Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

TOPIK 11: KEMAHIRAN KOMUNIKASI GURU. KEMAHIRAN KOMUNIKASI LISAN DAN BUKAN LISAN LARAS BAHASA.

Similar presentations


Presentation on theme: "TOPIK 11: KEMAHIRAN KOMUNIKASI GURU. KEMAHIRAN KOMUNIKASI LISAN DAN BUKAN LISAN LARAS BAHASA."— Presentation transcript:

1 TOPIK 11: KEMAHIRAN KOMUNIKASI GURU

2 KEMAHIRAN KOMUNIKASI LISAN DAN BUKAN LISAN LARAS BAHASA

3 KOMUNIKASI =sangat penting dalam pengurusan bilik darjah Dijelmakan –bertutur,penggunaan bahasa badan, penulisan, menggunakan alat-alat tertentu-komputer, telefon dsb. Penting ke arah pembentukan budaya penyayang Murid mudah menerima motivasi secara berkhemah

4 Komunikasi Lisan dan Bukan Lisan Guru seharusnya mampu mengembangkan kemahiran komunikasi Memberi ruang utk murid memberi pandangan Pengaliran maklumat yang lebih berkesan Dapatkan maklum balas yang benar. Menghasilkan kreativiti dalam p&p

5 Guru harus elak masalah yang boleh menjejaskan keberkesanan komunikasi seperti kekeliruan, salahtafsir,bahasa yang kasar, suara yang tidak jelas, bahasa badan yang tidak sesuai, memberi tekanan emosi murid, komunikasi tertutup, tidak memberi perhatian dan tumpuan tentang p&p.

6 Guru hebat= suara jelas, gaya pengajaran menarik, fleksibiliti tidak membosankan, inovasi, kreatif, pendekatan yang sentiasa digunakan untuk membaiki kelemahan murid, penglibatan murid dalam aktiviti kelas dan pengurusan masa yang berkesan

7 Komunikasi harus meransang minat, memenuhi keperluan diri murid, sosial, dan psikologi, memberi dorongan dan sokongan, mengembangkan potensi, kebolehan, minat, baqkat dan keyakinan diri murid. Kepakaran guru diukur dari aspek inisiatif, dedikasi, perancangan, kerjasama, kepimpinan, kepakaran, integriti yang tekal dalam organisasi yang dapat mewujudkan keharmonian dan menunjukkan kesetiaan dan sokongan dlm menjayakan wawasan.

8 Wagner (1994) mendefinisikan interaksi sebagai tindak balas peristiwa yang memerlukan sekurang-kurangnya dua objek dan dua aksi. Interaksi berlaku apabila objek dan peristiwa saling mempengaruhi satu sama lain Tindak balas ini akan menyebabkan proses komunikasi lisan berlaku. Oleh itu hubungan guru dan muridnya mula wujud.

9 Model Komunikasi Kemanusiaan Komunikasi merupakan Cara yang berkesan Untuk individu Menyesuaikan diri Menekankan interaksi antara manusia/ individu Mementingkan ciri manusia yang mana tarikan antara dua orang individu/lebih ditekankan daripada sikap Terhadap sesuatu Perkara/objek Model Simetri Newcomb

10 X A B A= Individu B= Individu X= Maklumat

11 Melalui model ini jelas bahawa komunikasi berkesan oleh guru memerlukan penglibatan atau interaksi berbentuk dua hala. Melalui komunikasi dua hala pastinya objektif pembelajaran akan lebih mudah tercapai. Kajian Flanders: wujud hubungan sehala antara guru-murid melalui komunikasi lisan Cth bersyarah, memberi penerangan, arahan dan mengkritik.

12 Wilbur Schramm (1954) merumuskan komunikasi dalam pendidikan seperti berikut: BUKANLISANBUKANLISAN Semasa menyoal Semasa Memberi penerangan LISANLISAN senyuman renungan anggukan Memek muka Genggaman tangan

13 Kesenyapan juga merupakan sebahagian komunikasi tetapi dalam bentuk bukan lisan Komunikasi lisan (KL) cara mudah dapat maklumat dan penerimaan mesej dari penutur KL perlukan teknik yang efektif KL bergantung kepada kelajuan bercakap seseorang guru Melalui KL, guru dan murid memahami dan dapat merasai perasaan pengalaman rakan yang bertutur sekalipun berbeza dari segi budaya dan latar belakang.

14 Model Wilbur Schramm (1954) Sumber (rangsangan) Enkod (mentafsir sumber) Destinasi (orang menerima mesej) Dekod (mesej ditafsir) Isyarat (mesej)

15 KL juga boleh disertai dengan komunikasi bukan lisan (KBL). Cth: renungan mata, pergerakan tangan, ukiran senyum di bibir, ekspresi muka, perubahan air muka, pergerakan kecil tubuh badan akan memberikan makna yang lebih jelas terhadap mesej yang disampaikan dalam komunikasi lisan. Melalui KL dan KBL kita dapat mengenali ragam dan emosi manusia.

16 KBL lebih kepada penglibatan gerak badan dan penumpuan penutur kepada pendengarnya. Dalam kelas guru boleh mengawal kelas tanpa lisan dengan menggunakan ‘eye contact’ shj. Lihat dan tumpu kepada murid berkenaan Tubuh badan kena menghadap murid.

17 Semasa berkomunikasi, elakkan sebarang gangguan-supaya mesej disampai dengan jelas dan tepat. Gangguan 2 jenis; i. Gangguan luaran- datangnya dari suasana persekitaran yang terlalu bising, penggunaan laras bahasa yang sukar difahami dan suasana bilik darjah itu sendiri. ii. Gangguan dalaman- unsur bias dalam persepsi, pengalaman lalu dan perbezaan dalam budaya.

18 Lain-lain gangguan; Sumber tidak boleh dipercayai Kesilapan dalam alih bahasa Nilai pertimbangan, Pemikiran penyampai Penerimaan maklumat yang berbeza

19 Masalah,cara mengatasi dan implikasi komunikasi di bilik darjah MasalahCara mengatasi implikasi Kurang persediaan kebisingan kritikan Melabel murid Memberi arahan Hendaklah sentiasa bersedia dgn perancangan yang lengkap Pastikan bd senyap/bersedia Semasa guru mengajar Elak mengkritik murid Elak melabel negatif Kepada murid Menggalakkan perundingan Murid dapat menerima Mesej dgn jelas dan obj. Pengajaran tercapai Murid dapat mendengar dengan jelas Murid bertambah yakin mengemukakan hujah Murid mudah diajak berunding

20 Laras Bahasa (LB) Laras bahasa adalah gaya dan penggunaan sesuatu bahasa Gaya bahasa merujuk kepada bahasa lisan dan penulisan. LB biasanya berubah-ubah mengikut situasi

21 Ciri-ciri laras yang penting ialah: i. perbendaharaan kata ii. Susunan ayat dan frasa yang digunakan LB juga bergantung kepada situasi luaran. Latar belakang sosial dan kebudayaan sesuatu masyarakat yang mengamalkan bahasa tersebut diberi pertimbangan Situasi ini merangkumi struktur sosial dan keseluruhan cara hidup yang menetukan tindak tanduk anggota masyarakat.

22 Terdapat beberapa LB yang perlu diberi perhatian oleh guru: i. Laras Bahasa Biasa : penggunaan bahasa yang tidak membabitkan sebarang bidang ilmu atau konteks khusus. Diguna dlm perbualan harian cth : “Hai Mat ! Nak ke mana tu? Tak singgah dulu?” ii. Laras Bahasa Akademik : bersifat ilmiah, formal dan objektif. iii. Laras Bahasa Sastera/kreatif : mementingkan istilah khusus dan teknikal iv. Laras Bahasa Agama : digunakan ketika membincangkan isu agama terutamanya dalam pelajaran agama / P. Islam.

23 v. Laras Bahasa Sukan: guru menggunakannya ketika mengajar mp adakan acara sukan vi. Laras Bahasa Sains: punyai unsur ilmiah, berbahasa moden, formal dan menidakkan bahasa basahan. vii. Laras Bahasa Rencana : lebih bersifat umum.tuj. Utk tampilkan berbagai idea tentang sesuatu isu. Gaya bahasa mudah difahami viii. Laras Bahasa Iklan/perniagaan : utk menyampaikan maklumat berkesan tentang sesuatu perniagaan atau produk.fakta jelas amat penting.

24 ix. Laras Bahasa Media Massa: menunjukkan terhadap peranan media spt melapor atau menyampaikan berita dengan bahasa yang paling mudah didengar dan diterima oleh pendengar dan pembaca. x. Laras Bahasa Undang-Undang :laras bahasa ilmiah yang terdapat dalam b. Melayu sejak dulu lagi. Hari ini lebih bersifat moden dan banyak guna istilah teknikal. xi. Laras Bahasa Ekonomi : berbentuk ilmiah tentang sesuatu ekonomi.


Download ppt "TOPIK 11: KEMAHIRAN KOMUNIKASI GURU. KEMAHIRAN KOMUNIKASI LISAN DAN BUKAN LISAN LARAS BAHASA."

Similar presentations


Ads by Google