Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PENGENALAN ILMU TAFSIR

Similar presentations


Presentation on theme: "PENGENALAN ILMU TAFSIR"— Presentation transcript:

1 PENGENALAN ILMU TAFSIR

2 Ilmu Tafsir Bahasa Penjelasan dan penerangan

3 Istilah Imam al-Suyuti:
Tafsir adalah ilmu yang dengannya dapat memahami al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w dan menerangkan makna maksud serta hukum-hukum dan hikmat-hikmat yang ada di dalamnya.

4 al-Zarqani: Tafsir adalah satu ilmu yang mengkaji ayat-ayat al-quran dari segi petunjuk lafaznya mengikut kehendak allah sekadar kemampuan manusia. Abu Hayyan: Tafsir ialah yang membahaskan tentang cara hendak menyebut lafaz al-Quran mengenai dalil-dalilnya, hukum-hakamnya makna-makna dari kata mufrad atau susunan ayat.

5 Kesimpulannya: Satu bidang ilmu yang membincangkan dan menjelaskan kehendak Allah yang tersemat di dalam kitabNya menurut kemampuan manusia. Lantaran itu tafsir mencakupi segala cara dan daya usaha untuk memahami pengertian kehendak kitab suci al-Quran al-Karim.

6 KELEBIHAN ILMU TAFSIR Ilmu Tafsir adalah ilmu yang paling mulia kerana ia membicarakan tentang isi kandungan al-Qur’an yang merupakan Kalam Allah Taala.

7 Imam Suyuti (1992)telah menggariskan kemuliaan mempelajari Ilmu Tafsir dari TIGA SUDUT:
Pertama: kemuliaan dari sudut tajuk (niche) yang dibicarakan kerana tajuknya adalah Kalam Allah yang mengandungi segala hikmah serta kelebihan.

8 Kedua, kemuliaan dari sudut matlamatnya iaitu untuk berpegang dengan “Urwatul Wusqa” dan mencapai kebahagiaan hakiki. Manakala Khalid cAbdul Rahman al-cIk (1994) pula berpendapat kemuliaan dari segi matlamat ialah menghasilkan keupayaan untuk mengistinbatkan hukum, hikmah dan rahsianya mengikut kaedah dan usul serta kadar kemampuan manusia.

9 Ketiga kemuliaan dari sudut keperluan terhadapnya kerana kesempurnaan agama dan dunia tidak terbina tanpa ilmu dari Kitab Allah.

10 KEPENTINGAN ILMU TAFSIR
Mampu mengetahui isi kandungan al-Qur’an dengan lebih baik. Mengetahui ilmu-ilmu lain yang ada di dalam al-Qur’an. Memperakui kebesaran, keagongan dan kebijaksanaan Allah terhadap makhluknya.

11 Memperakui kebesaran, keagungan dan kebijaksanaan Allah terhadap makhluknya.
Mampu menjadi sumber asas dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia samada dari sudut politik, ekonomi, sosial dan agama. Mempelajari serta mengetahui isi kandungan al-Qur’an merupakan satu kelebihan yang tinggi di sisi Islam.

12 Oleh kerana PENTINGNYA Ilmu tafsir menyebabkan:
Pertama: Ia diberi perhatian yang sungguh-sungguh oleh ulama Islam dalam semua bidang, hinggakan Ilmu tafsir dijadikan sebagai salah satu daripada syarat untuk seseorang itu sampai ke taraf Mujtahid.

13 Kedua: Ilmu Tafsir adalah ilmu yang mula-mula disusun dalam Ulum al-Qur’an. Ini adalah kerana ia merupakan asal dalam memahami al-Qur’an serta mentadabburkannya, juga mengistinbatkan hukum dan mengetahui halal dan haram

14 PERKEMBANGAN ILMU TAFSIR
Tahap Pertama Dalam Perkembangan Ilmu Tafsir (Periwayatan atau Sebelum Pentadwinan) Tahap Pertama ini meliputi zaman Rasulullah s.aw, Para Sahabat dan Tabiin. Tafsir pada tahap ini disampaikan secara riwayat atau talaqqi dimana Sahabat mengambil riwayat daripada Rasulullah s.a.w. dan Tabiin mengambil riwayat dari Sahabat r.a.

15 Tahap Kedua Dalam Perkembangan Ilmu Tafsir (Pentadwinan bersama Ilmu Hadith)
Bermula selepas zaman Tabi’in dimana Tafsir masih merupakan sebahagian daripada cabang Ilmu Hadith. Masih belum lahir ta’lif khas mengenai tafsiran al-Qur’an mengikut surah atau ayat dari awal hingga akhir.

16 Antara ulama tersebut: Yazid bin Harun al-Sullami (wafat 117H)
Ketika ini para ulama masih mengumpulkan Tafsir sebagaimana juga Hadith Rasulullah. Antara ulama tersebut: Yazid bin Harun al-Sullami (wafat 117H) Syucbah bin Hajjaj (wafat 160H) Wakic bin Jarrah (wafat 197 H) Sufyan bin Uyainah (wafat 198H

17 Tahap Ketiga Dalam Perkembangan Ilmu Tafsir (Pentadwinan sebagai ilmu khusus)
Bermula apabila Ilmu Tafsir dipisahkan dari Ilmu Hadith, menjadi suatu ilmu yang tersendiri (ditadwinkan). Dikatakan pentadwinan Ilmu Tafsir ini berlaku di akhir Zaman Tabiin atau zaman Bani Umaiyyah.

18 Di antara para ulama yang terlibat dalam pembukuan Ilmu Tafsir ialah:
Pada ketika ini tafsiran mula dilakukan mengikut susunan ayat dan surah dalam mashaf. Di antara para ulama yang terlibat dalam pembukuan Ilmu Tafsir ialah: Ibn Majah (wafat 273H) Ibn Jarir al-Tabari (wafat 310H), Abu Bakr bin al-Munzir al-Naysaburi (wafat318H) Ibn Abi Hatim (wafat 327H) al-Hakim (wafat 405H)

19 Kesemua tafsir-tafsir ini disandarkan kepada Rasulullah, Sahabat, Tabiin dan Tabic Tabiin.
Pada tahap ini tidak bermakna terhentinya tahap pertama dan kedua, bahkan Tafsir sebenarnya masih mengalami proses tadarruj (pemeringkatan).

20 (Tafsir diringkaskan Sanadnya)
Tahap Keempat (Tafsir diringkaskan Sanadnya) Tafsir masih bersifat Tafsir Ma’thur. Walau bagaimanapun periwayatan semakin bertambah ramai lantas timbul usaha untuk meringkaskan sanad. Banyak riwayat-riwayat Ma’thur dari Mufassir terdahulu disampaikan tanpa dinisbahkan kepada perawinya.

21 Banyak riwayat-riwayat Ma’thur dari Mufassir terdahulu disampaikan tanpa dinisbahkan kepada perawinya. AKIBATNYA?

22 1 2 3 4 memberi ruang kepada kemasukan hadith palsu
percampuran antara riwayat sahih dan sebaliknya 3 ada yang menyangka riwayat tersebut sahih kesemuanya serta meriwayatkannya dalam kitab tafsir mereka 4 menjadi titik permulaan lahirnya pemalsuan dan israiliyyat dalam Tafsir

23 Tafsir Naql dgn Tafsir al-Ra’yi)
Tahap Kelima (Percampuran antara Tafsir Naql dgn Tafsir al-Ra’yi) Lebih banyak kesalahan yang timbul Tafsiran yang bercampur antara tafsir Naql dan tafsir Aqli (tafsir berdasarkan ijtihad dan pemikiran).

24 Kelahiran kumpulan-kumpulan politik, mazhab-mazhab fiqh yang berbeza, pelbagai ilmu-ilmu baru termasuk falsafah memberi kesan terhadap Ilmu Tafsir sehinggakan banyak perkara yang dimuatkan dalam kitab-kitab tafsir. Ilmu Tafsir dipengaruhi budaya, falsafah dan ilmu-ilmu tertentu serta semakin jauh dari sifatnya sebagai Tafsir Ma’thur.

25 RUJUKAN Al-Dhahabi, Muhammad Hussayn al-Tafsir wa al-Mufassirun. Juz Pertama. Qahirah: Maktabah Wahbah. Ibn Manzur M. Lisan cArab. Dar al-Macarif.  Ismail Yusoff.1995.Perkembangan Penulisan dan Terjemahan Kitab-Kitab Tafsir di Malaysia. Bab dalam buku Islamiyyat (Jurnal Pengajian Islam) Universiti Kebangsaan Malaysia.Jilid 16 Khalid cAbdul Rahman al-cIk Usul Tafsir wa Qawaciduh. Damsyik: Dar al-Nafais. Mannac al-Qattan Mabahith fi Ulum al-Qur’an. Qahirah: Maktabah Wahbah

26 Al-Suyuti, Jalal al-Din cAbd. Rahman. 1992. Al-Itqan fi Ulum al-Qur’an
Al-Suyuti, Jalal al-Din cAbd. Rahman Al-Itqan fi Ulum al-Qur’an. Saudi: Dar al-Hijrah li al-Nashr wa al-Tauzi c Al-Zarqani, Muhammad Abd. Al-cAzim Manahil al-cIrfan fi Ulum al-Qur’an. Juz Pertama. Beirut: Dar Ihya’ al-Thurath al-cArabi. Al-Zarkashi, Badr al-Din Muhammad bin Abdullah al-Burhan fi cUlum al-Qur’an. Beirut: Dar al-Macrifah. 

27 KEPENTINGAN MENGETAHUI USUL AL-TAFSIR

28 - DEFINISI USUL AL-TAFSIR
Kaedah-kaedah dan asas-asas yang mendokong Ilmu Tafsir merangkumi perkara yang berkaitan dengan Mufassir dari sudut syarat-syarat, adab-adab; dan perkara yang berkaitan dengan Tafsir merangkumi kaedah-kaedah, metode dan sebagainya. Suatu disiplin ilmu yang mendokong kefahaman absah terhadap al-Qur’an dan membongkar penyelewengan dan kesesatan dalam Tafsir.

29 Qawa‘id al-Tafsir: Formula rujukan dalam Pentafsiran al-Qur’an
- Perbezaan Ulum al-Qur’an: Merangkumi segala ilmu yang berkaitan dengan al-Qur’an. Usul al-Tafsir: Ilmu khusus berkenan Mufassir dan proses pentafsiran al-Qur’an. Qawa‘id al-Tafsir: Formula rujukan dalam Pentafsiran al-Qur’an

30 - Kepentingan ‘Ulum al-Qur’an, Usul al-Tafsir dan Qawa‘id al-Tafsir
1. Mengetahui manhaj yang sahih dalam pentafsiran al-Qur’an. 2. Memahami erti al-Qur’an dengan kehafaman yang sahih dan membuahkan amalan salih. 3. Mempunyai kekuatan untuk mempertahankan kesucian al-Qur’an. 3. Mengikuti jejak langkah para ulama dalam menjaga kehebatan al-Qur’an.

31 SYARAT-SYARAT MUFASSIR

32 Akidah yang benar Bersih daripada hawa nafsu Mempunyai keahlian dalam bidang hadith, riwayat, dan dirayah Mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang bahasa dan ilmu-ilmu yang berkaitan Berpengetahuan dalam ilmu qiraat Mengetahui dalam Ilmu Nahu dan Sarf Berpengetahuan luas dalam bidang ‘Ulum al-Qur’an

33 Mendalami ilmu Usuluddin dan ilmu tauhid
Berpengetahuan dalam ilmu Usul Fiqh Mengetahui ilmu-ilmu lain seperti ilmu sosiologi dan antropologi, zoologi Memulakan tafsir al-Quran dengan al-Quran itu sendiri

34 ADAB-ADAB MUFASSIR

35 Niat dan tujuan yang baik
Berakhlak mulia Taat dan beramal Berjiwa mulia Bersikap tawadu’ dan lemah lembut Tegas dalam menyampaikan kebenaran Mendahulukan orang-orang yang lebih utama daripada dirinya sendiri Menggaris dan mengemukakan langkah-langkah penafsiran secara baik

36 TINGKATAN PARA PENTAFSIR

37 TAFSIR AL-SAHABAH al-Khulafa’ al-Arba’ah Ibn Mas’ud Ibn ‘Abbas
Ubayy bin Ka’ab Zaid bin Thabit Abu Musa al-Asy’ary ‘Abdullah bin al-Zubair

38 TABAQAH AL-TABI’IN Tabaqah Ahl Makkah – kerana mereka adalah sahabat-sahabat Ibn ‘Abbas, seperti: Mujahid ‘Ata’ bin Abi Rabah, ‘Ikrimah Maula Ibn ‘Abbas Sa’id bin Jubair Thawuus bin Kaisan al-Yamani.

39 Tabaqah Ahl Madinah: Zaid bin Aslam Abu al-Aliyah
Muhammad bin Ka’ab al-Qurazhi.

40 Tabaqah Ahl al-’Iraq: Masruq bin al-Ajda’ Qatadah bin Di’amah,
Abu Sa’id al-hasan al-Basri ‘Ata’ bin Abu Muslim al-Khurasaniyy

41 RUJUKAN Al-Rumi, Fahd bin ‘Abd al-Rahman bin Sulaiman Buhuth fi Usul al-Tafsir wa Manahijih. Al-Riyah: Maktabat al-Tawbah. Al-Suyuti, Jalal al-Din Abd. Rahman Al-Itqan fi Ulum al-Qur’an. Saudi: Dar al-Hijrah li al-Nashr wa al-Tauzi c Al-Qattan, Mannac Mabahith FI cUlum al-Quran. al-Qahirah: Maktabah Wahbah. Hasan Ayyub al-Hadith fi Ulum al-Quran wa al-Hadith. al-Qahirah: Dar al-Salam.


Download ppt "PENGENALAN ILMU TAFSIR"

Similar presentations


Ads by Google