Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

5. Feladat 200620072008 11 5002230043600. 9. Feladat.

Similar presentations


Presentation on theme: "5. Feladat 200620072008 11 5002230043600. 9. Feladat."— Presentation transcript:

1 5. Feladat

2 9. Feladat

3 10. Feladat

4 11. Feladat ÉvBevétel

5 12. Feladat ÉvBevétel

6 18. Feladat

7 19. Feladat

8 20. Feladat

9 25. Feladat ,22,42,83,8

10 26. Feladat Januárfebruármárciusáprilis

11 28. Feladat MerkúrVénuszFöld

12 35. Feladat

13 41. Feladat

14 46. Feladat

15 47. Feladat

16 48. Feladat

17 49. Feladat

18 50. Feladat


Download ppt "5. Feladat 200620072008 11 5002230043600. 9. Feladat."

Similar presentations


Ads by Google