Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

5. Feladat 200620072008 11 5002230043600. 9. Feladat.

Similar presentations


Presentation on theme: "5. Feladat 200620072008 11 5002230043600. 9. Feladat."— Presentation transcript:

1 5. Feladat 200620072008 11 5002230043600

2 9. Feladat

3 10. Feladat

4 11. Feladat ÉvBevétel 200416 000 200517 000 200627 000 200731 000 200833 000

5 12. Feladat ÉvBevétel 200533 000 000 200637 000 000 200749 000 000 200890 000 000

6 18. Feladat

7 19. Feladat

8 20. Feladat

9 25. Feladat 2005200620072008 1,22,42,83,8

10 26. Feladat Januárfebruármárciusáprilis 1556198722582996

11 28. Feladat MerkúrVénuszFöld 48801210412756

12 35. Feladat

13 41. Feladat

14 46. Feladat

15 47. Feladat

16 48. Feladat

17 49. Feladat

18 50. Feladat


Download ppt "5. Feladat 200620072008 11 5002230043600. 9. Feladat."

Similar presentations


Ads by Google