Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

Similar presentations


Presentation on theme: "SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN"— Presentation transcript:

1 SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN
KURSUS GAJI, ELAUN & KEMUDAHAN PENJAWAT AWAM INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN DI SAMPAIKAN OLEH : MARIATON BINTI OMAR KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN BAHAGIAN AKAUN

2 KANDUNGAN PENGENALAN SISTEM GAJI BERKOMPUTER
BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI PENDAPATAN DAN POTONGAN LAPORAN – LAPORAN GAJI BAUCAR BAYARAN GAJI BERASINGAN

3 PENGENALAN KEPADA SISTEM GAJI
SESI I PENGENALAN KEPADA SISTEM GAJI

4 PENGENALAN ENTITI YANG BERPERANAN DALAM PENGURUSAN GAJI & ELAUN (KECUALI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA):- BHG/ UNIT SUMBER MANUSIA BHG / UNIT KEWANGAN PEJABAT PERAKAUNAN MENGELUARKAN SURAT ARAHAN / KELULUSAN MENYEDIAKAN KEW.8 MENYEDIAKAN SG20 MENYEDIAKAN / MEMPROSES BAUCAR BAYARAN MENGUNCI MASUK SG 20 MENYEMAK & MELULUSKAN PEMBAYARAN MENGGUBAL DASAR PERSONEL PERKHIDMATAN AWAM TERMASUK POLISI EMOLUMEN MEREKABENTUK, MEMBANGUN & MELAKSANAKAN SISTEM PERAKAUNAN KERAJAAN MENYEMPURNAKAN BAYARAN SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

5 PENGENALAN ENTITI YANG BERPERANAN DALAM PENGURUSAN GAJI & ELAUN BAGI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA:- MAJLIS ANGKATAN TENTERA MELULUSKAN POLISI EMOLUMEN ANGKATAN TENTERA MALAYSIA MEMPERTIMBANGKAN PENERIMAAN POLISI YANG DIGUBAL OLEH JPA JABATAN ARAH URUSAN GAJI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA (UGAT) MENGURUSKAN PEMBAYARAN EMOLUMEN ATM SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

6 PERANAN & TANGGUNGJAWAB
LAIN-LAIN PERANAN KEMENTERIAN / JABATAN / PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ): MEMASTIKAN PENYELENGGARAAN GAJI DAN KWSP PEKERJA SERTA LAIN-LAIN POTONGAN GAJI ANGGOTA AWAM DIBUAT SECARA BERSISTEMATIK SERTA MEMENUHI ARAHAN YANG BERKUATKUASA DARI SEMASA KE SEMASA. MEMBERI LATIHAN KEPADA PEGAWAI YANG MENGURUSKAN EMOLUMEN BAGI MENINGKATKAN KEPEKAAN TERHADAP PERATURAN YANG SEDANG BERKUAT KUASA. MEMASTIKAN PEGAWAI YANG BERTANGGUNGJAWAB MENJALANKAN PEMERIKSAAN TERPERINCI SEBELUM SEBARANG PINDAAN TERHADAP MAKLUMAT EMOLUMEN PEGAWAI DILULUSKAN.

7 PERANAN & TANGGUNGJAWAB
LAIN-LAIN PERANAN KEMENTERIAN / JABATAN / PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ): MEWUJUDKAN KOORDINASI ANTARA SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT DISEMUA PERINGKAT SUPAYA PERATURAN BERKUAT KUASA DAPAT DIPATUHI & PENGEMASKINIAN MAKLUMAT DAPAT DIBUAT DARI MASA KE SEMASA. MENGAMBIL TINDAKAN SURCAJ SELARAS DENGAN SEKSYEN 18, AKTA TATACARA KEWANGAN TERHADAP PEGAWAI YANG MELAKUKAN KESILAPAN/KECUAIAN SEHINGGA MENYEBABKAN LEBIHAN/KURANGAN BAYARAN EMOLUMEN UNIT AUDIT DALAM/UNIT NAZIRAN PERLU MENYEMAK REKOD PERKHIDMATAN SETIAP 6 BULAN SECARA REGULAR BAGI MEMASTIKAN IA LENGKAP DAN KEMAS KINI.

8 PERANAN & TANGGUNGJAWAB
LAIN-LAIN PERANAN KEMENTERIAN / JABATAN / PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ): MENGELUARKAN SURAT PEWAKILAN KUASA KEPADA PEGAWAI YANG MELULUSKAN BORANG PENYATA PERUBAHAN MENGENAI PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI (KEW. 8) MEMASTIKAN MAKLUMAT PEGAWAI DIKEMAS KINI DALAM HRMIS DAN DISAHKAN KETEPATANNYA.

9 PERANAN & TANGGUNGJAWAB
JANM BERTINDAK SEBAGAI PUSAT PERKHIDMATAN GAJI KAKITANGAN UNTUK KERAJAAN PERSEKUTUAN. SISTEM GAJI BERKOMPUTER DILAKSANAKAN OLEH PEJABAT PERAKAUNAN YANG TERDIRI DARIPADA: JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA ADALAH DIPERTANGGUNGJAWABKAN DI DALAM MENYELENGGARA PEMBAYARAN GAJI BAGI ANGGOTA AWAM DI KEMENTERIAN / JABATAN PERSEKUTUAN YANG TIDAK MENGAKAUN SENDIRI (JTMS). JABATAN MENGAKAUN SENDIRI (JMS) TERDAPAT 11 JMS YANG MENGENDALIKANNYA SENDIRI DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM GAJI BERKOMPUTER YANG SAMA. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

10 PERANAN & TANGGUNGJAWAB
SISTEM GAJI BERKOMPUTER DILAKSANAKAN OLEH PEJABAT PERAKAUNAN YANG TERDIRI DARIPADA: JABATAN MENGAKAUN SENDIRI (JMS) KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN KERJA RAYA KEMENTERIAN PERTANIAN KEMENTERIAN PELAJARAN JABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA MALAYSIA JABATAN PERDANA MENTERI KEMENTERIAN PENGANGKUTAN KEMENTERIAN PENERANGAN KOMUNIKASI & KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

11 PERANAN & TANGGUNGJAWAB
FUNGSI PEJABAT PERAKAUNAN DALAM PENGURUSAN GAJI & ELAUN: MERANCANG PEMEROSESAN DAN PEMBAYARAN GAJI DAN ELAUN KEPADA ANGGOTA AWAM KERAJAAN PERSEKUTUAN SECARA SISTEMATIK SERTA MEMATUHI ARAHAN DAN PERATURAN. MEMPROSES / MENGUNCIMASUK BORANG/DOKUMEN INPUT KE DALAM GFMAS-HRPY. MELAKSANA PROSESAN PEMBAYARAN GAJI DAN ELAUN MELALUI SISTEM GAJI BERKOMPUTER UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA BANK MENGIKUT JADUAL. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

12 PERANAN & TANGGUNGJAWAB
FUNGSI PEJABAT PERAKAUNAN DALAM PENGURUSAN GAJI & ELAUN: MEMBERI / MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN POTONGAN GAJI YANG WAJIB DAN LAIN-LAIN. MEMPROSES BAUCAR-BAUCAR GAJI BERASINGAN MELALUI eSPKB DAN MANUAL. MEMBERI KHIDMAT NASIHAT MENGENAI PENGURUSAN EMOLUMEN SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

13 KONSEP DAN CIRI KAEDAH DAN CARA PEMBAYARAN GAJI & ELAUN
KAEDAH & CARA PEMBAYARAN GAJI SISTEM GAJI BERKOMPUTER BAUCAR BAYARAN BERASINGAN PEMBAYARAN GAJI/ELAUN SECARA SISTEMATIK PADA SETIAP BULAN YANG DIPROSES BERTERUSAN MELALUI SISTEM GAJI BERKOMPUTER. PEMBAYARAN GAJI/ELAUN MELALUI PENYEDIAAN BAUCAR BAYARAN MANUAL ATAU eSPKB UNTUK TEMPOH SEMENTARA. BERSIFAT ‘ONE-OFF’ ATAU BERUBAH-UBAH / TIDAK TETAP SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

14 KONSEP DAN CIRI SISTEM GAJI BERKOMPUTER
SATU SISTEM UNTUK MENYIMPAN DATA ATAU MAKLUMAT ASAS ANGGOTA KERAJAAN KE DALAM PENGKALAN DATA (DATABASE). SETIAP ANGGOTA KERAJAAN DIKHASKAN SATU NOMBOR GAJI YANG MENGANDUNGI 8 DIGIT DAN AKAN DIGUNAKAN SELAMA PEGAWAI BERKHIDMAT DI JABATAN PERSEKUTUAN. SETIAP KEMENTERIAN/JABATAN/PTJ DIBERI NOMBOR PUSAT PEMBAYARAN GAJI MENGIKUT KEPERLUAN DAN KESESUAIAN. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

15 KONSEP DAN CIRI SISTEM GAJI BERKOMPUTER
PUSAT PEMBAYARAN GAJI PERLU MENYEDIAKAN BORANG INPUT BAGI MENGWUJUD / MEMINDA / MEMBATAL UNTUK PENGUJUDAN ATAU PERUBAHAN MAKLUMAT ANGGOTA KERAJAAN. SEMUA MAKLUMAT ANGGOTA KERAJAAN YANG PERLU DIBAYAR GAJI AKAN DIKUNCI MASUK KE DALAM SISTEM GAJI BERKOMPUTER. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

16 KELEBIHAN SISTEM GAJI BERKOMPUTER BERBANDING BAUCAR BAYARAN BERASINGAN
KONSEP DAN CIRI KELEBIHAN SISTEM GAJI BERKOMPUTER BERBANDING BAUCAR BAYARAN BERASINGAN MEMUDAHKAN PENGAWALAN BAGI MENGELAKKAN BERLAKU PEMBAYARAN 2 KALI. MEMASTIKAN GAJI DAPAT DIBAYAR SEPERTI PADA TARIKH YANG TELAH DITETAPKAN. MENJANA LAPORAN/PENYATA YANG TEPAT DAN KEMASKINI UNTUK DIJADIKAN RUJUKAN OLEH PTJ/JABATAN. MEMUDAHKAN PEMBAYARAN IMBUHAN TAHUNAN/ PELARASAN GAJI/BONUS. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

17 KELEBIHAN SISTEM GAJI BERKOMPUTER BERBANDING BAUCAR BAYARAN BERASINGAN
KONSEP DAN CIRI KELEBIHAN SISTEM GAJI BERKOMPUTER BERBANDING BAUCAR BAYARAN BERASINGAN MAKLUMAT GAJI, ELAUN DAN POTONGAN DALAM DATABASE DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENCETAK LAPORAN/PENYATA: SENARAI KAKITANGAN YG MENERIMA KENAIKAN GAJI PENYATA PENDAPATAN TAHUNAN PENYATA CARUMAN KWSP SATU CEK SAHAJA DIKELUARKAN KEPADA BANK DAN AGENSI (TABUNG HAJI/KWSP/LHDN)- KURANGKAN RISIKO JUMLAH CEK HILANG/TIDAK SAMPAI. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

18 ISTILAH-ISTILAH YANG TERDAPAT DALAM PEMPROSESAN GAJI:-
KONSEP DAN CIRI ISTILAH-ISTILAH YANG TERDAPAT DALAM PEMPROSESAN GAJI:- PEJABAT PEMBAYAR PUSAT PEMBAYARAN GAJI (PAY CENTRE) NOMBOR GAJI FAIL INDUK (MASTER FILE) TARIKH GAJI SLIP GAJI (PAYSLIP) SIJIL GAJI AKHIR (LPC) PENYATA PENDAPATAN TAHUNAN SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

19 PUSAT PEMBAYARAN GAJI (PAY CENTRE) FILEM NEGARA MALAYSIA : 3302
KONSEP DAN CIRI PEJABAT PEMBAYAR PEJABAT YANG MEMPROSES SISTEM GAJI BERKOMPUTER DAN MEMBUAT PEMBAYARAN GAJI KEPADA KAKITANGAN KERAJAAN. TERDIRI DARIPADA CAWANGAN JABATAN AKAUNTAN NEGARA DAN JABATAN MENGAKAUN SENDIRI (JMS). PUSAT PEMBAYARAN GAJI (PAY CENTRE) KEMENTERIAN/ JABATAN/ PTJ/ PUSAT KOS YANG DIWUJUDKAN DI DALAM SISTEM GAJI BERKOMPUTER JANM. KOD INI MEMPUNYAI 4 DIGIT. CONTOH :- FILEM NEGARA MALAYSIA : 3302 SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

20 KONSEP DAN CIRI PUSAT PEMBAYARAN GAJI (PAY CENTRE) VS PTJ
KEMENTERIAN JABATAN PTJ PP CAW NOTA : PP – PUSAT PEMBAYARAN (PAY CENTRE); CAW - CAWANGAN SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

21 KONSEP DAN CIRI NOMBOR GAJI FAIL INDUK GAJI
NOMBOR YANG DIPERUNTUKAN KEPADA SETIAP PEGAWAI DAN ANGGOTA KERAJAAN PERSEKUTUAN YANG DILANTIK YANG GAJINYA DIBAYAR MELALUI SISTEM. NOMBOR INI ADALAH UNIK YANG MENGANDUNGI 8 DIGIT DAN DIKEKALKAN TANPA MENGIRA PEJABAT PERAKAUNAN SEPANJANG PERKHIDMATAN DENGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN. FAIL INDUK GAJI SENARAI PEGAWAI DAN ANGGOTA KERAJAAN YANG SEDIA ADA DALAM SISTEM DAN DISUSUN MENGIKUT PUSAT PEMBAYARAN. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

22 KONSEP DAN CIRI TARIKH GAJI
TARIKH PEMBAYARAN GAJI BULANAN AKAN DIMAKLUMKAN MELALUI SURAT PEKELILING AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA PADA SETIAP HUJUNG TAHUN. GAJI DAN ELAUN TIDAK BOLEH DIBAYAR SEBELUM 25 HARIBULAN DALAM BULAN GAJI ATAU ELAUN ITU KENA DIBAYAR. PENCEN TIDAK BOLEH DIBAYAR LEBIH AWAL DARI 4 HARI DARIPADA TARIKH PEMBAYARAN GAJI BERKENAAN. JIKA 25 HARIBULAN DALAM BULAN ITU JATUH PADA HARI JUMAAT, SABTU ATAU AHAD BAYARAN BOLEH DIBUAT OLEH JABATAN PADA HARI KERJA AKHIR SEBELUM HARI JUMAAT.      SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

23 KONSEP DAN CIRI TARIKH GAJI
GAJI BULANAN BAGI PEGAWAI-PEGAWAI AWAM BOLEH DIBAYAR TERDAHULU DALAM BULAN JATUHNYA HARI RAYA PUASA, HARI RAYA HAJI, TAHUN BARU CINA, DEEPAVALI, HARI NATAL, PESTA MENUAI DAN HARI GAWAI JIKA HARI PERAYAAN ITU JATUH SELEPAS 11 HARIBULAN, DARIPADA TARIKH PEMBAYARAN GAJI BERKENAAN.  MENGIKUT BUDI BICARA AKAUNTAN NEGARA BAYARAN BOLEH DILAKSANAKAN TIDAK LEBIH DARIPADA TUJUH HARI SEBELUM TARIKH HARI PERAYAAN ITU (SPP BIL 6/2004). SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

24 KONSEP DAN CIRI SLIP GAJI (PAY SLIP) * SLIP GAJI AKHIR (LPC) *
PENYATA PENDAPATAN DAN POTONGAN GAJI BULANAN BAGI KAKITANGAN KERAJAAN. SLIP GAJI AKHIR (LPC) * PENYATA MENGANDUNGI MAKLUMAT GAJI, ELAUN-ELAUN DAN POTONGAN PEGAWAI DAN ANGGOTA KERAJAAN YANG SEDIA ADA DI PEJABAT LAMA. DIKELUARKAN APABILA BERLAKU PERTUKARAN ATAU KELUAR DARI SISTEM GFMAS-HRPY. BAYARAN TIDAK BOLEH DIBUAT SEHINGGA SIJIL GAJI AKHIR DISAMPAIKAN OLEH PEJABAT DIMANA BAYARAN TERAKHIR DIBUAT. (AP 104) SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

25 PENYATA PENDAPATAN TAHUNAN *
KONSEP DAN CIRI PENYATA PENDAPATAN TAHUNAN * PENYATA MENGANDUNGI BUTIR PERIBADI, MAKLUMAT GAJI, ELAUN-ELAUN DAN POTONGAN KAKITANGAN DALAM TAHUN SEMASA. DIKELUARKAN SETAHUN SEKALI DALAM 2 SALINAN SEBELUM BULAN MAC SETIAP TAHUN. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

26 SISTEM GAJI BERKOMPUTER
SESI II SISTEM GAJI BERKOMPUTER

27 PENGENALAN PERKEMBANGAN TERKINI DALAM SISTEM PENGURUSAN GAJI DI SEKTOR AWAM 2006 SISTEM GFMAS - HRPAY 2009 MODUL PERUBAHAN GAJI SG20 eSPKB 2010 SISTEM ePENYATA GAJI & eLAPORAN 2010.. INTEGRASI HRMIS - GFMAS

28 PENGENALAN SEMUA PEJABAT PERAKAUNAN MENGGUNAKAN SISTEM GFMAS – HUMAN RESOURCE PAYROLL (HRPY) MULAI 2006 YANG TELAH DIBANGUNKAN UNTUK MENGGANTIKAN “SISTEM PAY” YANG TELAH DIGUNAPAKAI SEJAK TAHUN 1987. HRPY ADALAH SEBAHAGIAN DARI MODUL-MODUL DALAM SISTEM GFMAS.

29 SISTEM GAJI BERKOMPUTER
PAYROLL SYSTEM (PAY) GFMAS HUMAN RESOURCE PAYROLL (HRPY) 20 TAHUN 1987 2006 SEMUA PEJABAT PERAKAUNAN MENGGUNAKAN SISTEM GFMAS – HUMAN RESOURCE PAYROLL (HRPY) MULAI 2006 YANG TELAH DIBANGUNKAN UNTUK MENGGANTIKAN “SISTEM PAY” YANG TELAH DIGUNAPAKAI SEJAK TAHUN 1987. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

30 SISTEM GAJI BERKOMPUTER ALIRAN SISTEM PERAKAUNAN TERDAHULU - BAS
JAB/PTJ PEJ. PERAKAUNAN AG.HO JAB/AGENSI DCS DOKUMEN KEWANGAN LAPORAN CAS BANK/ AGENSI e-SPKB CEK / RESIT DRS CIS PENGGUNA SLKK DOKUMEN KEWANGAN BAS SPM AGENSI-AGENSI LAIN PERUBAHAN GAJI PAY SBP (PUKAL) SLAS LAPORAN LAPORAN ILS SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

31 SISTEM GAJI BERKOMPUTER ALIRAN SISTEM PERAKAUNAN KINI - GFMAS
JAB/PTJ HO&AO JAB/AGENSI LMS GFMAS-HO GL, CM, FM Loans & Investment SPBPA CO/ABC PENGGUNA HR (Control Mgmt) G-UMIS G-SMIS G-ALMoS BW e-SPKB AGENSI-AGENSI LAIN BPS GFMAS-AO AGENSI–AGENSI LAIN GL, AP, AR, CM, FM, AM CO/ABC MANUAL HR/Payroll MM SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

32 SISTEM GAJI BERKOMPUTER GFMAS - RESOURCE PAYROLL (HRPY)
HRPY ADALAH MERUPAKAN INTEGRASI SISTEM YANG LENGKAP BAGI MENYOKONG PERANCANGAN DAN KAWALAN AKTIVITI PERSONEL/KAKITANGAN. PADA ASASNYA, HRPY MENTADBIR DATA KAKITANGAN KERAJAAN UNTUK SEMUA JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN. IA MENGURUSKAN MAKLUMAT ASAS KAKITANGAN SEPERTI NAMA, TARIKH LAHIR, NOMBOR KAD PENGENALAN, GAJI POKOK DAN LAIN-LAIN. HRPY ADALAH MERUPAKAN INTEGRASI SISTEM YANG LENGKAP BAGI MENYOKONG PERANCANGAN DAN KAWALAN AKTIVITI PERSONEL. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

33 SISTEM GAJI BERKOMPUTER GFMAS - RESOURCE PAYROLL (HRPY)
HRPY ADALAH SALAH SATU DARIPADA MODUL-MODUL YANG TERDAPAT DALAM SISTEM GFMAS MELIPUTI:- FINANCIAL AND CONTROLING (FICO) HUMAN RESOURCES PAYROLL (HRPY) LOGISTICS (LO) NEW DIMENSION PRODUCTS. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

34 HR SAP R/3 FICO LO MODUL-MODUL SAP DALAM GFMAS SISTEM GAJI BERKOMPUTER
Modul “Customized” G-UMIS (Government Unclaimed Moneys Management Integrated System) G-SMIS (Government Securities Management Integrated System) G-ALMoS (Government Advance & Loans Monitoring G-LOANS Government Loans Modul Financial & Controlling (FICO) General Ledger (GL) Accounts Payable (AP) Accounts Receivable (AR) Cash Management (CM) Funds Management (FM) Controlling (CO) Activity Based Costing (ABC) Assets Management (AM) Treasury Management (TR) SAP FI CO AM FICO HR PY PA MM LO R/3 Customized Modules G - UMIS SMIS ALMoS S ystems, A pplications and P roducts in Data Processing Modul Logistic (LO) Materials Management (MM) Modul Human Resource (HR) Personnel Admin (PA) Payroll (PY) SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

35 SISTEM GAJI BERKOMPUTER INTEGRASI MODUL-MODUL GFMAS
PEMPROSESAN GAJI DILAKSANAKAN DI DALAM HRPY TETAPI PEMBAYARAN GAJI DIPROSES MELALUI MODUL ‘ACCOUNT PAYABLE’ (AP) DI DALAM FICO. PEMBAYARAN BALIK PINJAMAN KAKITANGAN SEPERTI PINJAMAN KENDERAAN) KEPADA AGENSI JUGA DIBUAT MELALUI AP. HRPY TURUT BERINTEGRASI DENGAN MODUL ‘FUND MANAGEMENT’ (FM) UNTUK SEMAKAN PERUNTUKAN DAN MODUL ‘CONTROLLING’ (CO) UNTUK POSTING GAJI SEBARANG POTONGAN DAN PEMBAYARAN PENDAHULUAN MELALUI PAYROLL AKAN DIKEMASKINI DI G-ALMoS. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

36 INTEGRASI MODUL-MODUL GFMAS
SISTEM GAJI BERKOMPUTER INTEGRASI MODUL-MODUL GFMAS Customized Modules Posting FICO Bayaran Semula Pendahuluan/ ’Full Settlement-Loan’ Penyata Pemungut LM Jualan Sekuriti AR ABC G-SMIS Loans Management Bayaran TR Posting Accounts Receivable Treasury Posting CM Penyesuaian bank Baucar Bayaran CO Bayaran UMA3 Posting Posting Cash Management Controlling Wang tak dituntut G-UMIS GL Posting Pindahan akaun Posting Bayaran tuntutan General Ledger Perbelanjaan Baucar Bayaran AM Posting Assets Management Pindahan akaun G-ALMoS AP Peruntukan Posting Pendahuluan Accounts Payable Baucar Bayaran FM Peruntukan Daftar aset/ Nilai aset Kutipan pinjaman kakitangan Funds Management Arahan Potongan Gaji Bayaran kepada Agensi Tertentu Gaji,elaun dll HR/PY Peruntukan Posting MM Human Resource / Payroll Material Management Posting Human Resources Logistic

37 PROSES GAJI BERKOMPUTER SISTEM OVERVIEW GFMAS-HRPY
SAP SERVER – HO NO GAJI MAKLUMAT LPC M A S T E R D POSTING KE FICO & CETAK CEK SAP SERVER – AO CETAK LAPORAN & SLIP GAJI PROSES GAJI PEJ PERAKAUNAN KUNCI MASUK DATA INDUK – SG20, SG20A & SG12 PENYEDIAAN DATA UNTUK BANK & AGENSI POTONGAN SAP MAIL WEBMETHOD SERVER - AO ENCRYPT / DECRYPT DATA BANK & AGENSI POTONGAN HANTAR/TERIMA DATA BENTUK CD DAIL-UP KE COMM SERVER COMM SERVER - AO UPLOAD DATA DARI AGENSI POTONGAN DOWNLOAD DATA UNTUK BANK DAN AGENSI POTONGAN

38 PROSES GAJI BERKOMPUTER PEMPROSESAN GAJI BULANAN MENGIKUT BAHAGIAN
PROSES KUNCI MASUK DATA PROSES MUAT NAIK ARAHAN POTONGAN PROSES GAJI (REGULAR CYCLE) BAHAGIAN 7 BAHAGIAN 6 BAHAGIAN 5 BAHAGIAN 4 JANA LAIN-LAIN LAPORAN GAJI JANA LAPORAN CUKAI/KWSP/ TABUNG HAJI MUAT TURUN DATA POTONGAN GAJI PROSES GAJI (SEPARATE CYCLE)

39 PROSES GAJI BERKOMPUTER
‘SEPARATE CYCLE’ KEMASUKAN BARU ATAU PERPINDAHAN MASUK KAKITANGAN SELEPAS TARIKH-TARIKH AKHIR PENGHANTARAN PENYATA PERUBAHAN GAJI (SG20), BAYARAN GAJI MASIH BOLEH DIBUAT DALAM BULAN BERKENAAN IAITU SELEPAS TARIKH PEMBAYARAN GAJI MELALUI PROSES ‘SEPARATE CYCLE’.

40 PROSES GAJI BERKOMPUTER CONTOH PROSES ‘SEPARATE CYCLE’
14 APRIL 2014 (ISNIN) 24 APRIL 2014 (KHAMIS) 21 APRIL 2014 (ISNIN) 29-30 APRIL 2014 (SELASA - RABU) 14 MAC 2014 (JUMAAT) TARIKH GAJI TARIKH AKHIR HANTAR SG20 TARIKH GAJI SEPARATE CYCLE TARIKH MULA HANTAR SG20 TARIKH AKHIR HANTAR SG20 UNTUK SEPARATE CYCLE PROSES GAJI (REGULAR CYCLE) PROSES GAJI (SEPARATE CYCLE) GAJI BULAN APRIL 2014

41 KATEGORI PROSES GFMAS - HRPY
KUNCI MASUK DATA KAKITANGAN PROSES BULANAN KATEGORI PROSES GFMAS-HRPY PROSES TAHUNAN PROSES AD HOC

42 SESI III BORANG INPUT DAN DOKUMEN ASAS GAJI

43 BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI
JENIS – JENIS BORANG INPUT GAJI:- BIL JENIS NAMA BORANG 1. SG 10 MENGUJUD/ MEMBATAL/ MEMINDA BUTIRAN PUSAT PEMBAYARAN GAJI 2. SG11 MENGUJUD/ MEMBATAL/ MEMINDA BUTIRAN BANK PEMBAYARAN GAJI 3. SG 12 MENGUJUD/ MEMBATAL/ MEMINDA BUTIRAN NAMA PENERIMA BAYARAN 4. SG 13 MENGUJUD/ MEMBATAL/ MEMINDA BUTIRAN ELAUN/POTONGAN/ ”PAYEE GROUP” 5. SG 20 BORANG PERUBAHAN GAJI 6. SG 20A MENGUJUD/ MEMBATAL/ MEMINDA BUTIRAN SEWA RUMAH KERAJAAN 7. SG 50 BORANG PELARASAN GAJI (MANSUH) SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

44 BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI
BORANG MENGUJUD, MEMBATAL ATAU MEMINDA BUTIR-BUTIR PUSAT PEMBAYARAN DISEDIA BAGI MENGUJUDKAN, MEMBATALKAN ATAU MEMINDA BUTIR-BUTIR PUSAT PEMBAYARAN DI DALAM SISTEM GAJI BERKOMPUTER PEJABAT PERAKAUNAN MASING-MASING. DISEDIA SEKALI SAHAJA PADA BILA-BILA MASA BILAMANA SESUATU PUSAT PEMBAYAR DIUJUD/DIBATAL KE DALAM SISTEM GAJI BERKOMPUTER. DISEDIAKAN DALAM 2 SALINAN OLEH PTJ/PUSAT PEMBAYARAN. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

45 SG10

46 BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI
BORANG MENGUJUD, MEMBATAL ATAU MEMINDA BUTIR-BUTIR BANK PEMBAYARAN GAJI BORANG YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGUJUDAN, PEMBATALAN ATAU PINDAAN KE ATAS BUTIR-BUTIR BANK PEMBAYARAN GAJI DI DALAM SISTEM GAJI BERKOMPUTER PEJABAT PERAKAUNAN DISEDIAKAN OLEH PEJABAT PERAKAUNAN SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

47 SG11

48 BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI
BORANG MENGUJUD, MEMBATAL ATAU MEMINDA BUTIR-BUTIR NAMA PENERIMA BAYARAN BORANG YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGUJUDAN, PEMBATALAN ATAU PINDAAN KE ATAS BUTIR-BUTIR NAMA PENERIMA BAYARAN PUSAT PEMBAYARAN DI DALAM SISTEM GAJI BERKOMPUTER PEJABAT PERAKAUNAN HENDAKLAH DISEDIA SECARA BERASINGAN BAGI SETIAP TUJUAN. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

49 SG12

50 BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI
BORANG MENGUJUD, MEMBATAL ATAU MEMINDA BUTIRAN ELAUN/POTONGAN/ ”PAYEE GROUP” BORANG YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGUJUDKAN, MEMBATAL ATAU MEMINDA BUTIR-BUTIR ELAUN / POTONGAN / ‘PAYEE GROUP’ KAKITANGAN DI DALAM SISTEM GAJI BERKOMPUTER PEJABAT PERAKAUNAN MASING-MASING. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

51 SG13

52 BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI
BORANG MENGUJUD, MEMBATAL ATAU MEMINDA BUTIRAN SEWA RUMAH KERAJAAN BORANG YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGUJUDAN,PEMBATALAN ATAU PINDAAN BUTIR-BUTIR RUMAH KERAJAAN YANG DISEWA OLEH KAKITANGAN TERMASUK RUMAH YANG DISEWA OLEH KERAJAAN UNTUK DISEWAKAN KEPADA KAKITANGAN DISERTAKAN BERSAMA SG20 APABILA POTONGAN SEWA RUMAH KERAJAAN DIMULAKAN/DITAMATKAN. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

53 SG20A

54 BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI
BORANG PERUBAHAN GAJI BORANG YANG DIGUNAKAN UNTUK KEMASUKAN BUTIRAN PERIBADI, PENDAPATAN, ELAUN-ELAUN DAN POTONGAN KAKITANGAN BAGI KALI PERTAMA/ BERTUKAR/ BERHENTI YANG MANA GAJINYA DIPROSES DALAM GFMAS-HRPY PERUBAHAN KEPADA BUTIRAN KAKITANGAN SEDIA ADA. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

55 SG20

56 BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI BORANG PERUBAHAN GAJI - SG 20
BORANG SG20 MENGANDUNGI 4 BAHAGIAN :- BHG MEDAN JENIS MAKLUMAT 1 1 HINGGA 39 MAKLUMAT PERIBADI 2 40 HINGGA 43 MAKLUMAT PENDAPATAN KOD : 001 HINGGA 999 – GAJI POKOK 1000 HINGGA 3999 – ELAUN DAN TUNGGAKAN 3 44 HINGGA 49 MAKLUMAT POTONGAN KOD: HINGGA 5999 – POTONGAN 6000 HINGGA 6999 – POTONGAN INDIVIDU TECHNICAL WAGETYPE 4 50 HINGGA 53 MAKLUMAT PENGESAHAN SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

57 BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI BORANG PERUBAHAN GAJI - SG 20
BORANG SG20 PERLU DILAMPIRKAN DENGAN DOKUMEN SOKONGAN YANG BERKAITAN SEPERTI BERIKUT:- KEW 8 ASAL YANG LENGKAP SALINAN PENGESAHAN NOMBOR KWSP LAMPIRAN PENGIRAAN GAJI SALINAN SURAT TAWARAN/PERLANTIKAN/SURAT SETUJU TERIMA/SURAT PENEMPATAN SALINAN PENGESAHAN NAMA, ALAMAT DAN NO. AKAUN BANK PEGAWAI SIJIL GAJI AKHIR ASAL DARI PEJABAT LAMA (PERTUKARAN) SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

58 BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI BORANG PELARASAN GAJI - SG 50
BORANG SG50 DIGUNAKAN MENGAMBILKIRA DATA URUSNIAGA GAJI DAN ELAUN YANG DIBAYAR MELALUI BAUCAR BAYARAN KEW.304 SECARA BERASINGAN DAN TIDAK MELALUI SISTEM GAJI BERKOMPUTER OLEH PEJABAT PERAKAUNAN WALAUPUN GAJI BULANANNYA DIBAYAR ATAU AKAN DIBAYAR OLEH PUSAT PEMBAYARAN YANG MEMPROSES GAJI MELALUI SISTEM GAJI BERKOMPUTER. BORANG SG50 KINI TIDAK LAGI DIGUNAKAN SETELAH WUJUDNYA SUBMODUL PENDAPATAN BERCUKAI DI DALAM eSPKB DENGAN MENGUNCI MASUK MEDAN NOMBOR GAJI. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

59 BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI BORANG PELARASAN GAJI - SG 50
PEJABAT PERAKAUNAN AKAN MELARIKAN PROGRAM AUTO PICK-UP (ZRPY049) BAGI :- MENAWAN DATA URUSNIAGA GAJI YANG DIBAYAR MELALUI BAUCAR BAYARAN KEW.304 SECARA BERASINGAN MENAWAN DATA BAYARAN BALIK GAJI YANG TERLEBIH DIBAYAR YANG MANA DOKUMEN ASALNYA ADALAH PENYATA PEMUNGUT KEW 305. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

60 BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI
AUTO PICK-UP (ZRPY049) SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

61

62 BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI
PENYATA PERUBAHAN MENGENAI PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI – KEW.8 DOKUMEN UTAMA YANG DIKELUARKAN SEBAGAI ARAHAN UNTUK MEMBENARKAN SESUATU PEMBAYARAN EMOLUMEN DIBUAT. SEMUA PERUBAHAN MENGENAI PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI HENDAKLAH DINYATAKAN DALAM BORANG INI. PERUBAHAN TERSEBUT MELIPUTI : JAWATAN – LANTIKAN BARU, PENGESAHAN, BERPENCEN, MEMANGKU, NAIK PANGKAT, PERTUKARAN…. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN 62

63 BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI
PENYATA PERUBAHAN MENGENAI PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI – KEW.8 PERUBAHAN TERSEBUT MELIPUTI : CUTI – MELIBATKAN PERUBAHAN GAJI SEPERTI SEPARUH GAJI, TANPA GAJI & CUTI SAKIT SEPARUH / TANPA GAJI. ELAUN – MELIBATKAN SEMUA JENIS ELAUN BERSARA GAJI – MELIBATKAN KENAIKAN, TAHAN, TANGGUH ATAU TURUN GAJI. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN 63

64 BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI
PENYATA PERUBAHAN MENGENAI PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI – KEW.8 TIADA SEBARANG PINDAAN DIBENARKAN DIBUAT KE ATAS PENYATA INI. SEBARANG PERUBAHAN PERLU DINYATAKAN DENGAN JELAS BERKAITAN TEMPOH ATAU TARIKH PEMBAYARAN YANG LAYAK. PENYATA INI HENDAKLAH DISAHKAN ATAU DILULUSKAN DENGAN SEMPURNA OLEH PEGAWAI YANG DIBERI KUASA. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN 64

65 PENDAPATAN DAN POTONGAN
SESI IV PENDAPATAN DAN POTONGAN

66 PENDAPATAN DAN POTONGAN TAKSIRAN PENDAPATAN PENGGAJIAN
PENDAPATAN SESEORANG PEKERJA DARIPADA PENGGAJIAN TERMASUK UPAH, GAJI, SARAAN, GAJI CUTI, BAYARAN KOMISEN, BONUS, GANJARAN, PENAMBAHAN ATAU ELAUN (SAMA ADA SAMA DALAM BENTUK WANG ATAU SEBALIKNYA) YANG BERKAITAN DENGAN MEMPUNYAI ATAU MENJALANKAN PENGGAJIAN. PENDAPATAN PENGGAJIAN JUGA MELIPUTI SEMUA BENTUK SARAAN TERMASUK ELAUN, MISALNYA ELAUN PERUMAHAN, ELAUN PERJALANAN, ELAUN KERAIAN, ADALAH DIKIRA SEBAGAI PENDAPATAN KASAR JIKA DAPAT DITUNJUKKAN BAHAWA ELAUN-ELAUN TERSEBUT TERBIT DARIPADA MEMPUNYAI ATAU MENJALANKAN PENGGAJIAN. WALAU BAGAIMANAPUN BAGI KAKITANGAN KERAJAAN SEBAHAGIAN ELAUN-ELAUN ADALAH DIANGGAP DIBELANJAKAN SEPENUHNYA DAN DIKECUALIKAN CUKAI. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

67 PENDAPATAN DAN POTONGAN
KATEGORI PENDAPATAN PENDAPATAN KEKAL PENDAPATAN SEMENTARA GAJI DAN ELAUN YANG DIBAYAR KEPADA KAKITANGAN LEBIH DARIPADA SEBULAN SECARA BERTERUSAN SEHINGGA ARAHAN PEMBERHENTIAN DIBUAT. GAJI DAN ELAUN SEMENTARA YANG DIBAYAR BAGI BULAN PEMBAYARAN GAJI BERKENAAN SAHAJA DAN AKAN DIGUGURKAN SECARA AUTOMATIK DALAM BULAN BERIKUTNYA. CONTOH :- GAJI POKOK, IMBUHAN TETAP CONTOH : - BONUS; TUNGGAKAN SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

68 PENDAPATAN DAN POTONGAN * SUMBER RUJUKAN : http://www.eghrmis.gov.my
GAJI POKOK IMBUHAN TETAP * JENIS – JENIS PENDAPATAN BAYARAN INSENTIF * LAIN-LAIN ELAUN/BAYARAN* BAYARAN BALIK PERBELANJAAN & TANGGUNGJAWAB * SUMBER RUJUKAN : SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

69 PENDAPATAN DAN POTONGAN
CONTOH JENIS – JENIS PENDAPATAN DAN ELAUN: GAJI POKOK MATA GAJI DALAM STRUKTUR GAJI SISTEM SARAAN MALAYSIA (SSM) YANG BERKUATKUASA DAN DIAMBIL KIRA UNTUK FAEDAH PENCEN IMBUHAN TETAP IMBUHAN TETAP KHIDMAT AWAM (ITKA) IMBUHAN TETAP PERUMAHAN (ITP) IMBUHAN TETAP KERAIAN IMBUHAN TETAP JAWATAN KHAS / GRED KHAS SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

70 PENDAPATAN DAN POTONGAN
CONTOH JENIS – JENIS PENDAPATAN DAN ELAUN: BAYARAN INSENTIF BAYARAN INSENTIF WILAYAH BAYARAN INSENTIF TUGAS KEWANGAN (BITK) BAYARAN INSENTIF PERKHIDMATAN KRITIKAL LAIN-LAIN ELAUN / BAYARAN ELAUN PERINTAH AM BAB ‘B’ ELAUN LEBIH MASA ELAUN PENANGGUNGAN KERJA ELAUN PEMANGKUAN KERJA ELAUN GANGGUAN SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

71 PENDAPATAN DAN POTONGAN
CONTOH JENIS – JENIS PENDAPATAN DAN ELAUN: BAYARAN BALIK PERBELANJAAN & TANGGUNGJAWAB BAYARAN BALIK PASPORT / DOKUMEN PERJALANAN BAYARAN TAMBANG PERJALANAN SELEPAS LANTIKAN PERTAMA ELAUN DAN IMBUHAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM BERDASARKAN PERINTAN AM BAB B MERUPAKAN SATU KEISTIMEWAAN DAN BUKAN BERSIFAT KEKAL YANG PATUT DIBAYAR KEPADA PEGAWAI BERKELAYAKAN BERDASARKAN SYARAT DAN KADAR YANG DITETAPKAN. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

72 PENDAPATAN DAN POTONGAN PENYATA PENDAPATAN TAHUNAN
MENUNJUKKAN JUMLAH PENDAPATAN MENGIKUT KATEGORI BAGI TEMPOH SEPANJANG TAHUN KEWANGAN YANG DITERIMA SESEORANG KAKITANGAN. MAKLUMAT YANG TERKANDUNG ADALAH SEPERTI BERIKUT:- BAHAGIAN A – MAKLUMAT PERIBADI, JABATAN & PTJ, PUSAT PEMBAYARAN, JAWATAN & RUMAH SEWA KERAJAAN. BAHAGIAN B – NOMBOR RUJUKAN FAIL MAJIKAN, CUKAI PENDAPATAN, KAD PENGENALAN, NOMBOR GAJI, KWSP & TARAF PERKAHWINAN SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN 72

73 PENDAPATAN DAN POTONGAN PENYATA PENDAPATAN TAHUNAN
MAKLUMAT YANG TERKANDUNG ADALAH SEPERTI BERIKUT:- BAHAGIAN C – MAKLUMAT PENDAPATAN PENGGAJIAN – GAJI, IMBUHAN TAHUNAN, BAYARAN/ELAUN-ELAUN LAIN, POTONGAN CUKAI PENDAPATAN, CARUMAN KWSP BAHAGIAN D – TUNGGAKAN GAJI TAHUN LEPAS BAHAGIAN E – ELAUN & KEMUDAHAN YANG TIDAK DIKENAKAN CUKAI. MAKLUMAT YANG TERKANDUNG DALAM PENYATA TERSEBUT TIDAKLAH MUKTAMAD DAN MENJADI TANGGUNGJAWAB UNTUK MELAPORAKAN KESELURUHAN PENDAPATAN SEBENAR. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN 73

74 PENDAPATAN DAN POTONGAN
KATEGORI POTONGAN POTONGAN KEKAL POTONGAN SEMENTARA POTONGAN YANG DIBUAT DARIPADA KAKITANGAN LEBIH DARIPADA SEBULAN SECARA BERTERUSAN SEHINGGA ARAHAN PEMBERHENTIAN DIBUAT. POTONGAN YANG DIBUAT DARIPADA KAKITANGAN BAGI BULAN PEMBAYARAN GAJI BERKENAAN SAHAJA DAN AKAN DIGUGURKAN SECARA AUTOMATIK DALAM BULAN BERIKUTNYA. CONTOH :- CUKAI PENDAPATAN, EPF CONTOH :- GAJI TERLEBIH BAYAR SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

75 PENDAPATAN DAN POTONGAN
KEMUDAHAN PERINTAH MAHKAMAH POTONGAN WAJIB JENIS – JENIS POTONGAN POTONGAN PELBAGAI BAYARAN KEPADA KERAJAAN SIMPANAN SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

76 PENDAPATAN DAN POTONGAN
CONTOH JENIS – JENIS POTONGAN: POTONGAN WAJIB / BERKANUN POTONGAN YANG DIKEHENDAKI OLEH UNDANG-UNDANG. CONTOH SEPERTI: EPF - KWSP CUKAI PENDAPATAN / POTONGAN CUKAI BERJADUAL – LHDN POTONGAN KEMUDAHAN POTONGAN YANG DIKEHENDAKI PERATURAN PERKHIDMATAN. CONTOH SEPERTI: ANSURAN PINJAMAN PERUMAHAN / KENDERAAN / KOMPUTER PENDAHULUAN DIRI SEWA RUMAH / PERABOT KERAJAAN SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

77 PENDAPATAN DAN POTONGAN
CONTOH JENIS – JENIS POTONGAN: BAYARAN KEPADA KERAJAAN POTONGAN YANG DIKEHENDAKI OLEH KERAJAAN. CONTOH SEPERTI: BAYARAN CAJ HOSPITAL DENDA PEGAWAI AWAM PERINTAH MAHKAMAH POTONGAN YANG DIKEHENDAKI ATAS PERINTAH MAHKAMAH. CONTOH SEPERTI: BAYARAN NAFKAH SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

78 PENDAPATAN DAN POTONGAN
CONTOH JENIS – JENIS POTONGAN: SIMPANAN SIMPANAN DALAM KUMPULANWANG ATAU TABUNG YANG DITUBUHKAN OLEH KERAJAAN / BADAN BERKANUN: TABUNG HAJI AMANAH SAHAM BUMIPUTERA / NASIONAL POTONGAN PELBAGAI LAIN-LAIN POTONGAN YANG DIBUAT ATAS PILIHAN KAKITANGAN ANGKASA ZAKAT / BAITULMAL / YPEIM KELAB SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

79 PENDAPATAN DAN POTONGAN
PENGETAHUAN ASAS DALAM PEGURUSAN PEMBAYARAN EMOLUMEN PENETAPAN GAJI PERMULAAN PEGAWAI BAYARAN ANJAKAN GAJI PENETAPAN GAJI PEGAWAI YANG DINAIKKAN PANGKAT PELARASAN EMOLUMEN BAGI PEGAWAI YANG BERCUTI SEPARUH GAJI/ TANPA GAJI PEMBERHENTIAN EMOLUMEN BAGI PEGAWAI YANG MELETAK JAWATAN / MENINGGAL DUNIA / BERSARA PEMBERHENTIAN/ PEMOTONGAN EMOLUMEN TERHADAP KES TINDAKAN TATATERTIB BAYARAN ELAUN DAN IMBUHAN TETAP SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

80 PENDAPATAN DAN POTONGAN PRINSIP DAN KRITERIA PEMBERIAN ELAUN
TIDAK SEJAGAT (NON-UNIVERSAL), TIDAK KEKAL (NON-PERMANENT) TIDAK BIASA (NON-REGULAR) KESAKSAMAAN KRITERIA KEPAKARAN KEMAHIRAN KEPENTINGAN SESUATU PERKHIDMATAN BAYARAN BALIK PERBELANJAAN SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

81 PENDAPATAN DAN POTONGAN PERATURAN BERHUBUNG DENGAN BAYARAN EMOLUMEN
JENIS BAYARAN RUJUKAN PERATURAN PERKARA PENTING PENETAPAN GAJI BULANAN PERINTAH AM 23 & 24 - BAB A KUASA SURUHANJAYA PERKHIDMTAN AWAM (SPA) TANGGA GAJI DITETAPKAN SPA MELALUI SURAT TAWARAN . BAYARAN ANJAKAN GAJI PP BIL 4/2002 PP BIL 5/2002 SPP BIL 5/2005 PEGAWAI YANG MENCAPAI ARAS IV – LAYAK DIPERTIMBANGKAN. PEGAWAI LANTIKAN PERTAMA & SAH JAWATAN – LAYAK DIPERTIMBANGKAN SELEPAS 3 TAHUN LANTIKAN DISOKONG DENGAN SURAT KELULUSAN KETUA JABATAN PENTEPAN TANGGA GAJI – MELINTANG KE TANGGA GAJI SETERUSNYA SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

82 PENDAPATAN DAN POTONGAN PERATURAN BERHUBUNG DENGAN BAYARAN EMOLUMEN
JENIS BAYARAN RUJUKAN PERATURAN PERKARA PENTING PENETAPAN GAJI PEGAWAI YANG DINAIKKAN PANGKAT PP BIL 14/2007 SPP BIL 9/2008 KENAIKAN PANGKAT DIMAKLUMKAN DALAM SURAT PENYIARAN KENAIKAN PANGKAT – DINYATAKAN TARIKH KUATKUASA SAMA ADA DIKEBELAKANGKAN PADA MANA-MANA TARIKH YANG DITETAPKAN OLEH LEMBAGA KENAIKAN PANGKAT MEMBUAT PELARASAN / MEMBERHENTIKAN BAYARAN EMOLUMEN BAGI PEGAWAI YANG BERCUTI SEPARUH GAJI / TANPA GAJI SPP BIL 5/2002 PP BIL 5/2007 PERINTAH AM BAB C (CUTI) KEBENARAN CUTI HENDAKLAH DISOKONG DENGAN SURAT KELULUSAN BERCUTI DAN DOKUMEN SOKONGAN YANG BERKAITAN (SURAT KELULUSAN JPA-TUJUAN BELAJAR; SURAT TAWARAN UNIVERSITI (CUTI BELAJAR); SURAT PENGESAHAN LEMBAGA PERUBATAN) SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

83 PENDAPATAN DAN POTONGAN PERATURAN BERHUBUNG DENGAN BAYARAN EMOLUMEN
JENIS BAYARAN RUJUKAN PERATURAN PERKARA PENTING MEMBERHENTIKAN BAYARAN EMOLUMEN BAGI PEGAWAI YANG MELETAK JAWATAN / MENINGGAL DUNIA / BERSARA PERINTAH AM BAB A – SPP BIL 4/2008 – SPP BIL 6/2008 LETAK JAWATAN – NOTIS BERHENTI KERJA MENINGGAL DUNIA – LAYAK MENERIMA BAYARAN GAJI SEHINGGA TARIKH KEMATIAN – DOKUMEN SOKONGAN ADALAH SIJIL KEMATIAN PERSARAAN WAJIB / PILIHAN MEMBERHENTIKAN / PEMOTONGAN EMOLUMEN TERHADAP KES TINDAKAN TATATERTIB PERATURAN –PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN & TATATERTIB) 1993 BENTUK HUKUMAN – AMARFAN, DENDA, LUCUT HAK EMOLUMEN, TANGGUH PERGERAKAN GAJI, TURUN GAJI, TURUN PANGKAT DAN BUANG KERJA PEGAWAI DI TAHAN KERJA – LAYAK MENERIMA TIDAK KURANG ½ EMOLUMEN SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

84 PENDAPATAN DAN POTONGAN PERATURAN BERHUBUNG DENGAN BAYARAN EMOLUMEN
JENIS BAYARAN RUJUKAN PERATURAN PERKARA PENTING IMBUHAN TETAP KERAIAN PP BIL 4/1996 PP BIL 8/2000 PP BIL 4/2002 PP BIL 5/2002 UNTUK PEGAWAI KUMP. PENGURUSAN TERTINGGI SERTA KUMP. PENGURUSAN & PROFESIONAL KADAR ITK – ANTARA RM400 HINGGA RM5,300 SEBULAN IMBUHAN TETAP PERUMAHAN / ELAUN PERUMAHAN WILAYAH PP BIL 6/1994 PP BIL 6/2001 PP BIL 11/ EPW PP BIL 4/ EPW PP BIL 4/2004 PP BIL 11/2006 PP BIL 16/2007 KADAR ANTARA RM180 HINGGA RM2,500 SEBULAN PEG BERTUKAR WILAYAH LAYAK DIBERI EPW DAN TIDAK LAYAK DIBERI ITP KADAR EPW ADALAH BERBEZA MENGIKUT KUMPULAN DAN TEMPAT BERKHIDMAT SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

85 JENIS – JENIS LAPORAN GAJI:
LAPORAN – LAPORAN GAJI JENIS – JENIS LAPORAN GAJI: KOD LEGACY KOD GFMAS NAMA LAPORAN R1 - BORANG PERMINTAAN (KEW 44) R2 ZRCC009 BAUCAR BAYARAN GAJI R3 SIJIL PENERIMAAN & PEMBAYARAN GAJI R4 RPCEDTL0 SLIP GAJI (PAYSLIP) R5 ZRPY064 SENARAI PEKERJA-PEKERJA DIBAYAR GAJI R7 ZRPY028 SENARAI POTONGAN (SEWA RUMAH & KUMPULAN PENERIMA BAYARAN) R9 ZRPY021 SENARAI POTONGAN (LAIN-LAIN) R10 ZRPY043 SENARAI EDIT SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

86 JENIS – JENIS LAPORAN GAJI:
LAPORAN – LAPORAN GAJI JENIS – JENIS LAPORAN GAJI: KOD LEGACY KOD GFMAS NAMA LAPORAN R21 ZRPY028 SENARAI SEWA RUMAH KERAJAAN R22 ZRPY047 SENARAI POTONGAN KWSP R23 ZRPY046 SENARAI POTONGAN CUKAI PENDAPATAN R55 - BAUCAR JURNAL R56 BAUCAR BAYARAN GAJI R2 ZRPY025 SENARAI INDUK GAJI (MASTER LISTING) R82 ZRPY024 PENYATA PENDAPATAN TAHUNAN R28 ZRPY033 SIJIL GAJI AKHIR (LPC) ZRPY061 BANK SUMMARY TOTAL ZRPY049 LAPORAN AUTO PICK-UP SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

87 JENIS – JENIS LAPORAN GAJI:
LAPORAN – LAPORAN GAJI JENIS – JENIS LAPORAN GAJI: KOD LEGACY KOD GFMAS NAMA LAPORAN PENERIMA LAPORAN PTJ PP AGENSI R2 ZRPY025 PAYROLL MASTER LISTING R82 ZRPY024 PENYATA PENDAPATAN TAHUNAN R28 ZRPY033 SIJIL GAJI AKHIR (LPC) - ZRPY019 SENARAI RINGKASAN BANK SENARAI BANK KREDIT LAMPIRAN PENGHANTARAN BANK ZRPY020 SENARAI POTONGAN YANG TIDAK DIAMBILKIRA SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

88 JENIS – JENIS LAPORAN GAJI:
LAPORAN – LAPORAN GAJI JENIS – JENIS LAPORAN GAJI: KOD LEGACY KOD GFMAS NAMA LAPORAN PENERIMA LAPORAN PTJ PP AGENSI - ZRPY023 LAPORAN RINGKASAN GAJI ZRPY049 LAPORAN AUTO PICK-UP ZPPY060 LAPORAN TABUNG HAJI ZRPY061 BANK SUMMARY TOTAL ZRPY069 SENARAI PEKERJA DENGAN POTONGAN BULANAN MELEBIHI 60% DARIPADA PENDAPATAN SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

89 SENARAI INDUK GAJI (PAYROLL MASTER LISTING)
LAPORAN – LAPORAN GAJI R2 / ZRPY025 – SENARAI INDUK GAJI (PAYROLL MASTER LISTING) MENGANDUNGI SEMUA DATA MAKLUMAT KAKITANGAN MENGIKUT PUSAT PEMBAYAR. SEBAGAI DOKUMEN RUJUKAN BAGI PEMBAYARAN GAJI BULANAN SECARA KESELURUHAN. MENYENARAIKAN SEMUA PENDAPATAN DAN POTONGAN PEGAWAI PADA BULAN YANG BERKENAAN. JUMLAH GAJI BERSIH DAN PERATUS POTONGAN DINYATAKAN. LAPORAN INI PERLU DISEMAK BAGI MEMASTIKAN KETEPATAN URUSNIAGA DAN DIHANTAR SEMULA KE PEJABAT PERAKAUNAN SELEPAS DISAHKAN. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

90 PEMAHAMAN LAPORAN-LAPORAN GAJI
BENGKEL 1 PEMAHAMAN LAPORAN-LAPORAN GAJI

91 PROSES PEMBAYARAN GAJI : BAUCAR BAYARAN GAJI BERASINGAN
SESI VI PROSES PEMBAYARAN GAJI : BAUCAR BAYARAN GAJI BERASINGAN

92 BAUCAR BAYARAN GAJI BERASINGAN
PEMBAYARAN GAJI DAN ELAUN MELALUI BAUCAR BAYARAN BOLEH DIBUAT MELALUI MANUAL ATAU eSPKB. CONTOH BAYARAN:- GAJI BERDASARKAN KADAR GAJI HARIAN ELAUN LEBIH MASA ELAUN MEMANGKU / MENANGGUNG KERJA BAYARAN PENCERAMAH/ PENGAWAS PEPERIKSAAN / PENGGUBAL SOALAN ELAUN PAKAIAN PANAS / ISTIADAT ANUGERAH KHIDMAT CEMERLANG SAGUHATI / HONORIUM BAUCAR BAYARAN eSPKB DISEDIAKAN MELALUI SUBMODUL PENDAPATAN BERCUKAI ATAU GAJI SELAIN KAKITANGAN AWAM. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

93 BAUCAR BAYARAN GAJI BERASINGAN MODUL DAFTAR BAYARAN eSPKB –
PENDAPATAN BERCUKAI PENGURUSAN GAJI BERKOMPUTER

94 BAUCAR BAYARAN GAJI BERASINGAN
MODUL BAUCAR BAYARAN eSPKB – GAJI SELAIN KAKITANGAN AWAM

95 BAUCAR BAYARAN GAJI BERASINGAN
MULAI JUN 2007 PENGGUNAAN BAUCAR BAYARAN BERASINGAN BAGI PEMBAYARAN GAJI KAKITANGAN BARU / BERTUKAR ADALAH TIDAK DIBENARKAN DENGAN PELAKSANAAN PROSESAN GAJI SECARA ‘SEPARATE CYCLE’ DIDALAM SISTEM GFMAS-HRPY. – (RUJUKAN : ANM(OC)07/1 JLD.3(22) BERTARIKH MEI 2007) BAUCAR BAYARAN ADALAH DOKUMEN PENTING YANG PERLU DISEMAK BAGI MEMASTIKAN SESUATU PEMBAYARAN DILAKUKAN MEMPUNYAI DOKUMEN YANG LENGKAP BAGI SESUATU BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA SEPERTI YANG DINYATAKAN DI DALAM ARAHAN PERBENDAHARAAN 99 (a). SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

96 BAUCAR BAYARAN GAJI BERASINGAN ARAHAN PERBENDAHARAAN – 99
BAUCER DISOKONG DENGAN BUTIR-BUTIR PENUH NAMA PEGAWAI TIDAK BOLEH PENERIMA BAYARAN KECUALI GAJI, PINJAMAN, PENDAHULUAN DAN TUNTUTAN SENDIRI BAUCER KECIL (KEW 50) DIGUNAKAN UNTUK TUNTUTAN GANTI BAYARAN YANG DIBUAT DENGAN/TANPA RESIT. PERAKUAN BAHAWA KERJA/PERKHIDMATAN TELAH DILAKSANAKAN DENGAN SEPATUTNYA BAUCER TIDAK BOLEH DIBUAT ATAS NAMA LEBIH DARI SATU ORANG/FIRMA. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

97 BAUCAR BAYARAN GAJI BERASINGAN PROSEDUR PENGURUSAN BAUCAR BAYARAN
TATACARA PEMBAYARAN DILAKUKAN DENGAN BETUL, TEPAT DAN CEPAT. SEMUA BIL/INVOIS DIBAYAR DALAM TEMPOH 14 HARI DARI TARIKH BIL/INVOIS DITERIMA. BAUCAR BAYARAN DITANDATANGANI OLEH PEGAWAI YANG DIBERI KUASA. BAUCAR BAYARAN MESTI DISOKONG DENGAN DOKUMEN SOKONGAN YANG LENGKAP. BAUCAR BAYARAN DICETAK DAN DIFAILKAN SEBAIK SAHAJA PERAKUAN 2 (STATUS 3 MENGIKUT SISTEM eSPKB) OLEH PEGAWAI. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

98 BAUCAR BAYARAN GAJI BERASINGAN PROSEDUR PENGURUSAN BAUCAR BAYARAN
BAUCAR BAYARAN DIFAILKAN SECARA TERATUR MENGIKUT NOMBOR RUJUKAN/SIRI. BAUCAR BAYARAN YANG DIBATALKAN TURUT DIFAILKAN. SEMUA BAUCAR BAYARAN DAN DOKUMEN SOKONGAN DICOP DENGAN PERKATAAN ‘TELAH DIBAYAR’. AMAUN BAYARAN ADALAH TEPAT DAN PEMBAYARAN DUA KALI TIDAK DIBUAT. PEMBAYARAN DIBUAT DIBAWAH KOD OBJEK LANJUT YANG TEPAT. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

99 ALIRAN PROSES BAUCAR BAYARAN
PENERIMA BAYARAN PEJABAT PEMBAYAR NPD HANTAR KEW 8 LAIN-LAIN DOKUMEN 2 HANTAR NOTIFIKASI BAYARAN REKOD 1 BAUCER BAYARAN eSPKB STATUS BAYARAN eSPKB BAUCER BAYARAN 3 CETAK + 5 NPD COP TELAH DIBAYAR PENGGUNA eSPKB SEMAK & SEDIA SEMAK & PERAKUAN I SEMAK & PERAKUAN II KEW 8 4 6 FAIL LAIN-LAIN DOKUMEN SIMPAN *NPD :- Notis Pergerakan Dokumen SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

100 SESI IV ISU DAN MASALAH GAJI

101 ISU DAN MASALAH YANG SERINGKALI DIBANGKITKAN DARI PENEMUAN AUDIT:
LEBIHAN DAN KURANGAN BAYARAN EMOLUMEN KESILAPAN DALAM PENGIRAAN GAJI DAN ELAUN – KESILAPAN PENETAPAN GAJI PERMULAAN DAN KADAR KELAYAKAN GAJI / ELAUN KELEWATAN MENGAMBIL TINDAKAN UNTUK MEMBERHENTIKAN / MEMBUAT PELARASAN GAJI DAN ELAUN KETIKA PEGAWAI BERCUTI SEPARUH GAJI/BERCUTI TANPA GAJI / MENINGAL DUNIA / BERSARA / LETAK JAWATAN / DIKENAKAN TINDAKAN TATATERTIB / BERTUKAR / TINDAKAN DAN KEPUTUSAN TATATERTIB LEWAT DIAMBIL OLEH BAHAGIAN BERKENAAN / KESILAPAN DALAM PENYEDIAAN BORANG KEW. 8 SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN 101

102 ISU DAN MASALAH YANG SERINGKALI DIBANGKITKAN DARI PENEMUAN AUDIT:
LEBIHAN DAN KURANGAN BAYARAN EMOLUMEN BAYARAN COLA, ITP, EPW MASIH DIBUAT KEPADA PEGAWAI YANG MENDUDUKI KUARTERS KERAJAAN BAYARAN COLA DIBUAT KEPADA PEGAWAI YANG MENERIMA BIW DAN MEMANGKU JAWATAN GRED JUSA KUTIPAN BALIK LEBIHAN TIDAK DIBUAT MELALUI POTONGAN EMOLUMEN FAIL PERIBADI DAN REKOD PERKHIDMATAN TIDAK DISELENGGARA DENGAN LENGKAP DAN KEMAS KINI. SEBAB - NISBAH PEGAWAI MENYELENGGARAKAN FAIL BERBANDING BILANGAN FAIL YANG DIKENDALIKAN TIDAK SEPADAN DAN SEIMBANG SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN 102

103 ISU DAN MASALAH YANG SERINGKALI DIBANGKITKAN DARI PENEMUAN AUDIT:
SURAT PERWAKILAN KUASA TIDAK DIKELUARKAN KEPADA PEGAWAI YANG MENANDATANGANI BORANG KEW. 8 PENDAPATAN BERSIH ADALAH KURANG 40% DARIPADA EMOLUMEN POTONGAN TIDAK BOLEH MELEBIHI 60% DARI EMOLUMEN BULANAN (PP BIL 7/1993) SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN 103

104 PENGHARGAAN TERIMA KASIH ! ATAS TUMPUAN DAN KERJASAMA YANG ANDA BERIKAN SEPANJANG KURSUS INI. 104

105 Anda ada masalah? Sila hubungi KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN
MARIATON BINTI OMAR KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN Bahagian Akaun Tel:

106 INFOTYPE MEWAKILI SECARA SPESIFIK FOLDER DATA KAKITANGAN.
KONSEP DAN CIRI (IT:0006) (IT:0002) (IT:0008) (IT:0185) (IT:0007) (IT:0196) INFOTYPE MEWAKILI SECARA SPESIFIK FOLDER DATA KAKITANGAN. KAKITANGAN PERSONAL DATA PERSONAL IDS BASIC PAY EPF WORKING TIME ADDRESS

107 IT0000 IT0001 IT0002 IT0077 IT0185 IT0007 IT0041 IT0006

108 IT0008 IT0009 IT0014 IT2010 IT0015

109 IT0196 IT0198 IT0198 (/438) SG50 KEMBALI

110 NOMBOR PUSAT PEMBAYARAN
NOMBOR GAJI NOMBOR PUSAT PEMBAYARAN KEMBALI

111 PENAMBAHBAIKAN MODUL BAUCAR BAYARAN LAIN-LAIN
Penambahbaikan apabila Modul Perubahan Gaji (SG20) dibangunkan di eSPKB melibatkan Modul Baucar Bayaran–Lain-lain/Dengan Invois Tanpa PT/Tuntutan Perjalanan/Pendapatan Bercukai/Gaji Selain Kakitangan Awam/Panjar Wang Runcit/Apungan Panjar. Penambahbaikan ialah dengan menambah butang Senarai No.KP di medan No. Kad Pengenalan pada skrin Modul Baucar Bayaran Lain-Lain.

112 PENAMBAHBAIKAN MODUL BAUCAR BAYARAN (SAMB.)
Butang Senarai No KP

113 PENAMBAHBAIKAN MODUL BAUCAR BAYARAN (SAMB.)
Maklumat penerima bayaran seperti Nama Penerima, Kod Bank, No. Kad Pengenalan/Akaun bank dan Alamat /Nama Bank akan dikemaskini apabila Nombor Gaji dipilih. KEMBALI

114


Download ppt "SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN"

Similar presentations


Ads by Google