyjadriť ľubovoľným pomerom vyjadrenia výstupu ku vstupom (napríklad zisk, pridaná hodnota na korunu vstupov, a pod.)

123 Nákup je proces Proces je súhrn na seba nadväzujúcich činnosti, ktoré vytvárajú úžitkovú hodnotu pre zákazníka - vývoj, výrobu Nákupca je preto nositeľom komplexu činností optimalizácia výberu nakupovaného tovaru, materiálu (napr. pomocou metódy hodnotovej analýzy) znižovanie nákladov – cenovou politikou, formou obstarávania ap. plánovanie obstarávania doprava a skladovanie zabezpečenie kvality dodávaného tovaru optimalizácia finančných tokov eliminácia rizík (kontraktácia a i.)

124 Vývoj prístupu k nákupu
v stredoveku bol realizovaný predobraz procesného riadenia v čase priemyselnej revolúcie (18 a 19 stor.) dochádza k špecializácii. Nákup však zostáva doménou majiteľa. 20 roky – Fayol a Taylor – funkcionalistické štruktúry majú cieľ obstarať materiál 50 te roky pozornosť cenám 70 te roky pozornosť kvalite 80 te roky vznik manažmentu nákupu – logistika 90 te roky manažment stratégií a zdrojov 21. storočie – strategické partnerstvo, outsourcing, reinžiniering

125 Význam nákupu nakupovaný materiál a služby sa podieľa na 40 a viac % podnikových nákladov. tento podiel rastie obrátkou nakupovaného materiálu sa výrazne podieľa na náročnosti na prevádzkový kapitál kvalita nakupovaného materiálu rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje výslednú kvalitu produktu rýchlosť obstarávania ovplyvňuje rýchlosť uspokojovania vlastných zákazníkov

126 Ako vplýva riadenie ceny nákupu na zisk ?
Materiálové náklady Osobné náklady správne náklady marketingové náklady výskum a vývoj zisk cena Znížme cenu nakupovaného materiálu o 3 % ,5 o túto čiastku sa nám zvýši zisk, ale je to o 30%!!!!!

127 Graf vstupu procesu obstarávania
tradičný začiatok procesu obstarávania V+V TPV test osvoj. výroby výroba včasný, moderný začiatok obstarávania Graf vstupu procesu obstarávania

128 Očakávania zákazníka = efektívne obstarávanie
dosiahnutie optimálneho pomeru cena/ výkon (úžitkovosť) efektívny nákup môže a musí prispievať k tvorbe zisku nie je to iba otázka ceny – rabaty, diskonty ap. zabránenie zbytočného vzniku nákladov zabránenie nákupu zbytočných vlastností, funkcií ap. adekvátnosť kvality Hodnotová analýza

129 Hodnotová analýza v obstarávaní
Prinesie používanie produktu úžitok ? Zodpovedajú obstarávacie náklady úžitkovosti ? Potrebujeme všetky vlastnosti ? Je možné pre požadovaný účel získať niečo lepšie ? Je možné požadovanú časť vyrábať efektívnejšie ? Môže sa použiť štandardný výrobok ? Je výrobok vyrábaný technológiou, ktorá zodpovedá množstvu ? Môže nám niekto ponúknuť to isté lacnejšie ? Kupuje to niekto lacnejšie ?

130 Čo treba mať pri nákupe prioritne na pamäti
Nepotrebný alebo príliš drahý nákup znamená Zníženie zisku Zníženie produktivity Zníženie konkurencieschopnosti Zvýšenie nárokov na dodatočný kapitál

131 Dodávateľ - odberateľ obaja sú na rovnakej lodi s rovnakým cieľom
uzavrieť obchod trvalý vzťah – obojstranne výhodný

132 Nákup ? Obstarávanie ? Logistika ?
Logistika = vyšší pojem obsahuje nielen nákup ale aj skladovanie a vnútropodnikovú manipuláciu a distribúciu Materiálový manažment

133 Logistika Logistika výroby Logistika predaja Logistika nákupu Nákup
Výroba Predaj Činnosti so spracovaním materiálu Ďalšia doprava polotovarov a hotových výrobkov Nakúpeného tovaru Stanovenie tovaru, ktorý sa má obstarať : druh, odkiaľ a za akých podmienok Doprava a skladovanie nákupu Skladovanie a ďalšia doprava vyrobeného tovaru Rozhodnutia o expedícii : ktoré, kde a za akých podmienok Logistika nákupu Logistika výroby Logistika predaja

134 Príslušnosť činností podniku k logistike
Obstarávanie % Skladovanie % Odbyt % Vnútropodniková doprava % Plánovanie a riadenie výroby % Kontrola kvality % Výroba %

135 Funkcie materiálové manažmentu - logistiky
podnikové ciele efektívni dodávatelia ako partneri ciele obstarávania cena/úžitok spokojný zákazník materiálu nízke náklady : dopravy skladovania administratívy nízke riziko a nepracujúci kapitál minimalizácia nepracujúceho kapitálu v skladoch, poškodenia ap. minimalizácia optimalizácia vysoký stupeň služieb zdokonaľovanie kvality podpora iných procesov predaja, vývoja, konštrukcie štandardizácie, kalkulácie

136 Náklady na logistiku Náklady na riadenie a systém
náklady na obstaranie náklady na zásoby náklady na skladovanie náklady na dopravu náklady na manipuláciu Podiel nákladov na logistiku, podľa rozdielnych hodnotení, sa pohybuje od 14 do 25%.

137 Profil moderného nákupcu
základným atribútom nákupcu je podnikavosť a kreatívnosť dobrá znalosť podniku, jeho organizácie a produktov schopnosť myslieť analyticky, systémovo a kauzálne široký rozhľad znalosť trhov, produktov, podmienok ap. schopnosť vykonávať hodnotovú analýzu schopnosť komunikácie, kooperatívnosť, schopnosť vcítiť sa do pozície iných mobilnosť a iniciatívnosť zodpovednosť cieľavedomosť a dôslednosť jazykové znalosti a znalosti moderných IT technológií

138 Základné činnosti nákupu
Žiadosť o cenovú ponuku skúmame pomer cena/výkon (úžitkovosť) vierohodnosť ceny relevantnosť ponuky porovnanie rôznych cenových ponúk vo vybraných prípadoch vyžiadanie vzoriek Hodnotenie cenovej ponuky obsah a rozsah cenovo hodnotenej dodávky parita, mena, platobné podmienky, záruky, popredajný servis financovanie (leasing, prenájom, dodávateľský úver) – najmä u investičných dodávok záruky dodania, dodacie lehoty zhodnotenie rizík

139 Základné činnosti nákupu
Negociácia stanovenie termínu dohoda o podmienkach dodávok dohoda o cenovej elasticite (množstevné rabaty, bonusy, zľavy) dohody o riešení zmeny vonkajších podmienok (inflácia, kurzové zmeny ap.) dohody o riešení odchyliek (reklamácie, spory) Uzavretie zmluvy Objednávka potvrdenie objednávky Uskutočnenie dodávky sledovanie dodávky kontrola na príjme (množstvo, kvalita)

140 Základné činnosti nákupu
Faktúra a jej likvidácia porovnanie s dodacím listom, event. príjemkou úhrada faktúry Reklamácia písomne s jasným popisom reklamovanej skutočnosti Obal, likvidácia, recyklácia rešpektovanie zákona o odpadoch dohoda s dodávateľom ekologické obstarávanie (ISO 14000)

141 Objednať vie každý – nie však nakupovať
Systematika nákupu Objednať vie každý – nie však nakupovať primárne je porovnávanie ceny a úžitkovosti čím zložitejší produkt, tým väčšia starostlivosť pri analýze nekupovať také vlastnosti, ktoré nepotrebujeme pri nákupe sledovať obojstrannú výhodnosť - partnerstvo nezabúdať na environmentálny rozmer nákupu

142 Environmentálne aspekty nákupu
vylúčiť likvidáciu – nepoužívať objemné obaly, vratné znížiť odpad využiť odpad zbierať a triediť odpad recyklovať odpad zničiť odpad – bezpečne, pokiaľ možno mechanicky, nie chemicky predĺžiť životnosť a využiteľnosť V mnohých prípadoch tento prístup vedie k úsporám nákladov ISO 14000

143 Proces predaja Tento proces obsahuje subprocesy
Získania zákazníka Negociácie predajnej transakcie Dodanie produktu zákazníkovi a jeho prevzatie zákazníkom Po predajná starostlivosť o produkt u zákazníka V širšom zmysle je predaj súčasťou marketingových procesov, ktoré obsahujú Riadenie produktového portfólia Riadenie cenovej politiky Riadenie podporných predajných aktivít Riadenie distribúcie a uskutočňovania predaja

144 Úlohy 8.lekcie Aké základné procesy má podnik, aká je ich klasifikácia
Aké sú štruktúrované základné procesy Inovačný proces Výrobný proces Proces nákupu Proces predaja Literatúra : M.Sedlák : Podniková ekonomika, Elita 1995

145 Základné pojmy podľa obchodného zákonníka
Obchodné záväzkové vzťahy Ustanovenia o uzatváraní zmluvy Rokovanie o uzavretí zmluvy Verejný návrh na uzavretie zmluvy a jeho účinky Obchodná verejná súťaž Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Zabezpečenie záväzku Porušenie zmluvných povinností Premlčanie

146 Základné pojmy podľa obchodného zákonníka
Osobitné ustanovenia o niektorých obchodných záväzkových vzťahoch Vymedzenie kúpnej zmluvy Povinnosti predávajúceho Nadobudnutie vlastníckeho práva Povinnosti kupujúceho Dojednania v súvislosti s kúpnou zmluvou Kúpa na skúšku Cenová doložka

147 Ustanovenia o uzatváraní zmluvy
Rokovanie o uzavretí zmluvy Dohoda, že určitá nepodstatná časť zmluvy sa dohodne dodatočne, sa považuje za podmienku platnosti tejto zmluvy, pokiaľ sa strany nedohodnú inak Ak si strany pri rokovaní o uzavretí zmluvy vymenia informácie označené za dôverné, nesmie ich druhá strana prezradiť tretej osobe ani keď sa zmluva neuzatvorí Zmluva vyžaduje pre platnosť písomnú formu iba v prípadoch ustanovených zákonom alebo keď jedna strana prejaví záujem aby zmluva bola uzavretá v písomnej forme Česť zmluvy môže určiť aj odkazom na všeobecné dodacie podmienky

148 Ustanovenia o uzatváraní zmluvy
Obchodná verejná súťaž Kto vyhlási neurčitým osobám súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy robí tým výzvu na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy Na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže sa vyžaduje aby sa písomne všeobecným spôsobom vymedzili predmet požadovaného záväzku a zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy, určila sa spôsob podávania návrhov, termín predkladania a lehota na oznámenie vybraného návrhu Vyhlasovateľ nemôže vyhlásené podmienky dodatočne meniť Návrh možno do súťaže zaradiť iba vtedy, ak plne vyhovuje podmienkam súťaže

149 Ustanovenia o uzatváraní zmluvy
Predložený návrh nemožno odvolať po uplynutí lehoty určenej v podmienkach súťaže pre predkladanie návrhov vyhlasovateľ vyberie najvhodnejší z predložených návrhov a oznámi jeho prijatie spôsobom a v lehote, ktoré určujú podmienky súťaže Vyhlasovateľ je povinný prijať návrh , ktorý sa vybral podľa podmienok súťaže, pričom má právo odmietnuť všetky návrhy Vyhlasovateľ je povinný bez odkladu po ukončení súťaže upovedomiť účastníkov súťaže, ktorí neuspeli, že ich návrhy odmietli.

150 Ustanovenia o uzatváraní zmluvy
Zmluva o budúcej zmluve Zaväzuje sa ňou jedna alebo obe strany uzavrieť v určitej dobe zmluvu s predmetom plnenia, ktorý je určený obecným spôsobom Zaviazaná strana je povinná uzavrieť zmluvu bez zbytočného odkladu po vyzvaní druhou stranou Nesplnenie záväzku uzavrieť zmluvu môže byť dôvod pre vymáhanie náhrady škody

151 Osobitné úpravy niektorých obchodných záväzkových vzťahov v nákupe
Kúpna zmluva Zmluva o skladovaní Zmluva o dielo Komisionárska zmluva Mandátna zmluva Zasielateľská zmluva Zmluva o preprave vecí

152 Kúpna zmluva Presná identifikácia dodávateľa odberateľa (názov, adresa, IČO, štatutár) Predmet dodávky Cena zľava, rabaty, parita, bonus, náklady na inštaláciu, DPH Cenová elasticita kurzové zmeny, inflačné dodatky zníženie ceny – podmienku cenová rezerva Termín dodávky

153 Kúpna zmluva Obchodné podmienky dodacie termíny miesto dodávky
Incoterms obaly poistenie preclievanie záruka zem pôvodu platobné podmienky, prípadne forma financovania plnenia zmluvy forma garancie plnenia zmluvy

154 Technické podmienky Kúpna zmluva technické parametre
potvrdenia o certifikátoch požiadavky na bezpečnosť riešenie environmentálnych požiadaviek spôsob merania presnosti inštalácia spôsob uvedenia do prevádzky náhradné diely servis spôsob použitia rozsah sprievodnej obchodno-technickej dokumentácie

155 Kúpna zmluva Spoločné ujednania platnosť zmluvy riešenie sporov
forma komunikácie možnosť zrušenia zmluvy dátum podpisu podpis štatutárnych predstaviteľov

156 Úlohy 9.lekcie Aká je štruktúra záväzkových práv podľa obchodného zákonníka Aké sú základné náležitosti kúpnej zmluvy Literatúra : Obchodný zákonník

157 Cenová politika Cenové parity Uvádzacie ceny Štruktúra ceny
Stavba ceny Odvodzovanie od cien konkurencie Odvodzovanie od podobnosti výrobku Nákladová stavba Obligatórne súčasti ceny Výrobná cena – ex-works Cena na dealera, distributora – marža, rabat, provízia Cena na zákazníka – DPH, zľava

158 Cenová politika Než ponúkneme kupujúcemu cenu, mali by sme uskutočniť niekoľko prepočtov – kalkulácií (v ktorých m.i. musíme zohľadniť aj cenotvorné faktory makroprostredia a mikroprostredia)

159 Cenová politika Čím zložitejšia distribučná cesta, tým sa podiel výrobnej ceny znižuje, najmä pri cenách pre zahraničných odberateľov je treba pri stavbe ceny kalkulovať s : Zahraničnou cenou v obchodnej parite Zahraničné úroky Prepravné, skladné, poistné Provízia Náklady na prevzaté riziká Vnútorný úrok Obchodné prirážky a zrážky (obchodné rozpätie alebo maržu) Garančný paušál Zľavy Clo Náklady so zaobstaraním dokladov, povolení, certifikátov

160 Cenová politika Musia byť zohľadňované možné zmeny v predpisoch vydávaných príslušnými orgánmi (dovozná prirážka,DPH,spotrebné dane, všeobecný systém preferencií a preferenčné clá) Treba ovládať čo možno kalkulovať ako náklad a čo len zo zisku (penále, škody, sponzorstvo) Treba zohľadniť aké riziká nás v súvislosti s realizáciou obchodného prípadu čakajú – riziko nezaplatenia, poistenie exportu, náklady colného konania, poplatky za akreditív ap. Zahraničné firmy sú mimoriadne kreatívne v účtovaní mimoriadnych výloh, poplatky za zdržné kontajnerov za predĺženie a zmenu akreditívnych podmienok, za zistené nedostatky

161 Cenová politika – cenové parity Incoterms 2000
EXW – Ex Works (named place) – zo závodu (stanovené mesto) FAS – Free Alongside Ship (named port of shipment) – vyplatené k boku lodi (stanovený prístav nakládky) FOB – Free on Board – vyplatené na palubu lode (stanovený prístav) CFR – Cost and Freihgt – náklady a dopravné platené do stanoveného miesta určenia CIF – Cost,Insurance anf Freight – náklady,dopravné platené do miesta dodania CPT – dopravné platené do stanoveného miesta určenia CIP – dopravné a poistné platené do stanoveného miesta určenia DAF – dodané na hranice (určené miesto)

162 Úlohy 10. lekcie Na základe čoho stanovuje podnikateľ cenu a čo musí pri jej konštrukcii zohľadňovať ? Čo sú Incoterms ? Čo je parita ceny ? Odporúčaná literatúra: Incoterms 2000 – SOPK Zásady a postup tvorby cien – Management Press 1997

163 Rozbory a analýzy Rozbory a analýzy sú nevyhnutným zdrojom pre riadenia podniku – zabezpečuje potrebnú spätnú väzbu pre správne rozhodnutia Rozbory odhaľujú súvislosti medzi podnikovými javmi a výsledkami Podmienkou kvalitných rozborov sú Vierohodné vstupné informácie Správne rozborové metódy Rozbory sú orientované na Statické hodnotenie javov, procesov, podnikov Dynamické hodnotenie javov, procesov, podnikov

164 Rozbory a analýzy Rozbory využívajú
Štatistické metódy Deskriptívne metódy Logické metódy Porovnávacie metódy Štatistické metódy vychádzajú z numerických hodnotových alebo naturálnych vstupných informácií a používajú bežné štatistické výpočty Porovnávajú skutočný vývoj s plánovaným Porovnávajú dynamiku vývoja v čase Deskriptívne metódy popisujú javy , procesy, podniky z jeho kvalitatívnej stránky

165 Rozbory a analýzy Logické metódy využívajú metódy formálnej logiky (spravidla s využitím výrokovej logiky – plní, neplní, plní čiastočne ap.) Porovnávacie metódy – sú spravidla využívané pre porovnanie s inými podnikmi, podobnými procesmi, alebo javmi. Môžu uvádzať výsledky verbálne, alebo numericky pomocou expertských výrokov a hodnotení

166 Audit – osobitná forma rozboru
Interný audit Systematický metodický prístup k hodnoteniu a zlepšeniu efektívnosti rizík, riadiacich a kontrolných procesov a správy a riadenia organizácií Porovnávanie reálnej situácie s prijatými štandardami Hľadanie spôsobu ako dosiahnuť vyššiu efektívnosť prostredníctvom neustáleho zdokonaľovania uplatňovanej stratégie, používaných metód, systémov a postupov Audit je založený na analýze javov, ich hodnotení, spracovaní odporúčaní, návrhov a informácií Základné úlohy interného auditu : Uskutočňovať neustále analýzu spoločnosti Overovať spoľahlivosť a vhodnosť informačného systému spoločnosti

167 Audit – osobitná forma rozboru
Kontrolovať správne plnenie politiky rozvoja, noriem a pokynov spoločnosti Informovať vedenie o všetkých nepravidelnostiach alebo anomáliach s odporúčaním ako ich odstrániť Vyhodnocovať a zabezpečovať efektívne vynakladanie zdrojov spoločnosti Spolupracovať s externým auditom Venovať pozornosť novým tendenciám a poznatkom systémov riadení Robiť špeciálne štúdie Externý audit Uskutočňujú nezávislí odborníci, ktorý zabezpečujú špičkovú úroveň výsledkov auditu, nezávislého od vnútorných podmienok spoločnosti

168 Úlohy 11.lekcie Aké druhy auditu sa v podnikoch vykonávajú
Aké je poslanie interného a externého auditu Literatúra : M.Synek : Manažerská ekonomika, Grada 2003


Download ppt "Podniková ekonomika učebné texty"

Similar presentations


Ads by Google