Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ust Md Afiq Ariff USUL FIQH SESSI 5 SUMBER-SUMBER HUKUM YANG TIDAK DISEPAKATI ULAMAK AL-IJTIHAD DAN AT-TAQLID 1.

Similar presentations


Presentation on theme: "Ust Md Afiq Ariff USUL FIQH SESSI 5 SUMBER-SUMBER HUKUM YANG TIDAK DISEPAKATI ULAMAK AL-IJTIHAD DAN AT-TAQLID 1."— Presentation transcript:

1 Ust Md Afiq Ariff USUL FIQH SESSI 5 SUMBER-SUMBER HUKUM YANG TIDAK DISEPAKATI ULAMAK AL-IJTIHAD DAN AT-TAQLID 1

2 MASALIH MURSALAH Bahasa: untuk tujuan baik dan manfaat.
Erti Masalih Mursalah: membuat sesuatu hukum dan undang-undang yang baik dan berfaedah untuk kepentingan manusia dan masyarakat, yang tidak ada sebarang nas untuk dijadikan bukti dan dasar, samaada ia boleh dilaksanakan atau tidak boleh.

3 PEMBAHAGIAN MASALIH MURSALAH
KEKUATAN PADA DIRINYA DIAMBIL KIRA OLEH SYARAK ATAU TIDAK Yang diambil kira Yang tidak dibatalkan dan yang tidak diambil kira Yang dibatalkan Masalih Daruriyat Masalih Hajiyat Masalih Tahsiniyat

4 KEHUJAHAN MASALIH MURSALAH
Ulamak bersepakat bahawa masalih mursalah tidak boleh dijadikan hujah dalam perkara berkaitan ibadat. Ulamak berselisih pendapat didalam kehujahan masalih mursalah dalam perkara berkaitan muamalat. 1) Jumhur menerimanya sebagai sumber hukum. وَمَا جَعَلَ عَلَيكُم فِي الدِّين مِن حَرَج لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَار حَدِيثُ مُعَاذ Hukum dan kemaslahatan berubah mengikut masa dan tempat. Para sahabat telah melaksanakannya iaitu, perlantikan khalifah dll.

5 SYARAT BERPEGANG DENGAN MASALIH MURSALAH
2)Ulamak Zahiriyah menolaknya sebagai sumber hukum. Membuka ruang kepada mengeluarkan hukum mengikut hawa nafsu. Sangkaan yang tidak mempunyai dasar. Membawa berlainan hukum dan mengelirukan, kerana zaman dan suasana sentiasa berubah. SYARAT BERPEGANG DENGAN MASALIH MURSALAH Kemaslahatan hendaklah jelas dan pasti. Kemaslahatan mestilah benar2 bertujuan memberi manfaat dan menolak kemudharatan. Kemaslahatan mestilah bersifat umum, bukan untuk kepentingan peribadi. Hukum yang ditetapkan tidak bertentangan dengan dalil2. Maslahat itu mestilah berdarjat maslahah daruriyah.

6 URUF Bahasa: Adat. Ertinya: apa sahaja yg diketahui oleh manusia, dan mereka mempraktikkannya dalam kehidupan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau apa yg mereka tidak melakukannya. Justeru itu, setengah ulamak tidak membezakan antara uruf dan adat. Adat lebih umum dari Uruf, dari segi kuantiti dan sumber.

7 PEMBAHAGIAN URUF PERKATAAN ‘AM KHAS PERBUATAN

8 PEMBAHAGIAN URUF SUDUT HUKUM
URUF YANG BENAR Tidak bercanggah dengan Nas. Tidak mendatangkan kemudharatan. Pemberian, masa pertunangan dikira hadiah, bukan sebahagian daripada mas-kahwin. URUF YANG SALAH Bertentangan dengan Nas. Pendedahan aurat, samaada secara sedar atau tidak, secara alam cyber atau alam kehidupan.

9 KEHUJAHAN URUF Tidak dianggap sebagai hujjah jika ia bertentangan dengan dalil-dalil dan hukum syarak yang tetap dan tidak berubah walaupun suasana dan adat berubah. Maka kita perlu tinggalkan Uruf yang diatas ini. Syarat-syarat penerimaan Uruf sebagai hujjah. Uruf itu berterusan. diamalakan oleh ramai orang, tidak menyalahi dalil syarak dan kaedah asas. Uruf itu wujud dan diamalkan ketika melakukan tidakkan.

10 ISTISHAB Bahasa: Bersama atau sentiasa seiring.
Ertinya: Sesuatu yang kekal keadaannya, selama mana tiada sesuatu yang boleh merubahnya. Ini bermakna keadaan atau kedudukan sesuatu itu tetap kekal seperti sebelumnya, dan akan sentiasa digunakan dan diambil kira di masa kini dan akan datang.

11 KEHUJAHAN ISTISHAB Sebagai rumusan, istishab ini boleh menjadi hujjah pada pendapat keempat-empat mazhab. Contoh: ijmak ulamak berpendapat: seseorang yang telah menunaikan solat maghrib, kemudian ia ragu-ragu samaada wuduknya masih kekal atau terbatal untuk solat isyak. Atas dasar itu ia dikira berwuduk, kerana ia solat maghrib berwuduk yang merupakan satu keyakinan. Hukum yang telah tetap melalui dalil-dalil nas Qat’i tidak termasuk dalam istishab seperti hukum solat 5 waktu.

12 ISTIHSAN Ertinya: Meningalkan Al-Qiyas dengan sebab ada dalil yang lebih kuat dari Al-Quran, As-sunnah dan Ijmak, yang juga dikenali dengan Al-Qiyas Al-Khafiy. Contoh: harus bagi wanita yang haid membaca Al-Quran. Sesuatu perkara yang dikira baik yang lahir hasil pemikiran ulamak mujtahid dalam perkara bertentangan dengan hukum Qiyas Jelas.

13 KEHUJAHAN ISTIHSAN Ulamak menerima: Ulamak menolak:
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم Meninggalkan kesukaran kepada kemudahan yang merupakan asal syariat. ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن Telah berlaku ijmak menerusi istihsan. Ulamak menolak: Menetapkan hukum berdasar hawa nafsu Jika mujtahid berhujah tanpa nas, maka bolehlah bagi orang awam membuat sedemikian.

14 PERBINCANGAN DAN TARJIH
Apabila dikaji Al-Istihsan pada Ulamak yang menerima, ianya bukanlah berdsarkan Akal dan Nafsu, malah ia berdasarkan dalil-dalil. Manakala imam Syafi’e menolaknya dengan gambaran bahawa Al-Istihsan tidak berpandukan dalil-dalil. Sebagai tarjih, perselisihan dalam masalah ini hanyalah perselisishan dari sudut lafaz. Sebenarnya diantara mereka tiada perselisihan, matlamat mereka ialah membawa kebaikan, kebenaran, serta atas dasar berhati-hati mengeluarkan hukum.

15 IJTIHAD Ertinya: Mujtahid mencurahkan penuh kesungguhannya untuk mencari ilmu berkaitan hukum syariat. Ijtihad itu dituntut dalam islam demi memenuhi keperluan syarak. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران إذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر حديث معاذ إجماع

16 SYARAT KELAYAKKAN IJTIHAD
Mukallaf, Adil, Beriman. Mengetahui Bahasa Arab. Mengetahui Al-Quran. Mengetahui As-Sunnah. Mengetahui Ijmak. Mengetahui Ilmu-Usul Fiqh. Mengetahui tujuan Syariat. Niat baik dan Ikhlas.

17 RUANG BER’IJTIHAD HARUS Semua perkara yang tiada dalam dalil Qat’i
Dilalah Zanni dalam dalil Qat’i. Dilalah Zanni dalam dalil Zanni. Dilalah Qat’i tetapi dalil Zanni. TIDAK HARUS Dilalah Qat’i dalam dalil Qat’i. Dalil Qat’i dan ditafsirkan lagi oleh Nabi Muhammad. Hukum yang perlu diketahui secara umum dan telah dimaklumi. Telah di’ijmakkan.

18 HUKUM BERIJTIHAD Fardhu Ain.
Tiada orang lain boleh berijtihad kecuali dirinya. Fardhu kifayah. Ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid namum masih ada yang layak sepertinya. Sunnah. Berijtihad sesuatu perkara yang belum berlaku. Haram. Segala ijtihad yang tidak memenuhi syarat mujtahid.

19 MARTABAT MUJTAHID Mujtahid Mutlak Mujtahid Muntasib
Mujtahid dalam Mazhab Ijtihad dalam fatwa.

20 TAQLID Mengikuti perkataan atau perbuatan orang lain tanpa meneliti dalilnya atau penerimaan hukum-hukum daripada seseorang tertentu. Bertaqlid tidak harus hukumnya, kecuali bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sebagai mujtahid.

21 TAQLID HUKUM SYARAK AMALIAH
Tidak boleh bertaqlid secara mutlak Wajib bertaqlid secara mutlak Wajib bertaqlid atas orang awam dan mereka yang lemah ilmu agamanya dan haram bagi mujtahid.


Download ppt "Ust Md Afiq Ariff USUL FIQH SESSI 5 SUMBER-SUMBER HUKUM YANG TIDAK DISEPAKATI ULAMAK AL-IJTIHAD DAN AT-TAQLID 1."

Similar presentations


Ads by Google