Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN KURSUS GAJI, ELAUN & KEMUDAHAN PENJAWAT AWAM INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA MARIATON BINTI.

Similar presentations


Presentation on theme: "SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN KURSUS GAJI, ELAUN & KEMUDAHAN PENJAWAT AWAM INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA MARIATON BINTI."— Presentation transcript:

1 SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN KURSUS GAJI, ELAUN & KEMUDAHAN PENJAWAT AWAM INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA MARIATON BINTI OMAR KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN BAHAGIAN AKAUN DI SAMPAIKAN OLEH :

2 KANDUNGAN 1.PENGENALAN 2.SISTEM GAJI BERKOMPUTER 5.LAPORAN – LAPORAN GAJI 3.BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI 4.PENDAPATAN DAN POTONGAN 6.BAUCAR BAYARAN GAJI BERASINGAN

3 PENGENALAN KEPADA SISTEM GAJI SESI I

4 PENGENALAN ENTITI YANG BERPERANAN DALAM PENGURUSAN GAJI & ELAUN (KECUALI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA):- BHG/ UNIT SUMBER MANUSIA PEJABATPERAKAUNAN BHG / UNIT KEWANGAN MENGELUARKAN SURAT ARAHAN / KELULUSANMENGELUARKAN SURAT ARAHAN / KELULUSAN MENYEDIAKAN KEW.8MENYEDIAKAN KEW.8 MENGUNCI MASUK SG 20MENGUNCI MASUK SG 20 MENYEMAK & MELULUSKAN PEMBAYARANMENYEMAK & MELULUSKAN PEMBAYARAN MENYEDIAKAN SG20MENYEDIAKAN SG20 MENYEDIAKAN / MEMPROSES BAUCAR BAYARANMENYEDIAKAN / MEMPROSES BAUCAR BAYARAN SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN MENGGUBAL DASAR PERSONEL PERKHIDMATAN AWAM TERMASUK POLISI EMOLUMENMENGGUBAL DASAR PERSONEL PERKHIDMATAN AWAM TERMASUK POLISI EMOLUMEN MEREKABENTUK, MEMBANGUN & MELAKSANAKAN SISTEM PERAKAUNAN KERAJAANMEREKABENTUK, MEMBANGUN & MELAKSANAKAN SISTEM PERAKAUNAN KERAJAAN MENYEMPURNAKAN BAYARANMENYEMPURNAKAN BAYARAN

5 PENGENALAN ENTITI YANG BERPERANAN DALAM PENGURUSAN GAJI & ELAUN BAGI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA:- SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN MAJLIS ANGKATAN TENTERA MELULUSKAN POLISI EMOLUMEN ANGKATAN TENTERA MALAYSIAMELULUSKAN POLISI EMOLUMEN ANGKATAN TENTERA MALAYSIA MEMPERTIMBANGKAN PENERIMAAN POLISI YANG DIGUBAL OLEH JPAMEMPERTIMBANGKAN PENERIMAAN POLISI YANG DIGUBAL OLEH JPA JABATAN ARAH URUSAN GAJI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA (UGAT) MENGURUSKAN PEMBAYARAN EMOLUMEN ATMMENGURUSKAN PEMBAYARAN EMOLUMEN ATM

6 MEMASTIKAN PENYELENGGARAAN GAJI DAN KWSP PEKERJA SERTA LAIN-LAIN POTONGAN GAJI ANGGOTA AWAM DIBUAT SECARA BERSISTEMATIK SERTA MEMENUHI ARAHAN YANG BERKUATKUASA DARI SEMASA KE SEMASA.MEMASTIKAN PENYELENGGARAAN GAJI DAN KWSP PEKERJA SERTA LAIN-LAIN POTONGAN GAJI ANGGOTA AWAM DIBUAT SECARA BERSISTEMATIK SERTA MEMENUHI ARAHAN YANG BERKUATKUASA DARI SEMASA KE SEMASA. √ MEMBERI LATIHAN KEPADA PEGAWAI YANG MENGURUSKAN EMOLUMEN BAGI MENINGKATKAN KEPEKAAN TERHADAP PERATURAN YANG SEDANG BERKUAT KUASA. √ MEMASTIKAN PEGAWAI YANG BERTANGGUNGJAWAB MENJALANKAN PEMERIKSAAN TERPERINCI SEBELUM SEBARANG PINDAAN TERHADAP MAKLUMAT EMOLUMEN PEGAWAI DILULUSKAN. √ PERANAN & TANGGUNGJAWAB LAIN-LAIN PERANAN KEMENTERIAN / JABATAN / PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ):

7 MEWUJUDKAN KOORDINASI ANTARA SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT DISEMUA PERINGKAT SUPAYA PERATURAN BERKUAT KUASA DAPAT DIPATUHI & PENGEMASKINIAN MAKLUMAT DAPAT DIBUAT DARI MASA KE SEMASA. √ MENGAMBIL TINDAKAN SURCAJ SELARAS DENGAN SEKSYEN 18, AKTA TATACARA KEWANGAN TERHADAP PEGAWAI YANG MELAKUKAN KESILAPAN/KECUAIAN SEHINGGA MENYEBABKAN LEBIHAN/KURANGAN BAYARAN EMOLUMEN √ UNIT AUDIT DALAM/UNIT NAZIRAN PERLU MENYEMAK REKOD PERKHIDMATAN SETIAP 6 BULAN SECARA REGULAR BAGI MEMASTIKAN IA LENGKAP DAN KEMAS KINI. √ PERANAN & TANGGUNGJAWAB LAIN-LAIN PERANAN KEMENTERIAN / JABATAN / PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ):

8 MENGELUARKAN SURAT PEWAKILAN KUASA KEPADA PEGAWAI YANG MELULUSKAN BORANG PENYATA PERUBAHAN MENGENAI PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI (KEW. 8) √ MEMASTIKAN MAKLUMAT PEGAWAI DIKEMAS KINI DALAM HRMIS DAN DISAHKAN KETEPATANNYA. √ PERANAN & TANGGUNGJAWAB LAIN-LAIN PERANAN KEMENTERIAN / JABATAN / PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ):

9 TERDAPAT 11 JMS YANG MENGENDALIKANNYA SENDIRI DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM GAJI BERKOMPUTER YANG SAMA. PERANAN & TANGGUNGJAWAB JANM BERTINDAK SEBAGAI PUSAT PERKHIDMATAN GAJI KAKITANGAN UNTUK KERAJAAN PERSEKUTUAN. SISTEM GAJI BERKOMPUTER DILAKSANAKAN OLEH PEJABAT PERAKAUNAN YANG TERDIRI DARIPADA: a) JABATAN a) JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA ADALAH DIPERTANGGUNGJAWABKAN DI DALAM MENYELENGGARA PEMBAYARAN GAJI BAGI ANGGOTA AWAM DI KEMENTERIAN / JABATAN PERSEKUTUAN YANG TIDAK MENGAKAUN SENDIRI (JTMS). b) JABATAN b) JABATAN MENGAKAUN SENDIRI (JMS) SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

10 SISTEM GAJI BERKOMPUTER DILAKSANAKAN OLEH PEJABAT PERAKAUNAN YANG TERDIRI DARIPADA: b) JABATAN b) JABATAN MENGAKAUN SENDIRI (JMS) KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIAKEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIAKEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN KERJA RAYAKEMENTERIAN KERJA RAYA KEMENTERIAN PERTANIANKEMENTERIAN PERTANIAN KEMENTERIAN PELAJARANKEMENTERIAN PELAJARAN JABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA MALAYSIAJABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA MALAYSIA JABATAN PERDANA MENTERIJABATAN PERDANA MENTERI KEMENTERIAN PENGANGKUTANKEMENTERIAN PENGANGKUTAN KEMENTERIAN PENERANGAN KOMUNIKASI & KEBUDAYAANKEMENTERIAN PENERANGAN KOMUNIKASI & KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGIKEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN PERANAN & TANGGUNGJAWAB

11 1)MERANCANG 1)MERANCANG PEMEROSESAN DAN PEMBAYARAN GAJI DAN ELAUN KEPADA ANGGOTA AWAM KERAJAAN PERSEKUTUAN SECARA SISTEMATIK SERTA MEMATUHI ARAHAN DAN PERATURAN. 2)MEMPROSES 2)MEMPROSES / MENGUNCIMASUK BORANG/DOKUMEN INPUT KE DALAM GFMAS- HRPY. 3)MELAKSANA 3)MELAKSANA PROSESAN PEMBAYARAN GAJI DAN ELAUN MELALUI SISTEM GAJI BERKOMPUTER UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA BANK MENGIKUT JADUAL. FUNGSI PEJABAT PERAKAUNAN DALAM PENGURUSAN GAJI & ELAUN: SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN PERANAN & TANGGUNGJAWAB

12 4)MEMBERI 4)MEMBERI / MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN POTONGAN GAJI YANG WAJIB DAN LAIN-LAIN. 5)MEMPROSES 5)MEMPROSES BAUCAR-BAUCAR GAJI BERASINGAN MELALUI eSPKB DAN MANUAL. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN FUNGSI PEJABAT PERAKAUNAN DALAM PENGURUSAN GAJI & ELAUN: PERANAN & TANGGUNGJAWAB 6)MEMBERI 6)MEMBERI KHIDMAT NASIHAT MENGENAI PENGURUSAN EMOLUMEN

13 KONSEP DAN CIRI KAEDAH DAN CARA PEMBAYARAN GAJI & ELAUN KAEDAH & CARA PEMBAYARAN GAJI KAEDAH & CARA PEMBAYARAN GAJI BAUCAR BAYARAN BERASINGAN SISTEM GAJI BERKOMPUTER PEMBAYARAN GAJI/ELAUN MELALUI PENYEDIAAN BAUCAR BAYARAN MANUAL ATAU eSPKB UNTUK TEMPOH SEMENTARA.PEMBAYARAN GAJI/ELAUN MELALUI PENYEDIAAN BAUCAR BAYARAN MANUAL ATAU eSPKB UNTUK TEMPOH SEMENTARA. BERSIFAT ‘ONE-OFF’ ATAU BERUBAH-UBAH / TIDAK TETAPBERSIFAT ‘ONE-OFF’ ATAU BERUBAH-UBAH / TIDAK TETAP PEMBAYARAN GAJI/ELAUN SECARA SISTEMATIK PADA SETIAP BULAN YANG DIPROSES BERTERUSAN MELALUI SISTEM GAJI BERKOMPUTER.PEMBAYARAN GAJI/ELAUN SECARA SISTEMATIK PADA SETIAP BULAN YANG DIPROSES BERTERUSAN MELALUI SISTEM GAJI BERKOMPUTER. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

14 1.SATU SISTEM UNTUK MENYIMPAN DATA ATAU MAKLUMAT ASAS ANGGOTA KERAJAAN KE DALAM PENGKALAN DATA (DATABASE). DATABASE 2.SETIAP ANGGOTA KERAJAAN DIKHASKAN SATU NOMBOR GAJI YANG MENGANDUNGI 8 DIGIT DAN AKAN DIGUNAKAN SELAMA PEGAWAI BERKHIDMAT DI JABATAN PERSEKUTUAN. NOMBOR GAJI NOMBOR GAJI 3.SETIAP KEMENTERIAN/JABATAN/PTJ DIBERI NOMBOR PUSAT PEMBAYARAN GAJI MENGIKUT KEPERLUAN DAN KESESUAIAN. NOMBOR PUSAT PEMBAYARAN GAJI NOMBOR PUSAT PEMBAYARAN GAJI 1.SATU SISTEM UNTUK MENYIMPAN DATA ATAU MAKLUMAT ASAS ANGGOTA KERAJAAN KE DALAM PENGKALAN DATA (DATABASE). DATABASE 2.SETIAP ANGGOTA KERAJAAN DIKHASKAN SATU NOMBOR GAJI YANG MENGANDUNGI 8 DIGIT DAN AKAN DIGUNAKAN SELAMA PEGAWAI BERKHIDMAT DI JABATAN PERSEKUTUAN. NOMBOR GAJI NOMBOR GAJI 3.SETIAP KEMENTERIAN/JABATAN/PTJ DIBERI NOMBOR PUSAT PEMBAYARAN GAJI MENGIKUT KEPERLUAN DAN KESESUAIAN. NOMBOR PUSAT PEMBAYARAN GAJI NOMBOR PUSAT PEMBAYARAN GAJI KONSEP DAN CIRI KONSEP DAN CIRI SISTEM GAJI BERKOMPUTER SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

15 4.PUSAT PEMBAYARAN GAJI PERLU MENYEDIAKAN BORANG INPUT BAGI MENGWUJUD / MEMINDA / MEMBATAL UNTUK PENGUJUDAN ATAU PERUBAHAN MAKLUMAT ANGGOTA KERAJAAN. 5.SEMUA MAKLUMAT ANGGOTA KERAJAAN YANG PERLU DIBAYAR GAJI AKAN DIKUNCI MASUK KE DALAM SISTEM GAJI BERKOMPUTER. KONSEP DAN CIRI KONSEP DAN CIRI SISTEM GAJI BERKOMPUTER SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

16 MEMUDAHKAN PENGAWALAN BAGI MENGELAKKAN BERLAKU PEMBAYARAN 2 KALI.MEMUDAHKAN PENGAWALAN BAGI MENGELAKKAN BERLAKU PEMBAYARAN 2 KALI. KONSEP DAN CIRI KELEBIHAN SISTEM GAJI BERKOMPUTER BERBANDING BAUCAR BAYARAN BERASINGAN MENJANA LAPORAN/PENYATA YANG TEPAT DAN KEMASKINI UNTUK DIJADIKAN RUJUKAN OLEH PTJ/JABATAN.MENJANA LAPORAN/PENYATA YANG TEPAT DAN KEMASKINI UNTUK DIJADIKAN RUJUKAN OLEH PTJ/JABATAN. MEMASTIKAN GAJI DAPAT DIBAYAR SEPERTI PADA TARIKH YANG TELAH DITETAPKAN.MEMASTIKAN GAJI DAPAT DIBAYAR SEPERTI PADA TARIKH YANG TELAH DITETAPKAN. MEMUDAHKAN PEMBAYARAN IMBUHAN TAHUNAN/ PELARASAN GAJI/BONUS.MEMUDAHKAN PEMBAYARAN IMBUHAN TAHUNAN/ PELARASAN GAJI/BONUS. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

17 MAKLUMAT GAJI, ELAUN DAN POTONGAN DALAM DATABASE DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENCETAK LAPORAN/PENYATA:MAKLUMAT GAJI, ELAUN DAN POTONGAN DALAM DATABASE DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENCETAK LAPORAN/PENYATA: KONSEP DAN CIRI KELEBIHAN SISTEM GAJI BERKOMPUTER BERBANDING BAUCAR BAYARAN BERASINGAN SENARAI KAKITANGAN YG MENERIMA KENAIKAN GAJI SENARAI KAKITANGAN YG MENERIMA KENAIKAN GAJI PENYATA PENDAPATAN TAHUNAN PENYATA PENDAPATAN TAHUNAN PENYATA CARUMAN KWSP PENYATA CARUMAN KWSP SATU CEK SAHAJA DIKELUARKAN KEPADA BANK DAN AGENSI (TABUNG HAJI/KWSP/LHDN)- KURANGKAN RISIKO JUMLAH CEK HILANG/TIDAK SAMPAI.SATU CEK SAHAJA DIKELUARKAN KEPADA BANK DAN AGENSI (TABUNG HAJI/KWSP/LHDN)- KURANGKAN RISIKO JUMLAH CEK HILANG/TIDAK SAMPAI. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

18 PEJABAT PEMBAYAR PUSAT PEMBAYARAN GAJI (PAY CENTRE) NOMBOR GAJI FAIL INDUK (MASTER FILE) TARIKH GAJI SLIP GAJI (PAYSLIP) SIJIL GAJI AKHIR (LPC) PENYATA PENDAPATAN TAHUNAN KONSEP DAN CIRI ISTILAH-ISTILAH YANG TERDAPAT DALAM PEMPROSESAN GAJI:- SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

19 KONSEP DAN CIRI PEJABAT PEMBAYAR PEJABAT YANG MEMPROSES SISTEM GAJI BERKOMPUTER DAN MEMBUAT PEMBAYARAN GAJI KEPADA KAKITANGAN KERAJAAN. TERDIRI DARIPADA CAWANGAN JABATAN AKAUNTAN NEGARA DAN JABATAN MENGAKAUN SENDIRI (JMS). KEMENTERIAN/ JABATAN/ PTJ/ PUSAT KOS YANG DIWUJUDKAN DI DALAM SISTEM GAJI BERKOMPUTER JANM. KOD INI MEMPUNYAI 4 DIGIT. CONTOH :- FILEM NEGARA MALAYSIA : 3302 PUSAT PEMBAYARAN GAJI (PAY CENTRE) SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

20 KONSEP DAN CIRI PUSAT PEMBAYARAN GAJI (PAY CENTRE) VS PTJ NOTA : PP – PUSAT PEMBAYARAN (PAY CENTRE); CAW - CAWANGAN

21 NOMBOR GAJI NOMBOR YANG DIPERUNTUKAN KEPADA SETIAP PEGAWAI DAN ANGGOTA KERAJAAN PERSEKUTUAN YANG DILANTIK YANG GAJINYA DIBAYAR MELALUI SISTEM. NOMBOR INI ADALAH UNIK YANG MENGANDUNGI 8 DIGIT DAN DIKEKALKAN TANPA MENGIRA PEJABAT PERAKAUNAN SEPANJANG PERKHIDMATAN DENGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN. FAIL INDUK GAJI SENARAI PEGAWAI DAN ANGGOTA KERAJAAN YANG SEDIA ADA DALAM SISTEM DAN DISUSUN MENGIKUT PUSAT PEMBAYARAN. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN KONSEP DAN CIRI

22 TARIKH GAJI TARIKH PEMBAYARAN GAJI BULANAN AKAN DIMAKLUMKAN MELALUI SURAT PEKELILING AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA PADA SETIAP HUJUNG TAHUN. GAJI DAN ELAUN TIDAK BOLEH DIBAYAR SEBELUM 25 HARIBULAN DALAM BULAN GAJI ATAU ELAUN ITU KENA DIBAYAR. PENCEN TIDAK BOLEH DIBAYAR LEBIH AWAL DARI 4 HARI DARIPADA TARIKH PEMBAYARAN GAJI BERKENAAN. JIKA 25 HARIBULAN DALAM BULAN ITU JATUH PADA HARI JUMAAT, SABTU ATAU AHAD BAYARAN BOLEH DIBUAT OLEH JABATAN PADA HARI KERJA AKHIR SEBELUM HARI JUMAAT. JIKA 25 HARIBULAN DALAM BULAN ITU JATUH PADA HARI JUMAAT, SABTU ATAU AHAD BAYARAN BOLEH DIBUAT OLEH JABATAN PADA HARI KERJA AKHIR SEBELUM HARI JUMAAT. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN KONSEP DAN CIRI

23 TARIKH GAJI GAJI BULANAN BAGI PEGAWAI-PEGAWAI AWAM BOLEH DIBAYAR TERDAHULU DALAM BULAN JATUHNYA HARI RAYA PUASA, HARI RAYA HAJI, TAHUN BARU CINA, DEEPAVALI, HARI NATAL, PESTA MENUAI DAN HARI GAWAI JIKA HARI PERAYAAN ITU JATUH SELEPAS 11 HARIBULAN, DARIPADA TARIKH PEMBAYARAN GAJI BERKENAAN. GAJI BULANAN BAGI PEGAWAI-PEGAWAI AWAM BOLEH DIBAYAR TERDAHULU DALAM BULAN JATUHNYA HARI RAYA PUASA, HARI RAYA HAJI, TAHUN BARU CINA, DEEPAVALI, HARI NATAL, PESTA MENUAI DAN HARI GAWAI JIKA HARI PERAYAAN ITU JATUH SELEPAS 11 HARIBULAN, DARIPADA TARIKH PEMBAYARAN GAJI BERKENAAN. MENGIKUT BUDI BICARA AKAUNTAN NEGARA BAYARAN BOLEH DILAKSANAKAN TIDAK LEBIH DARIPADA TUJUH HARI SEBELUM TARIKH HARI PERAYAAN ITU (SPP BIL 6/2004). SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN KONSEP DAN CIRI

24 SLIP GAJI (PAY SLIP) * PENYATA PENDAPATAN DAN POTONGAN GAJI BULANAN BAGI KAKITANGAN KERAJAAN. SLIP GAJI AKHIR (LPC) * PENYATA MENGANDUNGI MAKLUMAT GAJI, ELAUN- ELAUN DAN POTONGAN PEGAWAI DAN ANGGOTA KERAJAAN YANG SEDIA ADA DI PEJABAT LAMA. DIKELUARKAN APABILA BERLAKU PERTUKARAN ATAU KELUAR DARI SISTEM GFMAS-HRPY. BAYARAN TIDAK BOLEH DIBUAT SEHINGGA SIJIL GAJI AKHIR DISAMPAIKAN OLEH PEJABAT DIMANA BAYARAN TERAKHIR DIBUAT. (AP 104) SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN KONSEP DAN CIRI

25 PENYATA PENDAPATAN TAHUNAN * PENYATA MENGANDUNGI BUTIR PERIBADI, MAKLUMAT GAJI, ELAUN-ELAUN DAN POTONGAN KAKITANGAN DALAM TAHUN SEMASA. DIKELUARKAN SETAHUN SEKALI DALAM 2 SALINAN SEBELUM BULAN MAC SETIAP TAHUN. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN KONSEP DAN CIRI

26 SISTEM GAJI BERKOMPUTER SESI II

27 PENGENALAN PERKEMBANGAN TERKINI DALAM SISTEM PENGURUSAN GAJI DI SEKTOR AWAM

28 PENGENALAN SEMUA PEJABAT PERAKAUNAN MENGGUNAKAN SISTEM GFMAS – HUMAN RESOURCE PAYROLL (HRPY) MULAI 2006 YANG TELAH DIBANGUNKAN UNTUK MENGGANTIKAN “SISTEM PAY” YANG TELAH DIGUNAPAKAI SEJAK TAHUN HRPY ADALAH SEBAHAGIAN DARI MODUL-MODUL DALAM SISTEM GFMAS.

29 SEMUA PEJABAT PERAKAUNAN MENGGUNAKAN SISTEM GFMAS – HUMAN RESOURCE PAYROLL (HRPY) MULAI 2006 YANG TELAH DIBANGUNKAN UNTUK MENGGANTIKAN “SISTEM PAY” YANG TELAH DIGUNAPAKAI SEJAK TAHUN SISTEM GAJI BERKOMPUTER GFMAS HUMAN RESOURCE PAYROLL (HRPY) 1987 PAYROLL SYSTEM (PAY) TAHUN SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

30 ALIRAN SISTEM PERAKAUNAN TERDAHULU - BAS JAB/PTJ PEJ. PERAKAUNAN AG.HOJAB/AGENSI e-SPKB BAS PAY SBP (PUKAL) DOKUMEN KEWANGAN PERUBAHAN GAJI LAPORAN CEK / RESIT BANK/ AGENSI LAPORAN DCS CAS DRS SLKK SLAS ILS CISCIS PENGGUNA AGENSI-AGENSI LAIN DOKUMEN KEWANGAN SPM SISTEM GAJI BERKOMPUTER SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

31 ALIRAN SISTEM PERAKAUNAN KINI - GFMAS JAB/PTJ HO&AO JAB/AGENSI GFMAS-AO e-SPKB G-UMIS HR/Payroll MM Loans & Investment GL, CM, FM HR (Control Mgmt) MANUAL G-ALMoS GFMAS-HO G-SMIS PENGGUNA AGENSI-AGENSI LAIN CO/ABC GL, AP, AR, CM, FM, AM LMS SPBPA BPS BW AGENSI–AGENSI LAIN SISTEM GAJI BERKOMPUTER SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

32 HRPY ADALAH MERUPAKAN INTEGRASI SISTEM YANG LENGKAP BAGI MENYOKONG PERANCANGAN DAN KAWALAN AKTIVITI PERSONEL/KAKITANGAN.HRPY ADALAH MERUPAKAN INTEGRASI SISTEM YANG LENGKAP BAGI MENYOKONG PERANCANGAN DAN KAWALAN AKTIVITI PERSONEL/KAKITANGAN. GFMAS - RESOURCE PAYROLL (HRPY) PADA ASASNYA, HRPY MENTADBIR DATA KAKITANGAN KERAJAAN UNTUK SEMUA JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN. IA MENGURUSKAN MAKLUMAT ASAS KAKITANGAN SEPERTI NAMA, TARIKH LAHIR, NOMBOR KAD PENGENALAN, GAJI POKOK DAN LAIN-LAIN.PADA ASASNYA, HRPY MENTADBIR DATA KAKITANGAN KERAJAAN UNTUK SEMUA JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN. IA MENGURUSKAN MAKLUMAT ASAS KAKITANGAN SEPERTI NAMA, TARIKH LAHIR, NOMBOR KAD PENGENALAN, GAJI POKOK DAN LAIN-LAIN. HRPY ADALAH MERUPAKAN INTEGRASI SISTEM YANG LENGKAP BAGI MENYOKONG PERANCANGAN DAN KAWALAN AKTIVITI PERSONEL.HRPY ADALAH MERUPAKAN INTEGRASI SISTEM YANG LENGKAP BAGI MENYOKONG PERANCANGAN DAN KAWALAN AKTIVITI PERSONEL. SISTEM GAJI BERKOMPUTER SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

33 HRPY ADALAH SALAH SATU DARIPADA MODUL-MODUL YANG TERDAPAT DALAM SISTEM GFMAS MELIPUTI:-HRPY ADALAH SALAH SATU DARIPADA MODUL-MODUL YANG TERDAPAT DALAM SISTEM GFMAS MELIPUTI:- GFMAS - RESOURCE PAYROLL (HRPY) a)FINANCIAL AND CONTROLING (FICO) b)HUMAN RESOURCES PAYROLL (HRPY) c)LOGISTICS (LO) d)NEW DIMENSION PRODUCTS. SISTEM GAJI BERKOMPUTER SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

34 MODUL-MODUL SAP DALAM GFMAS Modul Financial & Controlling (FICO) General Ledger (GL) Accounts Payable (AP) Accounts Receivable (AR) Cash Management (CM) Funds Management (FM) Controlling (CO) Activity Based Costing (ABC) Assets Management (AM) Treasury Management (TR) Modul Human Resource (HR) Personnel Admin (PA) Payroll (PY) Modul “Customized” G-UMIS (Government Unclaimed Moneys Management Integrated System) G-SMIS (Government Securities Management Integrated System) G-ALMoS (Government Advance & Loans Monitoring System) G-LOANS Government Loans Modul Logistic (LO)  Materials Management (MM) SISTEM GAJI BERKOMPUTER SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

35 INTEGRASI MODUL-MODUL GFMAS PEMPROSESAN GAJI DILAKSANAKAN DI DALAM HRPY TETAPI PEMBAYARAN GAJI DIPROSES MELALUI MODUL ‘ACCOUNT PAYABLE’ (AP) DI DALAM FICO.PEMPROSESAN GAJI DILAKSANAKAN DI DALAM HRPY TETAPI PEMBAYARAN GAJI DIPROSES MELALUI MODUL ‘ACCOUNT PAYABLE’ (AP) DI DALAM FICO. PEMBAYARAN BALIK PINJAMAN KAKITANGAN SEPERTI PINJAMAN KENDERAAN) KEPADA AGENSI JUGA DIBUAT MELALUI AP.PEMBAYARAN BALIK PINJAMAN KAKITANGAN SEPERTI PINJAMAN KENDERAAN) KEPADA AGENSI JUGA DIBUAT MELALUI AP. HRPY TURUT BERINTEGRASI DENGAN MODUL ‘FUND MANAGEMENT’ (FM) UNTUK SEMAKAN PERUNTUKAN DAN MODUL ‘CONTROLLING’ (CO) UNTUK POSTING GAJIHRPY TURUT BERINTEGRASI DENGAN MODUL ‘FUND MANAGEMENT’ (FM) UNTUK SEMAKAN PERUNTUKAN DAN MODUL ‘CONTROLLING’ (CO) UNTUK POSTING GAJI SEBARANG POTONGAN DAN PEMBAYARAN PENDAHULUAN MELALUI PAYROLL AKAN DIKEMASKINI DI G-ALMoS.SEBARANG POTONGAN DAN PEMBAYARAN PENDAHULUAN MELALUI PAYROLL AKAN DIKEMASKINI DI G-ALMoS. SISTEM GAJI BERKOMPUTER SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

36 INTEGRASI MODUL-MODUL GFMAS GL AR AP G-ALMoS G-UMIS HR/PY FM TR CM CO MM G-SMIS Bayaran Semula Pendahuluan/ ’Full Settlement-Loan’ Jualan Sekuriti Wang tak dituntut Bayaran tuntutan Pindahan akaun UMA3 Bayaran Pindahan akaun Pendahuluan Kutipan pinjaman kakitangan Posting Bayaran kepada Agensi Tertentu Peruntukan Perbelanjaan Baucar Bayaran Peruntukan Posting Daftar aset/ Nilai aset Posting Bayaran Posting Penyata Pemungut Baucar Bayaran Penyesuaian bank Peruntukan Posting Gaji,elaun dll Posting Baucar Bayaran Posting Customized Modules Human Resources Logistic FICO Posting Accounts Receivable LM Loans Management Treasury Controlling Cash Management AM Assets Management Accounts Payable Material Management Funds Management General Ledger Human Resource / Payroll Arahan Potongan Gaji ABC Posting SISTEM GAJI BERKOMPUTER

37 PROSES GAJI BERKOMPUTER SAP SERVER – HO NO GAJI MAKLUMAT LPC MASTER DATAMASTER DATA SISTEM OVERVIEW GFMAS-HRPY SAP SERVER – AO POSTING KE FICO & CETAK CEK CETAK LAPORAN & SLIP GAJI PROSES GAJI SAP MAIL PENYEDIAAN DATA UNTUK BANK & AGENSI POTONGAN PEJ PERAKAUNAN KUNCI MASUK DATA INDUK – SG20, SG20A & SG12 BANK & AGENSI POTONGAN HANTAR/TERIMA DATA 1. BENTUK CD 2. DAIL-UP KE COMM SERVER WEBMETHOD SERVER - AO ENCRYPT / DECRYPT DATA COMM SERVER - AO 1.UPLOAD DATA DARI AGENSI POTONGAN 2.DOWNLOAD DATA UNTUK BANK DAN AGENSI POTONGAN

38 PROSES GAJI BERKOMPUTER PROSES KUNCI MASUK DATA PROSES MUAT NAIK ARAHAN POTONGAN PROSES GAJI (REGULAR CYCLE) BAHAGIAN 1 JANA LAIN-LAIN LAPORAN GAJI BAHAGIAN 7 PROSES GAJI (SEPARATE CYCLE) JANA LAPORAN CUKAI/KWSP/ TABUNG HAJI MUAT TURUN DATA POTONGAN GAJI BAHAGIAN 6BAHAGIAN 5 BAHAGIAN 4 BAHAGIAN 2BAHAGIAN 3 PEMPROSESAN GAJI BULANAN MENGIKUT BAHAGIAN

39 PROSES GAJI BERKOMPUTER KEMASUKAN BARU ATAU PERPINDAHAN MASUK KAKITANGAN SELEPAS TARIKH-TARIKH AKHIR PENGHANTARAN PENYATA PERUBAHAN GAJI (SG20), BAYARAN GAJI MASIH BOLEH DIBUAT DALAM BULAN BERKENAAN IAITU SELEPAS TARIKH PEMBAYARAN GAJI MELALUI PROSES ‘SEPARATE CYCLE’. ‘SEPARATE CYCLE’

40 PROSES GAJI BERKOMPUTER CONTOH PROSES ‘SEPARATE CYCLE’ TARIKH MULA HANTAR SG20 14 MAC 2014 (JUMAAT) GAJI BULAN APRIL APRIL 2014 (ISNIN) TARIKH AKHIR HANTAR SG20 TARIKH AKHIR HANTAR SG20 UNTUK SEPARATE CYCLE TARIKH GAJI 24 APRIL 2014 (KHAMIS) 21 APRIL 2014 (ISNIN) TARIKH GAJI SEPARATE CYCLE APRIL 2014 (SELASA - RABU) PROSES GAJI (REGULAR CYCLE) PROSES GAJI (SEPARATE CYCLE)

41 KATEGORI PROSES GFMAS-HRPY GFMAS-HRPY KUNCI MASUK DATA KAKITANGAN DATA KAKITANGAN PROSES BULANAN PROSES TAHUNAN PROSES AD HOC KATEGORI PROSES GFMAS - HRPY

42 BORANG INPUT DAN DOKUMEN ASAS GAJI SESI III

43 BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI BILJENISNAMA BORANG 1.SG 10MENGUJUD/ MEMBATAL/ MEMINDA BUTIRAN PUSAT PEMBAYARAN GAJI 2.SG11MENGUJUD/ MEMBATAL/ MEMINDA BUTIRAN BANK PEMBAYARAN GAJI 3.SG 12MENGUJUD/ MEMBATAL/ MEMINDA BUTIRAN NAMA PENERIMA BAYARAN 4.SG 13MENGUJUD/ MEMBATAL/ MEMINDA BUTIRAN ELAUN/POTONGAN/ ”PAYEE GROUP” 5.SG 20BORANG PERUBAHAN GAJI 6.SG 20AMENGUJUD/ MEMBATAL/ MEMINDA BUTIRAN SEWA RUMAH KERAJAAN 7.SG 50BORANG PELARASAN GAJI (MANSUH) JENIS – JENIS BORANG INPUT GAJI:- SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

44 DISEDIA BAGI MENGUJUDKAN, MEMBATALKAN ATAU MEMINDA BUTIR-BUTIR PUSAT PEMBAYARAN DI DALAM SISTEM GAJI BERKOMPUTER PEJABAT PERAKAUNAN MASING-MASING.DISEDIA BAGI MENGUJUDKAN, MEMBATALKAN ATAU MEMINDA BUTIR-BUTIR PUSAT PEMBAYARAN DI DALAM SISTEM GAJI BERKOMPUTER PEJABAT PERAKAUNAN MASING-MASING. DISEDIA SEKALI SAHAJA PADA BILA-BILA MASA BILAMANA SESUATU PUSAT PEMBAYAR DIUJUD/DIBATAL KE DALAM SISTEM GAJI BERKOMPUTER.DISEDIA SEKALI SAHAJA PADA BILA-BILA MASA BILAMANA SESUATU PUSAT PEMBAYAR DIUJUD/DIBATAL KE DALAM SISTEM GAJI BERKOMPUTER. DISEDIAKAN DALAM 2 SALINAN OLEH PTJ/PUSAT PEMBAYARAN.DISEDIAKAN DALAM 2 SALINAN OLEH PTJ/PUSAT PEMBAYARAN. SG10 BORANG MENGUJUD, MEMBATAL ATAU MEMINDA BUTIR- BUTIR PUSAT PEMBAYARAN SG10 SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI

45 SG10

46 BORANG YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGUJUDAN, PEMBATALAN ATAU PINDAAN KE ATAS BUTIR-BUTIR BANK PEMBAYARAN GAJI DI DALAM SISTEM GAJI BERKOMPUTER PEJABAT PERAKAUNANBORANG YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGUJUDAN, PEMBATALAN ATAU PINDAAN KE ATAS BUTIR-BUTIR BANK PEMBAYARAN GAJI DI DALAM SISTEM GAJI BERKOMPUTER PEJABAT PERAKAUNAN DISEDIAKAN OLEH PEJABAT PERAKAUNANDISEDIAKAN OLEH PEJABAT PERAKAUNAN SG11 BORANG MENGUJUD, MEMBATAL ATAU MEMINDA BUTIR- BUTIR BANK PEMBAYARAN GAJI SG11 SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI

47 SG11

48 BORANG YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGUJUDAN, PEMBATALAN ATAU PINDAAN KE ATAS BUTIR-BUTIR NAMA PENERIMA BAYARAN PUSAT PEMBAYARAN DI DALAM SISTEM GAJI BERKOMPUTER PEJABAT PERAKAUNANBORANG YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGUJUDAN, PEMBATALAN ATAU PINDAAN KE ATAS BUTIR-BUTIR NAMA PENERIMA BAYARAN PUSAT PEMBAYARAN DI DALAM SISTEM GAJI BERKOMPUTER PEJABAT PERAKAUNAN HENDAKLAH DISEDIA SECARA BERASINGAN BAGI SETIAP TUJUAN.HENDAKLAH DISEDIA SECARA BERASINGAN BAGI SETIAP TUJUAN. SG12 BORANG MENGUJUD, MEMBATAL ATAU MEMINDA BUTIR- BUTIR NAMA PENERIMA BAYARAN SG12 SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI

49 SG12

50 BORANG YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGUJUDKAN, MEMBATAL ATAU MEMINDA BUTIR-BUTIR ELAUN / POTONGAN / ‘PAYEE GROUP’ KAKITANGAN DI DALAM SISTEM GAJI BERKOMPUTER PEJABAT PERAKAUNAN MASING-MASING.BORANG YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGUJUDKAN, MEMBATAL ATAU MEMINDA BUTIR-BUTIR ELAUN / POTONGAN / ‘PAYEE GROUP’ KAKITANGAN DI DALAM SISTEM GAJI BERKOMPUTER PEJABAT PERAKAUNAN MASING-MASING. SG13 BORANG MENGUJUD, MEMBATAL ATAU MEMINDA BUTIRAN ELAUN/POTONGAN/ ”PAYEE GROUP” SG13 SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI

51 SG13

52 BORANG YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGUJUDAN,PEMBATALAN ATAU PINDAAN BUTIR- BUTIR RUMAH KERAJAAN YANG DISEWA OLEH KAKITANGAN TERMASUK RUMAH YANG DISEWA OLEH KERAJAAN UNTUK DISEWAKAN KEPADA KAKITANGANBORANG YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGUJUDAN,PEMBATALAN ATAU PINDAAN BUTIR- BUTIR RUMAH KERAJAAN YANG DISEWA OLEH KAKITANGAN TERMASUK RUMAH YANG DISEWA OLEH KERAJAAN UNTUK DISEWAKAN KEPADA KAKITANGAN DISERTAKAN BERSAMA SG20 APABILA POTONGAN SEWA RUMAH KERAJAAN DIMULAKAN/DITAMATKAN.DISERTAKAN BERSAMA SG20 APABILA POTONGAN SEWA RUMAH KERAJAAN DIMULAKAN/DITAMATKAN. SG20A BORANG MENGUJUD, MEMBATAL ATAU MEMINDA BUTIRAN SEWA RUMAH KERAJAAN SG20A SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI

53 SG20A

54 BORANG YANG DIGUNAKAN UNTUK KEMASUKAN BUTIRAN PERIBADI, PENDAPATAN, ELAUN-ELAUN DAN POTONGAN KAKITANGAN BAGI KALI PERTAMA/ BERTUKAR/ BERHENTI YANG MANA GAJINYA DIPROSES DALAM GFMAS-HRPYBORANG YANG DIGUNAKAN UNTUK KEMASUKAN BUTIRAN PERIBADI, PENDAPATAN, ELAUN-ELAUN DAN POTONGAN KAKITANGAN BAGI KALI PERTAMA/ BERTUKAR/ BERHENTI YANG MANA GAJINYA DIPROSES DALAM GFMAS-HRPY PERUBAHAN KEPADA BUTIRAN KAKITANGAN SEDIA ADA.PERUBAHAN KEPADA BUTIRAN KAKITANGAN SEDIA ADA. SG20 BORANG PERUBAHAN GAJI SG20 SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI

55 SG20

56 BORANG PERUBAHAN GAJI - SG 20 BHGMEDANJENIS MAKLUMAT 11 HINGGA 39MAKLUMAT PERIBADI 240 HINGGA 43MAKLUMAT PENDAPATAN KOD : 001 HINGGA 999 – GAJI POKOK 1000 HINGGA 3999 – ELAUN DAN TUNGGAKAN 344 HINGGA 49MAKLUMAT POTONGAN KOD: 4000 HINGGA 5999 – POTONGAN 6000 HINGGA 6999 – POTONGAN INDIVIDU TECHNICAL WAGETYPE 450 HINGGA 53MAKLUMAT PENGESAHAN BORANG SG20 MENGANDUNGI 4 BAHAGIAN :- SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI

57 BORANG PERUBAHAN GAJI - SG 20 BORANG SG20 PERLU DILAMPIRKAN DENGAN DOKUMEN SOKONGAN YANG BERKAITAN SEPERTI BERIKUT:- KEW 8 ASAL YANG LENGKAPKEW 8 ASAL YANG LENGKAP SALINAN PENGESAHAN NOMBOR KWSPSALINAN PENGESAHAN NOMBOR KWSP LAMPIRAN PENGIRAAN GAJILAMPIRAN PENGIRAAN GAJI SALINAN SURAT TAWARAN/PERLANTIKAN/SURAT SETUJU TERIMA/SURAT PENEMPATANSALINAN SURAT TAWARAN/PERLANTIKAN/SURAT SETUJU TERIMA/SURAT PENEMPATAN SALINAN PENGESAHAN NAMA, ALAMAT DAN NO. AKAUN BANK PEGAWAISALINAN PENGESAHAN NAMA, ALAMAT DAN NO. AKAUN BANK PEGAWAI SIJIL GAJI AKHIR ASAL DARI PEJABAT LAMA (PERTUKARAN)SIJIL GAJI AKHIR ASAL DARI PEJABAT LAMA (PERTUKARAN) SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI

58 BORANG PELARASAN GAJI - SG 50 BORANG SG50 DIGUNAKAN MENGAMBILKIRA DATA URUSNIAGA GAJI DAN ELAUN YANG DIBAYAR MELALUI BAUCAR BAYARAN KEW.304 SECARA BERASINGAN DAN TIDAK MELALUI SISTEM GAJI BERKOMPUTER OLEH PEJABAT PERAKAUNAN WALAUPUN GAJI BULANANNYA DIBAYAR ATAU AKAN DIBAYAR OLEH PUSAT PEMBAYARAN YANG MEMPROSES GAJI MELALUI SISTEM GAJI BERKOMPUTER. BORANG SG50 KINI TIDAK LAGI DIGUNAKAN SETELAH WUJUDNYA SUBMODUL PENDAPATAN BERCUKAI DI DALAM eSPKB DENGAN MENGUNCI MASUK MEDAN NOMBOR GAJI. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI

59 BORANG PELARASAN GAJI - SG 50 PEJABAT PERAKAUNAN AKAN MELARIKAN PROGRAM AUTO PICK-UP (ZRPY049) BAGI :- a)MENAWAN DATA URUSNIAGA GAJI YANG DIBAYAR MELALUI BAUCAR BAYARAN KEW.304 SECARA BERASINGAN b)MENAWAN DATA BAYARAN BALIK GAJI YANG TERLEBIH DIBAYAR YANG MANA DOKUMEN ASALNYA ADALAH PENYATA PEMUNGUT KEW 305. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI

60 AUTO PICK-UP (ZRPY049) SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI

61

62 PENYATA PERUBAHAN MENGENAI PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI – KEW.8 DOKUMEN UTAMA YANG DIKELUARKAN SEBAGAI ARAHAN UNTUK MEMBENARKAN SESUATU PEMBAYARAN EMOLUMEN DIBUAT. SEMUA PERUBAHAN MENGENAI PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI HENDAKLAH DINYATAKAN DALAM BORANG INI. PERUBAHAN TERSEBUT MELIPUTI : SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN a)JAWATAN – LANTIKAN BARU, PENGESAHAN, BERPENCEN, MEMANGKU, NAIK PANGKAT, PERTUKARAN…. BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI

63 PENYATA PERUBAHAN MENGENAI PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI – KEW.8 PERUBAHAN TERSEBUT MELIPUTI : SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN b)CUTI – MELIBATKAN PERUBAHAN GAJI SEPERTI SEPARUH GAJI, TANPA GAJI & CUTI SAKIT SEPARUH / TANPA GAJI. c)ELAUN – MELIBATKAN SEMUA JENIS ELAUN d)BERSARA c)GAJI – MELIBATKAN KENAIKAN, TAHAN, TANGGUH ATAU TURUN GAJI. BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI

64 PENYATA PERUBAHAN MENGENAI PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI – KEW.8 TIADA SEBARANG PINDAAN DIBENARKAN DIBUAT KE ATAS PENYATA INI. SEBARANG PERUBAHAN PERLU DINYATAKAN DENGAN JELAS BERKAITAN TEMPOH ATAU TARIKH PEMBAYARAN YANG LAYAK. PENYATA INI HENDAKLAH DISAHKAN ATAU DILULUSKAN DENGAN SEMPURNA OLEH PEGAWAI YANG DIBERI KUASA. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN BORANG INPUT / DOKUMEN ASAS GAJI

65 PENDAPATAN DAN POTONGAN SESI IV

66 c)WALAU BAGAIMANAPUN BAGI KAKITANGAN KERAJAAN SEBAHAGIAN ELAUN-ELAUN ADALAH DIANGGAP DIBELANJAKAN SEPENUHNYA DAN DIKECUALIKAN CUKAI. PENDAPATAN DAN POTONGAN a)PENDAPATAN SESEORANG PEKERJA DARIPADA PENGGAJIAN TERMASUK UPAH, GAJI, SARAAN, GAJI CUTI, BAYARAN KOMISEN, BONUS, GANJARAN, PENAMBAHAN ATAU ELAUN (SAMA ADA SAMA DALAM BENTUK WANG ATAU SEBALIKNYA) YANG BERKAITAN DENGAN MEMPUNYAI ATAU MENJALANKAN PENGGAJIAN. TAKSIRAN PENDAPATAN PENGGAJIAN b)PENDAPATAN PENGGAJIAN JUGA MELIPUTI SEMUA BENTUK SARAAN TERMASUK ELAUN, MISALNYA ELAUN PERUMAHAN, ELAUN PERJALANAN, ELAUN KERAIAN, ADALAH DIKIRA SEBAGAI PENDAPATAN KASAR JIKA DAPAT DITUNJUKKAN BAHAWA ELAUN-ELAUN TERSEBUT TERBIT DARIPADA MEMPUNYAI ATAU MENJALANKAN PENGGAJIAN. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

67 KATEGORI PENDAPATAN KATEGORI PENDAPATAN PENDAPATAN SEMENTARA PENDAPATAN KEKAL GAJI DAN ELAUN YANG DIBAYAR KEPADA KAKITANGAN LEBIH DARIPADA SEBULAN SECARA BERTERUSAN SEHINGGA ARAHAN PEMBERHENTIAN DIBUAT. GAJI DAN ELAUN SEMENTARA YANG DIBAYAR BAGI BULAN PEMBAYARAN GAJI BERKENAAN SAHAJA DAN AKAN DIGUGURKAN SECARA AUTOMATIK DALAM BULAN BERIKUTNYA. CONTOH :- GAJI POKOK, IMBUHAN TETAP CONTOH : - BONUS; TUNGGAKAN PENDAPATAN DAN POTONGAN SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

68 PENDAPATAN DAN POTONGAN JENIS – JENIS PENDAPATAN GAJI POKOK IMBUHAN TETAP * BAYARAN INSENTIF * LAIN-LAINELAUN/BAYARAN* BAYARAN BALIK PERBELANJAAN & TANGGUNGJAWAB SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN * SUMBER RUJUKAN :

69 CONTOH JENIS – JENIS PENDAPATAN DAN ELAUN: IMBUHANIMBUHAN TETAP KHIDMAT AWAM (ITKA) TETAP PERUMAHAN (ITP) TETAP KERAIAN TETAP JAWATAN KHAS / GRED KHAS a) GAJI a) GAJI POKOK b) IMBUHAN b) IMBUHAN TETAP PENDAPATAN DAN POTONGAN SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN MATA GAJI DALAM STRUKTUR GAJI SISTEM SARAAN MALAYSIA (SSM) YANG BERKUATKUASA DAN DIAMBIL KIRA UNTUK FAEDAH PENCEN

70 CONTOH JENIS – JENIS PENDAPATAN DAN ELAUN: BAYARANBAYARAN INSENTIF WILAYAH INSENTIF TUGAS KEWANGAN (BITK) INSENTIF PERKHIDMATAN KRITIKAL c) BAYARAN c) BAYARAN INSENTIF PENDAPATAN DAN POTONGAN SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN d) LAIN-LAIN d) LAIN-LAIN ELAUN / BAYARAN ELAUNELAUN PERINTAH AM BAB ‘B’ LEBIH MASA PENANGGUNGAN KERJA PEMANGKUAN KERJA GANGGUAN

71 CONTOH JENIS – JENIS PENDAPATAN DAN ELAUN: BAYARANBAYARAN BALIK PASPORT / DOKUMEN PERJALANAN TAMBANG PERJALANAN SELEPAS LANTIKAN PERTAMA e) BAYARAN e) BAYARAN BALIK PERBELANJAAN & TANGGUNGJAWAB PENDAPATAN DAN POTONGAN SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN ELAUN DAN IMBUHAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM BERDASARKAN PERINTAN AM BAB B MERUPAKAN SATU KEISTIMEWAAN DAN BUKAN BERSIFAT KEKAL YANG PATUT DIBAYAR KEPADA PEGAWAI BERKELAYAKAN BERDASARKAN SYARAT DAN KADAR YANG DITETAPKAN.

72 PENYATA PENDAPATAN TAHUNAN MENUNJUKKAN MENUNJUKKAN JUMLAH PENDAPATAN MENGIKUT KATEGORI BAGI TEMPOH SEPANJANG TAHUN KEWANGAN YANG DITERIMA SESEORANG KAKITANGAN. MAKLUMAT MAKLUMAT YANG TERKANDUNG ADALAH SEPERTI BERIKUT:- PENDAPATAN DAN POTONGAN SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN a)BAHAGIAN a)BAHAGIAN A – MAKLUMAT PERIBADI, JABATAN & PTJ, PUSAT PEMBAYARAN, JAWATAN & RUMAH SEWA KERAJAAN. b)BAHAGIAN b)BAHAGIAN B – NOMBOR RUJUKAN FAIL MAJIKAN, CUKAI PENDAPATAN, KAD PENGENALAN, NOMBOR GAJI, KWSP & TARAF PERKAHWINAN

73 PENYATA PENDAPATAN TAHUNAN MAKLUMAT MAKLUMAT YANG TERKANDUNG ADALAH SEPERTI BERIKUT:- PENDAPATAN DAN POTONGAN SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN c)BAHAGIAN c)BAHAGIAN C – MAKLUMAT PENDAPATAN PENGGAJIAN – GAJI, IMBUHAN TAHUNAN, BAYARAN/ELAUN-ELAUN LAIN, POTONGAN CUKAI PENDAPATAN, CARUMAN KWSP d)BAHAGIAN d)BAHAGIAN D – TUNGGAKAN GAJI TAHUN LEPAS e)BAHAGIAN e)BAHAGIAN E – ELAUN & KEMUDAHAN YANG TIDAK DIKENAKAN CUKAI. MAKLUMAT MAKLUMAT YANG TERKANDUNG DALAM PENYATA TERSEBUT TIDAKLAH MUKTAMAD DAN MENJADI TANGGUNGJAWAB UNTUK MELAPORAKAN KESELURUHAN PENDAPATAN SEBENAR.

74 KATEGORI POTONGAN KATEGORI POTONGAN POTONGAN SEMENTARA POTONGAN KEKAL POTONGAN YANG DIBUAT DARIPADA KAKITANGAN LEBIH DARIPADA SEBULAN SECARA BERTERUSAN SEHINGGA ARAHAN PEMBERHENTIAN DIBUAT.POTONGAN YANG DIBUAT DARIPADA KAKITANGAN LEBIH DARIPADA SEBULAN SECARA BERTERUSAN SEHINGGA ARAHAN PEMBERHENTIAN DIBUAT. POTONGAN YANG DIBUAT DARIPADA KAKITANGAN BAGI BULAN PEMBAYARAN GAJI BERKENAAN SAHAJA DAN AKAN DIGUGURKAN SECARA AUTOMATIK DALAM BULAN BERIKUTNYA.POTONGAN YANG DIBUAT DARIPADA KAKITANGAN BAGI BULAN PEMBAYARAN GAJI BERKENAAN SAHAJA DAN AKAN DIGUGURKAN SECARA AUTOMATIK DALAM BULAN BERIKUTNYA. PENDAPATAN DAN POTONGAN CONTOH :- CUKAI PENDAPATAN, EPFCONTOH :- CUKAI PENDAPATAN, EPF CONTOH :- GAJI TERLEBIH BAYARCONTOH :- GAJI TERLEBIH BAYAR SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

75 PENDAPATAN DAN POTONGAN JENIS – JENIS POTONGAN POTONGAN WAJIB PERINTAHMAHKAMAH BAYARAN KEPADA KERAJAAN POTONGANPELBAGAI SIMPANAN POTONGANKEMUDAHAN SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

76 CONTOH JENIS – JENIS POTONGAN: EPFEPF - KWSP CUKAICUKAI PENDAPATAN / POTONGAN CUKAI BERJADUAL – LHDN a) POTONGAN a) POTONGAN WAJIB / BERKANUN b) POTONGAN b) POTONGAN KEMUDAHAN PENDAPATAN DAN POTONGAN POTONGAN YANG DIKEHENDAKI OLEH UNDANG- UNDANG. CONTOH SEPERTI: POTONGAN YANG DIKEHENDAKI PERATURAN PERKHIDMATAN. CONTOH SEPERTI: ANSURANANSURAN PINJAMAN PERUMAHAN / KENDERAAN / KOMPUTER PENDAHULUANPENDAHULUAN DIRI SEWASEWA RUMAH / PERABOT KERAJAAN SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

77 CONTOH JENIS – JENIS POTONGAN: BAYARANBAYARAN CAJ HOSPITAL DENDADENDA PEGAWAI AWAM c) BAYARAN c) BAYARAN KEPADA KERAJAAN d) PERINTAH d) PERINTAH MAHKAMAH PENDAPATAN DAN POTONGAN POTONGAN YANG DIKEHENDAKI OLEH KERAJAAN. CONTOH SEPERTI: POTONGAN YANG DIKEHENDAKI ATAS PERINTAH MAHKAMAH. CONTOH SEPERTI: BAYARANBAYARAN NAFKAH SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

78 CONTOH JENIS – JENIS POTONGAN: TABUNGTABUNG HAJI AMANAHAMANAH SAHAM BUMIPUTERA / NASIONAL f) POTONGAN f) POTONGAN PELBAGAI PENDAPATAN DAN POTONGAN SIMPANAN DALAM KUMPULANWANG ATAU TABUNG YANG DITUBUHKAN OLEH KERAJAAN / BADAN BERKANUN: LAIN-LAIN POTONGAN YANG DIBUAT ATAS PILIHAN KAKITANGAN ANGKASAANGKASA ZAKATZAKAT / BAITULMAL / YPEIM KELABKELAB e) SIMPANAN SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

79 PENDAPATAN DAN POTONGAN PENGETAHUAN ASAS DALAM PEGURUSAN PEMBAYARAN EMOLUMEN SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN PENETAPAN GAJI PERMULAAN PEGAWAI BAYARAN ANJAKAN GAJI PENETAPAN GAJI PEGAWAI YANG DINAIKKAN PANGKAT PELARASAN EMOLUMEN BAGI PEGAWAI YANG BERCUTI SEPARUH GAJI/ TANPA GAJI PEMBERHENTIAN EMOLUMEN BAGI PEGAWAI YANG MELETAK JAWATAN / MENINGGAL DUNIA / BERSARA PEMBERHENTIAN/ PEMOTONGAN EMOLUMEN TERHADAP KES TINDAKAN TATATERTIB BAYARAN ELAUN DAN IMBUHAN TETAP

80 PENDAPATAN DAN POTONGAN PRINSIP DAN KRITERIA PEMBERIAN ELAUN SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN TIDAK SEJAGAT (NON- UNIVERSAL), TIDAK KEKAL (NON- PERMANENT) TIDAK BIASA (NON-REGULAR) KESAKSAMAAN PRINSIP KEPAKARAN KEMAHIRAN KEPENTINGAN SESUATU PERKHIDMATAN BAYARAN BALIK PERBELANJAAN KRITERIA

81 PENDAPATAN DAN POTONGAN PERATURAN BERHUBUNG DENGAN BAYARAN EMOLUMEN SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN JENIS BAYARAN RUJUKAN PERATURAN PERKARA PENTING PENETAPAN GAJI BULANAN PERINTAH AM 23 & 24 - BAB A KUASA SURUHANJAYA PERKHIDMTAN AWAM (SPA) TANGGA GAJI DITETAPKAN SPA MELALUI SURAT TAWARAN. BAYARAN ANJAKAN GAJI PP BIL 4/2002 PP BIL 5/2002 SPP BIL 5/2005 PEGAWAI YANG MENCAPAI ARAS IV – LAYAK DIPERTIMBANGKAN. PEGAWAI LANTIKAN PERTAMA & SAH JAWATAN – LAYAK DIPERTIMBANGKAN SELEPAS 3 TAHUN LANTIKAN DISOKONG DENGAN SURAT KELULUSAN KETUA JABATAN PENTEPAN TANGGA GAJI – MELINTANG KE TANGGA GAJI SETERUSNYA

82 PENDAPATAN DAN POTONGAN PERATURAN BERHUBUNG DENGAN BAYARAN EMOLUMEN SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN JENIS BAYARAN RUJUKAN PERATURAN PERKARA PENTING PENETAPAN GAJI PEGAWAI YANG DINAIKKAN PANGKAT PP BIL 14/2007 SPP BIL 9/2008 KENAIKAN PANGKAT DIMAKLUMKAN DALAM SURAT PENYIARAN KENAIKAN PANGKAT – DINYATAKAN TARIKH KUATKUASA SAMA ADA DIKEBELAKANGKAN PADA MANA-MANA TARIKH YANG DITETAPKAN OLEH LEMBAGA KENAIKAN PANGKAT MEMBUAT PELARASAN / MEMBERHENTIKAN BAYARAN EMOLUMEN BAGI PEGAWAI YANG BERCUTI SEPARUH GAJI / TANPA GAJI SPP BIL 5/2002 PP BIL 5/2007 PERINTAH AM BAB C (CUTI) KEBENARAN CUTI HENDAKLAH DISOKONG DENGAN SURAT KELULUSAN BERCUTI DAN DOKUMEN SOKONGAN YANG BERKAITAN (SURAT KELULUSAN JPA-TUJUAN BELAJAR; SURAT TAWARAN UNIVERSITI (CUTI BELAJAR); SURAT PENGESAHAN LEMBAGA PERUBATAN)

83 PENDAPATAN DAN POTONGAN PERATURAN BERHUBUNG DENGAN BAYARAN EMOLUMEN SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN JENIS BAYARAN RUJUKAN PERATURAN PERKARA PENTING MEMBERHENTIKAN BAYARAN EMOLUMEN BAGI PEGAWAI YANG MELETAK JAWATAN / MENINGGAL DUNIA / BERSARA PERINTAH AM BAB A – SPP BIL 4/2008 – SPP BIL 6/2008 LETAK JAWATAN – NOTIS BERHENTI KERJA MENINGGAL DUNIA – LAYAK MENERIMA BAYARAN GAJI SEHINGGA TARIKH KEMATIAN – DOKUMEN SOKONGAN ADALAH SIJIL KEMATIAN PERSARAAN WAJIB / PILIHAN MEMBERHENTIKAN / PEMOTONGAN EMOLUMEN TERHADAP KES TINDAKAN TATATERTIB PERATURAN – PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN & TATATERTIB) 1993 BENTUK HUKUMAN – AMARFAN, DENDA, LUCUT HAK EMOLUMEN, TANGGUH PERGERAKAN GAJI, TURUN GAJI, TURUN PANGKAT DAN BUANG KERJA PEGAWAI DI TAHAN KERJA – LAYAK MENERIMA TIDAK KURANG ½ EMOLUMEN

84 PENDAPATAN DAN POTONGAN PERATURAN BERHUBUNG DENGAN BAYARAN EMOLUMEN SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN JENIS BAYARAN RUJUKAN PERATURAN PERKARA PENTING IMBUHAN TETAP KERAIAN PP BIL 4/1996 PP BIL 8/2000 PP BIL 4/2002 PP BIL 5/2002 UNTUK PEGAWAI KUMP. PENGURUSAN TERTINGGI SERTA KUMP. PENGURUSAN & PROFESIONAL KADAR ITK – ANTARA RM400 HINGGA RM5,300 SEBULAN IMBUHAN TETAP PERUMAHAN / ELAUN PERUMAHAN WILAYAH PP BIL 6/1994 PP BIL 8/2000 PP BIL 6/2001 PP BIL 11/ EPW PP BIL 4/ EPW PP BIL 4/2004 PP BIL 11/2006 PP BIL 16/2007 KADAR ANTARA RM180 HINGGA RM2,500 SEBULAN PEG BERTUKAR WILAYAH LAYAK DIBERI EPW DAN TIDAK LAYAK DIBERI ITP KADAR EPW ADALAH BERBEZA MENGIKUT KUMPULAN DAN TEMPAT BERKHIDMAT

85 LAPORAN – LAPORAN GAJI JENIS – JENIS LAPORAN GAJI: KOD LEGACY KOD GFMAS NAMA LAPORAN R1-BORANG PERMINTAAN (KEW 44) R2ZRCC009BAUCAR BAYARAN GAJI R3-SIJIL PENERIMAAN & PEMBAYARAN GAJI R4RPCEDTL0SLIP GAJI (PAYSLIP) R5ZRPY064SENARAI PEKERJA-PEKERJA DIBAYAR GAJI R7ZRPY028SENARAI POTONGAN (SEWA RUMAH & KUMPULAN PENERIMA BAYARAN) R9ZRPY021SENARAI POTONGAN (LAIN-LAIN) R10ZRPY043SENARAI EDIT SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

86 LAPORAN – LAPORAN GAJI JENIS – JENIS LAPORAN GAJI: KOD LEGACY KOD GFMAS NAMA LAPORAN R21ZRPY028SENARAI SEWA RUMAH KERAJAAN R22ZRPY047SENARAI POTONGAN KWSP R23ZRPY046SENARAI POTONGAN CUKAI PENDAPATAN R55-BAUCAR JURNAL R56-BAUCAR BAYARAN GAJI R2ZRPY025SENARAI INDUK GAJI (MASTER LISTING) R82ZRPY024PENYATA PENDAPATAN TAHUNAN R28ZRPY033SIJIL GAJI AKHIR (LPC) -ZRPY061BANK SUMMARY TOTAL -ZRPY049LAPORAN AUTO PICK-UP SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

87 LAPORAN – LAPORAN GAJI JENIS – JENIS LAPORAN GAJI: KOD LEGACY KOD GFMAS NAMA LAPORANPENERIMA LAPORAN PTJPPAGENSI R2ZRPY025PAYROLL MASTER LISTING √√ R82ZRPY024PENYATA PENDAPATAN TAHUNAN √√ R28ZRPY033SIJIL GAJI AKHIR (LPC) √√ -ZRPY019SENARAI RINGKASAN BANK SENARAI BANK KREDIT LAMPIRAN PENGHANTARAN BANK √√ -ZRPY020SENARAI POTONGAN YANG TIDAK DIAMBILKIRA √√ SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

88 LAPORAN – LAPORAN GAJI JENIS – JENIS LAPORAN GAJI: KOD LEGACY KOD GFMAS NAMA LAPORANPENERIMA LAPORAN PTJPPAGENSI -ZRPY023LAPORAN RINGKASAN GAJI √ -ZRPY049LAPORAN AUTO PICK-UP √ -ZPPY060LAPORAN TABUNG HAJI √ -ZRPY061BANK SUMMARY TOTAL √ -ZRPY069SENARAI PEKERJA DENGAN POTONGAN BULANAN MELEBIHI 60% DARIPADA PENDAPATAN √ SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

89 MENGANDUNGI SEMUA DATA MAKLUMAT KAKITANGAN MENGIKUT PUSAT PEMBAYAR.MENGANDUNGI SEMUA DATA MAKLUMAT KAKITANGAN MENGIKUT PUSAT PEMBAYAR. SEBAGAI DOKUMEN RUJUKAN BAGI PEMBAYARAN GAJI BULANAN SECARA KESELURUHAN.SEBAGAI DOKUMEN RUJUKAN BAGI PEMBAYARAN GAJI BULANAN SECARA KESELURUHAN. MENYENARAIKAN SEMUA PENDAPATAN DAN POTONGAN PEGAWAI PADA BULAN YANG BERKENAAN.MENYENARAIKAN SEMUA PENDAPATAN DAN POTONGAN PEGAWAI PADA BULAN YANG BERKENAAN. JUMLAH GAJI BERSIH DAN PERATUS POTONGAN DINYATAKAN.JUMLAH GAJI BERSIH DAN PERATUS POTONGAN DINYATAKAN. LAPORAN INI PERLU DISEMAK BAGI MEMASTIKAN KETEPATAN URUSNIAGA DAN DIHANTAR SEMULA KE PEJABAT PERAKAUNAN SELEPAS DISAHKAN.LAPORAN INI PERLU DISEMAK BAGI MEMASTIKAN KETEPATAN URUSNIAGA DAN DIHANTAR SEMULA KE PEJABAT PERAKAUNAN SELEPAS DISAHKAN. LAPORAN – LAPORAN GAJI R2 / ZRPY025 – SENARAI INDUK GAJI (PAYROLL MASTER LISTING) R2 / ZRPY025 – SENARAI INDUK GAJI (PAYROLL MASTER LISTING) SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

90 PEMAHAMAN LAPORAN-LAPORAN GAJI BENGKEL 1

91 PROSES PEMBAYARAN GAJI : BAUCAR BAYARAN GAJI BERASINGAN SESI VI

92 GAJIGAJI BERDASARKAN KADAR GAJI HARIAN ELAUNELAUN LEBIH MASA MEMANGKU / MENANGGUNG KERJA BAYARANBAYARAN PENCERAMAH/ PENGAWAS PEPERIKSAAN / PENGGUBAL SOALAN ELAUNELAUN PAKAIAN PANAS / ISTIADAT ANUGERAHANUGERAH KHIDMAT CEMERLANG SAGUHATISAGUHATI / HONORIUM BAUCAR BAYARAN GAJI BERASINGAN PEMBAYARAN GAJI DAN ELAUN MELALUI BAUCAR BAYARAN BOLEH DIBUAT MELALUI MANUAL ATAU eSPKB. CONTOH BAYARAN:-PEMBAYARAN GAJI DAN ELAUN MELALUI BAUCAR BAYARAN BOLEH DIBUAT MELALUI MANUAL ATAU eSPKB. CONTOH BAYARAN:- BAUCAR BAYARAN eSPKB DISEDIAKAN MELALUI SUBMODUL PENDAPATAN BERCUKAI ATAU GAJI SELAIN KAKITANGAN AWAM.BAUCAR BAYARAN eSPKB DISEDIAKAN MELALUI SUBMODUL PENDAPATAN BERCUKAI ATAU GAJI SELAIN KAKITANGAN AWAM. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

93 PENGURUSAN GAJI BERKOMPUTER BAUCAR BAYARAN GAJI BERASINGAN MODUL DAFTAR BAYARAN eSPKB – PENDAPATAN BERCUKAI

94 BAUCAR BAYARAN GAJI BERASINGAN MODUL BAUCAR BAYARAN eSPKB – GAJI SELAIN KAKITANGAN AWAM

95 BAUCAR BAYARAN GAJI BERASINGAN MULAI JUN 2007 PENGGUNAAN BAUCAR BAYARAN BERASINGAN BAGI PEMBAYARAN GAJI KAKITANGAN BARU / BERTUKAR ADALAH TIDAK DIBENARKAN DENGAN PELAKSANAAN PROSESAN GAJI SECARA ‘SEPARATE CYCLE’ DIDALAM SISTEM GFMAS-HRPY. – (RUJUKAN : ANM(OC)07/1 JLD.3(22) BERTARIKH 23 MEI 2007)MULAI JUN 2007 PENGGUNAAN BAUCAR BAYARAN BERASINGAN BAGI PEMBAYARAN GAJI KAKITANGAN BARU / BERTUKAR ADALAH TIDAK DIBENARKAN DENGAN PELAKSANAAN PROSESAN GAJI SECARA ‘SEPARATE CYCLE’ DIDALAM SISTEM GFMAS-HRPY. – (RUJUKAN : ANM(OC)07/1 JLD.3(22) BERTARIKH 23 MEI 2007) BAUCAR BAYARAN ADALAH DOKUMEN PENTING YANG PERLU DISEMAK BAGI MEMASTIKAN SESUATU PEMBAYARAN DILAKUKAN MEMPUNYAI DOKUMEN YANG LENGKAP BAGI SESUATU BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA SEPERTI YANG DINYATAKAN DI DALAM ARAHAN PERBENDAHARAAN 99 (a).BAUCAR BAYARAN ADALAH DOKUMEN PENTING YANG PERLU DISEMAK BAGI MEMASTIKAN SESUATU PEMBAYARAN DILAKUKAN MEMPUNYAI DOKUMEN YANG LENGKAP BAGI SESUATU BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA SEPERTI YANG DINYATAKAN DI DALAM ARAHAN PERBENDAHARAAN 99 (a). SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

96 BAUCAR BAYARAN GAJI BERASINGAN ARAHAN PERBENDAHARAAN – 99 i.BAUCER DISOKONG DENGAN BUTIR-BUTIR PENUH ii.NAMA PEGAWAI TIDAK BOLEH PENERIMA BAYARAN KECUALI GAJI, PINJAMAN, PENDAHULUAN DAN TUNTUTAN SENDIRI iii.BAUCER KECIL (KEW 50) DIGUNAKAN UNTUK TUNTUTAN GANTI BAYARAN YANG DIBUAT DENGAN/TANPA RESIT. iv.PERAKUAN BAHAWA KERJA/PERKHIDMATAN TELAH DILAKSANAKAN DENGAN SEPATUTNYA v.BAUCER TIDAK BOLEH DIBUAT ATAS NAMA LEBIH DARI SATU ORANG/FIRMA. SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

97 BAUCAR BAYARAN GAJI BERASINGAN TATACARA PEMBAYARAN DILAKUKAN DENGAN BETUL, TEPAT DAN CEPAT.TATACARA PEMBAYARAN DILAKUKAN DENGAN BETUL, TEPAT DAN CEPAT. SEMUA BIL/INVOIS DIBAYAR DALAM TEMPOH 14 HARI DARI TARIKH BIL/INVOIS DITERIMA.SEMUA BIL/INVOIS DIBAYAR DALAM TEMPOH 14 HARI DARI TARIKH BIL/INVOIS DITERIMA. BAUCAR BAYARAN DITANDATANGANI OLEH PEGAWAI YANG DIBERI KUASA.BAUCAR BAYARAN DITANDATANGANI OLEH PEGAWAI YANG DIBERI KUASA. BAUCAR BAYARAN MESTI DISOKONG DENGAN DOKUMEN SOKONGAN YANG LENGKAP.BAUCAR BAYARAN MESTI DISOKONG DENGAN DOKUMEN SOKONGAN YANG LENGKAP. BAUCAR BAYARAN DICETAK DAN DIFAILKAN SEBAIK SAHAJA PERAKUAN 2 (STATUS 3 MENGIKUT SISTEM eSPKB) OLEH PEGAWAI.BAUCAR BAYARAN DICETAK DAN DIFAILKAN SEBAIK SAHAJA PERAKUAN 2 (STATUS 3 MENGIKUT SISTEM eSPKB) OLEH PEGAWAI. PROSEDUR PENGURUSAN BAUCAR BAYARAN SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

98 BAUCAR BAYARAN GAJI BERASINGAN BAUCAR BAYARAN DIFAILKAN SECARA TERATUR MENGIKUT NOMBOR RUJUKAN/SIRI.BAUCAR BAYARAN DIFAILKAN SECARA TERATUR MENGIKUT NOMBOR RUJUKAN/SIRI. BAUCAR BAYARAN YANG DIBATALKAN TURUT DIFAILKAN.BAUCAR BAYARAN YANG DIBATALKAN TURUT DIFAILKAN. SEMUA BAUCAR BAYARAN DAN DOKUMEN SOKONGAN DICOP DENGAN PERKATAAN ‘TELAH DIBAYAR’.SEMUA BAUCAR BAYARAN DAN DOKUMEN SOKONGAN DICOP DENGAN PERKATAAN ‘TELAH DIBAYAR’. AMAUN BAYARAN ADALAH TEPAT DAN PEMBAYARAN DUA KALI TIDAK DIBUAT.AMAUN BAYARAN ADALAH TEPAT DAN PEMBAYARAN DUA KALI TIDAK DIBUAT. PEMBAYARAN DIBUAT DIBAWAH KOD OBJEK LANJUT YANG TEPAT.PEMBAYARAN DIBUAT DIBAWAH KOD OBJEK LANJUT YANG TEPAT. PROSEDUR PENGURUSAN BAUCAR BAYARAN SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

99 ALIRAN PROSES BAUCAR BAYARAN NPD BAUCER BAYARAN eSPKB PENGGUNA eSPKB SEMAK & SEDIA SEMAK & PERAKUAN I SEMAK & PERAKUAN II PROSES BAYARAN PEJABAT PEMBAYAR KEW 8 NPD PENERIMA BAYARAN KEW 8 BAUCER BAYARAN LAIN-LAIN DOKUMEN FAIL CETAK REKOD HANTAR + SIMPAN NOTIFIKASI BAYARAN *NPD :- Notis Pergerakan Dokumen LAIN-LAIN DOKUMEN COP TELAH DIBAYAR 6 STATUS BAYARAN eSPKB HANTAR 5 SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN

100 ISU DAN MASALAH GAJI SESI IV

101 ISU DAN MASALAH YANG SERINGKALI DIBANGKITKAN DARI PENEMUAN AUDIT: ISU DAN MASALAH SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN 1. LEBIHAN 1. LEBIHAN DAN KURANGAN BAYARAN EMOLUMEN KESILAPAN KESILAPAN DALAM PENGIRAAN GAJI DAN ELAUN – KESILAPAN PENETAPAN GAJI PERMULAAN DAN KADAR KELAYAKAN GAJI / ELAUN KELEWATAN KELEWATAN MENGAMBIL TINDAKAN UNTUK MEMBERHENTIKAN / MEMBUAT PELARASAN GAJI DAN ELAUN KETIKA PEGAWAI BERCUTI SEPARUH GAJI/BERCUTI TANPA GAJI / MENINGAL DUNIA / BERSARA / LETAK JAWATAN / DIKENAKAN TINDAKAN TINDAKAN TATATERTIB / BERTUKAR / TINDAKAN DAN KEPUTUSAN TATATERTIB LEWAT DIAMBIL OLEH BAHAGIAN BERKENAAN / KESILAPAN KESILAPAN DALAM PENYEDIAAN BORANG KEW. 8

102 ISU DAN MASALAH YANG SERINGKALI DIBANGKITKAN DARI PENEMUAN AUDIT: ISU DAN MASALAH SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN 1. LEBIHAN 1. LEBIHAN DAN KURANGAN BAYARAN EMOLUMEN BAYARAN BAYARAN COLA, ITP, EPW MASIH DIBUAT KEPADA PEGAWAI YANG MENDUDUKI KUARTERS KERAJAAN COLA DIBUAT KEPADA PEGAWAI YANG MENERIMA BIW DAN MEMANGKU JAWATAN GRED JUSA KUTIPAN KUTIPAN BALIK LEBIHAN TIDAK DIBUAT MELALUI POTONGAN EMOLUMEN 2. FAIL 2. FAIL PERIBADI DAN REKOD PERKHIDMATAN TIDAK DISELENGGARA DENGAN LENGKAP DAN KEMAS KINI. SEBAB SEBAB - NISBAH PEGAWAI MENYELENGGARAKAN FAIL BERBANDING BILANGAN FAIL YANG DIKENDALIKAN TIDAK SEPADAN DAN SEIMBANG

103 ISU DAN MASALAH YANG SERINGKALI DIBANGKITKAN DARI PENEMUAN AUDIT: ISU DAN MASALAH SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN 3. SURAT 3. SURAT PERWAKILAN KUASA TIDAK DIKELUARKAN KEPADA PEGAWAI YANG MENANDATANGANI BORANG KEW PENDAPATAN 4. PENDAPATAN BERSIH ADALAH KURANG 40% DARIPADA EMOLUMEN POTONGAN POTONGAN TIDAK BOLEH MELEBIHI 60% DARI EMOLUMEN BULANAN (PP BIL 7/1993)

104 TERIMA KASIH ! ATAS TUMPUAN DAN KERJASAMA YANG ANDA BERIKAN SEPANJANG KURSUS INI. PENGHARGAAN

105 Anda ada masalah? Sila hubungi MARIATON BINTI OMAR KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN Bahagian Akaun Tel:

106 KAKITANGAN PERSONAL DATA PERSONAL IDS BASIC PAYEPF WORKING TIME ADDRESS (IT:0006) (IT:0002) (IT:0008) (IT:0185) (IT:0007) (IT:0196) INFOTYPE MEWAKILI SECARA SPESIFIK FOLDER DATA KAKITANGAN. KONSEP DAN CIRI

107 IT0000IT0001 IT0002 IT0077 IT0041 IT0006 IT0007 IT0185

108 IT0008 IT0009 IT0014 IT2010 IT0015

109 IT0196 IT0198 SG50 IT0198 (/438) KEMBALI

110 NOMBOR GAJI NOMBOR PUSAT PEMBAYARAN KEMBALI

111 111 PENAMBAHBAIKAN MODUL BAUCAR BAYARAN LAIN-LAIN Penambahbaikan apabila Modul Perubahan Gaji (SG20) dibangunkan di eSPKB melibatkan Modul Baucar Bayaran–Lain-lain/Dengan Invois Tanpa PT/Tuntutan Perjalanan/Pendapatan Bercukai/Gaji Selain Kakitangan Awam/Panjar Wang Runcit/Apungan Panjar. Penambahbaikan ialah dengan menambah butang Senarai No.KP di medan No. Kad Pengenalan pada skrin Modul Baucar Bayaran Lain-Lain.

112 112 PENAMBAHBAIKAN MODUL BAUCAR BAYARAN (SAMB.) Butang Senarai No KP

113 113 PENAMBAHBAIKAN MODUL BAUCAR BAYARAN (SAMB.) Maklumat penerima bayaran seperti Nama Penerima, Kod Bank, No. Kad Pengenalan/Akaun bank dan Alamat /Nama Bank akan dikemaskini apabila Nombor Gaji dipilih. KEMBALI

114


Download ppt "SISTEM PERAKAUNAN GAJI & ELAUN KURSUS GAJI, ELAUN & KEMUDAHAN PENJAWAT AWAM INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA MARIATON BINTI."

Similar presentations


Ads by Google